PROGRAM Historie ve veřejném prostoru

Nabídka studijních předmětů, kurzů a seminářů

Doktorský studijní program Historie ve veřeném prostoru

Nabídka předmětů v SIS


Předmět Kvantitativní metody v historickém výzkumu

Vyučující: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. a všichni školitelé

anotace: Cílem předmětu je seznámit doktorandy se základními statistickými pojmy, vývojem statistického bádání, kvantitativními metodami v historickém výzkumu a technikou historicko-statistické práce a zvýšit jejich znalosti historické metodologie. Schopnosti v oblasti metodologie potom doktorandi ověří zpracováním návrhu úvodní kapitoly své disertační práce.

forma výuky: přednášky, konzultace


Literatura:

Pavel Bělina, K počátkům statistiky v českých zemích. Československý časopis historický 25, 1977, č. 1, s. 63-86.

Jan Havránek – Josef Petráň, Základy statistické metody pro historiky, Praha 1963.

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985, s. 215-222 (Kvantitativní metody a historická statistika).

Helmut Swoboda, Moderní statistika, Praha 1977.

Další doporučená literatura:

Benedikt Korda – Václav Čermák, Statistika pro každého, Praha 1960 (2. vyd. 1963).

Jiřina Moravová, Základy sociální statistiky. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998.

Jaroslav Stuchlý, Statistika I. Cvičení ze statistických metod pro managery. Praha 1999, s. 30-50.


Předmět Metodologické otázky v historickém výzkumu

Vyučující: Petr Charvát a všichni školitelé

anotace: Cílem předmětu je prohloubit znalosti doktorandů v oblasti historické metodologie, seznámit je s novými trendy uplatňujícími se v zahraničí a jejich možnou aplikací na jejich konkrétní výzkum. Schopnosti v oblasti metodologie potom doktorandi ověří zpracováním návrhu úvodní kapitoly své disertační práce.

Forma výuky: přednášky, konzultace


Literatura:

Stefan Berger – Heiko Feldner – Kevin Passmore (eds.), Jak se píšou dějiny. Teorie a praxe, Brno: CDK 2016.

Jeremy Black, Clio's battles : historiography in practice, Indiana University Press 2015.

Frank Bösch – Jürgen Daniel, Zeitgeschichte. Konzepte und Methoden, Göttingen – Bristol: Vandenhoeck 2012.

Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj – problémy – úkoly, Praha: Dokořán 2002.

Richard J. Evans, Na obranu historie, Praha: Argo 2019.

Jan Horský, Teorie a narace, Praha: Argo 2015.

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu IV. Metody historikovy práce, Praha: SPN 1983.

Milan Myška, Problémy a metody hospodářských dějin, metodické problémy dějin sekundárního sektoru, Ostrava: Ostravská univerzita 2010.

Lucie Štorchová a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014.

Jiří Šubrt (ed.), Historická sociologie, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2007.

Hayden White, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století, Brno: Host 2011.předmět: Historie ve veřejném prostoru: úvod do studia (povinný - 1. ročník)

kód v SIS OPDD1D105A

garant: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

forma výuky/forma kontroly: přednášky a semináře/zkouška

anotace: Cílem předmětu je uvést do tématiky, přiblížit jeho funkci a význam, ukázat příklady dobré praxe. Učí studenty analyzovat přístupy veřejnosti k historii a vhodnými metodami jí naopak prezentovat výsledky historické práce. Představuje různé formy historické kultury a historické paměti, jejich proměny v čase a prostoru, poskytuje znalosti potřebné pro tvorbu, organizaci, realizaci a evaluaci vzdělávacích koncepcí a edukačních programů v oblasti péče o kulturní krajinu, hmotné i nehmotné kulturní dědictví.

Hlavní témata:

 • Pojetí Historie ve veřejném prostoru (Public History),

 • Interpretace a prezentace minulosti,

 • Politika paměti a paměťové instituce,

 • Historie a paměť krajiny,

 • Sociální dějiny umění a kulturní historie,

 • Interpretační strategie pro potřeby kulturních institucí a státních úřadů,

 • Spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

Studijní literatura:

Výběr zliteratury:

ANDERSON, Gail (ed.), Reinventing the Museum. Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, WalnutCreek 2004.

BENEŠ, Z.: Historický text a historická kultura, Praha 1995.

BRABCOVÁ, A. (ed.), Brána muzea otevřena. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidi do muzea, Náchod: JUKO 2003, ISBN 80-86213-28-5.CAUVIN, T. Public History. A Textbook of Practice, New York 2016.

COPELAND, Tim, European Democratic Citizenship, Heritage Education and Identity. Strasbourg 2006.

ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb, jak vzpomínáme. Praha: NLN 2014. ISBN 978-80-7422-291-7.

FOLTÝN D. a kol. Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha: KDDD Pedagogické fakulty UK v Praze 2008. ISBN 978-80 -7290-352-8.

FOLTÝN, D. –HAVLŮJOVÁ, H. (ed.), Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, Praha: Pedf.UK, 2013, ISBN 978-80-7290-729-8.

HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství. 2009. ISBN 978-80-7418-016.

HOLDEN, J., Cultural Value and the Crisis of Legitimacy: Why Culture Needs a Democratic Mandate, London 2006.

JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír a MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 298 s. Kultura a edukace; sv. 1. ISBN 978-80-7315-207-9.

LÜCKE, M. –ZÜRNDORF, I. Einführung in die Public History. Göttingen: Vandenhoec & Ruprecht 2018, ISBN 978-3-8252-4909-0.

MÜTTER, B. –SCHÖNEMANN, B. –UFFELMANN, U. (Hrsg): Geschichtskultur. Theorie –Empirie –Pragmatik. Weinheim 2000NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius loci, Praha: Dokořán, 1994. ISBN 978-80-7363-303-5.

OSWALD, V. –PENDEL, H.-J. (hg.). Geschichtskultur. Die Anwesenheit von Vergangenheit in der Gegenwart, Schwalbach/Ts. 2009.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra: Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3034-8.

ŠTORCHOVÁ, L. a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-8721-87

TILDEN, F., Interpreting Our Heritage, Chapel Hill 1967.

WOLFRUM, E. Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zu Wiedervereinigung, Göttingen 2001


předmět: Doktorandský seminář I,II,III (povinný 1. - 3. ročník)

kód v SIS OPDD1D104A

kód v SIS OPDD1D108A

kód v SIS OPDD1D110A

Pravidelná kolokvia s vedoucími seminářů. Příprava referátů o odborné literatuře, postupu ve studiu a dalších úkolech. Na konci každého semestru kontrola postupu při sepisování doktorské práce.

anotace: Semináře pomohou doktorandům při řešení zásadních koncepčních otázek i běžných badatelských problémů. Vedoucí seminářů budou odborně a metodicky vést doktorandy při práci na řešeném projektu, doktorandi získají možnost průběžně představovat své dílčí výsledky, a tak ověřovat nosnost svých názorů i způsoby své prezentace. V rámci semináře se bude rovněž diskutovat o nové odborné literatuře či o řešení obecných metodologických problémů. Na semináře naváží individuální konzultace se školiteli. Účast na seminářích i na konzultacích se bude evidovat. Seminář se stane páteří doktorského studia. Průběžná kontrola práce doktoranda, zejména na jeho vědeckém projektu, pak přispěje k tomu, aby doktorandi odevzdávali své práce ve stanovené lhůtě. Seminářů se budou účastnit i externí odborníci z ČR i zahraničí.

Studijní literatura:

GRAFF Gerald –BIRKENSTEIN Cathy „The Say/I Say“: The Moves That Matter in Academic Writing. New York: Norton, 2005.

HART, Chris. Doing a literature review. Releasing the social science research imagination. London: UK. Sage Publications, 1998.


předmět: Aktuální problémy historické vědy (povinný)

kód v SIS OPDD1D101A

forma výuky/forma kontroly: přednášky, semináře - 1. ročník/zkouška

anotace: Studijní předmět představuje cyklus přednášek a seminářů, zaměřených na základní problémy českých a obecných dějin, na aktuální stav výzkumu a jeho směřování. Jednotliví vyučující se budou zabývat konkrétními tématy i metodologickými aspekty jejich řešení. Základní rozdělení kombinuje časové a věcné hledisko. Součástí předmětu bude i „historická dílna“ s významnými odborníky mimo PedF a ze zahraničí.

Hlavní témata:

 • Staré civilizace a raný středověk,

 • Středověk vrcholný a pozdní,

 • Raný novověk,

 • 19. století,

 • 20. století,

 • Soudobé dějiny,

 • Církevní dějiny,

 • Dějiny školství a vzdělanosti,

 • Dějiny vizuální kultury,

 • Soudobá historiografie,

 • Historická geografie,

 • Kulturní dědictví,

 • Didaktika dějepisu.


předmět: Nové prameny, nové otázky, nové přístupy (povinný)

kód v SIS OPDD1D202A

garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., PhDr. Petr Koura, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

forma výuky/forma kontroly: přednášky, semináře- 2. ročník/zkouška

Cíl předmětu se prolíná v několika rovinách historických věd a aplikované historie:

 • rozšířit praktické i teoretické znalosti doktorandů týkající se nauky o pramenech,

 • přivést je k novým typům zdrojů jako dynamických nositelů historické informace,

 • obohatit epistemologickou reflexi a metodologické zakotvení jejich práce,

 • prohloubit jejich pojetí historie jako aplikované společenskovědní disciplíny (školní a mimoškolní prostředí, kulturní instituce, historická diskuse).

anotace: Předmět představí informační sítě (archivy, knihovny, galerie a muzea) a jejich proměnu vzávislosti na digitalizaci a obecném vývoji v 21. století (předpisy GDPR, databáze PEvA a ELZA, multitextová prostředí Kramerius, ANNO či internetové projekty H-Net, H/Soz/Kult, Sehenspunkte a jejich možnosti a limity). Zaměří se na nové, často opomíjené druhy pramenů (fotografie, film, rozhlas, televize), předvede specifika kritiky těchto pramenů a bude analyzovat rostoucí sílu médií a jejich působení na historické vědomí. Shrne vlivné a inspirující metodologické trendy historického výzkumu v současnosti a konečně ukáže na průsaky vědeckého oboru do veřejného prostoru (vizuální kultura, propaganda, vliv médií).

Hlavní témata:

 • Archivy a databáze, historik a PC,

 • Dějiny knihy a dějiny čtení, dějiny mentalit,

 • Média, demokracie a technika;Stát a média,

 • Propaganda v dějinách a prostřednictvím dějin.

Výběr z literatury:

BARBIER, Frédéric. L'Europe de Gutenberg: le livre et l'invention de la modernité occidentale, XIIIe-XVIe siècle. Paris: Belin, 200

BARTLOVÁ, Milena, ed. Pop history: o historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011.

BRIGGS, Asa a BURKE, Peter. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. Cambridge, UK: Polity, 2002.

BROWN, Simon, STREET, Sarah, WATKINS, Liz I. (ed.). Color and the moving image: history, theory, aesthetics, archive. New York: Routledge, 2013.

BURKE, Peter. Společnost a vědění: od Gutenberga kDiderotovi. Praha: Karolinum, 2007. BURKE, Peter. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum, 2013.

CONNERTON, Paul. How Societies Remember, Cambridge UP, 1989.

ČENĚK, David a PORYBNÁ, Tereza, ed. Vizuální antropologie: kultura žitá a viděná. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

DUCHKOWITSCH, Wolfgang. Medien: Aufklärung, Orientierung, Missbrauch: vom 17. Jahrhundert bis zu Fernsehen und Video. Wien: LIT, 2014.

DUSSEL, Konrad. Deusche Rundfunkgeschichte. Konstanz: UTB, 2004.

GITELMAN, Lisa. Paper knowledge: toward a media history of documents. Durham: Duke University Press, 2014.

HÖRISCH, Jochen. Eine Geschichte der Medien: von der Oblate zum Internet. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004, 2001.

KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016.

KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008.

Média -dějiny -společnost: kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?: (kolektivní monografie k problematice zobrazování dějinných událostí v médiích s digitálním datovým nosičem s dokumentárními snímky s historickou tematikou). V Opavě: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2018.

ŠTOLL, Martin. Television and totalitarianism in Czechoslovakia: from the first Democratic Republic to the fall of communism. First published. New York: Bloomsbury Academic, 2019.


předmět: Filozofie (povinný 1 - 2. ročník)

kód v SIS OPDD1D103A

garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

forma výuky/forma kontroly: konzultace/zkouška

Kurz se soustřeďuje na ontologii, gnozeologii a etiku z dějinného a současného hlediska. Základní cíl je v porozumění dějinám myšlení a v pochopení současné filozofické problematiky s ohledem na porozumění celkům bez marga, vhledům, jež nejsou pochopitelné z deskripce předmětností v jednotlivých humanitních vědách. Posluchači budou seznámeni s ontologickými a gnozeologickými předpoklady evropského i neevropského myšlení prostřednictvím prací vrcholných myslitelů.

Cíle a obsahové zaměření: Cílem kurzu je zpřítomnit nejhlubší bytné, noetické a etické základy z diachronního i synchronního hlediska v evropském i neevropském myšlení. Seznámení s Husserlovou filosofií, kritika karteziánského rozvrhu světa, důsledky pro současnost. Pochopení Heideggerovy a Patočkovy koncepce současného světa pro řešení problémů existence

Hlavní témata:

Východní filosofie a mýtus a logos ve starém antickém světě,

Středověk jako základ nominalismu a realismu; křesťanská láska jako základ současného,

Novověk a postmoderna jako základ vědy a obecné kultury,

Krize evropských věd,

Existence člověka dnes, otevřenost budoucnosti,

Usebrání a uvlastnění.

Povinná literatura:

Roed, W., Novověká filosofie I

Roed, W., Novověká filosofie II

Hoeffding,H. Král, J., Přehledné dějiny filosofie. Praha: Fr. Strnad, 1941.

Studium pramenů dle osobního výběru po konzultaci s učitelem: Platón, Aristoteles, Plotinos, Augustin, Tomáš Akvinský, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Marx,Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Patočka, Arendt, Carnap, Wittgenstein, Popper, Lévinas, Foucault, Masaryk, Patočka

Doporučená literatura:

Hogenová A.,K dnešku. Praha: Karolinum, 2016, 202 s. ISBN 978-80-7290-892-9

Hogenová A.,To dialogue with oneself. Praha: Karolinum, 2017, 198 s. ISBN 978-80-7290-925-4.

Hogenová A., Time and Dasein. Philosophy of Education, 2016, vol. 2016, s. 59-65. ISSN 1811-0916.

Hogenová A.,K fenoménu "die Machenschaft". Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016, 146 s. ISBN 978-80-7290-882-0.

Hogenová A.,Bytí a rozumění. Praha: Karolinum, 2016, 176 s. ISBN 978-80-7290-870-7.

Hogenová A., Fenomenologie a postmoderna. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, 192 s. ISBN 978-80-7290-81

Hogenová A.,Intencionalita a fenomenologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, 248 s. ISBN 978-80-7290-845-5.

Hogenová A., K Husserlovým pasivním syntézám. Praha: Karolinum, 2014, 199 s. ISBN 978-80-7290-767

Hogenová A., Čas a sebepoznání. Praha: Univerzita Karlova v Praze –Pedagogická fakulta, 2014, 170 s. ISBN 978-80-7290-781-6.


předmět: Cizí jazyk –anglický jazyk (povinný - doporučeno 1. ročník)

garant: Mgr. Petr Lašťovička

kód v SIS OPDA1A031A

forma výuky/forma kontroly: konzultace/zkouška

anotace: Zkouška z cizího – anglického jazyka má za cíl posílit a ověřit jazykové kompetence doktoranda. Zkouška má prokázat, zda je doktorand schopen používat odbornou literaturu k svému tématu v anglickém jazyce, zná terminologii a dokáže v tomto jazyce prezentovat své názory.Ke zkoušce doktorand přečte cca 250 stran anglicky psaného odborného textu, který ještě nebyl přeložen do češtiny. O tomto textu i o tématu své doktorské práce pak s examinátorem diskutuje. Kratší examinátorem vybraný úryvek daného textu přeloží doktorand do češtiny.Cizí jazyk si volí doktorand s ohledem na zpracovávané téma.

Povinná literatura:

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Upper intermediate / Martin Hewings; course consultant, Michael McCarthy. Cambridge: Cambridge University Press,2012. ISBN 9780521165204.

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Cambridge: Cambridge University Press,2012. ISBN 9780521165211.

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use.CUP. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.ISBN 978-1107697386.

JONES, L., Making Progress,Cambridge University Press, 2005. ISBN: 0521537029.

ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAF. Akademická angličtina = Academic English: průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024735771.

Doporučená literatura:

MURPHY, R. Grammar in Use,Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-0-521-18908-8.


předmět: DALŠÍ Cizí jazyk - německý jazyk (povinně volitelný 1.- 3. ročník)

kód v SIS OPDG1G031A

garant: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.

forma výuky/forma kontroly: konzultace/zkouška

anotace: Zkouška zdalšího cizího – německého jazyka má za cíl posílit a ověřit jazykové kompetence doktoranda. Zkouška má prokázat, zda je doktorand schopen používat odbornou literaturu k svému tématu v německém jazyce, zná terminologii a dokáže v tomto jazyce prezentovat své názory. Ke zkoušce doktorand přečte cca 250 stran německy psaného odborného textu, který ještě nebyl přeložen do češtiny. O tomto textu i o tématu své doktorské práce pak s examinátorem diskutuje. Kratší examinátorem vybraný úryvek daného textu přeloží doktorand do češtiny. Cizí jazyk si volí doktorand sohledem na zpracovávané téma.

Povinná literatura:

GROTTSTEIN-SCHRAMM, Barbara a KALENDER, Susanne a SPECHT, Franz. Schritte neu Grammatik A1-B1. Vyd. 1., München: Hueber Verlag, 2017. ISBN 978-3-19-011081-0


předmět: DALŠÍ Cízí jazyk- francouzština (povinně volitelný 1.- 3. ročník))

kód v SIS OPDF1F031A

garant: Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF

forma výuky/forma kontroly: konzultace/zkouška

anotace: Zkouška zdalšího cizího – francouzského jazyka má za cíl posílit a ověřit jazykové kompetence doktoranda. Zkouška má prokázat, zda je doktorand schopen studovat odbornou literaturu k svému tématu ve francouzském jazyce, znáterminologii a dokáže v tomto jazyce prezentovat své názory.Ke zkoušce doktorand přečte cca 250 stran francouzsky psaného odborného textu, který ještě nebyl přeložen do češtiny. O tomto textu i o tématu své doktorské práce pak s examinátorem diskutuje. Kratší examinátorem vybraný úryvek daného textu přeloží doktorand do češtiny.Cizí jazyk si volí doktorand sohledem na zpracovávané téma.

Povinná literatura

Grammaire Progressive du français avec 600 exercices. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2003.

Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau intermédiaire, Niveau avancé. Paris: CLE International, 2001.

PINSON Cécile (coordination), Edito, Méthode de français et Cahier d'activité, Niveau A2, B1, B2. Paris: Didier, 2018.

BARTHE Marie, CHOVELON Bernadette, Le français par les textes, Niveau A2-B1, B1-B2, Presses universitaires de Grenoble (PUG), 2015.

Doporučená literatura:

PARIZET, M.-L., GRANDET, É, CORSAIN M.: Activitéspour le cadre européenne commun –niveau A2, B1, B2. CLE International, 2010.

CHOLLET I., ROBERT J-M., Orthographe progressive du français -Niveau intermédiaire. Niveau avancé.Paris: CLE International, 2015.

MIMRAN R., POISSON-QUINTON S., Expression écrite 3 et 4 -Niveau B1 et B2.Paris: CLE International, 2008.

MIQUEL C., Communication progressive du français -Niveau avancé, Paris: CLE International, 2008

DOLLEZ, C., PONS, C. a kol.,Alter Ego+ 3, 4 et Cahier de perfectionnement .Hachette FLE, 2015.

HENDRICH, J. a kol.: Francouzská mluvnice. Fraus. Plzeň 2001.

MÜLLEROVÁ, E.: Gramatika francouzského jazyka ve cvičeních -úroveň B1-B2., Praha 2016, e-kniha na webu KFJL nebo https://publi.cz/books/401/index.html?secured=false#coverLecture en français facile (různá nakladatelství) na úrovni A2-B1


předmět: DALŠÍ Cizí jazyk - ruský jazyk (povinně volitelný 1.- 3. ročník)

kód v SIS OPDR1R031A

garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

forma výuky/forma kontroly: konzultace/zkouška

anotace: Zkouška zdalšího cizího – ruského jazyka má za cíl posílit a ověřit jazykové kompetence doktoranda. Zkouška má prokázat, zda je doktorand schopen používat odbornou literaturu ksvému tématu v ruském jazyce, zná terminologii a dokáže v tomto jazyce prezentovat své názory.Ke zkoušce doktorand přečte cca 250 stran rusky psaného odborného textu, který ještě nebyl přeložen do češtiny. O tomto textu i o tématu své doktorské práce pak s examinátorem diskutuje. Kratší examinátorem vybraný úryvek daného textu doktorand přeloží do češtiny. Cizí jazyk si volí doktorand s ohledem na zpracovávané téma.P

Povinná literatura:

BELYNTSEVA, Olga,JANEK, Adam aMAMONOVA, Julija.Učebnice současné ruštiny = Učebnik sovremennogo russkogojazyka. Vyd. 1., 2 sv. Brno: Computer Press, 2009,ISBN 978-80-251-2442-0.

Doporučená literatura:

JELÍNEK, Stanislav et al.Raduga 1: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 1. sv. ISBN 978-80-7238-988-9.

JELÍNEK, Stanislav et al.Raduga 2: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 3 sv. ISBN 978-80-7238-700-7.

JELÍNEK, Stanislav et al.Raduga 3: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 3 sv. ISBN 978-80-7238-772-4.

JELÍNEK, Stanislav et al.Raduga 4: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 3 sv.ISBN 978-80-7238-947-6.

JELÍNEK, Stanislav et al.Raduga 5: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 3 sv. ISBN 978-80-7238-953-7.

MAMONOVA, Julija a JANEK, Adam. Ruština pro samouky a věčné začátečníky: + MP3. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 286 stran. ISBN 978-80-266-1016-8.


předmět: Metodoloický kurz

kód v SIS OPDD1D310A
Poslední změna: 18. leden 2023 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: