PROGRAM Didaktika matematiky

Nabídka studijních předmětů, kurzů a seminářů

Doktorský studijní program Didaktika matmatiky


předmět: Didaktika matematiky 1 s metodologií

kód v SIS OPDM1M103B

garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

anotace: Cílem předmětu je:

 • orientovat se v různých výzkumných metodách používaných v didaktice matematiky a vybrat metody vhodné pro vlastní výzkum

 • připravit projekt vlastního výzkumu včetně návrhu způsobu analýzy dat, případně zrealizovat předexperiment

 • zorientovat se v současném výzkumu v didaktice matematiky u nás i v zahraničí

 • zařadit vlastní výzkum do domácího a světového kontextu

 • zpracovat rešerši odborné literatury na téma disertační práce

Zpracováním rešerše doktorand prokazuje hlubší znalost současného stavu poznání ve zvolené oblasti, přičemž rozlišuje hlavní výzkumné proudy od okrajových. Rešerše se může stát základem kapitoly Teoretické pozadí v disertační práci.

Studijní literatura

Doktorand čerpá z literatury (knih, sborníků, časopisů) zaměřené k tématu své práce. Základní literatura je k dispozici v tzv. Zlatém fondu KMDM. Dále čerpá z online odborných databází, které jsou na PedF k dispozici (např. Scopus, Springer, ScienceDirect, WOS).

Výběr z odborné literatury:

BISHOP, A.J. et al. (eds.), International Handbook of Mathematics Education 1/2, Kluwer Academic Publishers,1996

BISHOP, A.J. (ed.). Second International Handbook of Mathematics Education 1/2, Kluwer Academic Publishers, 2003

BIEHLER R. et al. (eds.), Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline, Kluwer Academic Publishers, 1993

NICKSON, M. Teaching and Learning Mathematics, Cassell, London and New York, 2000

SIERPINSKA, A. a KILPATRICK, J. (eds.) Mathematics Education as a Research Domain: A Search for Identity 1/2, Kluwer Academic Publishers, 1998

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996

GROWS, D. (ed.) Handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan, 1992

LYN, D., ENGLISH, Handbook of International Research in Mathematics Education, LEA, 2002

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky zakotvené teorie, Brno: 1999

HEJNÝ, M. a kol. Teórie vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN, 1991

HEJNÝ, M. a KUŘINA, F. Dítě škola matematika. Praha: Portál, 2009


předmět: Didaktika matematiky 2

kód v SIS OPDM1M104B

garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., prof. RNDr. Jarmila Novotná, Ph.D.

anotace: Doktorad si vybírá zaměření kurzu podle aktuální nabídky oborové rady. Kurz může vést i zahraniční odborník v didaktice matematiky dlouhodobě pobývají na KMDM či jiný odborník poté, co téma schválí školitel a garantka programu. Vybrané téma se stane základem pro příslušnou část doktorské zkoušky.

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a získat výzkumné dovednosti v didaktice matematiky v určité oblasti.

Některá témata uvedeme i s vybranou základní literaturou, která bude upřesněna na základě domluvy vyučujícího a doktoranda.

 • A. Vybrané partie z teorie didaktických situací.

 • B. Zkoumání školního vyučování matematice

 • C. Kritická místa matematiky u žáků základní školy v řešení úloh

 • D. Rozvoj a zkoumání profesního vidění učitelů a budoucích učitelů

Studijní literatura

A.

BROUSSEAU, Guy. Theory of Didactical Situations in Mathematics. [Edited and translated by Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, V. Warfield], 1997. Dordrecht,/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

BROUSSEAU, Guy, NOVOTNÁ, Jarmila a SARRAZY, Bernard. Didactic contract. In: Lerman, Stephen (ed.), Encyclopedia of Mathematics Education, 2014: 153-159. Springer.

SARRAZY, Bernard a NOVOTNÁ, Jarmila. Didactical contract and responsiveness to didactical contract: A theoretical framework for enquiry into students’ creativity in mathematics. ZDM, 45(2), 2013, 281-293. DOI 10.1007/s11858-013-0496-4. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-013-0496-4

B.

HELME, S. a CLARKE, D. Cognitive engagement in the Mathematics Classroom. In: D. Clarke (ed.), Perspectives on Practice and Meaning in Mathematics and Science Classrooms, 2001, s. 13-15. Netherlands: Kluwer

PICCOLO, D.L., HARBAUGH, A.P., CARTER, T.A., CAPRARO, M.M. a CAPRARO, R.M. Quality of Instruction: Examining Discourse in Middle School Mathematics Instruction. Journal of Advanced Academics, 19(3), 2008, s. 376-410.

SANTAGATA, R. Practices and beliefs in mistake-handling activities: A video study of Italian and US mathematics lessons. Teaching & Teacher Education, 21(5), 2005, 491-508. doi:10.1016/j.tate.2005.03.004

C.

DUVAL, R. A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of matheamtics. Educational Studies in Mathematics, 61(1), s .103-131, 2006.

VONDROVÁ, N., RENDL, M. a kol. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Karolinum, 2015.

D.

SHERIN, M. G., JACOBS, V. R., a PHILIPP, R.A. (Eds.) Mathematics Teacher Noticing: Seeing Through Teachers’ Eyes. 2011. New York and London: Taylor & Francis.

SIMPSON, A., VONDROVÁ, N. a ŽALSKÁ, J. Sources of Shifts in Pre-Service Teachers' Patterns of Attention: The Roles of Teaching Experience and of Observational Experience. Journal of Mathematics Teacher Education. Advance online placement. 2017. DOI 10.1007/s10857-017-9370-6


předmět: Matematika

kód v SIS OPDM1M101A

garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.,

anotace: Doktorand si vybírá zaměření kurzu podle aktuální nabídky oborové rady a zaměření své disertační práce. Téma předmětu bude základem pro tematický okruh Matematika při státní doktorské zkoušce. Cílem předmětu je hlouběji proniknout do vybrané matematické disciplíny (geometrie, algebry, matematické analýzy, pravděpodobnosti a matematické statistiky, kombinatoriky, aplikací matematiky, matematické logiky) a získat přehled v základních matematických disciplínách a v jejich uplatnění v životě, a to se zřetelem na didaktické oblasti a osobnostní rozvoj žáků. Uvádíme některá témata s vybranou základní literaturou. Ta bude doplněna po domluvě vyučujícího a studenta.

 • A. Analýza klasických matematických textů (po studentovi se požaduje zvládnutí matematické disciplíny, ze které bude vybrán příslušný klasický text, v míře dostatečné pro porozumění a interpretaci textu)

 • B. Diferenční počet a diferenční rovnice

 • C. Axiomatická výstavba geometrie

 • D. Galoisova teorie

 • E. Geometrická teorie dynamických systémů

 • F. Fraktální geometrie

Studijní literatura

A.

KLINE, M. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. Oxford University Press, 1990.

GRATTAN-GUINNESS, I. (ed.). The Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Routledge, 1994.

B.

PETERSON, A. a BOHNER, M. Dynamic Equations on Time Scales: An Introduction with Applications, Birkhauser, 2001.

CULL, P., FLAHIVE, M. a ROBSON, R. Difference Equations: From Rabbits to Chaos, Springer-Verlag, 2005.

C.

COXETER, H.S.M. Introduction to Geometry. Wiley, 1989.

HILBERT, D. Foundations of Geometry. Open Court, 1999.

D.

STEWART, I. Galois theory. London: Chapman and Hall, 1989.

ALEKSEEV, V. B. Abel’s Theorem in Problems and Solutions. Kluwer, 2004.

E.

ARNOLD, V. I. Ordinary Differential Equations. Berlin: Springer, 1992.

PALIS, J. a de MELO, W. Geometric Theory of Dynamical Systems. Berlin: Springer, 2012.

F.

PEITGEN, H.-O., JURGENS, H. a SAUPE, D. Chaos and Fractals. Springer, 2004.

MANDELBROT, B. Fractal Geometry of Nature. Times Books, 1982.

předmět: Pedagogika a psychologie

garant: PhDr. David Greger, Ph.D., doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc., PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PhDr. Miroslav Klusák, CSc., doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

anotace: Doktorand si vybírá zaměření kurzu podle aktuální nabídky oborové rady a fakulty. Téma předmětu bude základem pro tematický okruh Pedagogika a/nebo psychologie při státní doktorské zkoušce. Cílem předmětu je získat hlubší znalosti v některém z pedagogických a psychologických témat ve vazbě na téma disertační práce. Uvádíme některá témata s vybranou základní literaturou. Ta bude doplněna na základě domluvy vyučujícího a studenta.

 • A. Pokročilé statistické metody v pedagogickém výzkumu

 • B. Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu ve vzdělávání

 • C. Motivace a autoregulace žáků

 • D. Úvodní teoreticko-metodologický kurz pedagogiky

 • E. Sociologie vzdělávání

 • F. Věcné učení – kognitivní vývoj v piagetovské a postpiagetovské tradici

 • G. Psychologie genderu

 • H. Nadání, inteligence a tvořivost

Studijní literatura

A.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004, 2009, 2012.

ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK v Praze, 1998.

B.

CRESWELL, J. W. Educational Research: Planning, Conductiong, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 2nd edition. New Persey: Pearson, 2005.

KRATHWOHL, D.R. Methods of Educational and Social Science Research. An Integrated Approach. 2nd edition. Long Grove, IL: Waveland, 2004.

C.

HRABAL, V., MAN, F. a PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1984, 1989.

RHEINBERG, F. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer, 1997, 2000.

D.

DENZIN, N. K. a LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2005.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.


E.

ARUM, R., BEATTIE, I.R. a FORD, K. The Structure of Schooling: Readings in the Sociology of Education. (2nd Ed). Thousand Oakes, Sage, 2011.

BALLANTINE, J.H. The Sociology of Education. A Systemic Analysis. (5th Ed.). New Jersey: Prentice Hall, 2011.

F.

PIAGET, J. The Origins of Intelligence in Children – 1936/1952, The Child's Construction of Reality – 1937/1954.

G.

BEALL, A. E. a STERNBERG, R. J. (eds.) The psychology of gender. New York: Guilford Press, 2005.

FRANCIS, B. a SKELTON, Ch. Investigating Gender. Contemporary perspectives in education. Buckingham: Open University Press, 2001.

H.

COLANGELO, N. a DAVIS, G.A. (Eds.). Handbook of Gifted Education. Needham Hights: Allyn and Bacon, 1991.

GARDNER, H. Multiple Intelligences. The Theory in Practice. New York: Harper Collins Publisher, 1993.


předmět Cizí jazyk – Anglický jazyk

kód v SIS OPDA1A031A

garant: Mgr. Petr Lašťovička

anotace: Zkouška z angličtiny v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence doktoranda. Obsahem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu), odborné literatury prostudované ke zkoušce a výklad vybraných odborných pojmů. Doktorand prokazuje schopnost přiměřených stylistických a gramaticko-lexikálních formulací spojených s prezentací, diskusí, formulováním vlastních názorů, myšlenek a hodnotících stanovisek, pohotovou a adekvátní reakcí v rámci pohovoru s examinátory. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni náročnější atestace na úrovni B2 (dle SERR), předpokládá se však rozvoj všech jazykových kompetencí. Příprava ke zkoušce trvá podle individuálních znalostí a schopností 1/2-1 rok. V této době si doktorand podle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem) zvolí k přečtení odborné texty v rozsahu 250-300 stran, doporučuje se výběr z alespoň dvou publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí. Před závěrečnou ústní zkouškou předkládá doktorand examinátorovi písemné materiály v příslušném cizím jazyce a to v předem stanoveném časovém předstihu (minimálně 10-14 dnů před konáním zkoušky). Předpokládaný rozsah práce: 10-15 stran. Podkladové materiály musí obsahovat:

1) odborné curriculum vitae - strukturovaný i souvislý text (max. 2 strany);

2) shrnutí prostudované literatury předkládané ke zkoušce. Texty musí být opatřeny bibliografickými údaji. Případné texty z internetu musí být uvedeny s bibliografií;

3) výklad vybraných odborných termínů z oblasti tématu disertační práce (5-10 hesel);

4) záměr vlastní disertační práce.

Ze zkoušky jsou osvobozeni absolventi magisterských studijních programů zaměřených na anglický jazyk a literaturu, dále držitelé certifikátu na jazykové úrovni B2 a vyšší. Pro držitele certifikátu zůstává povinnost složit část zkoušky v bodech 1, 3 a 4.

Studijní literatura

Povinná literatura:

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Upper intermediate / Martin Hewings; course consultant, Michael McCarthy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521165204.

HEWINGS, Martin. Cambridge academic English: an integrated skills course for EAP. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521165211.

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 9781107697386.

ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAF. Akademická angličtina = Academic English: průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. ISBN 9788024735771.Poslední změna: 18. říjen 2021 10:48 
Sdílet na: