PROGRAM Pedagogická a školní psychologie

Nabídka studijních předmětů, kurzů a seminářů

Doktorský studijní program Pedagogická a školní psychologie


předmět: ÚVODNÍ DOKTORSKÝ SEMINÁŘ PRO 1. ROČNÍK

kód v SIS OPDP1Q120A

vyyučující: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. , doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., školitelé

požadavky/forma kontroly: Prezentace tzv. rozšířené verze projektu disertace na katedrové doktorské konferenci, konané po skončení semináře. Povinná docházka, maximum možné neúčasti 30 %. Aktivní účast a reakce na prezentace disertačních prací studentů doktorského studia.

anotace: Seminář je určen pouze pro doktorské studenty 1. ročníku doktorského studia v letním semestru. Cílem semináře je prostřednictvím podnětů ze semináře rozšíření a zpřesnění projektu disertace. Témata:

 • Teoretizace výzkumného problému, vyhledání vhodných bibliografických zdrojů.

 • Design výzkumné studie, respondenti, metody výzkumu, postup při realizace výzkumu.

 • Zpracování dat, návrh publikovaných výsledků.

 • říprava rozšířené verze projektu.

studijní literatuta:

Doktorand čerpá z literatury (knih, sborníků, časopisů) zaměřené k tématu své práce.

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2005.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006.CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

MCDONALD, Roderic P. Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia, 1991.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995.

ŘEHÁK, Jan a BROM, Ondřej. SPSS - Praktická analýza dat. Brno: Computer Press, 2015.SHAWELSON, R., TOWNE, L. (Eds.) Scientific Research in Education. Washington, D. C.: National Academy Press.

STRAUSS, A. - CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert, 1999.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. A KOL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.


předmět: VÝZKUMNÉ DOVEDNOSTI

kód v SIS OPDP1Q121A

přednášející: doc. PhDr. Seidlová Málková Gabriela, Ph.D. ,

požadavky/forma kontroly: Zpracování návrhu grantového projektu, powerpointové prezentace a posteru k návrhu týmového výzkumného projektu Prezentace návrhu grantového projektu pro grantovou výzvu, docházka (min 75%)

anotace: Cílem předmětu je: rozvoj obecných výzkumných dovedností studentů doktorské formy studia psychologie. Předmět je orientován výrazně dovednostní orientován. Důraz je kladem na přímé formy učení a vlastní zkušenost studenta v průběhu blokové interaktivní výuky.

Předmět je vyučován blokově ve formátu intenzivní čtyřdenní série přednášek, seminářů (50 % časové dotace kurzu) a projektové výuky orientované k tématu grantové gramotnosti studenta (50 % časové dotace kurzu). V cyklu seminářů a přednášek se student seznámí se základními tématy z oblasti obecných výzkumných dovedností a kompetencí. V projektové části výuky pracuje student v týmu (cca 4 – 5 studentů) a připravuje grantovou žádost v rámci fiktivní výzvy mezinárodní grantové agentury. Cílem projektové části je podpora grantové gramotnosti studentů doktorské formy studia, ale i podpora kompetencí v oblasti týmové spolupráce a kooperace.

Témata přednáškové, seminární a projektové části předmětu:

 • Prezentační dovednosti.

 • Zvládání času, organizace času, plánování a práce s časem v doktorském studiu.

 • Individuální studijní plán a rozvaha projektu výzkumu.

 • Grantové výzvy v doktorském studiu a jejich vyhledávání.

 • Publikování, vědecká a tvůrčí činnost v rá mci doktorského studia - principy, postupy a nástroje.

 • Tvorby výstupů vědecké a tvůrčí činnosti.

 • Poster jako základní forma prezentace výsledků vědecké práce - výroba a prezentace

 • Dizertační práce - příprava, psaní a obhajoba.

 • Etické otázky současného systému publikování ve vědě.

 • Školitel a jeho role v doktorském studiu.

 • Řešení náročných situací v průběhu doktorského studia- návody, postupy, krizový plán.

studijní literatura:

Doktorand čerpá z literatury (odborné knihy a články) a studijních materiálů připravovaných vyučujícími k tématu obecných výzkumných dovedností. Základní literatura a studijní opory ke kurzu jsou k dispozici v Moodle studijních oporách:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3232


předmět: AKADEMICKÉ PSANÍ A PŘÍPRAVA PUBLIKACÍ PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA

kód v SIS OPDP1Q122A

přednášející: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

požadavky/forma kontroly: atestace na základě odevzdané anotace a draftu odborného článku, docházka (minimálně 50% vprezenční části), vypracování anotace a draftu (první verze) odborného článku v českém nebo anglickém jazyce v rozsahu minimálně 3 normostran

anotace: Kurz systematicky rozvíjí dovednosti akademického psaní pro potřeby publikování výstupů tvůrčí a vědecké práce. Z hlediska formy spojuje 1) přednáškovou část v rozsahu 6 výukových hodin s 2) návaznými bloky samostatné tvůrčí práce studenta v celkovém rozsahu 12 hodin a 3) seminárními bloky setkání se zpětnou vazbou k abstraktům a prvním draftům odborných textů studentů v celkovém rozsahu 6 hodin.

V rámci přednáškové a seminární práce se studenti seznámí se základními formami odborných textů v psychologii, s typickou strukturou odborného textu a s charakteristikami jednotlivých strukturních prvků odborného článku (title, abstract, introduction, methods, results, discussion). Prostor je věnován obecným zásadám akademického psaní pro potřeby publikování výsledků vědecké práce i konkrétním zkušenostem s tvorbou psaných publikačních výstupů. V rámci bloku samostatné tvůrčí přípravy textu studenti vypracují draft textu odborného článku (k publikaci) na vlastní téma, přednostně k tématu vlastní dizertační práce. Závěrečnou část kurzu tvoří seminární setkání studentů a vyučujících za účelem realizace strukturované zpětné vazby k abstraktům a prvním návrhům textů studentů.

Témata přednáškového bloku

studijní literatura:

BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success. Sage, 2009.

LINDSAY, David Roy. Scientific writing. CSIRO publishing, 2011.

MURRAY, Rowena. Writing for academic journals. McGraw-Hill Education (UK), 2013.

SCHIMEL, Joshua. Writing science: how to write papers that get cited and proposals that get funded. OUP USA, 2012.

TKADLEC, Emil. Strategie a metody práce v přírodních vědách. Olomouc:Univeruzita Palackého, 2011.

RIENECKER, Lotte; JÖRGENSEN, Peter Stray. The (IM) Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition When Dealing with Continential Student Writers. In: Teaching academic writing in European higher education. Springer, Dordrecht, 2003. p. 101-112.


předmět: ČASOVÁ ORIENTACE ŽÁKA: VZTAH ŽÁKŮ K BUDOUCNOSTI

kód v SIS OPDP1Q101B

vyučující: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc, PhDr. Radka High, Ph.D.

požadavky/forma kontroly:Ke splnění kurzu je potřeba prostudovat základní literaturu a alespoň 3 zahraniční články k problematice motivace či autoregulace, které mají souvislost s výzkumnou prací studenta. Na základě této literatury a konzultací s vyučujícím student sepíše pojednání k dané problematice a v rozpravě s vyučujícím ho obhájí. Posluchači kurzu se seznámí s těmito diagnostickými metodami: MIM (Nuttin), Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI), škála orientace na budoucnost – FTO (Gjesme), metoda "Nejdůležitější události“ (Walace), metoda slohu (Pavelková), metoda "Kým budete" (Kastemboum), dotazník perspektivní orientace - PO-5 (Pavelková), dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle (DeVolder).

anotace:

V kurzu bude tématizována problematika časové orientace člověka. Analyzována bude žákovská motivace v časových souvislostech a diagnostické možnosti v oblasti časové orientace jedince. Cílem kurzu je rozšířit kompetence studentů doktorandského studia v oblasti rozvoje uvědomělého vztahu žáků k budoucnosti a časové perspektivy. S tím úzce souvisí vybavení studentů diagnostickými a autodiagnostickými postupy a nástroji, které by umožnily adresné působení v této oblasti.

Témata:

 • Čas ve vztahu k chování a jeho regulativní funkce v lidském životě.

 • Časová perspektiva (teoretické vymezení).

 • Orientace na budoucnost.

 • Diagnostika časové perspektivy (strategie a přehled metod).

 • Koncepce perspektivní orientace (východiska a seberozvojový kontext perspektivní orientace, vztah k budoucnosti jako faktor lidské motivace, alternativnost v orientaci jedince na budoucnost).

 • Perspektivní orientace a škola (persp. orientace a školní výkon, persp. orientace jako činitel žákovské motivace k učení, instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů, perspektivní orientace a profesionální sebeurčení-profesionální volba).

 • Vývoj časové perspektivy u člověka.

studijní literatura:

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. Praha, Portál, 2004.

NUTTIN, Joseph. Motivation et Perspectives d‘Avenier. Louvain: Presses Universitaires de Lovain, 1980.

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci). Praha: PedF UK, 2002.

PAVELKOVÁ, Isabella. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990.

PAVELKOVÁ, Isabella, PURKOVÁ, Veronika, MENŠÍKOVÁ, Veronika. Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci. Pedagogická orientace, 2008.

URBANOVÁ, Denisa. Časová perspektiva a nuda. Praha, 2016. Bakalářská práce. PedF UK.

VITOŠKOVÁ, Veronika. Vztah mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací. Praha, 2014. Dizertační práce. PedF UK.

ZIMBARDO, Philip. (1996) The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). Psychometric and Scoring Key. Stenford Preselection, 1996.

Další doporučená literatura bude specifikována podle výzkumného zaměření jednotlivých posluchačů kurzu.


předmět: GENDEROVÁ SOCIALIZACE

kód v SIS OPDP1Q102B

vyučujícíc: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

požadavky/forma kontroly: Samostatná práce, konzultace, četba povinné literatury (3 publikace zpovinné literatury + 2 publikace podle vlastní volby) Seminární práce (aplikace poznatků zpsychologie genderu na téma disertačního výzkumu)

anotace: Cílem předmětu je hlouběji představit psychologii genderu, a to v konkretizaci na proces genderové socializace. Hlavní pozornost bude věnována budování genderové identity a faktorům z rodinného, školního i širšího kulturního prostředí, které se na něm podílejí. Podstatné bude představení kognitivních mechanismů v budování genderové identity a jejich souvislostí s afektivními a sociálními faktory. Vedle dominantní podoby genderové socializace, resp. budování genderové identity bude pozornost věnována také atypickým průběhům a jejich implikacím pro psychologický well-being a sociální status. Genderová ne/rovnost bude konceptuálně porovnávána s jinými typy ne/rovnosti na základě jiných stratifikačních znaků, např. etnicita. V předmětu bude akcentováno propojení témat s disertačním výzkumem studenta/studentky tak, aby prostřednictvím předmětu mohl/a získat hlubší vhled do vlastní studované problematiky z perspektivy psychologie genderu.

 • Gender jako analytická kategorie, vztah genderu a pohlaví, genderová role a genderová identita

 • Genderová socializace a její mechanismy

 • Genderová socializace v rodině a ve škole

 • Hypotéza genderových rozdílů versus hypotéza genderových podobností

 • Kognitivní a socio-emoční faktory v genderové socializaci

 • Genderová atypičnost a aschematičnost

 • Genderová ne/rovnost a její individuálně-psychologické a sociálně-psychologické implikace

povinná literatura (výběr 3 publikací):

BEM, Sandra Lipsitz. The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality. Yale University Press, 1993.

ECCLES, Jacquelynne S., et al. Gender-role socialization in the family: A longitudinal approach. The developmental social psychology of gender, 2000, 333-360.

HYDE, Janet Shibley. The gender similarities hypothesis. American psychologist, 2005, 60.6: 581.

HELGESON, Vicki. Psychology of gender. Routledge, 2016.

RUDMAN, Laurie A.; GLICK, Peter. The social psychology of gender: How power and intimacy shape gender relations. Guilford Press, 2012.

SKELTON, Christine; FRANCIS, Becky; SMULYAN, Lisa (ed.). The SAGE handbook of gender and education. Sage, 2006.

SMETÁČKOVÁ, Irena. Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje mas. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016.

další doporučená literatura:

BEM, Sandra Lipsitz. Gender schema theory and its implications for child development: Raising gender-aschematic children in a gender-schematic society. Signs: Journal of women in culture and society, 1983, 8.4: 598-616.

BUSSEY, Kay; BANDURA, Albert. Social cognitive theory of gender development and differentiation. Psychological review, 1999, 106.4: 676.

MACCOBY, Eleanor E. Gender and group process: A developmental perspective. Current directions in psychological science, 2002, 11.2: 54-58.

JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Masarykova univerzita, 2013.


předmět: GRAMOTNOST – TEORIE, VÝZKUM, APLIKACE

kód v SIS OPDP1Q103B

vyučující: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

požadavky/forma kontroly: Písemná kondenzace zvolených pramenů (10-15 s.), rozprava nad písemnou prací (kolokvium)

Semeniáře (blokové 3x za semestr) Student bude pro zpracování textu využívat naše i zahraniční zdroje, studie, kterou má za úkol zpracovat, bude vycházet ztematických okruhů – student si volí jeden okruh a vrámci něj si zvolí dílčí témat.

anotace: Kurz je zaměřen na tématiku gramotností – od teorie, přes výzkum a aplikační sféru. Kromě postižení univerzálních procesů rozvoje gramotnostních dovedností je pozornost věnována také problematice individuálních rozdílů mezi žáky a studenty, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků se zdravotním postižením, jejichž handicap brání úspěšnému osvojování gramotnostních dovedností.

Témata:

 • Teoretické aspekty gramotnosti – typologie gramotností, s důrazem na čtenářské a písařské/pisatelské dovednosti, modely čtení, modely psaní, zahraniční trendy.

 • Výzkum v oblasti gramotnosti – metodologie výzkumu, výzkumné metody v oblasti předpokladů pro čtení, včetně jazykových předpokladů, dekódování, porozumění čtenému. Způsob získávání dat (zejm. v rámci kvantitativní metodologie), zpracování a interpretace dat. Metaanalytické studie – jejich sběr a analýza.

 • Aktuální stav vědy a poznání v oblasti gramotností v České republice, typický vývoj čtenářských dovedností a čtenářství u českých dětí, vývoj písařských a pisatelských dovedností u českých dětí, riziková skupina čtenářů a písařů/pisatelů (žáci se specifickými poruchami učení, žáci se specificky narušeným vývojem řeči, slabí čtenáři). Diagnostika gramotnostních dovedností, diagnostické baterie užívané v poradenství. Analýza absentujících témat v českém prostředí, možnosti dalšího rozvoje vědy a výzkumu v ČR.

studijní literatura:

BRYANT, P., a GOSWAMI, U. Phonological skills and learning to read. Oxon: Routledge, 2016.

CARAVOLAS, M. a BRUCK, M. The effect of oral and written language input on children’s phonological awareness: A cross-linguistic study. Journal of Experimental Child Psychology, 1993, vol. 55, no. 1, s. 1-30.

CARAVOLAS, M., LERVAG, A., MOUSIKOU, P., EFRIM, C., LITAVSKÝ, M., ONOCHIE-QUANTILLAS, E., SALAS, N., SCHÖFFELOVÁ, M., DEFI, S., MIKULAJOVÁ, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. a HULME, CH. (2012). Common Patterns of Prediction of Literacy Development in Different Alphabetic Orthographies. Psychological Science, 2012, vol. 23, no. 6, s. 678–686.

CARAVOLAS, M., LERVAG, A., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, Ch. Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science, 2013, vol. 24, no. 8, s. 1398-1407.

CARAVOLAS, M. a VOLÍN, J. Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004.

CARAVOLAS, M., VOLÍN, J. a HULME, C. Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology, 2005, vol. 92, no. 2, s. 107-139.

JOŠT, J. Čtení a dyslexie. Praha: Grada, 2011.

KEENAN, J. M. a Meenan, C. E. (2014). Test Differences in Diagnosing Reading Comprehension Deficits. Journal of Learning Disabilities, 2014, vol. 47, no. 2, s. 125-135.

KUCHARSKÁ, A. Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: PedF UK, 2014.

KUCHARSKÁ, A. et al. Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému - metodologie, výsledky a interpretace výzkumu Praha: PedF UK, 2016.

MIKULAJOVÁ, M. Možnosti ranej predikcie vývinových porúch písanej reči. Československá psychologie, 2008, vol. no. 52, s. 59-69.

MOLL, K., THOMPSON, P. A., MIKULAJOVA, K., JAGERCIKOVA, Z., KUCHARSKA, A. FRANKE, H., HULME, C. a SNOWLING, M. J. Precursors of Reading Difficulties in Czech and Slovak Children at Risk of Dyslexia. Dyslexia, 2016, vol. 22, no. 2, s. 120-136. doi: https://doi.org/10.1002/dys.1526

SCARBOROUGH, H. S. Developmental relationship between language and reading: reconciling a beautiful hypothesis with some ugly facts. In H. G. CATTS & A. K. KAMHI (Eds.) The Connections Between Language and Reading Disabilities, 3-24. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2005.

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga, 2015.

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. a CARAVOLAS, M. Baterie testů fonologických schopností, BTFS. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013.

ŠPAČKOVÁ, K. et al. Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: PedF UK, 2016.


předmět: HRY ŠKOLNÍCH DĚTÍ

kód v SIS OPDP1Q104B

vyučující: PhDr. Miroslav Klusák, CSc., Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

požadavky/forma kontroly: Obhajoba vrámci předmětu, samostatná práce + konzultace

anotace: Cílem předmětu je konzultované studium odborné literatury relevantní pro odbornou orientaci studenta. Výuka je organizována tzv. monografickým způsobem. Na konzultaci si student dojedná konkrétní publikace, které chce prostudovat, a otázky, s nimiž se na vybrané publikace hodlá obracet. Atest student získává, když na setkání s vyučujícím přednese a obhájí odpovědi, které na své otázky ze studovaných publikací získal.

V předmětu je nutné prostudovat tři monografie. Jedna musí být v angličtině. Minimálně dvě si student vybírá z následujícího seznamu; jednu může zvolit na základě vlastní rešerše.

studijní literatura

AVEDON, Elliott M. a SUTTON-SMITH, Brian (Eds.). The study of games. New York: Wiley, 1971.

BATESON, Patric a MARTIN, Paul. Play, playfulness, creatitivy and innovation. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

BREWSTER, Paul G. American nonsinging games. Norman: University of Oklahoma Press, 1953.

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.

EĽKONIN, Daniel B. Psychológia hry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo, 1983.

ERIKSON, Erik. Toys and reason. Stages in the ritualization of experience. London: Marion Boyars, 1978.

FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Praha: Český spisovatel, 1993.

GOMME, Alice Bertha. Traditional games of England, Scotland, and Ireland. Vol. I.–II. London: David Nutt, 1894-1898.

HERRON, Rita B. a SUTTON-SMITH, Brian (Eds.). Child´s play. New York: Wiley, 1971.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 2001.

JUUL, Jesper. Half-real. Video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, MA: The MIT Press, 2011.

KLUSÁK, Miroslav a KUČERA, Miloš. Dětské hry – games. Praha: Karolinum, 2010.

MILLAROVÁ, Susanna. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978.

OPIE, Iona a OPIE Peter. Children's games in street and playground. Oxford, Oxford University Press, 1969.

PIAGET, Jean. Play, dreams and imitation in childhood. New York: Norton, 1951.

SUTTON-SMITH, Brian. The ambiguity of play. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.

SUTTON-SMITH, Brian. The games of New Zealand children. Berkeley: University of California Press, 1959.

SUTTON-SMITH, Brian (Ed.). The folkgames of children. Austin: University of Texas Press, 1972.

YEE, Nick. The Proteus Paradox. How online games and virtual worlds change us - and how they don’t. New Haven, CT: Yale University Press, 2014.

ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. Svazek 1. Hry v přírodě. Praha: Olympia, 1985.

ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. Svazek 2. Hry v klubovně. Praha: Olympia, 1986.

ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. Svazek 3. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha: Olympia, 1987.

ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. Svazek 4. Hry ve městě a na vsi. Praha: Olympia, 1988.


předmět: KVALITATIVNÍ METODOLOGIE

kód v SIS OPDP1Q105B

vyučující: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

požadavky/forma kontroly: Písemná kondenzace 3 pramenů (7-15s.) + rozprava nad náí, Konzultace a samostatná práce a rozprava; tzv. monografická zkouška

Po konzultaci zkoušejícího s doktorandem se vyberou 3 práce ze seznamu, případně i mimo něj, podle tématu plánované disertace a druhu kvalitativní metodologie, jež by se k ní hodila.

Student pak vypracuje písemnou práci, kondenzaci, kterou zašle zkoušejícímu a probere s ním v rozpravě.

Cílem předmětu je: podpořit studenta v hledání odpovídající metodologie pro jeho disertaci.

Základní seznam, z něhož se vybírají 3 monografie:

DEVEREUX, George. From anxiety to method in the behavioral sciences. The Hague: Mouton, 1967.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: Vybrané eseje. Praha: SLON, 2000.

HAMMERSLEY, Martin a ATKINSON, Paul. Ethnography: Principles in practice. London: Tavistock, 1983.

KUČERA, Miloš. Školní etnografie: přehled problematiky. Studia Paedagogica, 1992, č. 8.

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonauts of the Western Pacific: An account of native entreprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge, 1922.

MILLS, Wright C. Sociologická imaginace. Praha: Mladá fronta 1968.

SPINDLER, George D. (Ed.). Education and the cultural process: Toward an anthropology of education. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1974.

SPRADLEY, J. P. The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.

STRAUSS, Anselm a CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999.

VAN MAANEN, J. Tales of the field: On writing of ethnography. Chicago: University of Chicago Press, 1988.


předmět: KVANTITATIVNÍ METODOLOGIE

kód v SIS OPDP1Q106B

vyučující: Alena Škaloudová, Ph.D., PhDr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

požadavky/forma výuky: obhajoba v rámci předmětu, konzultace

anotace: Cílem předmětu je podpora při formulaci disertačního úkolu, z hlediska kvantitativní metodologie. Jedná se o tvorbu designu výzkumu, hypotéz, výběru vhodné statistické metody, při zpracování dat programem SPSS a interpretaci výsledků. Témata:

 • Výzkumné otázky, hypotézy, výzkumný soubor, proměnné, příprava dat

 • Statistické metody

 • Práce s programem SPSS

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006.

MCDONALD, Roderic P. Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia, 1991.

OSECKÁ, Lída. Typologie v psychologii: aplikace metod shlukové analýzy v psychologickém výzkumu. Praha: Academia, 2001.

ŘEHÁK, Jan a BROM, Ondřej. SPSS - Praktická analýza dat. Brno: Computer Press, 2015.


předmět: MOTIVACE A AUTOREGULACE ŽÁKŮ

kód v SIS OPDP1Q107B

vyučující: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc., PhDr. Radka High, Ph.D.

požadavky/forma výuky: Ke splnění kurzu je potřeba prostudovat základní literatury a alespoň 3 zahraniční články k problematice motivace či autoregulace, které mají souvislost s výzkumnou prací studenta. Na základě této literatury a konzultací s vyučujícím student sepíše pojednání k dané problematice a v rozpravě s vyučujícím ho obhájí.

anotace: Cílem předmětu je rozšířit kompetence studentů doktorandského studia v oblasti motivace a vzdělávací autoregulace. V kurzu bude tématizována problematika motivace a vzdělávací autoregulace žáků. Analyzována bude žákovská motivace v časových souvislostech (motivace z krátkodobého i dlouhodobého hlediska) a diagnostické možnosti v oblasti motivace a vzdělávací autoregulace.

Témata:

 • Nejpodstatnější motivační teorie

 • Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky

 • Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty; flow motivace

 • Žákovská sebepercepce motivačních pohnutek k učení; učitelova percepce žákovských motivačních pohnutek

 • Motivačně autoregulační strategie

 • Vývoj žákovské motivace k učení na ZŠ; rozdíly mezi chlapci a dívkami v učební motivaci

 • Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika

 • Diagnostika žákovské motivace k učení. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb

 • Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), copingové strategie zvládání nudy

 • Překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole

studijní literatura:

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow a práce. Praha, Portál, 2017.

HECKHAUSEN, Heinz. Motivation und Handeln. Berlin: Springer, 1980.

HRABAL, Vladimír a PAVELKOVÁ, Isabella. Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele. In SPILKOVÁ, Vladimíra a VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Karlova Univerzita-pedagogická fakulta, 2008, s. 105-116.

HRABAL, Vladimír, MAN, František a PAVELKOVÁ Isabella. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1989.

HRABAL, Vladimír a PAVELKOVÁ, Isabella. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996.

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002.

PAVELKOVÁ, Isabella a URBANOVÁ, Denisa. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie, 2018, vol. 62, no. 4, s. 350-365.

RHEINBERG, Falko. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.

Další povinná literatura bude upřesněna podle výzkumného zaměření jednotlivých posluchačů kurzu.


předmět: PSYCHOLOGICKÁ ANTROPOLOGIE

kód v SIS OPDP1Q108B

vyučující: Mgr. David Doubek, Ph.D.

požadavky/forma výuky: Zpracování tématu blízkého tématu doktorské práce doktoranda na základě tří zvolených monografií. Samostatná práce, konzultace

anotace: Cílem předmětu je prohloubit studentovu schopnost interdisciplinárního přístupu k tématům, ve kterých se prolíná zájem psychologie a antropologie: Kultura a osobnost; Psychoanalýza kultury; Kreativita a kultura; Já a druhý; Kultura a myšlení; Kultura a emoce; Individualita, charisma a kultura.

studijní literatura:

Doktorand čerpá z literatury (knih, sborníků, časopisů) zaměřené k tématu své práce. Základní literatura je k dispozici v knihovnách.

COLE, Michael. Cultural Psychology: A Once and Future Discipline. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

BATESON, Gregory. Naven. Stanford: Stanford University Press, 1958.

CRAPANZANO, Michael. Tuhami: Portrait of a Moroccan. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

D'ANDRADE, Roy G. a Claudia STRAUSS. Human motives and cultural models. New York: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0521423384.

DOUGLAS, Mary. Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern, 2014. KULA. ISBN 978-80-87580-91-2.

DU BOIS, Cora Alice. The people of Alor: a social-psychological study of an East Indian island. Cambridge: Harvard University Press, 1960.

FANON, Frantz. Black skin, white masks. New York: Grove Press, [1967].

FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Přeložil Ludvík HOŠEK. Praha: Hynek, 1998. Spektrum (Hynek). ISBN 80-86202-13-5.

FREUD, Sigmund. Výklad snů. Vyd. 4., upr. Přeložil Ota FRIEDMANN. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2003. ISBN 80-86559-16-5.

LAKOFF, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda, 2006. Paprsek (Triáda). ISBN 80-86138-78-X.

LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 2. Přeložil Mirek ČEJKA. Brno: Host, 2014. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7491-152-1.

LINDHOLM, Charles. Culture and Identity: The History, Theory, and Practice of Psychological Anthropology. 2. Oxford: Oneworld Publications, 2007.

LURII͡A, A. R. Cognitive development, its cultural and social foundations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976. ISBN 0674137310.

MEAD, George Herbert. Mysl, já a společnost. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1180-8.

MEAD, Margaret. Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation. New York: American Museum of Natural History, 1973.

OBEYESEKERE, Gananth. Medusa’s Hair: An Essay on Personal Symbols and Religious Experience. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

QUINN, Naomi a Dorothy HOLLAND. Cultural Models in Language & Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

ROSALDO, Michelle. Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and Social Life. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1981.

SHORE, Bradd. Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. New York: Oxford University Press, 1996.

SPIRO, Melford E. Oedipus in the Trobriands. Chicago: University of Chicago Press, 1982. ISBN 0226769887.

STACK, Carol B. All our kin: strategies for survival in a Black community. New York: Harper & Row, 1974. ISBN 0-06-131982-1.

STRAUSS, Claudia a Naomi QUINN. A cognitive theory of cultural meaning. New York: Cambridge University Press, 1997. ISBN 052159541X.

WALLACE, Anthony F. C. Culture and Personality. New York: Random House, 1996.


předmět: PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY OSVOJOVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA

kód v SIS OPDP1Q110B

vyučující: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

požadavky/forma výuky: Přehledová studie na vybrané téma, výstup ve formě kolokvia, blokové semináře

Prostudování odborné literatury - 3 tituly z 10

anotace: Kurz je zaměřen na přestavení základních teoretických východisek procesu osvojování cizího jazyka v kontextu formálního vzdělávání ve škole. Kromě postižení univerzálních procesů je pozornost věnována také problematice individuálních rozdílů mezi žáky a studenty, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – žáků se zdravotním postižením, jejich jazykový handicap brání úspěšnému osvojování cizího jazyka. Témata:

 • Teorie osvojení cizího jazyka.

 • Vnitřní faktory v procesu osvojování cizího jazyka.

 • Vnější faktory v procesu osvojování cizího jazyka.

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v procesu osvojování cizího jazyka.

studijní literatura:

ELLIS, Rod. Second Language Acquisition. Oxford Introductions to Language Study. Oxford, New York: Oxford University, 1997.

ELLIS, Rod. The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press, 2008.

KRASHEN, Stephen D. Second language acquisition and second language learning. Oxford: Pergamon, 1981. ISBN: 0-08-025338-5.

KUCHARSKÁ, Anna a ŠPAČKOVÁ, Klára. Foreign language aptitude of Czech pupils with specific learning disabilities. Education and Science without borders, 2014, vol. 5, no. 9, s. 105-110.

LIGHTBOWN, Patsy a SPADA, Nina Margaret. How languages are learned. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. Oxford handbooks for language teachers. ISBN 978-0-19-454126-8.

MITCHELL, Rosamond a MYLES, Florence. Second language learning theories. London: Arnold, 1998. ISBN 0-340-66312-X. Dostupné také z: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0640/98020001-d.html

MUÑOZ, Carmen. Age-related differences in foreign language learning. In R. DeKeyser (Author), Practice in a Second Language: Perspectives from Applied Linguistics and Cognitive Psychology, (Cambridge Applied Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 229-255

PARRY Thomas. S. a STANSFIELD, Charles W. (Eds.). Language in education: Theory and practice 74. Language aptitude reconsidered (s. 67-125). Washington, DC, US: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics/CAL; Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice Hall Regents/Prentice Hall, 1990.

ROBINSON, Peter. Aptitudes, abilities, contexts, and practice. In R. DeKeyser (Author), Practice in a Second Language: Perspectives from Applied Linguistics and Cognitive Psychology (Cambridge Applied Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press, 2008, s. 256-286

SKEHAN, Peter. A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press, 1998. Oxford applied linguistics. ISBN 0-19-437217-0.

SPARKS, Richard a Leonore. GANSCHOW. Aptitude for Laerning a Foreign Lanugage. Annual Review of Applied Linguistics, 2001, vol. 21, s. 90-11.

ŠPAČKOVÁ, Klára a Anna KUCHARSKÁ. Nabývání rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Pedagogika, 2012, vol. 52, n. 1-2, s. 190-204. ISSN 0031-3815


předmět: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

kód v SIS OPDP1Q111B

vyučující: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhDr., Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

požadavky/forma výuky: Písemná kondenzace zvolených parametrů (10 - 15 s.), rozprava nad písemnou prací, blokové semináře

témata:

 • Poradenské teorie a strategie, autoři, významná díla a jejich analýza, inspirace pro poradenský systém ve školství u nás. Výzkumné přístupy v oblasti poradenství pro děti a mládež a jejich rodiny, školu.

 • Poradenství pro cílové skupiny dětí, žáků, studentů (od mateřských škol až k vysokým školám) – systém a organizace poradenství ve světě a u nás, analýza možných rozvojových trendů v zahraničí a jejich aplikace u nás, včetně poradenství pro inkluzivní vzdělávání.

 • Poradenská témata z hlediska klienta, jeho rodiny, školního prostředí a mimoškolních skupin (školní zralost, výukové obtíže, výchovné obtíže, vývojové obtíže, rizikové jevy a závislosti, třída, profesní orientace, žáci se SVP, aj.).

studijní literatura:

DRAPELA, J. a HRABAL, VL. (Eds.). Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: UK, 1995, upravená verze: Poradenské teorie a strategie. Praha: UK PedF, 2002.

GLADDING, S. Counselling a comprehensive profession. New York: 1992.

FREIBERGOVÁ, Z. Vysokoškolské poradenství. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2000.

KNOTOVÁ, D. Školní poradenství. Praha: Grada, 2014

KOMÁRKOVÁ, R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

KOŠČO, J. (Ed.). Teoria a praxe poradenskej psychológie. Bratislava, 1980.

KOŠČO, J. (Ed.). Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1988.

KRATOCHVÍL, St. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.

LANGMEIER, J., BALCAR, K. a ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, další vydaní: Praha: Portál, 2000.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. SPN 1991.

MILLER, G. A. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011

PEAVY, R. V. Sociodynamické poradenství: konstruktivistická perspektiva. Praha: Dům zahraniční spolupráce pro Centrum Euroguidance, 2013

THOMSON, CH. a CRISTIANI, T. Counselling children. Brooks-Cole, 1992.

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství. Praha: PedF UK, 2013.

VENDEL, Š. Karierní poradenství. Praha: Grada, 2008.

WOOLFE, R., DRYDEN, W. (Eds.). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage, 1996.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY IPPP ČR pro vnitřní potřeby (návrhy nové vyhlášky o VP, návrh systému pedagogicko-psychologického poradenství ve školství, kariérový růst pracovníků ve školství aj.). IPPP (webové stránky ippp. cz)

Výchovné poradenství: zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství, IPPP ČR 1995-2011.


předmět: PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLÁDEŽE

kód v SIS OPDP1Q112B

vyučující: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

požadavky/forma výuky: Písemná kondenzace 3 pramenů (7 - 15 s., rozprava nad písemnou prací, konzultace a samostatná prcáce a tzv. monografická zkouška

Po konzultaci zkoušejícího s doktorandem se vyberou 3 práce ze seznamu, případně i mimo něj, podle tématu plánované disertace. Student pak vypracuje písemnou práci, kondenzaci, kterou zašle zkoušejícímu a probere s ním v rozpravě.

cílem předmětu je: seznámit doktoranda s literaturou, která by mohla dodat vhodný kontext k jeho disertaci v okruhu vývojové psychologie nebo pedagogické a školní psychologie.

základní seznam studjní literatura, 3 práce se vyberou z něj, případně i mimo něj

BLOS, Peter. The adolescent passage: Developmental issues. New York: International Universities Press, 1979.

FREUD, Sigmund. Práce k sexuální teorii. In FREUD, S. Vybrané spisy III. Praha: Avicenum 1971, s. 7-229. (Nebo tytéž stati, hlavně "Tři pojednání k teorii sexuality", ze Sebraných spisů.)

GESELL, Arnold et al. The child from five to ten. New York: Harper and Row, 1977. (Nebo francouzský překlad.)

KLUSÁK, Miroslav a KUČERA, Miloš. Dětské hry – games. Praha: Karolinum, 2010.

KUČERA, Miloš. Formy citů: Lacanovská teorie. Praha: Karolinum, 2008.

KUČERA, Miloš. Pud u Freuda. Praha: Karolinum, 2017.

PIAGET, Jean a INHELDER, Baerbel. Psychologie dítěte. Praha: SPN, 1971.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky I. Praha: SPN, 1971.

ŠMAJDOVÁ BÚŠOVÁ, Katarína a KUČERA, Miloš. Profesionální rodičovství: Etnografická studie. Praha: Karolinum, 2015.

VYGOTSKIJ, Lev Semjonovič. Myšlení a řeč. Praha: SPN, 1971.

VYGOTSKIJ, Lev Semjonovič. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN, 1976.

WINNICOTT, Donald. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998.


předmět: PSYCHOLOGIE RODINY A V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

kód v SIS OPDP1Q113B

vyučující: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

požadavky/forma výuky: Rešerše odborné literatury, ústní zkouška, jinzultace, samostatná práce

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy a aktuálními tématy v psychologii rodiny a s psychologickými aspekty náhradního rodičovství. Výsledkem by měla být schopnost vnímat rodinu systémově a orientovat se v systému náhradní rodinné péče u nás. Témata:

 • Systémový přístup k rodině, modely rodinného fungování, funkčnost rodiny, rodinná resilience.

 • Specifika biologického a psychologického rodičovství.

 • Základní potřeby a jejich uspokojování v rodině

 • Náhradní rodinná péče – legislativní rámec, sociální a psychologické aspekty.

 • Výběr a příprava žadatelů, kontinuální psychologická péče poskytovaná pěstounským rodinám. Funkčnost a resilience pěstounských rodin, úskalí a rizika pěstounské péče.

studijní literatura:

GOODYER, A. Child-centred foster care. A right-based model for practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 2011.

KOLUCHOVÁ, Jarmila. Psychický vývoj v pěstounské péči. Praha: MPSV ČR, 1992.

MATĚJČEK, Zdeněk (Ed.) Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 2003.

PAZLAROVÁ, Hana. (Ed.). Pěstounská péče. Manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2016.

SINCAIR, Ian. Fostering now: Messages from research. London: Jessica Kingsley Publishers, 2005.

SOBOTKOVÁ, Irena, Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2012

SOBOTKOVÁ, Irena. Pěstounské rodiny, jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV, 2003

ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, 2007

TÓTHOVÁ, Jana. Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Praha: Portál, 2011.

ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012

ZEZULOVÁ, Dagmar. Domov je místo, odkud tě nevyhodí – ani když vyrosteš. Praha: Smart Press, 2012.


předmět: PSYCHOLOGIE UČITELSKÉ PROFESE

kód v SIS OPDP1Q114B

vyučující: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

požadavky/forma výuky: Seminární práce. Přednáška, seminář, samostatná práce / Průběžná příprava na semináře (četba povinné literatury)

anotace: Cílem předmětu je představit klíčová psychologická témata k hlubšímu porozumění náročnosti učitelství a posilování psychologické podpory učitelů a učitelských týmů ze školně-psychologické a poradensko-psychologické perspektivy. Jednotlivá témata budou představena na přednáškách a následně diskutována na seminářích. Výuka bude probíhat ve čtyřech blocích a bude odpovídat rozsahu 1/1 (tj. 24 hodin přímé výuky). Na jednotlivé bloky budou studující plnit průběžné úkoly, zejména četba dílčích odborných textů k danému tématu. Úspěšné absolvování kurzu bude vycházet z aktivní účasti na seminářích a dále ze seminární práce, která bude představovat realizaci rozhovoru s učitelem/učitelkou (podle zadaných instrukcí) a jeho rozbor s využitím odborných konceptů osvojených v průběhu přednášek a seminářů.

 • Pohled na učitelství historicky - parametry profese a jejich vývoj

 • O čem vypovídají krize učitelství ve 20. st.

 • Učitelství jako pomáhající profese, specifika a srovnání s jinými pomáhajícími profesemi

 • Spor o význam teoretické vs. praktické přípravy a paradoxy autonomie učitelské profese

 • Učitelská profesní identita a učitelská subjektivní teorie, vývoj

 • Zdroje uspokojení, profesní well-being

 • Náročnost, zátěž a stres v učitelství, syndrom vyhoření

 • Učitelská profesní dilemata a jejich řešení

 • Učitelská self-efficacy a kolektivní self-efficacy, možnosti podpory

 • Strategie zvládání stresu a jejich nácvik

 • Profesní sebereflexe, možnosti jejího posilování

 • Komunikace učitelů s žáky, rodiči, kolegy a vedením školy, rizika a možnosti podpory efektivní komunikace

 • Individuální a skupinová práce s vyučujícími z pozice školního a poradenského psychologa

ALSUP, Janet. Teacher identity discourses: Negotiating personal and professional spaces. Routledge, 2006.

BROUWERS, André a TOMIC, Welko. A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher education, 2000, vol. 16, no. 2, s. 239-253.

GIBBS, Simon a MILLER, Andy. Teachers’ resilience and well-being: A role for educational psychology. Teachers and Teaching, 2014, 20.5: 609-621.

KOHOUTEK, Rudolf; ŘEHULKA, Evžen. Stresory učitelů základních a středních škol v České republice (zejména stresory způsobené učitelům žáky). Škola a zdraví, 2011, vol. 21, s. 105-117.

LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů. Pedagogika, 2007, vol. 57, no. 4, s. 46-60.

MASLACH, Christina, SCHAUFELI, Wilmar B. a LEITER, Michael P. Job burnout. Annual review of psychology, 2001, vol. 52 no. 1, s. 397-422.

MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Portál, 2013. (vybrané kapitoly)

MAN, F. a PROKEŠOVÁ, L. Jaký jsem učitel. Československá psychologie, 2011, vol. 55, no.6, s. 565.

MINAŘÍKOVÁ, Eva a JANÍK, Tomáš. Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 2012, vol. 22, no. 2, s. 181-204.

O'REILLY, Patrick Edward, "Teachers at Work: Factors Influencing Satisfaction, Retention and the Professional Well-Being of Elementary and Secondary Educators" (2014). CUNY Academic Works.

https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/88

PAVELKOVÁ, I. a HRABAL, V. Jaký jsem učitel. Praha: Praha: Portál, 2010.

SCHLEICHER, A. Valuing our Teachers and Raising their Status: How Communities Can Help, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris, 2018. https://doi.org/10.1787/9789264292697-en.

SKAALVIK, Einar M. a SKAALVIK, Sidsel. Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and teacher education, 2010, vol. 26, no.4, s. 1059-1069.

SMETÁČKOVÁ, Irena. Syndrom vyhoření, self-efficacy a copingové strategie mezi vyučujícími na českých základních škol. Československá psychologie, 2019, vol. 63, no. 4 (v tisku).

ŠTECH, Stanislav. Profesionalita učitele v neo-liberální době. Pedagogika, 2007, vol. 57, no. 4, s. 326-337.

Seznam publikací bude aktualizován podle vývoje poznatků v oboru.


předmět: RODINNÉ A PARTNERSKÉ PORADENSTVÍ

kód v SIS OPDP1Q115B

vyučující: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 

požadavky/forma výuky: Vypracování návrhu poradenské intervence a rešerše odborné literatury. Obhajoba v rámci předmětu/seminární práce, konzultace.

anotace: Doktorand/ka si prohloubí své povědomí o systému partnerského a rodinného poradenství, naučí se reflektovat poradenské problémy a volbu vhodných metod práce. Dokáže identifikovat nosná témata poradenské intervence i limity tohoto způsobu práce s klienty. Dokáže popsat širší kontexty partnerských a rodinných vztahů a tyto aplikovat, kriticky nahlížet na možné determinanty v partnerském/rodinném soužití. Je schopen identifikovat výzkumný problém, stanovit s hypotézy či formulovat výzkumné otázky. Témata:

 • Postavení rodinného a partnerského poradenství v aktuálním poradenském systému ČR

 • Koncepce rodinného a partnerského poradenství - vývoj, aktuální koncepce

 • Modely a školy rodinného a partnerského poradenství

 • Možnosti rodinného a partnerského poradenství ve školství

 • AMRP ČR, etický kodex, kvalifikační požadavky, profesní motivace, osobnost poradce, supervize a intervize v rodinném a partnerském poradenství

 • Zásady rodinného a partnerského poradenství, role poradenského pracovníka/terapeuta

 • Vývoj fází partnerského vztahu/životní cyklus rodiny, aktuální posuny v rodinném/partnerském soužití, nové formy rodin

 • Metody v rodinném a partnerském poradenství - modelové situace

 • Hlavní řešená témata v rodinném a partnerském poradenství, předrozvodové, rozvodové a postrozvodové poradenství

 • Výzkum v rodinném a partnerském poradenství

studijní literatura:

BERG, Insoo Kim: Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0500-5.

GJURIČOVÁ, Šárka a KUBIČKA, Jiří: Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2390-7.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4., rozš. vyd., V nakl. Por. Praha: Portál, 2005. 255 s. ISBN 807367048

MINUCHIN, Salvador: Rodina a rodinná terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 231 s. ISBN 978-80-262-0371-1.

NOVÁK, Tomáš: Manželské a rodinné poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 108 s. Psyché. ISBN 80-247-1316-0.

NOVÁK, Tomáš, CORRADINIOVÁ, Simona a VYPUŠŤÁK, Radim: Kontakt s dětmi po rozvodu: jak nepřijít o dítě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 stran. ISBN 978-80-7478-910-6.

NOVÁK, Tomáš: Pozitivně na manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 140 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4645-6.

NOVÁK, Tomáš: Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0342-1.

NOVÁK, Tomáš: Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4110-9

NOVÁK, Tomáš: Hádky v manželství: jak je řešit a předcházet jim. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 145 s. Partnerské vztahy. ISBN 978-80-247-2037-1.

RIEGER, Zdeněk a VYHNÁLKOVÁ, Hana: Ostrov rodiny: integrující přístup pro práci s rodinou: příručka pro odborníky. Vyd. 2. Hradec Králové: Konfrontace, 2001. 254 s. ISBN 80-86088-06-5.

SATIR, Virginia: Kniha o rodině. 1. vyd. Praha: Institut Virginie Satirové, 1994. 350 s. ISBN 80-901325-0-2.

SATIR, Virginia: Společná terapie rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 214 s. Spektrum; 55. ISBN 978-80-7367-303

TRAPKOVÁ, Ludmila a CHVÁLA, Vladislav: Rodinná terapie psychosomatických poruch: [rodina jako sociální děloha]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7367-561-5.

ŠMOLKA, Petr a MACH, Jan: Manželská a rodinná trápení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7367-448-9.

ŠMOLKA, Petr: Jak zachránit manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 217 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2609-0.

ŠMOLKA, Petr a PACEK, Daniel: Manželská poradna aneb Tam, kde vlastní síly nestačí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 171 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1617-6.


předmět: VĚCNÉ UČENÍ

kód v SIS OPDP1Q116B

vyučující: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

požadavky/forma výuky: obhajoba v rámci předmětu, samostatná práce, konzultace

anotace: Cílem předmětu je konzultované studium odborné literatury relevantní pro odbornou orientaci studenta.

Výuka je organizována tzv. monografickým způsobem.

Na konzultaci si student dojedná konkrétní publikace, které chce prostudovat, a otázky, s nimiž se na vybrané publikace hodlá obracet.

Atest student získává, když na setkání s vyučujícím přednese a obhájí odpovědi, které na své otázky ze studovaných publikací získal.

V předmětu je nutné prostudovat tři monografie. Jedna musí být v angličtině. Minimálně dvě si student vybírá z následujícího seznamu; jednu může zvolit na základě vlastní rešerše.

studjní literatura:

PIAGET, Jean a INHELDEROVÁ, Bärbel. Psychologie dítěte. (Praha: SPN, 1970; Praha: Portál 1997-2007)

Hlavní Piagetova díla (případně se spoluautory), k nimž je Psychologie dítěte úvodem (před lomítkem rok vydání originálu/za lomítkem první vydání anglického překladu)

• Language and thought in the child - 1923/1926

• The child's conception of the world - 1926/1929

• The child's conception of physical causality - 1927/1930

• The moral judgment of the child - 1932/1932

• The origins of intelligence in children - 1936/1952

• The child's construction of reality - 1937/1954

• The child's conception of number - 1941/1952

• The child's construction of quantities - 1941/1974

• Play, dreams and imitation in childhood - 1945/1951

• The child's conception of time - 1946/1969

• The child's conception of movement and speed - 1946/1970

• The child's conception of space - 1948/1956

• The child's conception of geometry - 1948/1960

• The origin of the idea of chance in children - 1951/1975

• The growth of logical thinking from childhood to adolescence - 1955/1958

• The early growth of logic in the child - 1959/1964

(pozn. texty lze samozřejmě číst v kterékoliv reedici a ve francouzštině)

GOODENOUGH, Florence L. (1975; 1926) Measurement of Intelligence by Drawings. New York: Arno Press.

HARRIS, Dale B. Children's Drawings as Measures of Intellectual Maturity; A Revision and Extension of the Goodenough Draw-a-Man Test. New York, Harcourt, Brace & World, 1936.

JIRÁNEK, František, HOLUBÁŘ, Zdeněk a LOMOVÁ, Božena. Otázky psychologie učení: chápání pořádacích a syntaktických vztahů u dětí. Praha: SPN, 1966.

JIRÁNEK, František. Rozvoj myšlení žáků mladšího školního věku při učení základům dějepisu. Praha: Ústav pro učitelské vzdělání na UK v Praze, 1974.


předmět: VZTAH KULTURY A PSYCHICKÉHO VÝVOJE

kód v SIS OPDP1Q117B

vyučujícící: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

požadavky/forma výuky: Ústní zkouška/samostatná práce, konzultace. Četba povinné literatury (3 publikace z povinné literatury + 2 publikace podle vlastní volby)

anotace: Cílem předmětu je hlouběji představit kulturně psychologickou teorii a její význam pro pochopení témat pedagogické psychologie. Orientace na studium přínosů bude probíhat ve třech krocích: jednak na koncepty zakladatelské generace (Vygotskij. Leontjev. Lurija ad.) jako jsou dv ojí mediace, nižší a vyšší psychické funkce, znak, vnitřní řeč, zóna nejbližšího vývoje; jednak na empirické ověření a teoretické rozšíření zakladatelských konceptů (výzkumy M. Colea, S. Scribnerové, J. Wertsche nebo J. Brunera) jako jsou rekonstruktivní interiorizace, scaffolding, legitimní periferní participace apod.; a konečně pedagogické a didaktické aplikace jako jsou práce del Ria, Schneuwlyho ad. Hlavní pozornost bude věnována propojení některého z kulturně psychologických konceptů s tématy disertačního výzkumu a ověření jejich využitelnosti.

 • Historické podmínky zrodu kulturně - historického (kulturně instrumentálního) přístupu ke zkoumání psychických fenoménů: společenské revoluce, vliv materiálních podmínek na vědomí a duševní život lidí - krize (individualistické a metafyzické) psychologie

 • Hlavní pojmový aparát zakladatelské generace: artefakt - nástroj - znak - činnost - řeč

 • Význam dvojí mediace - role druhého jako interpreta kulturních děl a přínosy kulturní psycvhologie psychologiui pedagogické

 • Rozdíly mezi akcentem na analýzu činnosti (Leontjev + Engestrom a CHAT) a na sémiotickou analýzu (Schneuwly, Bronckart, Rochex)

 • Didaktické využití ve vyučování a učení

studijní literatura:

LANDSMANN, L.T. (Eds.). Culture, schooling and psychological development. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1991.

ROGOFF, B., LAVE, J. (Eds.). Everyday cognition: its development in social context. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

ŠTECH, S.: Kognitivní vývoj mezi kulturní reprodukcí a inovací in Slavík, J; Chrz Vl. a Štech, S. et al: Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2014.

VYGOTSKIJ, L.S. Myšlení a řeč. Praha: Svoboda, 1976.

VYGOTSKIJ, L.S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: Svoboda, 1976.

OLSON, D., TORRANCE, N. Modes of thought. Explorations in culture and cognition. Cambridge: University Press, 1996.

LURIJA, A.R. O historickém vývoji poznávacích procesů. Praha: Svoboda, 1976.

COLE, M. Cultural Psychology: A once and future discipline. Cambridge: Belknap Press, 1997 (2. vyd.).

COLE, M., SCRIBNER, S. The Psychology of Literacy. Cambridge MA: Harvard University Press, 1981.

BRUNER, J. The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

Texty v časopisu Culture and Psychology, https://journals.sagepub.com/


předmět: VZTAHY RODINY A ŠKOLY

kód v SIS OPDP1Q118B

vyučujícící: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

požadavky/forma kontroly: Zpracování vybraného tématu na základě odborné literatury do seminární prác/konzultace, samostatná práce

Anotace: Cílem předmětu je seznámit se se vztahy dvou zásadních institucí v socializaci dítěte, jejich historií, současností, společenským kontextem jejich působením na dítě, koordinaci a kritických míst spolupráce.

Cílem je seznámit se základní odbornou literaturou v tématu, zahraniční i domácí. Výběr literatury bude upřesněn podle zájmu studenta. Témata:

 • Povaha vztahu rodiny a školy, historie, současnost a společenský kontext. Vliv na dítě a jeho socializaci

 • Teoretická východiska vztahů rodiny a školy, historická, psychologická a sociologická

 • Formy kontaktů a jejich charakter. Přímé a nepřímé kontakty

 • Alternativní formy kontaktů rodiny a školy

 • Komunikace s rodič

 • Třídní schůzky

 • Očekávání aktérů

 • Rodinný příběh a místo školy v něm

 • Kritická místa vztahu rodiny a školy

 • Politika školy v práci s rodiči

 • Podpora učitelů

 • Spolupráce s dalšími institucemi

studijní literatura:

BERNSTEIN, Basil. 1996. Pedagogy, Symbolic control and identity: theory, research, critique. London: Taylor & Francis. ISBN 0 8039 5144 2.

BOURDIEU, Pierre a PASSERON, Jean-Claude. Reproduction in Education, Society and Culture. London: SAGE Publication, 2000. ISBN 0-8039-8320-4.

DE CARVALHO, Maria Eulina. Rethinking family-school relations. A critique of parentel involvement in schooling. New York: Routledge, 2000. ISBN 0-8058-3496-6.

GUBRIUM, Jaber. F. The family as project. Sociological Review, 1988, 36, s. 273-295. ISSN 1467-954X.

CHAFOULEAS, Sandra. M. , RILEY-TILLMAN, T. Chris a James L. McDOUGAL. Good, bad, or in-between: How does the daily behavior report card rate? Psychology in the Schools, 2002, 39, 157-169. ISSN 1520-6807.

LAREUA, Annette. Home Advantage: Social Class and Parental Intervention in Elementary Education. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. ISBN 0742501442.

MONTANDON, Cleopatre. a PERRENOUD, Philipe. Entre parents et enseignants: Un dialog impossible. Bern: Peter Lang, 1987, ISBN 3261036974.

MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: Nová podoba starého partnera a rivala školy. Pedagogika 4, 2004. ISSN 2336-2189.

RABUŠICOVÁ, Milada a EMMEROVÁ, Kateřina. Role rodičů ve vztahu ke škole- teoretické koncepty. Pedagogika 2003, 141 -151. ISSN 2336-2189.

RABUŠICOVÁ, Milada, ŠEĎOVÁ, Klára, TRNKOVÁ, Kateřina a ČIHÁČEK, Vlastimil. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

SINGLY, Francois de. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. ISBN 8071782491.

ŠTECH, Stanislav. Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy. Československá psychologie, 1997, 41,6, s.487 – 501. ISSN 0009-062X.

VIKTOROVÁ, Ida a SMETÁČKOVÁ, Irena. Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. ISBN 978-80-7290-771-7.

WYNESS, Michael. Schooling, Welfare and Parental Responsibility. London: Falmer Press, 1996. ISBN 0-7507-0438-1


předmět: ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V AKTUÁLNÍCH TRENDECH VE VZDĚLÁVÁNÍ

kód v SIS OPDP1Q119B

vyučující: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

požadavky/forma kontroly: Předmět předpokládá samostatnou výzkumnou práci studenta – „mini“ výzkumnou sondu do obsahů vzdělávání vzhledem ke konkrétnímu problému žáků ve výuce. Student si volí jeden typologický problém žáků, kterému se bude věnovat v samostatné práci – s cílem identifikace dopadů konkrétního typu postižení na průběh a výstupy ve vzdělávání, přičemž nebude v závěrečné rovině chybět doporučení podpůrných opatření či podpůrných přístupů, včetně plánu pedagogické podpory/individuálního vzdělávacího plánu, poskytovaných školským poradenským zařízením, školním poradenským pracovištěm nebo dalšími pracovníky školy.

Metodologie výzkumné práce – kvalitativní či kvantitativní. Rozsah práce – 15 stran.

anotace: Cílem předmětu je monitorovat aktuální trend ve vzdělávání žáků se SVP – přechod od diagnosticko-terapeutického modelu k modelu preventivně-intervenčnímu. Jde o hledání specifických obsahů ve výuce, které jsou pro žáky se speciálními potřebami konkrétní typologie nejvíce problémové. Probrány budou tedy nejčastější problémy, vyskytující se u českých žáků a hledány možné formy podpory a nápravy. Důraz bude kladem na ta postižení či znevýhodnění, ve kterých dominují vývojové, sociální a psychosociální problémy žáků, pozornost nebude věnována žákům se smyslovými a tělesnými handicapy. Témata:

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v současném trendu inkluzivního vzdělávání, podpůrná opatření 1.-5. stupně (plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, úpravy obsahů a výstupů vzdělávání, pedagogické intervence, pomůcky aj.).

 • Žáci se specifickými poruchami učení a chování (problémy ve čtení, psaní, matematice), se specifickými poruchami řeči a jazykových schopností, specifické problémy a jejich kompenzace, podpůrná opatření, poradenské služby.

 • Žáci s psychiatrickými diagnózami, s poruchami autistického spektra, jejich problémy ve výuce, podpůrná opatření, poradenské služby.

 • Podpůrný poradenský systém, preventivní a intervenční přístupy, spolupráce učitele a poradenských pracovníků, metodická podpora ŠPZ a ŠPP pro další profesní rozvoj učitele v oblasti inkluzivního vzdělávání.

studijní literatura:

BLAŽKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, K.; VAŇUROVÁ, M.; BLAŽEK, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000.

GOETZ, M., UHLÍKOVÁ, P. ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Praha: Galén, 2013.

KREJČOVÁ, L., BODNÁROVÁ, Z., ŠEMBEROVÁ, K, BALHAROVÁ, K.. Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno: Edika, 2014.

KUCHARSKÁ, A. Riziko dyslexie – pregramotnostní dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: PedF UK, 2014.

KUCHARSKÁ, A., ŠPAČKOVÁ, K. Specifické poruchy učení v poradenském kontextu In Školní poradenství II. Praha: PedF UK, 2013 s. 192-221

LECHTA, Viktor, ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016.

LECHTA, V. Zvláštnosti inkluzivní edukace žáků s NKS. In LECHTA, V. et al. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010. S. 282–284.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012.

KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.

MUNDEN, A.; ARCELUS, J. Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál, 2008.

NOVÁK, J. Dyskalkulie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004.

PIPEKOVÁ. J. at al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno:Paido, 2010.

POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010.

STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016.

SOTÁKOVÁ H., KUCHARSKÁ A. The level of social relations comprehension and its impact on text comprehension in individuals with autistic spectrum disorder. Health Psychology Report, 2017, vol. 5, s. 1-11.

ŠAUEROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K., NECHLEBOVÁ, E. Speciální pedagogika v praxi. Komplexní péče o děti se SPUCH. Praha: Grada, 2012.

TAYLOR, J.F. Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti. Rádce pro děti s ADHD a ADD. Praha: Portál, 2012.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2016.


předmět: CIZÍ JAZYK - anglický jazyk

kód v SIS OPDA1A031A

vyučující: Mgr. Petr Lašťovička

požadavky/forma kontroly: konzultace/zkouška

anotace: Cílem předmětu je komplexně ověřit jazykové kompetence studenta pro orientaci ve studijní literatuře a pro odbornou komunikaci na mezinárodní úrovni. Doktorand/doktorandka prokazuje schopnost přiměřených stylistických a gramaticko-lexikálních formulací spojených s prezentací, diskusí, formulováním vlastních názorů, myšlenek a hodnotících stanovisek, pohotovou a adekvátní reakcí v rámci pohovoru s examinátory. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni náročnější atestace na úrovni B2 (dle SERR), předpokládá se však rozvoj všech jazykových kompetencí. Příprava ke zkoušce trvá podle individuálních znalostí a schopností 1/2-1 rok. V této době si doktorand/doktorandka podle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem) zvolí k přečtení odborné texty v rozsahu 250-300 stran, doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí. Před závěrečnou ústní zkouškou předkládá doktorand/doktorandka examinátorovi písemné materiály v příslušném cizím jazyce a to v předem stanoveném časovém předstihu (minimálně 10-14 dnů před konáním zkoušky). Předpokládaný rozsah práce: 10-15 stran. Podkladové materiály musí obsahovat:

 • odborné curriculum vitae - strukturovaný i souvislý text (max. 2 strany);

 • shrnutí prostudované literatury předkládané ke zkoušce. Texty musí být opatřeny bibliografickými údaji. Případné texty z internetu musí být uvedeny s bibliografií;

 • výklad vybraných odborných termínů z oblasti tématu disertační práce (5-10 hesel);

 • záměr vlastní disertační práce.

Obsahem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu, odborné literatury prostudované ke zkoušce a výklad vybraných odborných pojmů.

Ze zkoušky jsou osvobozeni absolventi magisterských studijních programů zaměřených na anglický jazyk a literaturu, dále držitelé certifikátu na jazykové úrovni B2 a vyšší. Pro držitele certifikátu zůstává povinnost složit část zkoušky v bodech 1, 3 a 4.

odborná literatura:

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Upper intermediate / Martin Hewings; course consultant, Michael McCarthy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521165204.

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521165211.

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1107697386.

ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAF. Akademická angličtina = Academic English: průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024735771.

Poslední změna: 1. říjen 2020 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: