PROGRAM Německý jazyk a literatura s didaktikou

Nabídka studijních předmětů, kurzů a seminářů

Doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou


předmět: Doktorský seminář

kód v SIS OPDG1G101A

garant: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

anotace: Seminář si student zapisuje každý rok. Seminář poskytuje doktorandovi možnost průběžné metodické podpory školitele při zpracovávání tématu disertační práce – probíhá buď formou kolektivního kolokvia, nebo individuálních konzultací se školiteli. V rámci semináře školitel odborně a metodicky vede svého doktoranda při zpracování tématu disertační práce, poskytuje mu odborné rady a konzultace a dohlíží na jeho studium a průběžnou práci na disertačním projektu tak, aby dodržel stanovený harmonogram studia individuálním studijním plánem. Doktorand je v průběhu svého studia veden k pravidelnému odevzdávání již zpracovaných částí/kapitol disertační práce. Nejpozději na konci třetího ročníku studia pak doktorand odevzdá rozpracované teze disertační práce.

Rozpracované teze disertační práce mají zahrnovat: tematické vymezení, hlavní otázky, pojmy, strukturu, metody, prameny, používanou domácí a zahraniční odbornou literaturu, hypotézy, předpokládané/očekávané závěry, zdůvodnění jejich významu, případně další potřebné údaje, resp. přílohy a časový harmonogram dalšího postupu. Rozpracované teze disertační práce mají prokázat, že student již splnil převážnou část úkolů na přípravě disertační práce. Tato studijní povinnost studenta v doktorském studiu představuje zásadní nástroj kontroly úspěšnosti práce studenta na zvoleném disertačním tématu dle stanoveného harmonogramu příprav disertace. Smyslem je ověřit, zda student bude schopen v dalším studiu úspěšně pokračovat v práci na tématu své disertace. Forma odevzdané práce může mít strukturu jednotlivých bodů, anebo mohou být teze rozpracovány do souvislého textu (záleží na dohodě školitele a studenta). Rozsah rozpracování bude zhruba 20 normostran.


předmět: Teoretická východiska didaktiky němčiny jako cizího jazyka

kód v SIS OPDG1G102A

Vyučující: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.

PhDr. Tamara Bučková, Ph.D., PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Anotace: Studijní předmět Teoretická východiska didaktiky němčiny jako cizího jazyka je klíčovým předmětem, který tvoří základ pro studium dalších didakticky orientovaných povinně volitelných předmětů. Jsou v něm prezentovány základní teorie osvojování cizích jazyků, které ovlivnily rozvoj metodických konceptů cizojazyčné výuky, zvláštní důraz je ovšem kladen na teorie nové, tvořící fundament pro současnou didaktiku cizích jazyků. Studenti budou seznámeni rovněž se zásadními poznatky z psychologie, lingvistiky a pedagogiky, které jsou východisky pro uchopení didaktiky cizích jazyků. V centru pozornosti přitom stojí zásadní principy cizojazyčné edukace, jako jsou mnohojazyčnost a interkulturní přístup. Prostor je rovněž věnován problematice postavení učitele a žáka jako dvou základních subjektů ve výuce cizích jazyků.

Hlavní témata:

 • Teorie osvojování cizího jazyka (behavioristický, nativistický, konstruktivistický, konekcionistický, sociálně-interakcionistický přístup)

 • Lingvistická a psychologická východiska didaktiky němčiny jako cizího jazyka

 • Současné pedagogické koncepty a modely v cizojazyčné edukaci

 • Teorie mnohojazyčnosti

 • Teoretická východiska literárních a kulturních studií v didaktice němčiny jako cizího jazyka

 • Role učitele a žáka v cizojazyčném edukačním procesu

Povinná literatura:

ALTMAYER Claus., Michael. DOBSTADT, Renate. RIEDNER und Carmen Schier (Hrsg.). Literatur in Deutsch als Fremdsprache und internationaler Germanistik. Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2014. ISBN 978-3-86057-622-9.

BERNSTEIN, Nils und Charlotte LERCHNER. Ästhetisches Lernen im DaF-/DaZ-Unterricht. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2014. ISBN 987-3-86395-183-2.

BUROW, Olaf-Axel. Positive Pädagogik sieben Wege zu Lernfreunde und Schulglück. Weinheim u. Basel: Beltz Verlag, 2011. ISBN 978-3-407-25567-9.

BÜRMANN, Jörg., Ilze. BÜRMANN und Ute KIENZL (Hrsg.). Gestaltpädagogik im transnationalen Studium: Persönlichkeitsentwicklung als Aspekt pädagogischer Professionalisierung. Bergisch Gladbach: EHP - Verlag Andreas Kohlhage, 2014. 224 s. ISBN 978-3-89797-090-8.

BÜRMANN, Jörg und Jürgen HEINEL. Wege zu verändertem Unterricht: Gestaltpädagogik und Lehrerpersönlichkeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1998. ISBN 3-7815-0871-4.

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.

ERLL, Astrid a Marion GYMNICH. Interkulturelle Kompetenzen. Stuttgart: Klett, 2013. ISBN 978-3-12-940012-8.

FREDERKING, Volker., Axel. KROMMER und Klaus MAIWALD. Mediendidaktik Deutsch: eine Einführung. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012. Grundlagen der Germanistik, 44. ISBN 978-3-503-13722-0.

GRETSCH, Petra und Lars HOLZÄPFEL. Lernen mit Visualisierungen. Münster: Waxmann Verlag 2016. 290 s. ISBN 978-3-8309-3414-1.

GYMNISCH Marion., Birgit. NEUMANN und Ansgar NÜNNING (Hrsg). Kulturelles Wissen und Intertextualität. Theoriekonzeptionen und Fallstudien zur Kontextualisierung von Literatur. Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 2006. ISBN 978-3-8847-6859-4.

HÖHLE, Barbara. Psycholinguistik. 2. Auflage. Berlin: Academie Verlag, 2012. ISBN 978-3-05-005920-4.

CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

CHOMSKY, Noam. Thesen zur Theorie der generativen Grammatik 1964. Frankfurt am Main: Athenäum, 1974. ISBN 3-8072-2075-5.

KRUMM, Hans-Jürgen., Christian. FANDRYCH, Britta. HUFEISEN und Cladia RIEMER (Hrsg.). Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 1. Halbband Ein Internationales Handbuch. Berlin, New York: de Gruyter Mouton, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5. 2. Halbband Ein Internationales Handbuch. ISBN 978-3-11-020507-7.

MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.

MATHESIUS, Vilém. Řeč a sloh. Praha: ČS, 1966.

MÜLLER, Natascha., Tanja. KUPISCH und Katrin SCHMITZ. Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung. Tübingen: Gunter Narr, 2011. ISBN 978-3-8233-6674-4.

PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Praha: Academia, 1970.

PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-798-5.

ROCHE, Jörg. Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. 3., vollst. überarb. Auflage. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2013. ISBN 978-3-8252-4038-7.

RÖSLER, Dietmar. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: J. B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.

SETTINIERI, Julia., Sevilen. DEMIRKAYA, Alexis. FELDMEIER und Cladia RIEMER (Hrsg.). Empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Eine Einführung. Padeborn: Ferdinand Schöningh, 2014. ISBN 978-3-8252-8541-8.

SLAVÍK, Jan, Tomáš. JANÍK, Petr. NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Muni Press, 2017. ISBN 978-80-210-8568-8.

STERNBERG, Robert. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.

Vybrané spisy J. A. Komenského, svazek III. Praha: SPN, 1964.

VYGOTSKIJ, Lev-Semjonovič. Myšlení a řeč. Praha: SPN, 1970.

WIERLACHER, Alois und Andrea BOGNER. (Hrsg.). Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, 2003. ISBN 3-476-01955-1.

Doporučená literatura:

SURKAMP, Carola (Hrsg.) Metzler Lexikon. Fremdsprachendidaktik. Ansätze – Methoden – Grundbegriffe. Stutgart, Weimar: J. B. Metzler, 2010. ISBN 978-3-476-02301-8.

BARKOWSKI, Hans und Hans-Jürgen KRUMM (Hrsg.) Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN 978-3-8252-8422-0.


předmět: Metodologie pedagogického výzkumu

kód v SIS OPDG1G103A

Vyučující doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

Kurz připravuje studenty na provádění kvalitativního, kvantitativního a smíšeného výzkumu v pedagogice včetně využití softwarů pro zpracování dat.

V kurzu jsou představeny základní charakteristiky kvalitativního, kvantitativního a smíšeného výzkumu, dále jsou vymezeny hlavní kroky ve výzkumu a představeny metody využívané ve výzkumu. Studenti jsou seznámeni se softwary pro analýzu kvalitativních a kvantitativních dat. Dále jsou uváděny konkrétní příklady využití různých přístupů ve výzkumu publikovaných v odborných časopisech a monografiích, např. využití didaktických testů ve výzkumu, zjišťování efektivity výukových metod, provádění experimentů v pedagogickém výzkumu a realizace případové studie. Jsou diskutována etická pravidla výzkumu. Studenti se připravují na využívání metodologických přístupů pro výzkum pedagogických jevů ve své odborné práci.

Hlavní témata:

 • vymezení hlavních kroků ve výzkumu – formulace výzkumného problému a výzkumné hypotézy, práce s literaturou, sestavování výzkumného vzorku, sběr dat, analýza a interpretace dat, psaní výzkumné zprávy,

 • základní charakteristiky kvalitativního výzkumu – designy kvalitativního výzkumu (např. etnografický výzkum, případová studie, zakotvená teorie), metody sběru dat využívané v kvalitativním výzkumu (např. pozorování, rozhovor, analýza dokumentů), softwary pro analýzu kvalitativních dat,

 • základní charakteristiky kvantitativního výzkumu – dotazníková šetření, metody sběru dat využívané v kvantitativním výzkumu (např. dotazník, standardizované pozorování, didaktické testy), softwary pro analýzu kvantitativních dat,

 • statistická analýza dat – základní pojmy deskriptivní a inferenční statistiky (např. míry polohy a variability, korelační koeficient, regresní analýza, faktorová analýza),

 • smíšený výzkum – schémata kombinování kvalitativního a kvantitativního výzkumu, triangulace, jednofázové plány smíšených modelů,

 • příklady využití různých přístupů ve výzkumu v odborných časopisech a monografiích (např. provádění experimentálních výzkumů a výpočet efektivity výukových metod),

 • etická pravidla výzkumu,

 • analýza metodologických přístupů v odborných pracích studentů kurzu.

Povinná a doporučená literatura:

GAY, Lorraine R., Geofrey MILLS and Peter AIRASIAN. Educational Research. Competencies for Analysis and Application. Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education, 2008. ISBN 978-0132613170.

HOPKINS, Kenneth D. Educational and Psychological Measurement and Evaluation. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 1998. ISBN 978-0205160877.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-5326-3.

MARZANO, Robert., Debra PICKERING and Jane E. POLLOCK. Classroom instruction that works. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2001. ISBN 978-1416613626.

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

VOLÍN, Jan. Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha, 2008. ISBN 978-80-87027-54-7.


předmět: Teoretická specifika lingvistiky a literární vědy v německé jazykové oblasti. Aplikovaná lingvistika (různé teoretické přístupy)

kód v SIS OPDG1G104A

vyučující: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann

Analýza diskursu patří mezi základní discipliny lingvistického zkoumání. V návaznosti na 1. semestr se středem pozornosti stane transpersonální komunikace. Kurz se bude zabývat výkladem různých lingvistických přístupů ke stěžejní sociolingvistické sociologické o vztahu jazyku a společnosti (Schlieben-Lange), které budou následně diskutovány a procvičovány.

V návaznosti Foucaulta bude hlavní pozornost věnována otázce diskursu jako nástroje moci, kterou lze rozčlenit do třech problémových okruhů: vztah jazyka a moci, vztah jazyka a politiky a v neposlední řadě na vztah jazyka a ideologie. Na příkladu vybraných textů sepsaných v minulosti i současnosti bude zkoumán jazyk jako prostředek moci v transpersonální komunikaci. Ve středobodu zájmu jsou obvyklé regulativní, instrumentální, integrační a informativně- persuasivní jazykové strategie, které jsou známy z jazyka politiky (Klein), zejména z jazykové ideologie (Eagleton) a propagandy (Maas), jazyk vymezení se vůči jiným osobám či skupinám (Lobenstein- Reichmann) a hate speech (Butler).

Hlavní témata:

 • Jazyk a politika: jazykové hry (v návaznosti na Wittgensteina)

 • Jazyk jako nástroj moci a manipulace: pragmasemantické strategie - metafora jako prostředek politické manipulace, deixis, pronominalizace, presupozice a implikace (Lobenstein- Reichmann)

 • Epistemické základní otázky: rozpoznání fake news

 • Jazyk jako prostředek vyčlenění

 • Hate speech v minulosti a současnosti (Butler)

 • Jazyk propagandy v době národního socialismu (Ehlich, Bauer, Maas)

 • Moderní výzva: pornorap, hate speech na internetu

Povinná literatura:

BACHEM, Rolf. Einführung in die Analyse politischer Texte. München, Oldenbourg, 1979. ISBN 3486107917.

BÄRSCH, Claus Ekkerhard. Die politische Religion des Nationalsozialismus: die religiösen Dimensionen der NS-Ideologie in den Schriften von Dietrich Eckart, Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg und Adolf Hitler. München: W. Fink Verlag, 1998. ISBN 978-3770531721.

BAUER, Gerhard. Sprache und Sprachlosigkeit im "Dritten Reich". Köln: Bund, 1988. ISBN 3766330977.

BURKHARDT, Armin. Deutsche Sprachgeschichte und politische Geschichte. In: BESCH, W., BETTEN, A., REICHMANN, O., SONDEREGGER, S. Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Berlin, 1998, s. 98-122. ISBN 3-11-018041-3.

BUSSE, Dietrich., Fritz HERMANNS und Wolfgang TEUBERT (Hrsg.). Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik. Opladen, 1994. ISBN 9783531126036.

DIECKMANN, W. Sprache der Politik. Eine Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache. Heidelberg, 1975. ISBN 13-9783533024675.

DIEKMANNSHENKE, Hans Joachim und Josef KLEIN (Hrsg.). Wörter in der Politik. Analysen zur Lexemverwendung in der politischen Kommunikation. Opladen, 1996. ISBN 978-3531128504.

FIX, Ulla. Aspekte der Intertextualität. In: BRINKER, K. et al. (Hrsg.). Text- und Gesprächslinguistik. 2000, S. 449-457. ISBN 978-3110135596.

FOUCAULT, Michel. Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main: Surhkamp, 1981. ISBN 978-3518279564.

GIRNTH, Heiko. Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Eine Einführung in die linguistische Analyse öffentlich-politischer Kommunikation. Tübingen, 2002. ISBN 978-3-484-25139-7.

HERMANNS, Fritz. Schlüssel-, Schlag- und Fahnenwörter: Zu Begrifflichkeit und Theorie der lexikalischen "politischen Semantik". Mannheim, 1994. (Arbeiten aus dem Sonderforschungsbereich 245 "Sprache und Situation" Heidelberg, Mannheim; 81).

KLEIN, Josef. (Hrsg.). Politische Semantik. Beiträge zur politischen Sprachverwendung. Opladen, 1989. ISBN 978-3-531-12050-8.

KLEIN, Josef. Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik. In: Ders. Politische Semantik. Opladen, 1989, s. 3-50. ISBN 978-3-531-12050-8.

KLEIN, Josef. Politische Rhetorik. Eine Theorieskizze in Rhetorik-kritischer Absicht mit Analysen zu Reden von Goebbels, Herzog und Kohl. In: Sprache und Literatur 75/76, 26. Jahrgang, Paderborn, 1995 , 1./2. Halbjahr, s. 62-99. ISSN 1438-1680.

LAKOFF, George., JOHNSON, M. Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. 4. Aufl. Heidelberg, 2003. ISBN 978-3-89670-487-0.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Houston Stewart Chamberlain. Zur textlichen Konstruktion einer Weltanschauung. Eine sprach-, diskurs- und ideologiegeschichtliche Analyse. Berlin / New York: de Gruyter, 2008. ISBN 978-3-11-021086-6.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Sprachliche Ausgrenzung im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Berlin / Boston: de Gruyter, 2013. ISBN 978-3-11-021086-6.

REICHMANN, Oskar. Die weltbildende Kraft der Sprache. In: GEBHARDT, H., KIESEL, H. (Hrsg.). Weltbilder. Berlin, Heidelberg, 2004, S. 285-328. ISBN 978-3-540-21950-7.

STÖTZEL, Georg und Martin WENGELER (Hrsg.). Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin / New York, 1995. ISBN 9783110146523.


Předmt: Teoretická specifika lingvistiky a literární vědy v německé jazykové oblasti. Analýza diskursu

kód v SIS OPDG1G105A

Vyučující: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann

Analýza diskursu patří mezi základní discipliny lingvistického zkoumání. V návaznosti na 1. semestr se středem pozornosti stane transpersonální komunikace. Kurz se bude zabývat výkladem různých lingvistických přístupů ke stěžejní sociolingvistické sociologické o vztahu jazyku a společnosti (Schlieben-Lange), které budou následně diskutovány a procvičovány.

V návaznosti Foucaulta bude hlavní pozornost věnována otázce diskursu jako nástroje moci, kterou lze rozčlenit do třech problémových okruhů: vztah jazyka a moci, vztah jazyka a politiky a v neposlední řadě na vztah jazyka a ideologie. Na příkladu vybraných textů sepsaných v minulosti i současnosti bude zkoumán jazyk jako prostředek moci v transpersonální komunikaci. Ve středobodu zájmu jsou obvyklé regulativní, instrumentální, integrační a informativně- persuasivní jazykové strategie, které jsou známy z jazyka politiky (Klein), zejména z jazykové ideologie (Eagleton) a propagandy (Maas), jazyk vymezení se vůči jiným osobám či skupinám (Lobenstein- Reichmann) a hate speech (Butler).

Hlavní témata:

 • Jazyk a politika: jazykové hry (v návaznosti na Wittgensteina)

 • Jazyk jako nástroj moci a manipulace: pragmasemantické strategie - metafora jako prostředek politické manipulace, deixis, pronominalizace, presupozice a implikace (Lobenstein- Reichmann)

 • Epistemické základní otázky: rozpoznání fake news

 • Jazyk jako prostředek vyčlenění

 • Hate speech v minulosti a současnosti (Butler)

 • Jazyk propagandy v době národního socialismu (Ehlich, Bauer, Maas)

 • Moderní výzva: pornorap, hate speech na internetu

Povinná literatura:

BACHEM, Rolf. Einführung in die Analyse politischer Texte. München, Oldenbourg, 1979. ISBN 3486107917.

BÄRSCH, Claus Ekkerhard. Die politische Religion des Nationalsozialismus: die religiösen Dimensionen der NS-Ideologie in den Schriften von Dietrich Eckart, Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg und Adolf Hitler. München: W. Fink Verlag, 1998. ISBN 978-3770531721.

BAUER, Gerhard. Sprache und Sprachlosigkeit im "Dritten Reich". Köln: Bund, 1988. ISBN 3766330977.

BURKHARDT, Armin. Deutsche Sprachgeschichte und politische Geschichte. In: BESCH, W., BETTEN, A., REICHMANN, O., SONDEREGGER, S. Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Berlin, 1998, s. 98-122. ISBN 3-11-018041-3.

BUSSE, Dietrich., Fritz HERMANNS und Wolfgang TEUBERT (Hrsg.). Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik. Opladen, 1994. ISBN 9783531126036.

DIECKMANN, W. Sprache der Politik. Eine Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache. Heidelberg, 1975. ISBN 13-9783533024675.

DIEKMANNSHENKE, Hans Joachim und Josef KLEIN (Hrsg.). Wörter in der Politik. Analysen zur Lexemverwendung in der politischen Kommunikation. Opladen, 1996. ISBN 978-3531128504.

FIX, Ulla. Aspekte der Intertextualität. In: BRINKER, K. et al. (Hrsg.). Text- und Gesprächslinguistik. 2000, S. 449-457. ISBN 978-3110135596.

FOUCAULT, Michel. Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main: Surhkamp, 1981. ISBN 978-3518279564.

GIRNTH, Heiko. Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Eine Einführung in die linguistische Analyse öffentlich-politischer Kommunikation. Tübingen, 2002. ISBN 978-3-484-25139-7.

HERMANNS, Fritz. Schlüssel-, Schlag- und Fahnenwörter: Zu Begrifflichkeit und Theorie der lexikalischen "politischen Semantik". Mannheim, 1994. (Arbeiten aus dem Sonderforschungsbereich 245 "Sprache und Situation" Heidelberg, Mannheim; 81).

KLEIN, Josef. (Hrsg.). Politische Semantik. Beiträge zur politischen Sprachverwendung. Opladen, 1989. ISBN 978-3-531-12050-8.

KLEIN, Josef. Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik. In: Ders. Politische Semantik. Opladen, 1989, s. 3-50. ISBN 978-3-531-12050-8.

KLEIN, Josef. Politische Rhetorik. Eine Theorieskizze in Rhetorik-kritischer Absicht mit Analysen zu Reden von Goebbels, Herzog und Kohl. In: Sprache und Literatur 75/76, 26. Jahrgang, Paderborn, 1995 , 1./2. Halbjahr, s. 62-99. ISSN 1438-1680.

LAKOFF, George., JOHNSON, M. Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. 4. Aufl. Heidelberg, 2003. ISBN 978-3-89670-487-0.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Houston Stewart Chamberlain. Zur textlichen Konstruktion einer Weltanschauung. Eine sprach-, diskurs- und ideologiegeschichtliche Analyse. Berlin / New York: de Gruyter, 2008. ISBN 978-3-11-021086-6.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Sprachliche Ausgrenzung im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Berlin / Boston: de Gruyter, 2013. ISBN 978-3-11-021086-6.

REICHMANN, Oskar. Die weltbildende Kraft der Sprache. In: GEBHARDT, H., KIESEL, H. (Hrsg.). Weltbilder. Berlin, Heidelberg, 2004, S. 285-328. ISBN 978-3-540-21950-7.

STÖTZEL, Georg und Martin WENGELER (Hrsg.). Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin / New York, 1995. ISBN 9783110146523.


Předmět: Teoretická specifika lingvistiky a literární vědy v německé jazykové oblasti. Literární věda

kód v SIS OPDG1G106A

Vyučující: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc., PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

Literární část povinného předmětu Teoretická specifika lingvistiky a literární vědy v německé jazykové oblasti rozšiřuje oborové znalosti z magisterského studia o obecnou rovinu teorie a metodologie literatury. Jeho tématem je a) aktuální literárně-teoretická diskuse v německé jazykové oblasti, b) specifikum německých literárních dějin – problematika periodizace dějin literatur německého jazyka jako významného prostředku k pochopení rozdílného literárního vývoje v německé jazykové oblasti, c) žánrové zvláštnosti ve vývoji literatur německého jazyka (teorie poetického realismu, podmínky pro vznik literatury biedermeieru, specifika modernistických proudů v rakouské literatuře a d) literatura pro děti a mládež jako subsystém všeobecně chápaného pojmu literatura – literární věda a/vs. teorie čtenářství.

Hlavní témata:

 • Aktuální teoretický diskurs v německojazyčné literární vědě

 • Německá teorie literární historiografie

 • Aktuální interpretační modely

 • Soudobá naratologie: pojem implicitního autora

 • Historismus, pozitivismus a realismus ve vzájemném ovlivnění

 • Konstituování rakouské národní literatury a její hledání identity

 • Literární programy směrů na přelomu 19. a 20. století a kritika literárního jazyka

 • Švýcarská specifika: proměna švýcarské sebereflexe v literatuře po roce 1945

 • Specifika německého písemnictví v českých zemích

 • Komparatistický vhled do německojazyčného a českojazyčného zkoumání literatury pro děti a mládež

Povinná literatura:

AESCHBACHER, Marc. Tendenzen der schweizerischen Gegenwartsliteratur (1964-1994). Exemplarische Untersuchung zur Frage nach dem Tode der Literatur. Bern: Peter Lang, 1997. ISBN 978-3-906757-22-3.

ARNOLD, Heinz Ludwig und Heinrich DETERING (Hrsg.). Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv, 2011. ISBN 3-423-04704-6.

ANZ, Thomas (Hrsg.). Handbuch Literaturwissenschaft, I-III. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2007. ISBN 978-3-476-02154-0.

BAASNER, Reiner und Maria ZENS. Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt, 2005. ISBN 3-503-04989-4.

CORBINEAU-HOFFMANN, Angelika. Einführung in die Komparatistik. Berlin: Erich Schmidt, 2004. ISBN 978-3-503-13784-8.

EAGLETON, Terry. Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart: Metzler, 1997. ISBN 978-3-476-04126-5; č.: Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005. ISBN 80-86138-72-0.

KROLOP, Kurt. Studien zur Prager deutschen Literatur. Wien: Edition Praesens, 2005. ISBN 3-7069-0307-5.

MAGRIS, Claudio. Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur. Wien: Zsolnay, 2000. ISBN 3-552-04961-4.

MARTINEZ, Matias und Michael SCHEFFEL. Einführung in die Erzähltheorie. München: Beck, 2007. ISBN 978-3-406-47130-8.

MIKULÁŠOVÁ, Andrea. Diskurse der Kinder- und Jugendliteraturforschung. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2011. ISBN 978-3-933586-97-7.

NEUHAUS, Stefan. Grundriss der Literaturwissenschaft. Tübingen: Francke, 2003. ISBN 9748-3-825-24798-0.

NÜNNING, Ansgar. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4.

SEBALD, W. G. Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke. Salzburg/Wien: Residenz, 1985. ISBN 3-7017-0422-8.

WEIMAR, Klaus., Harald FRICKE und Jan-Dirk MÜLLER (Hrsg.). Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, I-III. Berlin: de Gruyter, 2007. ISBN 978-3-11-091467-2.


předmět: Cizí jazyk – anglický jazyk

kód v SIS OPDA1A031A

vyučující: Mgr. Petr Laštovička

Zkouška z angličtiny v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence doktoranda/doktorandky. Obsahem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu, odborné literatury prostudované ke zkoušce a výklad vybraných odborných pojmů. Doktorand/doktorandka prokazuje schopnost přiměřených stylistických a gramaticko-lexikálních formulací spojených s prezentací, diskusí, formulováním vlastních názorů, myšlenek a hodnotících stanovisek, pohotovou a adekvátní reakcí v rámci pohovoru s examinátory. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni náročnější atestace na úrovni B2 (dle SERR), předpokládá se však rozvoj všech jazykových kompetencí. Příprava ke zkoušce trvá podle individuálních znalostí a schopností 1/2-1 rok. V této době si doktorand/doktorandka podle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem) zvolí k přečtení odborné texty v rozsahu 250-300 stran, doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí. Před závěrečnou ústní zkouškou předkládá doktorand/doktorandka examinátorovi písemné materiály v příslušném cizím jazyce a to v předem stanoveném časovém předstihu (minimálně 10-14 dnů před konáním zkoušky). Předpokládaný rozsah práce: 10-15 stran. Podkladové materiály musí obsahovat:

 • odborné curriculum vitae - strukturovaný i souvislý text (max. 2 strany);

 • shrnutí prostudované literatury předkládané ke zkoušce. Texty musí být opatřeny bibliografickými údaji. Případné texty z internetu musí být uvedeny s bibliografií;

 • výklad vybraných odborných termínů z oblasti tématu disertační práce (5-10 hesel);

 • záměr vlastní disertační práce.

Ze zkoušky jsou osvobozeni absolventi magisterských studijních programů zaměřených na anglický jazyk a literaturu, dále držitelé certifikátu na jazykové úrovni B2 a vyšší. Pro držitele certifikátu zůstává povinnost složit část zkoušky v bodech 1, 3 a 4.

Povinná literatura:

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Upper intermediate / Martin Hewings; course consultant, Michael McCarthy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521165204.

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521165211.

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1107697386.

ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAF. Akademická angličtina = Academic English: průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024735771.


Předěm: Cíle a metody didaktiky němčiny jako cizího jazyka

kód v SIS OPDG1G208B

Vyučující: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D., PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Anotace:

Studijní předmět Cíle a metody didaktiky němčiny jako cizího jazyka prohlubuje znalosti didaktiky cizích jazyků s důrazem na němčinu jako cizí jazyk. V centru pozornosti stojí jazyková politika na českém i evropském území jako základní východisko pro rozvoj cizojazyčné didaktiky, promítající se do procesu tvorby kurikulí a učebnic cizích jazyků. Zásadní roli v cizojazyčné didaktice sehrává rovněž výzkum učebních stylů a strategií, stejně jako rychle se měnící vývoj multimédií. Významným tématem studia tohoto předmětu je i zkoumání možností rozvoje řečových dovedností a jazykových prostředků v úzkém propojení se zjišťováním a hodnocením dosažené úrovně u žáků a studentů.

Hlavní témata:

 • Evropská a česká jazyková politika ve vztahu k němčině jako cizímu jazyku

 • Metodické koncepty výuky cizích jazyků

 • Vývoj kurikula v ČR a jeho projektování

 • Teorie analýzy jazykových učebnic

 • Strategie a styly učení při osvojování cizích jazyků s důrazem na němčiny jako cizí jazyk

 • Multimédia v současné výuce cizích jazyků

 • Testování, hodnocení, analýza chyb a jejich korektura jako prostředek k rozvoji komunikační kompetence

 • Rozvoj řečových dovedností a zprostředkování jazykových prostředků ve výuce němčiny jako cizího jazyka

Povinná literatura:

DOVALIL, VÍT. Sprachenpolitik in der Tschechischen Republik (unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zur EU und zum Europarat). In Blanke, D. & J. Scharnhorst (Hrsg.), Sprachenpolitik und Sprachkultur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, 139–161. ISBN 978-3-6315-8579-5.

HOFFMANN, Ludger et al. (eds.) Deutsch als Zweitsprache: Ein Handbuch für die Lehrerausbildung. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2017. ISBN 978-3-503-17194-1.

CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-174-4.

KLEPPIN, Karin. Fehleranalyse und Fehlerkorrektur. In KRUMM, H. J., FANDRYCH, Chr., HUFEISEN, B., RIEMER, C. (Hg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : Ein Internationales Handbuch. Berlin, New York: de Gruyter, 2010, s. 1060-1072. ISBN 978-3-1102-4024-5.

KOEPPEL, Rolf. Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2016. ISBN 978-3-8340-1588-4.

KRUMM, Hans-Jürgen., Christian. FANDRYCH, Britta. HUFEISEN und Cladia RIEMER (Hrsg.). Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 1. Halbband Ein Internationales Handbuch. Berlin, New York: de Gruyter Mouton, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5. 2. Halbband Ein Internationales Handbuch. ISBN 978-3-11-020507-7.

KÜHNL, Iris. Vermittlung von Lernstrategien: Ist-Stand und Zukunftsperspektiven. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2008. ISBN 9783865733849.

LOJOVÁ, Gabriela, VLČKOVÁ, Kateřina. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-876-0.

MAREŠ, Jiří. Styly učení u žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

Od jazykové rozmanitosti k vícejazyčnému vzdělávání. Příručka pro tvorbu politika jazykového vzdělávání v Evropě. Exekutivní verze 2007. Štrasburk: DGIV, Rada Evropy, 2007.

PRŮCHA, Jan. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4.

ROCHE, Jörg. Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. 3., vollst. überarb. Auflage. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2013. ISBN 978-3-8252-4038-7.

RÖSLER, Dietmar. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: J. B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.

SURKAMP, Carola (Hrsg.) Metzler Lexikon. Fremdsprachendidaktik. Ansätze – Methoden – Grundbegriffe. Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2010. ISBN 978-3-476-02301-8.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Doporučená literatura:

BARKOWSKI, Hans und Hans-Jürgen KRUMM (Hrsg.). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN 978-3-8252-8422-0.


Předmět: Didaktika německé literatury

kód v SIS OPDG1G209B

Vyučující:: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

Anotace:

Kurz se zabývá rolí literatury ve vyučování cizímu jazyku a jejími perspektivami, cílí na interkulturní učení se literatuře a literaturou. Stranou nezůstává ani propojení literatury a (literárních) reálií a uchopení literatury jako impulsu k otevření komunikačních témat překračujících možnosti standardních učebnicových textů. Poukazuje na spojení literární výchovy a dalších uměleckých výchov a v neposlední řadě také na propojení literatury a dalších oborů.

Cílem kurzu je zprostředkování literatury jako reprezentanta cílové kultury, prohloubení vědění o didaktických zásadách a principech práce s cizojazyčným literárním textem na základě různých modelů literární komunikace vycházejících z perceptivní/recepční estetiky; tradičních analýz a metody aktivně receptivní/produkčně orientované estetiky směřující k sociální roli literatury a její reflexi formou volného mluvenému i psanému projevu, spojení verbálního projevu s dalšími technikami.

Hlavní témata:

 • Otázka relevance a tvorby literárního korpusu („literární dějepis“ a/vs. teorie žánrů; téma a vs./ forma spojená s literárními kvalitami)

 • Propojení oborů a předmětů (např. německy psaná literatura jako součást světové literatury; německy psaná literatura a její vazba k vyučování dějepisu a základům společenských věd)

 • Didaktické principy práce s cizojazyčným textem (fenomén kontextualizace; sémiotika literatury a literární komunikace; zohlednění specifických rysů práce s lyrikou, epikou i dramatem)

 • Proměna knihy jako média přinášející literární text – kniha a/vs. nová média - synestetické vnímání textu jako motivační prvek k práci s literaturou)

Povinná literatura:

ABRAHAM, Ulf und Mtthis KEPSER. Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2009. ISBN 978-3-503-09883-5.

ABRAHAM, Ulf und Christoph LAUNER (Hrsg.). Weltwissen erlesen. Literarisches Lernen im fächerverbindenen Unterricht. In: LANGE, G., ZIESENIS, W. (Hrsg.). Diskussionsforum Deutsch. Band 7. Hohengehren: Schneider Verlag, 2002. ISBN 3-89676-513-2.

ALMAYER, Claus., Michael DOBSTADT, Renate RIEDNER und Carmen SCHIER. Literatur in Deutsch als Fremdspracheund internationaler Germanistik. Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Schriften des Herder-Institutes (SHI). Band 3. Staufenburg: Verlag Brigitte Narr., 2014. ISBN 978-3-86057-622-9.

BOGDAL, Klaus-Michael und Hermann KORTE. Grundzüge der Literaturdidaktik. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, GmbH & Co. KG, 2002.ISBN 3-423-30798-6.

EWERT, Michael., Renate RIEDNER und Simone SCHIEDEMAIR (Hrsg.). Deutsch als Fremdsprache und Literaturwissenschaft. Zugriffe, Themenfelder, Perspektiven. München: Iudicium, 2011. ISBN 978-3-86205-093.

GYMNISCH, Marion., Birgit NEUMANN und Ansgar NÜNNING. Kulturelles Wissen und Intertextualität. Theoriekonzeptionen und Fallstudien zur Kontextualisierung von Literatur. Trier: WVT, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2006. ISBN 978-3884768594.

MECKLENBURG, Norbert. Das Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle Literaturwissenschaft. 2. unveränderte Auflage. München: Iudicium, 2009. ISBN 978-3-89129-974-6.

MIKULÁŠ, Roman a kol. Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery. Bratislava: VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, 2016. ISBN 978-80-224-1524-8.

MIKULÁŠ, Roman. Literatur als Kommunikationssystem. Systematische Betrachtungen. Nümbrecht: Kirsch Verlag, 2013. ISBN 978-3-943906-05-9.

LESKOVEC, Andrea. Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft. Darmstadt: WGB, 2011. ISBN 978-3-534-23814-9.

EHLERS, Swantje. Lesetheorie und fremdsprachliche Lesepraxis aus der Perspektive des Deutschen als Fremdsprache. 1998.

EHLERS, Swantje. Lesen als Verstehen: zum Verstehen fremdsprachlicher Texte und zu ihrer Didaktik. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langen Schmidt, 1992. ISBN 9783468496783.

VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha: Institut sociálních vztahů, 1995. ISBN 80-85866-07-2.

WIERLACHER, Alois und Andrea BOGNER (Hrsg.). Handbuch Interkulturelle Germanistik. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und und Carl Ernst Poeschel Verlag, 2003, ISBN 3-476-01955-1.


Předmět: Didaktika německy psané literatury pro děti a mládež

kód v SIS OPDG1G210B

Vyučující: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

Anotace: Kurz vychází z cizojazyčné literatury pro děti a mládež (dále jen LPDM) jako průsečíku didaktiky literatury, literární vědy, psychologie a lingvodidaktiky. Zdůrazněn je antropologický charakter LPDM a z něho vyplývající schopnost oslovit i dospělé. Jako klíčová se jeví jednak otázka vytvoření vhodného kánonu textů ve vztahu k cílové kultuře a vzdělávacím potřebám a jednak otázka zvolení vhodných metod pro jejich zprostředkování.

Cílem kurzu je poukázat na důležitost interkulturního učení se literatuře a prostřednictvím literatury, tedy na učení směřující ke kvalitativně novému poznání cílové i vlastní kultury. Stejně důležitým cílem je zprostředkovat didaktické zásady a metodické postupy při adaptaci kompletních děl i jednotlivých ukázek a to i na příkladech vycházejících z témat disertačních prací účastníků kurzu.

Po stránce obsahu se kurz soustředí na zprostředkování současné německy psané literatury se zvláštním zřetelem k česko-německým a česko-rakouským literárním vztahům. Důvodem preference současných textů je jejich tematická aktuálnost, živost a srozumitelnost jazyka. Východiskem didaktické adaptace se kromě interkulturně platných paradigmat literatury pro děti a mládež stanou různé modely literární komunikace zohledňující sémiotický charakter literatury a různé podoby dětství jako jeden ze základních kamenů kulturní identity a interkulturní učení.

Hlavní témata:

 • Literatura jako symbolický systém (na základě bádání literární vědy) a/vs. literatura jako součást společenské praxe (konkrétní podoba děl ve formě knižního média, vydávání a distribuce knih, cesta dětského čtenáře ke knize, učitel jako zprostředkovatel cizojazyčného literárního textu)

 • Antropologický charakter LPDM

 • Žánrová mapa LPDM se zřetelem ke čtenářství v mateřském a cizím jazyce

 • Didaktické principy práce s cizojazyčným literárním textem z perspektivy humanistické pedagogiky

 • Zjednodušená četba a další možnosti didaktické adaptace na příkladu konkrétních děl vybraných autorů (např. E. Kästnera, M. Endeho, O. Preußlera, Ch. Nöstlingerové, M. Presslerové, A. Steinhöfela a W. Herrndorfera)

Povinná literatura:

ABRAHAM, Ulf und Christoph LAUNER (Hrsg.). Weltwissen erlesen: Literarisches Lernen im fächerverbindenen Unterricht. Diskussionsforum Deutsch. Hrsg. Von Günter Lange Werner Ziesenis. Band 7. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 2002. ISBN 3-89676-513-2.

BESEDOVÁ, Petra. Literatura pro děti a mládež ve výuce cizích jazyků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7041-311-1.

EDER, Ulrike. Mehrsprachige Kinder- und Jugednliteratur für mehrsprachige Lernkontexte. Wien: Praesens, 2009. ISBN 978-3706905466.

EHLERS, Swantje. Lesen als Verstehen: zum Verstehen fremdsprachlicher Texte und zu ihrer Didaktik. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langen Schmidt, 1992. ISBN 9783468496783.

EWERS, Heinz-Heino. Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung. München: Wilhelm Fink Verlag, 2008. ISBN 978-3-7705-3484-8.

HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury. Výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice uměleckovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2626-0.

HURRELMANN, B. Kinder- und Jugendliteratur in der literarischen Sozialisation. In LANGE, G. Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. 2 Bände. 4. unveränderte Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren Verlag, 2005. Bd. 2. S 901 – 920. ISBN 3-89676-946-4,

CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros, 1982.

KOPÁL, Jan. Literatúra a detský aspekt. Bratislava: 1970.

LYPP, Maria. Einfachheit als Kategorie der Kinderliteratur. Frankfurt am Main: dipa-Verlag, 1984. ISBN 978-3763801220.

MIKULÁŠOVÁ, Andrea. Dikurse der Kinder- und Jugendliteraturforschung. Nümbrecht, 2011. ISBN 978-3-933586-79-7.

LENČOVÁ, Ivica. Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov. Banská Bystrica, 2008. ISBN 978-80-83-572-9.

SEIBERT, Ernst. Themen, Stoffe und Motive in der Literatur für Kinder und Jugendliche. Wien: Fakultas Verlag- und Buchhandel, 2008. ISBN 978-3-8252-3073-9.

SULLIVAN, Emer und Dietmar RÖSLER. Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH, 2013. ISBN 978-3-86057-297-9.

WEINKAUFF, Gina und Gabrielle von GLASENAPP. Kinder- und Jugendliteratur. Padeborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2010. ISBN 978-3-8252-3345-7.

WIERLACHER, Alois und Andrea BOGNER (Hrsg.). Handbuch Interkulturelle Germanistik. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag, 2003, ISBN 3-476-01955-1.


Předmět: Didaktika reálií ve výuce cizích jazyků

kód v SIS OPDG1G211B

Vyučující: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Anotace: Cílem studijního předmětu je představit problematiku formování interkulturní kompetence v didaktice cizích jazyků prostřednictvím výuky reálií. Obsahem je pak představení základního pojmosloví teorie didaktiky reálií, jež je nezbytným fundamentem pro bližší zkoumání zeměvědně orientované didaktiky. Problematika osvojování reálií cílového cizího jazyka s důrazem na jazyk německý je prezentována jak ze synchronního, tak i diachronního hlediska, neboť pro pochopení role didaktiky reálií je třeba znát historické a společenské faktory, které právě tuto oblast cizojazyčné edukace nejvíce v minulosti a i v současné výuce ovlivňují.

Hlavní témata:

 • Interkulturní didaktika cizích jazyků – cíle a obsah s důrazem na didaktiku reálií

 • Základní pojmy didaktiky reálií (kultura, empatie, zdvořilost, interkulturní učení, interkulturní kompetence, tabu, kritická tolerance, srovnávání aj.)

 • Vývoj didaktiky reálií ve výuce cizích jazyků na českém a německy mluvícím území

 • Pojem reálie, vývoj a současné pojetí přístupů k reáliím

 • Lingvoreálie jako součást výuky cizích jazyků

 • Vývoj pojetí reálií v kurikulích od roku 1869 do současnosti

 • Základní metodické přístupy k výuce reálií, jejich klasifikace a charakteristika

Povinná literatura:

ALTHAUS, Hans-Joachim. Landeskunde: Anmerkungen zum Stand der Dinge. Info DaF, 1999, Jg. 26, Nr. 1, s. 25 - 36. ISSN 0724-9616.

ALTMAYER, Claus. Kultur als Hypertext: Zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache. München: IUDICIUM, 2004. ISBN 3-89129-418-2.

BAUSINGER, Hermann. Typisch deutsch. 4. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2005. ISBN 3-406-42148-2. ISBN 3-406-42148-2.

BRIESEMEISTER, Dietrich. Landeskunde - Kulturkunde - Auslandskunde: Historischer Rückblick und terminologischer Überblick. In: Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Kultur und Kommunikation als didaktisches Konzept. München: Kösel Verlag, 1976, s. 138-157. ISBN 3-466-30125-4.

ERDMENGER, Manfred. Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996. ISBN 3-19-006623-X.

GÖTZE, Lutz. Interkulturelles Lernen und "Interkulturelle Germanistik" - Konzepte und Probleme. Deutsch als Fremdsprache, 1992, Jg. 29, Heft 2, s. 3-9. ISSN 0011-9741.

KRUMM, Hans-Jürgen., Christian. FANDRYCH, Britta. HUFEISEN und Cladia RIEMER (Hrsg.). Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 1. Halbband Ein Internationales Handbuch. Berlin, New York: de Gruyter Mouton, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5. 2. Halbband Ein Internationales Handbuch. ISBN 978-3-11-020507-7.

MELDE, Wilma. Zur Integration von Landeskunde und Kommunikation im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1987. ISBN 978-3-878-08341-2.

MOG, Paul und Hans-Joachim ALTHAUS (Hrsg.). Die Deutschen in ihrer Welt: Tübinger Modell einer integrativen Landeskunde.Berlin und München: Langenscheidt, 1992. ISBN 3-468-49443-2.

NOVÝ, Ivan a Sylvia SCHROLL-MACHL. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-121-6.

PARRY, Christoph. Menschen, Werke, Epochen. Ismaning: Hueber, 1993. ISBN 978-3-1900-1498-9.

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova. Teorie – praxe – výzkum. Praha: ISV nakladatelství. 2001. ISBN 80-85866-72-2.

PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN80-7178-885-6.

SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-929-1.

THIMME, Christian. Interkulturelle Landeskunde: Ein kritischer Beitrag zur aktuellen Landeskunde-Diskussion. Deutsch als Fremdsprache, 1995, Jg. 32, Heft 3, s. 131-137. ISSN 0011-9741.

THOMAS, Alexander. Psychologie interkulturellen Handels. Göttingen: Hogrefe, Verlag für Psychologie, 1996. ISBN 978-3-8017-0668-5.

TRAD, Ahmed Rafik. Tabuthemen in der interkulturellen Kommunikation. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2001. ISBN 3-631-38809-8.

WIERLACHER, Alois und Andrea BOGNER. (Hrsg.). Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, 2003. ISBN 3-476-01955-1.


Předmět: Lingvistika ve vztahu k religionistice: jazyk jako prostředek náboženské identity

kód v SIS OPDG1G212B

Vyučující: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann

Anotace: Poslední seminář v řadě povinně volitelných lingvistických kurzů shrnuje všechny aspekty s ohledem na vzájemný vztah "jazyka a náboženství". Náboženský jazyk zahrnuje jak intrapersonální dialog člověka se sebou samým, intrapersonální s bohem během motlitby, interpersonální s dalšími věřícími a zároveň také transpersonální při komunikaci s obcí nebo náboženskou společností. Na příkladu osobnosti Martina Luthera může být náboženská promluva charakterizována ve vztahové rovině i s ohledem na odborný jazyk teologie v němčině.

Hlavní témata:

 • Ideologie, náboženství, vztah světového názoru a jazyka

 • Procesy náboženské sémiotiky v oblasti teologie

 • Martin Luther a německý jazyk

 • Jazyk období reformace

 • Náboženská slovní zásoba se zvláštním ohledem na tropy

 • Druhy textů v období reformace

 • Jazyková kritika jako pedagogický nástroj poznání

Povinná literatura:

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Luther, Bible Translation, and the German Language. In: The Oxford Encyclopedia of Martin Luther. Oxford Research Encyclopaedia of Religion. New York: Oxford University Press. New York 2017, ISBN 978 0 1904 6184 [Online: religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-382.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Vom Adel christlicher Freiheit. In: HARTWEG, F. (Hrsg.). Martin Luther 1517-1526, S. 63–137. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2001. ISBN 286820172.

REICHMANN, Oskar. Lexikalische Varianten im frühneuhochdeutschen Bibelwortschatz und die neuhochdeutsche Schriftsprache: Fakten und Reflexionen. In: LOBENSTEIN-REICHMANN, A., REICHMANN, O. (Hrsg.). Frühneuhochdeutsch: Aufgaben und Probleme seiner linguistischen Beschreibung. Hildesheim, Olms, 2011, s. 383-478. ISBN 9783487146577.

SONDEREGGER, Stefan. Geschichte deutschsprachiger Bibelübersetzungen in Grundzügen. In: Sprachgeschichte 1, Berlin, 1998. S: 229-284. ISBN 978-3110112573.

BESCH, W. et al. (Hrsg.). Sprachgeschichte: Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2nd , fully revised and extended ed. Berlin/New York: de Gruyter, 1998-2004. ISBN 978-3110112573.

STOLT, Birgit. Erzählstrukturen der Bibel und die Problematik ihrer Übersetzung. In: Akte des 6. Internationalen Germanistenkongresses Basel. Bern: Lang, 1980, S. 312-321. ISBN 9783261048295.

STOLT, Birgit. Sakralsprache – zu Luthers Zeit und heute. In: Kommunikation und Sprache in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum Neuhochdeutschen. Wissenschaftliche Konferenz vom 26. – 27. September 1980 in Oulu (Finnland). Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1981, S.113-133. ISSN 0138-4694.

STOLT, Birgit. Luther, die Bibel und das menschliche Herz. Stil- und Übersetzungsprobleme der Luther-Bibel damals und heute. In: Muttersprache 94, 1983/84, Sonderheft zum 500. Geburtstag Martin Luthers, S. 115, 1-15. ISSN: 0027-514X.

WOLF, Herbert. Martin Luther. Eine Einführung in germanistische Luther-Studien. Stuttgart: Metzler, 1980. ISBN 9783476101938.

WOLF, Herbert. Germanistische Luther-Bibliographie: Martin Luthers deutsches Sprachschaffen im Spiegel des internationalen Schrifttums der Jahre 1880-1980. Heidelberg: C. Winter, 1985. ISBN 9783825337247.

WOLF, Herbert. Luthers Deutsch. Sprachliche Leistung und Wirkung. Frankfurt am Main: Lang, 1996. ISBN 978-3631494585.


Předmět: Sociolingvistický a pragmalingvistický výzkum jazykového násilí

kód v SIS OPDG1G213B

Vyučující: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann

Anotace: Sociolingvistika a pragmalingvistika se obracejí také ke každodenním tématům, mezi něž patří i různé formy diskriminace, lobbingu či otevřeného násilí. Násilí páchané jazykem se může objevovat zčásti skryté i zcela otevřené i v různých jazykových formách.

V první části kurzu, jehož cílem je vytvoření pragmagramatiky jazyka násilí, se bude jednat o následující otázky: Co je jazykové násilí (Butler, Krämer, Lobenstein-Reichmann)? Jaké moderní formy jazykového násilí existují (šikana, kyberšikana, pornorap)? Jakou mají tradici (historická stigmatizace outsidera a okrajových skupiny společnosti, rasismus atd.)? Jaké jazykové prostředky jsou obvykle používány (nadávky, metafory, kolektivní singulár, určité řečové akty atd.).

Ve druhé části bude hlavní pozornost věnována jazykovému násilí v každodenním životě současné školy (Hirigoyen). Šikana je v současnosti výzvou v oblasti praktického výzkumu. V pozadí lingvistických analýz zůstávají i další otázky vztahující se i k práci učitele: Co mohu dělat proti jazykovému násilí? Jaké možnosti existují při nápravě jazykového poškození? (Rosenberg).

Hlavní témata:

 • Co je jazykové násilí?

 • Gramatika jazykového násilí: interjekce, deixis, pronominalizace

 • Slovní zásoba násilí: pejorativní slovní zásoba, metafory

 • Větná sémantika jazykového násilí: presupozice/implikace

 • Stigmatizace

 • Šikana ve škole

 • Rosenberg, Marschall B. Gewaltfreie Kommunikation

Povinná literatura:

ADAMZIK, Kirsten. Sprachliches Handeln und sozialer Kontakt. Zur Integration der Kategorie 'Beziehungsaspekt' in eine sprechakttheoretische Beschreibung des Deutschen. Tübingen: Narr, 1984. ISBN 978-3-87808-213-2.

DELHOM, Pascal. Die geraubte Stimme. In: HERRMANN, S. K., KRÄMER, S., KUCH, H. (Hrsg.). Verletzende Worte. Die Grammatik sprachlicher Missachtung. Bielefeld: transcript-Verl. 2007, S. 229–247. ISBN 9783899425659.

HERRMANN, Steffen Kitty., Sybille KRÄMER und Hannes KUCH (Hrsg.). Verletzende Worte. Die Grammatik sprachlicher Missachtung. Bielefeld: transcript-Verl, 2007, S. 31–48. ISBN 9783899425659.

BUTLER, Judith. Haß spricht. Zur Politik des Performativen. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006. ISBN 9783827001665.

HIRIGOYEN, Marie-France. Die Masken der Niedertracht. Seelische Gewalt im Alltag und wie man sich dagegen wehren kann.München: Dt. Taschenbuch-Verl, 2008. ISBN 9783423362887.

HIRIGOYEN, Marie-France. Mobbing. Wenn der Job zur Hölle wird; seelische Gewalt am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehrt.. München: Dt. Taschenbuch-Verlag, 2007. ISBN 9783423341233.

NUMMER-WINKLER, Gertrud. Mobbing und Gewalt in der Schule. Sprechakttheoretische Überlegungen. In: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, Heft 1, Frankfurt am Main: 2004, S. 91-100. ISSN 1860-2177.

KRÄMER, Sybille. Sprache als Gewalt oder: Warum verletzen Worte? In: HERRMANN, S. K., KRÄMER, S., KUCH, H. (Hrsg.). Verletzende Worte. Die Grammatik sprachlicher Missachtung. Bielefeld: transcript-Verl, 2007, S. 31–48. ISBN 9783899425659.

KRÄMER, Sybille (Hrsg.). Gewalt in der Sprache. Rhetoriken verletzenden Sprechens. Paderborn, 2010. ISBN 978-3770549337.

LABOV, William. Regeln für rituelle Beschimpfungen. In: ders. Sprache im sozialen Kontext. Königstein,1978. S. 2-57. ISBN 9783761021514.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Sprachgeschichte als Gewaltgeschichte. Ein Forschungsprogramm. In: BÄR, J., MÜLLER, M. (Hrsg.). Geschichte der Sprache – Sprache der Geschichte. Probleme und Perspektiven der historischen Sprachwissenschaft des Deutschen. Oskar Reichmann zum 75. Geburtstag. Berlin, 2012 (Lingua Historica Germanica 3). S. 127-158. ISBN 978-3-05-005824-5.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Sprache und Gewalt. In: BUJNÁKOVÁ, M., PARACKOVÁ, J., IRSFELD, Ch. (Hrsg.). Deutsch in Forschung und Lehre. Bd. 1. Prešov. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2012. S. 76 - 89. ISSN 1336-7528.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. Eigenes und Fremdes konstruieren. In: NIEHR, T., KILIAN, J., WENGELER, M. (Hrsg.). Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft. Band 2. Bremen: Hempen, 2017. S. 811–832. ISBN 978-3-11-029631-0.

LOBENSTEIN-REICHMANN, Anja. „Wer Christum nicht erkennen will, den las man fahren“. Luthers Antijudaismus. In: WOLF, N. R. (Hrsg.). Martin Luther und die deutsche Sprache. Heidelberg, Winter, 2017. S. 147-165. ISBN 978-3825368142.

WAGNER, Franc. Implizite sprachliche Diskriminierung als Sprechakt. Lexikalische Indikatoren impliziter Diskriminierung in Medientexten. Tübingen, 2001. ISBN 978-3823351306.


Předmět: Dependenční syntax

kód v SIS OPDG1G214B

Vyučující: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.

Anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty s podstatou, funkcí a se základními pojmy německé dependenční syntaxe. Obsah kurzu tvoří teoretické uvedení do problematiky dependenčního pojetí současné gramatiky. V teoretické části jsou představeny relevantní otázky současného bádání, dále některé důležité teoretické přístupy, resp. odlišná pojetí závislostní syntaxe posledních let, která se uplatňují v německé lingvistice. V tomto smyslu bude pozornost věnována nejen konceptu zakladatele dependenční syntaxe Luciena Tesnière, porovnány budou i koncepty závislostní syntaxe významných lingvistů (Eroms, Heringer, Engel, Sitta, Helbig-Schenkel, Eisenberg), mj. i práce českých jazykovědců jako např. studie Vl. Šmilauera aj., jejichž vědecké poznatky a výsledky výzkumů jsou v dnešní době uplatňovány v lingvistice u nás i v zahraničí.

V prakticky orientovaných seminářích se analyzují nejen základní jednotky dependenční syntaxe vstupující do syntaktických vztahů, ale zejména významové projevy aktantů, možné substituce, tzv. „Ausdrucksformen“ apod.

Hlavní témata:

 • Základní terminologie dependenční syntaxe (kvantitativní valence, kvalitativní valence, sémantická valence apod.)

 • Jednotky vstupující do syntaktických vztahů: morfosyntaktické a slovnědruhové vlastnosti větných členů, komponenty vstupující nepřímo do syntaktických vztahů

 • Představení fakultativních a obligatorních valenčních doplnění

 • Základní syntaktické vztahy: závislost (asymetrické členění jednotek), koordinace (několikanásobná valenční doplnění), lineární precedence

 • Významové projevy aktantů: agens, patiens, determinace

 • Prezentace interdisciplinárně motivovaných gramatických modelů

 • Analýza valenčních doplnění na základě konkrétních textů

Povinná literatura:

EISENBERG, Peter. et al. Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Dudenverlag, 1998. ISBN 3-411-04046-7.

EISENBERG, Peter. Grundriss der deutschen Grammatik: Das Wort. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1998. ISBN 3-476-01639-0.

EISENBERG, Peter. Grundriss der deutschen Grammatik: Der Satz. Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1999. ISBN 3-476-01642-0.

ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos Verlag. ISBN 3-87276-752-6.

HELBIG, Gerhard und Joahim BUSCHA. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München: Langenscheidt, 2001. ISBN 3-468-49493-9.

HELBIG, Gerhard und Joachim BUSCHA. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin, München: Langenscheidt 2000. ISBN 3-468-49495-5.

HELBIG, Gerhard und Wolfgang SCHENKEL. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut 1982. ISBN 9783484104563.

PITTNER, Karin und Judith BERMAN. Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2015. ISBN 9783823360889.

POVEJŠIL, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200- 0076-3.

STEDJE, Astrid. Deutsche Sprache gestern und heute. München : Wilhelm Fink Verlag, 1989. ISBN 3-8252-1499-0.

SOMMERFELDT, Karl-Ernst. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1988. ISBN 3-323-00169-9.


Předmět: Vybrané kapitoly z kontrastivní frazeologie

kód v SIS OPDG1G215B

vyučující: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.

Anotace: Cílem přednášky a příslušných seminářů je zprostředkování teoretických a praktických znalostí z oblasti kontrastivní frazeologie. V teoretické části jsou představeny základní aspekty obecné a kontrastivní frazeologie, pojetí frazeologismu v úzkém, širším a nejširším slova smyslu, dále definice a předmět kontrastivní frazeologie, vlastnosti frazeologických jednotek jako ustálenost, idiomatičnost, obraznost, expresivnost, reprodukovatelnost, metaforičnost, sémantická transformace, specifičnost vnější formy, konotace apod. V teoretické části je porovnána česká a německá terminologie a načrtnuty možnosti přístupů ke zkoumání kontrastivní frazeologie, především strukturní a kognitivní.

V praktických seminářích se sleduje míra ekvivalence určitého segmentu (např. lidského těla) mezi českými a německými frazémy. Neodmyslitelný je proto přístup konfrontační. Na základě teoretických premis, opírajíc se o zásadní studie autorů A. Rajchštejn, R. Hessky, B. Wotjak, D. Dobrovoľskij, C. Földes, H. Burger, P. Ďurčo aj., se v seminářích na konkrétních cvičeních a textových pasážích definuje stupeň ekvivalence, míra sémanticko-syntaktické stability, reprodukovatelnosti, resp. lexikalizace. S ohledem na definovaná kritéria pro ekvivalenci jsou excerpované jednotky zkoumány jak ze strukturního, tak z kognitivního hlediska. Cílem seminářů je podrobná analýza ekvivalence specifických typů idiomů (ustálená slovní spojení idiomatického charakteru, přísloví, metaforická kompozita, kolokace, nominační stereotypy etc.) a kognitivní analýza vybraných skupin frazémů.

Hlavní témata:

 • Kontrastivní frazeologie a její kulturně-historické aspekty

 • Postavení kontrastivní frazeologie v současné lingvistice

 • Definice a předmět frazeologie: pojetí frazeologismu v úzkém, širším a nejširším slova smyslu

 • Klasifikace a vlastnosti frazeologických jednotek

 • Možnosti přístupů ke zkoumání kontrastivní frazeologie

 • Zpracování souboru německých a českých frazémů a určení jejich ekvivalence

Povinná literatura:

ČERNYŠEVA, Irina I. Aktuelle Probleme der deutschen Phraseologie. Deutsch als Fremdsprache 1/1984. Leipzig: Langenscheidt. 1984. s. 17-21. ISSN 2511-0853.

DOBROVOĽSKIJ, Dmitrij. Zum Problem der phraseologisch gebundenen Bedeutung. In: Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache. Bd. 2, Leipzig: Bibliogr. Institut. 1982. s. 25-43. ISBN 9783323002715.

DOBROVOĽSKIJ, Dmitrij. Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. Leipzig: Verlag Enzyklopädie. 1988. ISBN 9783324002998.

ĎURČO, Peter. Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie. Am Beispiel Deutsch und Slowakisch. Heidelberg: Groos. 1994. ISBN 3872767011.

EISMANN, Wolfgang. Zur Frage der lexikographischen Berücksichtigung von nichtdeutschländischen Phraseologismen in deutsch-slavischen phraseologischen Wörterbüchern. In: Christine Palm (Hg.). Europhras 90. Akten der internationalen Tagung zur germanistischen Phraseologieforschung Aske/Schweden 12.-15. Juni 1990. Uppsala: Verl. Universität,1991. s. 43-61. ISBN 91-554-2815-0.

FLEISCHER, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartsprache. Leipzig: Bibliogr. Institut. 1982. ISBN 9783484730328.

FÖLDES, Csaba. Hand- und Übungsbuch zur deutschen Phraseologie. Budapest: Tankönyvkiadó. 1992. ISBN 963-18-0360-0

FÖLDES, Csaba. Deutsche Phraseologie kontrastiv. Intra- und interlinguale Zugänge. Heidelberg: Groos. 1996. ISBN 3-87276-759-3.

FÖLDES, Csaba. Überlegungen zur Phraseologie im österreichischen Deutsch. In: Rudolf Muhr et al. (Hg.). Österreichisches Deutsch und andere nationale Varietäten plurizentrischer Sprachen in Europa. Empirische Analyse. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1997. s. 227 - 243. ISBN 3209024405.

HESSKY, Regina. Phraseologie. Linguistische Grundfragen und kontrastives Modell Deutsch-Ungarisch. Tübingen: Niemeyer. 1987. ISBN 9783484310773.

KORHONEN, Jarmo. Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen I. Bochum: Brockmeyer. 1995. ISBN 10: 3819604251.

KORHONEN, Jarmo. Studien zur Phraseologie des Deutschen und des Finnischen II. Bochum: Brockmeyer. 1996. ISBN 9783819604256.

KORHONEN, Jarmo/WOTJAK, Barbara. Kontrastivität in der Phraseologie. In: Gerhard Helbig [u.a.] (Hg.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband. Berlin, New York: de Gruyter, 2001. s. 224-236. ISBN 978-3-11-019407-4.

MALYGIN, Viktor T. Österreichische Redewendungen und Redensarten. Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag GmbH. 1996.

PABST, Christiane M. Untersuchungen zur Systemabhängigkeit der deutschen Phraseologie im österreichischen Deutsch. Diss. der Universität Wien. 2001. ISBN 9783706901840.

PALM, Christine. Phraseologie. Eine Einführung. Tübingen: Narr. 1997. ISBN 9783823349532.

PILZ, Klaus Dieter. Phraseologie. Versuch einer interdisziplinären Abgrenzung. Begriffsbestimmung und Systematisierung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Gegenwartsprache. 2 Bände. (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik 239) Göppingen: Alfred Kümmerle.1978.

PILZ, Klaus Dieter. Zur Terminologie der Phraseologie. In: Muttersprache 93. Wiesbaden: Gesellschaft für deutsche Sprache, 1983. s. 336-350. ISSN 0027-514X.

SCHEMANN, Hans. Deutsche Idiomatik: die deutschen Redewendungen im Kontext. Stuttgart/Dresden: Klett. 1993. ISBN 9783110217889.

SCHIPPAN, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartsprache. Tübingen: Niemeyer. 1992. ISBN 9783484730021.

TRUBETZKOY, Nikolaj. „Proposition 16“. In: Actes du premier cogrès international de linguistes à La Haye, du 10-15 avril 1928. Leiden: A. W. Sijthoff. Zitiert nach dem unveränderten Nachdruck Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint, 1972, s. 17-18.

WINOGRADOW, Wiktor W. Osnovnye ponjatia russkoj frazeologii kak lingvitičeskoj discipliny. In: Trudy jubilejnoj naučnoj sessii Leningradskogo Gosudarstennogo Universiteta. Sekcija filologičeskich nauk. Leningrad: Universitet. 1946. s. 42-55.

WINOGRADOW, Wiktor W. Osnovnye tipy leksičeskich značenij slova. In: Voprosy Jazykoznanija. Leningrad: Universitet. 1953. s. 2-28.

WOTJAK, Barbara. Mehr Fragen als Antworten? Problemskizze - (nicht nur zur konfrontativen Phraseologie). In: Csaba Földes (Hg.). Deutsche Phraseologie im Sprachsystem und Sprachverwendung. Wien: Praesens. 1992. s. 197-217. ISBN 3901126082.


Předmět: Klasická moderna v Rakousku

kód v SIS OPDG1G216B

Vyučující: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

Anotace: Záměrem semináře je přiblížit převratné vření v oblasti kultury, literatury, filosofie, psychologie a výtvarného umění ve Vídni přelomu 19. a 20. století na dobovém historickém a politickém pozadí a proměnu Vídně v evropské a světové kulturní centrum. Těžištěm seminářů bude variace podrobného rozboru literárních a dramatických děl Huga von Hofmannsthal a Arthura Schnitzlera.

Hlavní témata:

 • Hermann Broch: Die fröhliche Apokalypse Wiens um 1880 nebo Robert Musil: Die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien

 • Ernst Mach: Antimetaphysische Bemerkungen nebo Hermann Bahr: Das unrettbare Ich nebo Sigmund Freud: Der Traum ist eine Wunscherfüllung

 • Hermann Bahr: Die Moderne nebo Richard von Kralik: Was ist modern nebo Hermann Bahr: Die Décadence nebo Hermann Bahr: Das junge Österreich nebo Hugo von Hofmannsthal: Zur Physiologie der modernen Liebe

 • Edmund Wengraf: Kaffeehaus und Literatur nebo Karl Kraus: Die demolierte Literatur

 • Lyrik: Hugo von Hofmannsthal: Gedichte I nebo Gedichte II nebo Gestalten nebo Sonette

 • Prosa: Hugo von Hofmannsthal: Lucidor nebo Ein Brief (Chandos-Brief)

 • Prosa: Arthur Schnitzler: Der Sohn nebo nebo Fräulein Else nebo Traumnovelle

 • Drama: Hugo von Hofmannsthal: Der Tod des Tizian nebo Der Tor und der Tod nebo Der Schwierige

 • Drama: Arthur Schnitzler: Anatol nebo Reigen nebo Der grüne Kakadu nebo Professor Bernhardi

Povinná literatura:

HOFMANNSTHAL, Hugo von. Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Frankfurt, Main: Fischer, 1979. ISBN 3-596-22165-X.

SCHNITZLER, Arthur. Gesammelte Werke in drei Bänden. Düsseldorf, Zürich: Artemis & Winkler, 2002. ISBN 3-538-06935-2.

KRIEGLEDER, Wynfrid. Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich. Menschen – Bücher – Institutionen. Wien: Praesens, 2011, s. 232-325. ISBN 978-3-7069-0665-4.

ZEYRINGER, Klaus und Helmut GOLLNER. Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650. Innsbruck: Studien Verlag, 2012, s. 353-463. ISBN 978-3-7065-4972-1.

CORNWALL, Mark. (Hrsg.). Die letzten Jahre der Donaumonarchie. Der erste Vielvölkerstaat im Europa des frühen 20. Jahrhunderts. Essen: Magnus Verlag, 2004. ISBN 3-88400-415-8.

FUCHS, Albet. Geistige Strömungen in Österreich 1867-1918. Mit einem Essay von Friedrich Heer. Wien: Löcker, 1996. ISBN 3-85409-058-7.

JOHNSTON, William. M. Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen im Donauraum 1848 bis 1938. Wien / Köln / Graz: Böhlau, 1980. ISBN 3-205-07104-2.

MAGRIS, Claudio. Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur. Wien: Zsolnay, 20002. ISBN 3-552-04961-4.

POLLAK, Michael. Wien 1900. Eine verletzte Identität. Konstant: UVK, 1997. ISBN 3-87940-534-3.

POLT-HEINZL, Evelyne und Gisela STEINLECHNER (Hrsg.). Arthur Schnitzler. Affairen und Affekte. Wien: Christian Brandstätter, 2006. ISBN 10:3-85033-030-3.

SEBALD, W. G. Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke. Salzburg / Wien: Residenz, 1985. ISBN 3-7017-0422-8.

SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. Brno: Barrister & Principal, 2000. ISBN 80-85947-58-7.

STRELKA, Joseph P. Zwischen Wirklichkeit und Traum. Das Wesen des Österreichischen in der Literatur. Tübingen: Francke, 1994. ISBN 3-7720-2319-3.

STRELKA, Joseph P. Mitte, Maß und Mitgefühl. Werke und Autoren der österreichischen Literaturlandschaft. Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 1997. ISBN 978-3-205-98684-9.

TVRDÍK, Milan. Prager deutsche Literatur und Wiener Moderne. Max Brod und Hugo von Hofmannsthal. In: Germanistica Pragensia XIII (Acta Universitatis Carolinae, Philologica 5, 1996), Praha: Karolinum 1998, s. 39 – 47. ISSN 0567-8269.

WAGNER, Renate. Arthur Schnitzler. Eine Biographie. Frankfurt/Main: Fischer, 1984. ISBN 3-596-25623-2.

WUNBERG, Gotthart (Hrsg.). Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Stuttgart: Reclam, 1992. ISBN 3-15-007742-7.


Předmět: Literatura a mytologie

kód v SIS OPDG1G217B

Vyučující: Mgr. Eva Markvartová, Ph. D.

Anotace: Když se tisíc let po zániku římské říše, v době renesance, která se pokládá za znovuobjevení antiky, začala Evropa řeckými mýty znovu zaobírat, byly to mýty ve své literární a umělecké formě. Znalost mýtů se stala nutností, aby člověk pochopil všechny narážky na mytické vzory u básníků, hudebních skladatelů, malířů a sochařů. Kdo svými znalostmi všechno neobsáhl, používal tak jako Goethe „Hedericha“, dílo s názvem Gründliches mythologisches Lexikon. Tento kurz se zabývá vztahem literatury a řecké mytologie, protože ani v dnešní době důležitost antických mýtů pro vzdělání neklesá. Pozornost je soustředěna na vybraná významná díla německy psané literatury (např. H. von Kleist, L. Tieck, J. W. von Goethe, Ch. Wolf, T. Mann, L. Moníková, Ch. Ransmayer, F. Dürrenmatt aj.), v nichž hraje mytologie významnou roli.

Hlavní témata:

 • Prastaré mýty a moderní člověk

 • Věčné symboly

 • Hrdinové a tvůrci hrdinů

 • Vzorce psychického růstu

 • Psychoanalýza a mýtus

 • Vybrané mýty a jejich literární zpracování

Povinná literatura:

BARTEL, Heike. Mythos in der Literatur. Münster: Aschendorff, 2004. Literaturwissenschaft (Münster, Germany), 7. Bd. ISBN 3402041790.

HOFMANN, Heinz und Walter BURKERT. Antike Mythen in der europäischen Tradition. Tübingen: Attempto, 1999. ISBN 3893082980.

KASCHNITZ, Marie L. Griechische Mythen. Frankfurt am Main: Insel-Verlag, 2001. ISBN 3458170715.

KOOPMANN, Helmut. Mythos und Mythologie in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Klostermann, 1979. ISBN 3465013174.

LUDOROWSKA, Halina (Hrsg.). Das Mythische und Utopische in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart. Lublin: Wydawn. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1991. ISBN 8322704607.

REINHARDT, Udo. Der antike Mythos: ein systematisches Handbuch. Freiburg im Breisgau: Rombach, c2011. Rombach Wissenschaft, Bd. 14. ISBN 9783793096443.

STRICH, Fritz. Die Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis Wagner. Halle a. S.: M. Niemeyer, 1910.

STROMBERG, Eberhard. Thomas Mann: Mythos und Religion in seinem Leben und Werk. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015. ISBN 9783826058073.


Předmět: Specifičnost švýcarské německojazyčné literatury po roce 1945

kód v SIS OPDG1G218B

Vyučující: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

Anotace: Specifičnost švýcarské literatury je dána jazykovou růzností, přičemž v zásadě platí, že všechny jazykové části Švýcarska (německá, francouzská, italská a rétorománská) si utvářejí vlastní kulturu a příliš se nezajímají o dění u svých jazykově odlišných spoluobčanů. Rozdíl mezi frankofonní švýcarskou literaturou a její německou sestrou je tedy leckdy větší než mezi touto frankofonní literaturou a francouzskou literaturou nebo mezi německy psanou švýcarskou literaturou a literaturou německou.

Hlavní témata:

 • Existuje švýcarská národní literatura? (Model národní literatury a model tzv. všeněmecké literatury)

 • Vztah literatury a národa v souvislosti s pojmem vlasti („krásné Švýcarsko“, „ošklivé Švýcarsko“, „jiné Švýcarsko“)

 • Švýcarská literatura jako odraz „mentality obležení“

 • Generační vzdor – Paul Nizon: Rozprava o tísni (1970)

 • Literatura jako nelítostné zrcadlo švýcarské reality

 • Postmoderna: žhavá i hravá současnost

AESCHBACHER, Marc. Tendenzen der schweizerischen Gegenwartsliteratur (1964-1994). Exemplarische Untersuchung zur Frage nach dem Tode der Literatur. Bern: Peter Lang, 1997. ISBN 978-3-906757-22-3.

BÄTTIG, Joseph und Staphan LEIMGRUBER. (Hrsg.). Grenzfall Literatur. Die Sinnfrage in der modernen Literatur der viersprachigen Schweiz. Freiburg: Universitätsverlag, 1993. ISBN 3-7278-0900-0.

GSTEINER, Manfred (Hrsg.). Die zeitgenössischen Literaturen der Schweiz I. In: Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Bd. 7. Frankfurt/Main: Fischer, 1980. ISBN 3-463-22004-0.

LITERATUR IN DER SCHWEIZ. In: ARNOLD, H. L. (Hrsg.). Text + Kritik. Sonderband. München: edition text + kritik, 1998. ISBN 3-883-77588-3.

MATT, Peter von. Die tintenblauen Eidgenossen. München-Wien: Hanser 2001. ISBN 978-3-4233-4094-6.

PEZOLD, Klaus (Hrsg.). Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert. Berlin: Volk und Wissen 1991. ISBN 978-3-0610-2725-4.

PULVER, Elisabeth. Als es noch Grenzen gab. Zur Literatur der deutschen Schweiz seit 1970. In: Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik. 22. Bd. Amsterdam: 1987. ISSN 0304-6257.

WYSLING, Hans. Zum deutschschweizer Roman von 1945 bis zur Gegenwart. In: Text + Kontext, Jg. 11(1982), Heft 2, S. 276 - 290.


Předmět: Vybrané kapitoly z teorie narativního diskursu

kód v SIS OPDG1G219B

Vyučující: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., Mgr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.

Anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty s nejnovějšími poznatky teorie narativního diskursu a narativní pragmatiky a zároveň jim přiblížit vybrané aspekty konstrukce fikčního světa, jak se s ním setkáváme v postmoderní fikci a fikci směrů na postmodernu navazujících (postpostmoderna, metamoderna, hypermoderna). Důraz je kladen nejen na zvládnutí teorie, ale i na analýzu vybraných literárních děl v kontextu německy psané a evropské literatury, poznatky z narativní pragmatiky umožní studentům lépe porozumět tomu, jak literární texty chápou žáci a studenti, což přispívá i k hlubšímu pochopení didaktiky literatury.

Hlavní témata:

 • Druhy vypravěčů a vývoj jejich chápání v literární teorii

 • Nespolehlivý vypravěč a důsledky jeho užití pro recepci literárního textu

 • Intertextualita jako důležitý znak postmoderní fikce

 • Metafikce jako starý i moderní fenomén literární fikce

Povinná literatura:

ENGELMANN, Peter. Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart. Stuttgart: Reclam, 2004. ISBN 3-15-008668-X.

KACIANKA, Reinhard (Hrsg.). Krise und Kritik der Sprache. Literatur zwischen Spätmoderne und Postmoderne. Tübingen: Francke, 2004. ISBN 3-7720-8055-3.

KOPP-MARX, Mïchaela. Zwischen Petrarca und Madonna. Der Roman der Postmoderne. München: C.H. Beck, 2005. ISBN 3-406-52968-2.

KOPP-MARX, Michaela. Die Unendlichkeit des Erzählens. Der Roman in der deutschsprachigen Gegenwart Literatur seit 1989. Bielefeld: Aisthesis, 2013, S. 309-329.

SCHARFENBERG, Stefan. Narrative Identität im Horizont der Zeitlichkeit. Zu Paul Ricoeurs Zeit und Erzählung. Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften, 2011. ISBN 9783826040399.

WELTSCH, Wolfgang. (Hrsg.). Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. 2. durchgesehene Auflage. Berlin: Akademie Verlag, 2002. ISBN 3-05-002789-4.

WELTSCH, Wolfgang. Unsere postmoderne Moderne. 7. Auflage. Berlin: Akademie Verlag, 2002, ISBN 3-05-003727-X.

WITTSTOCK, Uwe. Roman oder Leben. Postmoderne in der deutschen Literatur. Leipzig: Reclam, 1994. ISBN 3-379-01516-4.Poslední změna: 1. říjen 2020 12:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: