Výtvarná výchova

Obor - Výtvarná výchova


Metodologický kurz Výzkumné dovednosti - jejich tréning a podpora

bloková výuka 18. - 20. 9. 2019 na katedře psychologie PedF UK Myslíkova 7, Praha 1, místnost M36

Podrobnější informacezde


Předmět: Kritické teorie a přístupy v současném umění a vizuální kultuře kód v SIS: OD0721007

Přednášející: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. marie.fulkova@pedf.cuni.cz, Tel. 221 900 280

Anotace: Kritická analýza současných teorií výtvarné výchovy v kontextech současného umění, vizuální kultury a kulturálních studií. Metody kritického čtení odborných textů, výzkumných dat z terénu a analýzy vizuálních zobrazení jako nástroj komparace a syntézy materiálů z aktuálních výstav, odborných a výzkumných zpráv a výzkumných deníků ve skupinové diskusi a reflexi. Kurz bude veden v angličtině a bude probíhat formou odborných seminářů na fakultě a v prostředí galerií a muzeí.

Požadavky: fluentní angličtina.Forma kontroly: příprava odborného textu určeného k publikaci v angličtině, prezentace vybraného problému pro vystoupení na vědecké konferenci.

Rozsah: 16 hodin v letním semestru

Přihlášky: do 30. listopadu na E-mail adresu vedoucí semináře


Předmět: Současné kontexty kresby a grafiky: mezi uměním a výtvarnou výchovou kód v SIS: OD0721008

Přednášející: doc. ak. mal. Ivan Špirk ivan.spirk@pedf.cuni.cz, ivan.spirk@volny.cz, Tel.: 221 900 281

Anotace: Moderní a postmoderní kresba a grafika; analýzy vlivů ideových konceptů minulosti a současnosti a jejich vliv na proměny forem. Dnešek a čtení kódů vizuálních zobrazení v závislosti na čase. Projektové vyučování: nové aplikace moderní kresby a grafiky do výtvarné výchovy.

Požadavky: znalosti proměn výtvarného umění od 19. století po dnešek.

Forma kontroly: Teoretická semestrální práce reflektující zástupné příklady vybraných autorit a zkoumající jejich vliv na proměny moderní a postmoderní kresby a grafiky. Prezentace vybraného problému na vědeckém semináři nebo vědecké konferenci.

Rozsah: 16 hodin v letním semestru.

Přihlášky: do 30. listopadu na E-mail adrese vedoucího semináře


Předmět: Interdisciplinarita diskursu teorie výtvarné výchovy kód v SIS: OD0721010

Přednášející: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. marie.fulkova@pedf.cuni.cz, Tel. 221 900 280

Anotace: Kurz se zabývá problematikou hybridního, multidisciplinárního pole diskursu výtvarné výchovy a současné teorie umění a vizuality. Diskursní vrstvy, které se budou uplatňovat, zahrnují širokou škálu odborných disciplín, které se aktuálně podílejí na vytváření komentářů a interpretací umění a ovlivňují i interpretační strategie výtvarné výchovy. Podle potřeby tématu budou do kurzu zváni významní odborníci z těchto disciplín, např. z oblasti filozofie, estetiky, religionostiky, etiky, teorie obrazu, multimédií, gender studies, matematiky, přírodních věd apodobně.

Cíle: Identifikovat specifické koncepty ve výzkumném poli tématu disertační práce. Identifikovat vazby, průniky a specifické funkční slovníky jednotlivých oborových diskursů. Vytvořit návrh výkladových rámců, které se váží k hlavnímu tématu disertační práce. Vytvořit a obhájit specializovaný text, kde budou uplatněny předchozí myšlenkové operace.

Rozsah a forma kontroly: 9 hodin v zimním nebo letním semestru, ústní zkouška nebo písemná reflexe vybraného tématu

Přihlášky: do 31. listopadu nebo do 31. května na E-mail adresu vedoucí semináře


Předmět: Výtvarná řada - didaktické konotace na pozadí praktické explorace kód v SIS OD0721013

Přednášející: doc. ak. malíř Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. kaspar.velisek@email.cz, Tel.: 221900293

Anotace: Koncepce, transformace a variace výtvarného tématu. Práce s výtvarnou řadou - téma otevírané v širších souvislostech. Dialektická teorie a praxe výtvarné edukace. Praktické etudy s teoretickým potenciálem. Evaluace jako kontrukční prvek při vytváření výtvarné řady. Rozvíjení tématu v komparačním prostoru. Hledání alternativních řešení.

Rozsah: 12 hodin (4 tříhodinové bloky)

Termíny seminářů: budou stanoveny po ohodě s přihlášenými doktorandy.


Badatelské přístupy ve výtvarné edukaci  1 

uvedený volitelný předmět NENÍ ukončen zkouškou, pouze ZÁPISEM o splnění studijní povinnosti

Přednášející: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.

Termín: ZS 2016/17 8 hodin

Cíl předmětu: Připravit  studenty (zejména absolventy výtvarných uměleckých programů) na vstup do „školního“ terénu  v rolích badatele – pedagoga/pedagoga – badatele. Doplnit  nezbytný funkční slovník pro obě uvedené role.

Požadovaný výstup: seminární práce  jako přípravný text pro výstup ve formě stati či odborném periodiku.

Obsah:

Rozhodovací procesy v přípravě výuky a pedagogického výzkumu

Základní didaktické kategorie ve výtvarné edukaci a výzkumném projektu

Výzkumný a výtvarný problém

Formulace výtvarného problému v učební úloze

Klíčová slova: Rozhodování, informace, plán výuky a výzkumu, funkční slovník, předmět výzkumu, učební úloha, didaktická analýza, identifikace problému, prostředky realizace  

Přihlášky: do 31.října na sekretariát katedry VV


Název předmětu: "VIDIMUS STELLAM EIUS IN ORIENTE". Adoration of the Magi as an iconographic typus and its current use in art education kód v SIS: OD0721024

Přednášející: prof. PhDr. Ladislav Daniel

Anotace: The course acquaints students with the iconography of the Theme of the Epiphany on the example of the mural decoration of the Hradčany Sternberg Palace and the Church of the Epiphany in Smiřice and with the use of symbolics of the Sternberg family as an example of the building of ancestral myth. The participants will discuss how to update the way of thinking presented and its current meaning and evaluation. Particular attention will be paid to the importance of such thought paradigms in the transfer to contemporary pedagogy, especially in the field of art education.


Objectives: To acquire an updating system between the topics of art history and art pedagogy and the way of transferring the field discourses. Think and create an original personal written design of an art lesson on the subject under review and defend it.


Název předmětu: Úloha tvůrce, diváka, učitele - analýza tvůrčího procesu a diváckého zážitku jako východisko pro didaktický projekt kód v SIS: OD0721019

Přednášející: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Anotace: Vytvořit funkční vazby mezi pozicemi tvůrce, poučeného diváka a výtvarného pedagoga a metodologicky připravit jejich účinnou reflexi. Připravit studenty (zejména absolventy výtvarných uměleckých programů) na využití prolínání těchto pozic a jejich nároků v tvorbě, výuce i výzkumu. Doplnit nezbytný funkční slovník pro všechny pozice.


Název předmětu: Akademické psaní kód v SIS: OD0721020

Přednášející: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Anotace: Kurz je zaměřen na rozvíjení dovednosti argumentace a výstavby delších textů. Je určen především pro absolventy neuniverzitních oborů. Na základě analýzy textů a jejich částí a při formulaci kratších textových útvarů studenti získají zkušenosti s přesnou a z hlediska zaměření textu účelnou argumentací a volbou vhodných jazykových prostředků.


Název předmětu: Creating an image in science and art. Obraz ve vědě a umění kód v SIS: OD0721021

Přednášející: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

Anotace: Cílem předmětu je vytvořit hlubší pochopení souvislostí badatelské a umělecké tvorby a prohloubit schopnost čtení a interpretace odborných textů.

Kurz uvádí do souvislostí vzniku Založené teorie a ukazuje analogie kvalitativního výzkumu a umělecké tvorby v pojetí klasické estetiky. Studenti samostatně prostudují teoretickou literaturu v anglickém a českém jazyce a zúčastní se dvoudenního semináře četby a interpretace textů.


Název předmětu: Artistic ŘADA/Topic work - didactic conotations on the background of practical exploration kód v SIS: OD0721022

Přednášející: doc. ak. malíř Martin Velíšek, Ph.D.

Anotace:
Poslední změna: 23. září 2019 14:32 
Sdílet na: