PROGRAM Pedagogika

Nabídka studijních předmětů, kurzů a seminářů

Doktorský studijní program Pedagogika


Žádosti o SZD a obhajobu:

Žádost o SDZ (POUZE OBOR PEDAGOGIKA)

Žádost o obhajobu disertační práce (POUZE OBOR PEDAGOGIKA)


předmět: Úvodní teoreticko-metodologický kurz pedagogiky

kód v SIS OPDQ1Z003B

garant: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

vyučující: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., prof. PhDr. Eliška Walterová, Csc., PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PhDr. David Greger, Ph.D., RNDr.Dominik Dvořák, Ph.D., Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.

Doktorandi se přihlásí telefonicky nebo elektronicky na sekretariátu ÚVRV (P. Vnuková), tel. 221900530, e-mail petra.vnukova@pedf.cuni.cz

anotace:

 • Pedagogika jako vědní obor (profil pedagogiky, výzkumná paradigmata, silné a slabé stránky pedagogiky, institucionální pedagogický výzkum). Role pedagogiky a pedagogického výzkumu v transformaci vzdělávání v ČR (východiska, klíčové koncepty). Aktuální otázky českého vzdělávání a vzdělávací politiky.

 • Metodologie pedagogického výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní metodologie. Empirický výzkum. Analýzy zahraničních a domácích výzkumů edukační reality. Utváření pedagogické terminologie a její užívání ve vědecké komunikaci, klíčové pojmy. Formy vědecké komunikace, vědecké psaní. Vybrané techniky empirického výzkumu.

 • Výzkumný projekt a prezentace výsledků výzkumu (tvorba projektu a podání grantu, doktorská práce jako výzkumný projekt, portfolio doktoranda, vědecká konference, vědecké sdělení).

Forma a rozsah výuky: studijní povinnost, povinné absolvování pro všechny doktorandy oboru pedagogika v prvním roce studia, rozsah – jednosemestrální studium, výuka 8 dvouhodinových bloků uspořádaných do 4 soustředění v zimním semestru.

Způsob ukončení kurzu: Kurz bude uzavřen odevzdáním rozšířené anotace disertační práce.

Související studijní povinnosti: V letním semestru mají doktorandi povinnost absolvovat jeden metodologický kurz, tedy kurz zaměřený na kvantitativní nebo kvalitativní metodologii. V rámci kurzu odevzdávají abstrakt své práce a odprezentují projekt své disertační práce. K abstraktu i prezentaci dostanou podrobnou zpětnou vazbu. Na základě zpětné vazby dopracují rozšířenou anotaci.

Povinná literatura:

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak: Sage, 2005.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.

HUSÉN, T.; POSTLETHWAITE, T.N. International Encyclopedia of Education. Pergamon Press, 1994.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995.

PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.

SHAWELSON, R., TOWNE, L. (Eds.) Scientific Research in Education. Washington, D. C.: National Academy Press.

STRAUSS, A. - CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert, 1999.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. A KOL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

VAŠUTOVÁ, J. a kol. Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK v Praze. Teoreticko-metodologický úvod do studia. Praha: PedF UK, 2011.

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: UK PF, 2006.


předmět: Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu

kód v SIS OPDZ1Z001B

vyučující:: PhDr. Karel Starý, Ph.D.

anotace: Studenti budou v návaznosti na Úvodní teoreticko-metodologický kurz seznámeni se základními teoretickými a metodologickými východisky kvalitativního výzkumu. Kurz bude specificky zaměřen na strategii případové studie a v jejím rámci budou vysvětleny hlavní metody shromažďování dat – pozorování a rozhovory, včetně způsobů pořizování záznamů. V průběhu distanční části kurzu budou účastníci provádět vlastní sběr dat. Součástí kurzu bude zpracování dat a jejich analýza. Studenti budou seznámeni s postupy kódování textu v softwarovém prostředí pro kvalitativní analýzu (MAXQDA).

témata:

Forma a rozsah výuky: Výuka probíhá v daných termínech formou prezenční blokové výuky a distanční formou v e-learningovém prostředí Moodle. Při prezenčních setkáních i v e-learningovém prostředí povedou účastníci průběžný diskurs o svých badatelských zkušenostech.

Způsob zakončení: Prezentace a „obhajoba“ vlastního kvalitativního šetření na závěrečném setkání.

Studijní literatura :

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ A KOL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2008.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999.

BASSEY, M. Case study Research in Educational Settings. Maidenhead: Open University Press, 2006.

DENZIN, N. K., LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak : Sage, 2005.

FLICK, U. Managing Quality in Qualitative Research. Thousand Oak : Sage, 2007.

HUBERMAN, A. M., MILES, M. B. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. Thousand Oak : Sage, 1994.

MAXWELL, J. A. Qualitative Research Design. An Interactive Approach. Thousand Oaks,: Sage, 1996.

MORGAN, D. L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 2001.

SCHOSTAK, J. Interviewing and Representation in Qualitative Research. Maidenhead : Open University Press, 2006.

STAKE, R. E. The Art of Case Study Research. Thousand Oak : Sage, 1995.

YIN, R. K. Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks : Sage, 1994.


předmět: Kvantitativní metody výzkumu ve vzdělávání

kód v SIS OPDQ1P107B

přednášející: PhDr. David Greger, Ph.D.

forma a rozsah výuky: 6 setkání + distanční studium a plnění úkolů v e-learningovém prostředí moodle).

anotace: V rámci kurzu se studenti seznámí se základy kvantitativního výzkumu pedagogických jevů. Kurz naváže na základní seznámení s kvantitativním výzkumem v rámci ÚTMK a zaměří se hlouběji na přípravu a konstrukci nejčastěji využívaného výzkumného nástroje – dotazníku. Studenti se seznámí s nejčastějšími chybami při tvorbě, analýze a interpretaci dat z dotazníků na konkrétních příkladech pedagogických výzkumů. Další kvantitativní metody (např. pozorování, experiment, didaktické testy, sémantický diferenciál) budou probrány s případnými zájemci o jejich užití individuální formou. Studenti se také seznámí s dostupnými placenými databázemi plných textů článků ze zahraničních časopisů (EBSCO, Proquest, JSTOR, Willey InterScience e-journals, Science Direct, Sage fulltexts, ERIC) a možnostmi jejich využití při formulaci výzkumného problému a konstrukci dotazníku. Kurz si klade za cíl uvést doktorandy do praktické stránky přípravy, realizace a vyhodnocení kvantitativního výzkumu. Součástí praktických ukázek bude také základní představení statistického zpracování výzkumných dat (s ukázkou zpracování pomocí statistického softwaru SPSS), včetně vícerozměrných metod, nicméně uvedení do statistiky není cílem ani obsahem tohoto kurzu (nabídka je pokryta kurzem dr. Chvála – Statistika v pedagogickém výzkumu). Studenti si sami navrhnou vlastní výzkumný nástroj a provedou jeho pilotáž. Při prezenčních setkáních i v e-learningovém prostředí povedou účastníci průběžný diskurs o svých badatelských zkušenostech, který bude završen závěrečnou konferencí.

témata:

 • Logika, výhody a omezení kvantitativního výzkumu (ve srovnání s kvalitativním výzkumem), formulace výzkumného problému a hypotéz, hledání indikátorů pro jednotlivé proměnné, typy proměnných.

 • Reprezentativita (pojmy vzorek, populace, aj.), typy pravděpodobnostních a nepravděpodobnostních technik výběrů, chyba výběru a návratnost – konkrétní příklady a ukázky tvorby výběru (vzorku).

 • Příprava dotazníku (role teorie, rešerše výzkumů, využití standardizovaných škál, dotazníků), konstrukce a uspořádání dotazníku, formulace otázek, řazení otázek, nejčastější příklady špatně formulovaných otázek.

 • Uvažování za horizont jednotlivých otázek - tvorba sumačních indexů (škál, summated rating scales), reliabilita a validita sumačních indexů.

 • Možnosti pilotáže a její vyhodnocení, úprava dotazníku a volba způsobu sběru dat, příprava datového souboru, čištění dat, analýza a interpretace dat.

studijní literatura:

BABBIE, E. The Practice of Social Research. 12th edition. Bellmont, CA: Wadsworth Publishing; 1995 (2010).

CRESWELL, J. W. Educational Research: Planning, Conductiong, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research.2nd edition. New Persey: Pearson, 2005

KRATHWOHL, D.R. Methods of Educational and Social Science Research. An Integrated Approach. 2nd edition. Long Grove, IL: Waveland, 2004.

MUIJS, D. Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London: Sage, 2004.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2000.

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Protál, 2000.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha : Academia, 1972.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.

ŠVEC, Š. A KOL. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientické a kvalitativní-humanitné prístupy. Bratislava: IRIS, 1998.

CONVERSE, J.M.; PRESSER, S. Survey Questions: Handcrafting the Standardized Questionnaire. Thousand Oakes, CA: Sage, 1986.

DEVELLIS, R.F. Scale Development: Theory and Applications. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.

GROVES, R.M.; FOWLER, F.J.; COUPER, M.P.; LEPKOWSKI, J.M.; SINGER, E.; TOURANGEAU, R. Survey Methodology. 2nd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.

SARIS, W.E. & GALLHOFER, I.N. Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.

SPECTOR, P.E. Summated Rating Scale Construction: An Introduction. Newbury Park, CA: Sage, 1992.

TOURANGEAU, R.; RIPS, L.J.; RASINSKI, K. The Psychology of Survey Response. New York: Cambridge University Press, 2000.


předmět: Filosofie výchovy

kód v SIS OPDX1O106B

garant: doc. PhDr. Jaroslav Koťa., PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

anotace: Vybrané významné postavy z dějin filosofie výchovy a rozbor jejich učení a reprezentativní představitelé pedagogických proudů 19. a 20. století. Vznik a vývoj pozitivismu, představitelé idealismu, představitelé realismu (včetně perenialismu), pedagogiky kultury, novotomismu, protestantských proudů, marxistické pedagogiky, fašistické pedagogiky, pragmatické výchovy, konstruktivismu, sociálního rekonstruktivismu, fenomenologie; existencionalismu, psychoanalyticky orientované pedagogiky, neopsychoanalytických proudů, logoterapie, eklektických proudů (Walfdorfská pedagogika), alternativních a antipedagogických proudů XX. století. Vliv postmoderního myšlení na výchovu. Významné postavy české filosofie výchovy: Masaryk, Hessen, Hendrych, Palouš, Pešková, Michálek, Sobotka, Sokol, Pelcová a další.

Témata kurzu budou volena vzhledem k povaze disertačních prací účastníků semináře: Pozornost bude věnována obecným tématům z filosofie výchovy: Vztah filosofie a odborných věd (pedagogika, sociologie, psychologie aj.), antropologický charakter výchovy, člověk a jeho svět, cíl a obsah výchovy, člověk ve vztahu k technice, výchova v postmoderním věku, věda o minulém a současné historické myšlení, hledání identity, domov, péče o duši, člověk ve vztahu k celku světa, smysl vzdělání, problémy výchovy v současném světě.

studijní literatura

PEŠKOVÁ, JAROSLAVA – LADISLAVA SCHÜCKOVÁ. Já člověk… jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. Praha: SPN, 1991.

BARROW, ROBIN – RONALD WOODS. An Introduction to Philosophy of Education. (4th edition) Oxon: Routledge, 2006.

FAIRFIELD, PAUL Education, Dialogue and Hermeneutics. London – N.Y.: Continuum International Publishong Group, 2011.

BREZINKA, WOLFGANG Filozofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996.

KOŤA, JAROSLAV – NAĎA, PELCOVÁ – JAROSLAVA PEŠKOVÁ A KOL. Základy společenských věd. I. díl. Péče o duši (O osobní identitu). Praha: Eurolex Bohemia, 2005.

BERGER, PETER – THOMAS LUCKMAN. Sociální konstrukce reality. Praha: CDK, 1999.

FAJKUS, BŘETISLAV. Filosofie a metodologie vědy. Vývoj současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005.

LIESSMANN, KONRÁD, PAUL. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008.

LIESSMANN, KONRAD, PAUL. Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis. Praha: Academia, 2015.

GADAMER, HANS_GEORG. Pravda a metoda. I. a II. díl. Praha: Triáda, 2010.

WINCH, P. Idea sociální vědy. Brno: CDK, 2004.


předmět: Filozofické základy pedagogiky

kód v SIS OPDQ1P112B

vyučující: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. kontakt: FF UK Celetná 20,Praha 1, tel 221619647, e-mail strouhal@ff.cuni.cz

anotace: Cíle: rozkrýt filosofické předpoklady pedagogiky jako obecné teorie výchovy člověka. Identifikovat klíčové filosofické konstrukty relevantní pro dějiny výchovných teorií. Analyzovat diskursivní struktury v pedagogické teorii a praxi, antinomickou povahu základních pedagogických otázek a problémy soudobé teorie vzdělání. Promyslet výzvy, které plynou z relativizujícího sociálního kontextu, v němž se dnes pedagogika a výchovná teorie ustavují. Obsah:

 • Význam filosofie pro pedagogiku. Různé podoby filosofické reflexe výchovy

 • Paradoxy pedagogického rozumu a jejich reflexe (Kant, Fink, Charbonnel).

 • Antinomie školy a problematika cílů školního vzdělávání.

 • Základní pedagogické diskursy a jejich vliv na podobu soudobé pedagogické teorie a praxe.

 • Idea vzdělání a smysl univerzity.

 • Společenské, kulturní a hodnotové poslání školy.

studijní literatura:

ARENDT, H. Krize kultury. Praha: MF, 1994.

GUTEK, G. L. New Perspectives on Philosophy and Education. Pearson, 2008.

HESSEN, S. Filosofické základy pedagogiky. Praha: Československá grafická unie, 1936.

JIRSA, J. (ED.). Idea university. Praha: Academia, 2015.

LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2009.

LIESSMANN, K. P. Praxe nevzdělanosti. Hodina duchů. Praha: Academia, 2016.

NEWMAN, J. H. Idea univerzity. Praha: Academia, 2014.

PALOUŠ, R. Paradoxy výchovy. Praha: Karolinum, 2009.

PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000.

KAŠČÁK, O.; PUPALA, B. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2007.

REBOUL, O. Le langage de l’éducation. Paris: PUF, 1984.

REBOUL, O. La philosophie de l’éducation. Paris: PUF, 1989.

STROUHAL, M. – ŠTECH, S. Vzdělání a dnešek. Praha: Karolinum, 2016.

STROUHAL, M. Teorie výchovy. K vybraným problémům jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada, 2013.

STROUHAL, M. K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě. Úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení. Studia peadagogica, 2013, 18, 11-29.


předmět: Srovnávací pedagogika

kód v SIS OPDQ1P113B

přednášející: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., kontakt: tel. 221 900 530, e-mail: eliska.walterova@pedf.cuni.cz

Závazné přihlášky formulář ke stažení ze Emailem na adresu: petra.vnukova@pedf.cuni.cz


v českém jazyce v prezenční formě se koná v LS 2023

v termínu:  20.3., 27.3., 3.4., 24.4., 22.5.,

vždy v pondělí 13,00 – 17,00 hod. Myslíkova 7, Praha 1, 2. patro, č. M209.

Vyplněné závazné přihlášky (viz příloha), pošlete do 10. 3. 2023,


Podrobný rozpis programu obdrží přihlášení účastníci před zahájením kurzu.


Forma a rozsah výuky: Kurz probíhá jako bloková výuka v pěti soustředěních formou přednášek, cvičení, diskusí a prezentací účastníků včetně závěrečného kolokvia, na němž doktorandi obhajují seminární práce. Součástí kurzu jsou skupinové a individuální konzultace.

Způsob ukončení: Kurz je ukončen zkouškou a diskusí k tématu seminární práce.

Cíle: Prohloubit teoretické a metodologické základy srovnávací pedagogiky, orientovat v historickém a současném kontextu, v procesech, strategiích a trendech rozvoje vzdělávání ve světě a zejména v Evropě. Uvést do studia vzdělávacích systémů různých typů a zdokonalit dovednosti práce s mezinárodními databázemi, kriticky reflektovat a analyzovat vzdělávací systém ČR v komparativní perspektivě.

Obsah:

 • Výzkumné pole, struktura a funkce srovnávací pedagogiky. Typy a metody srovnávacích výzkumů.

 • Vývoj srovnávací pedagogiky a mezinárodních výzkumů, srovnávací pedagogika ve světových regionech.

 • Globalizace jako kontext pro rozvoj srovnávací pedagogiky, globální problémy a důsledky globalizace ve vzdělávání.

 • Globální aktéři (UNESCO, OECD, SB, EU) a mezinárodní asociace (WCCES, CESE), jejich přínos a vliv na vzdělávací politiku.

 • Kulturní a typologické odlišnosti vzdělávacích systémů, nástroje srovnávání (ISCED 2011, indikátory kvality).

 • Vzdělávání v Evropě, evropské hodnotové paradigma, integrační proces jako kontext vzdělávání.

 • Kulturní identita, jazyky a jazyková politika, vzdělávání menšin, výuka jazyků v Evropě, SERRJ.

 • Vzdělávací politika EU, priority a principy, utváření společného evropského prostoru vzdělávání.

 • Trendy a vybrané problémy vzdělávacích systémů, specifika transformace vzdělávání.

 • Česká srovnávací pedagogika, vývoj, proměny a současné výzvy, intervenující funkce  a účast v mezinárodních projektech.

Doporučená literatura:

Bray, M., Adamson, B.& Mason, M. (Eds.) (2007) Comparative Education Research. Approaches and Methods (2007). Hong Kong: Springer

Key Data on Education (2012, 2013) Brussels, EACEA Eurydice.

Hörner, W., Döbert, H, kopp, B., von.& Mitter, W. (2007) The Education Systems of Europe. Dordrecht: Springer.

Průcha, J.(2012) Srovnávací pedagogika. Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů 2. aktuální a rozšířené vydaní. Praha: Portál.

Walterová, E. (2006) Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: PedF UK.

Účastníci kurzu obdrží rozšířený a aktualizovaný seznam doporučené literatury a informačních zdrojů, včetně webových portálů, v průběhu kurzu.


předmět: Sociologie vzdělávání

kód v SIS OPDQ1P115B / OPDZ1Z004B

přednášející: PhDr. David Greger, Ph.D., kontakt tel. 221 900 528, e-mail david.greger@pedf.cuni.cz,

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., kontakt tel. 221 900 526, e-mail jana.strakova@pedf.cuni.cz

anotace: V rámci kurzu se studenti seznámí se základními teoriemi sociologie vzdělávání a také s nejdůležitějšími domácími i zahraničními výzkumy. Důraz je kladen na pochopení vztahu mezi vzdělá(vá)ním a společností, a to v obou směrech: jak společnost ovlivňuje podobu školního vzdělávání i jak vzdělá(vá)ní přispívá k rozvoji společnosti a uplatnění jednotlivce. Pozornost je věnována rovnosti šancí na vzdělání, mechanismům utváření vzdělanostních nerovností i možnosti intervencí na podporu znevýhodněných žáků. Obsah:

 • Vzdělá(vá)ní a společnost - Úloha vzdělání pro jednotlivce a pro společnost, politické, ekonomické a sociální funkce vzdělávacích systémů, historie a současnost, aktuální témata: konkurenceschopnost vs. společenská soudržnost, příprava na trh páce vs. výchova k občanství, globalizace, individualizace.

 • Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání - Funkcionalismus, Konfliktualismus, Interakcionismus, soudobé teorie a systémový přístup v sociologii vzdělávání, škola jako instituce a organizace (neoinsticionalismus).

 • Škola jako organizace a instituce - Sociologie kurikula a skryté kurikulum, kurikulum minulosti a budoucnosti, kdo utváří kurikulum a oficiální vědění; vztah moci a kurikula, organizace vzdělávání (vnější diferenciace - tracking), interakce učitel – žák, vrstevnické skupiny.

 • Sociální stratifikace a vzdělanostní nerovnosti - Sociální nerovnosti a vzdělání, vzdělanostní mobilita, teorie sociální a kulturní reprodukce (P. Bourdieu, B. Bernstein), racionální jednání, koncept rovností příležitostí ve vzdělávání a teorie spravedlivosti. Přehled základních zahraničních a domácích výzkumů vzdělanostních nerovností. Rasa, etnicita a gender ve vzdělávání. Statistické ukazatele charakterizující vzdělanostní nerovnosti.

 • Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků - Spravedlivé vzdělávací systémy, pozitivní diskriminace/afirmativní akce – její obhajoba a kritika, jak vypadají opatření na podporu vzdělávání sociokulturně-znevýhodněných žáků u nás a v zahraničí, vzdělávání Romů a cizinců u nás.

zakončení: Kurz bude zakončen zkouškou. Zkouška bude založena na rozpravě nad předloženou seminární prací k vybranému tématu (téma bude konzultováno a schváleno po dohodě s vyučujícími). Přihlášení do kurzu: telefonicky nebo elektronicky na sekretariátu ÚVRV (P. Vnuková), tel. 221900530, e-mail petra.vnukova@pedf.cuni.cz

studijní literatura:

ARUM, R., BEATTIE, I.R., AND FORD, K. The Structure of Schooling: Readings in the Sociology of Education. (2nd Ed). Thousand Oakes, Sage, 2011.

BALLANTINE, J.H. The Sociology of Education. A Systemic Analysis. (5th Ed.). New Jersey, Prentice Hall, 2011.

DEMEUSE, M.; FRANDJI, D.; GREGER, D.; ROCHEX, J.-Y. (EDS.) Educational Policies and Inequalities in Europe. London, Palgrave Macmillan, 2012.

HALLINAN, M.T. (ED.) Handbook of the Sociology of Education. New York: Kluwer Academic, 2000.

LAUDER, H. ET AL (EDS.) Education, Globalisation & Social Change. Oxford, Oxford University Press, 2006.

MATĚJŮ, P., STRAKOVÁ, J. (EDS). (Ne) rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha, Academia, 2006.

MATĚJŮ, P., STRAKOVÁ, J., VESELÝ, A. (EDS.) Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON, 2010.

MEIGHAN, R., AND SIRAJ-BLATCHFORD, I. A Sociology of Educating. (4th Ed.) London, Continuum, 2003.

SADOWNIK, A.R. Sociology of Education: A Critical Reader. (2nd Ed.) New York, Routledge, 2010.


předmět: Statistika v pedagogickém výzkumu

kód v SIS OPDQ1P116B

(počínaje 2018/19 - otevírán každý druhý rok)

vyučující: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

anotace: Účastníci kurzu si osvojí dovednosti počítat a graficky prezentovat základní popisné charakteristiky dat. Porozumí teorii testování hypotéz a náročnějším postupům analýzy dat na úroveň dovednosti komunikace se statistikem a správné interpretace statistické prezentace výsledků.

obsah:

 • Typy dat, proměnné spojité a diskrétní, tvorba databáze, vstup do popisné statistiky (tabulky četností)

 • Tvorba základních grafů v Excelu, míry polohy, míry rozptýlení, osvojení popisné statistiky v práci v Excelu, řešení problémů čištění dat, tvorba kategorií, nahrazování hodnot intervaly a obráceně ("přemostění" mezi metodologií a statistikou)

 • Normální rozdělení, lineární a plošná normalizace, tvorba norem a možnosti jejich prezentace, z-skór

 • t-rozdělení a intervalové odhady pro střední hodnotu, úvod to teorie testování hypotéz, chyby 1. a 2. druhu, velikost účinku, t-testy

 • F-test, korelační koeficient, test pomocí korelačního koeficientu, chí-kvadrát rozdělení, chí-kvadrát test

 • Úvod do regresní analýzy, lineární regrese, vstup do práce v SPSS

 • Tvorba dotazníků a testů, tvorba škál, obtížnost a citlivost položek

 • Teorie validity a reliability, koeficienty reliability, Cronbachovo alfa

Studijní literatura:

ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012.

URBÁNEK, T.; DENGLEROVÁ, D.; ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011.


předmět: Pokročilé statistické metody v pedagogickém výzkumu

kód v SIS OPDZ1Z001B

přednášející: PhDr. Martin Chvál, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 533, e-mail: martin.chval@pedf.cuni.cz

anotace: Účastníci kurzu si osvojí práci ve statistickém SW SPSS, budou umět aplikovat některé pokročilé statistické metody a obhájit jejich použití.

Obsah: Seznámení s prací v SPSS, vkládání dat a jejich editace, statistické testy v SPSS, faktorová analýza, klastrová analýza, vícerozměrná regrese.

Forma a rozsah výuky: Kurz bude probíhat v učebně s notebooky. Výpočty budou realizovány v SPSS. Některá setkání budou realizována formou přednášky s diskusí a s ukázkami práce v SW, některá setkání budou volná, kdy studenti si budou sami počítat a využívat příležitosti individuálních konzultací s vyučujícím nad jejich výpočty. Vhodná pro tato setkání bude i práce s vlastními daty studentů

Zpravidla se uskuteční 8 setkání za semestr po 3 hodinách. Na začátku semestru budou účastníci informováni, ve kterých termínech bude realizován výklad statistických metod a ve kterých bude vytvořen větší prostor pro vlastní výpočty.

Studijní literatura:

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2012.

BLAHUŠ, P. Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL, 2012.

MCDONALD, R. P. Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia, 1991.

OSECKÁ, L. Typologie v psychologii: Aplikace metod shlukové analýzy v psychologickém výzkumu. Praha. Academia, 2001.


předmět: Psaní odborných textů

kód v SIS OPDQ1P118B

přednášející: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 533, e-mail: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz

termín konání: zimní semestr každý rok, předmět je určen pro studenty 2. ročníku doktorského studia

Doktorandi se přihlásí elektronicky na adresu vyučujícího dominik.dvorak@pedf.cuni.cz

anotace: V kurzu získají studenti praktickou zkušenost s čtením, hodnocením, psaním, revidováním a korigováním akademických textů. Kurz naváže na informace o metodologii výzkumné práce a základní informace o akademickém psaní poskytnuté v rámci ÚTMK a bude se více věnovat praktickým aktivitám nad texty. Posluchači v kurzu budou psát, posuzovat a editovat segmenty textů vztažených k tématům svých doktorských prací, popř. vytvářet kratší ucelené texty vhodné k publikování v různých typech médií.

témata:

 • Vědecká publikace a její místo ve vědecké práci. Proces psaní a proces publikování. Kvalifikační práce, publikace v periodiku, neperiodické publikace. Specifika publikování v češtině, angličtině.

 • Základní typy odborných publikací – studie (přehledová studie a přehledové partie v jiných typech studií, teoretický článek, kvantitativní a kvalitativní empirická studie, jiné typy studií). Výzkumné zprávy, monografie. Učební texty. Drobnější žánry v akademickém psaní. Popularizační psaní. Návrh struktury různých typů textů dle zaměření autora.

 • Kdo chce psát, musí číst. Práce s prameny, kritická syntéza zdrojů. Jak se vyhnout plagiátorství. Tvorba textu syntetizujícího několik pramenů.

 • Části vědeckého článku a zásady pro jejich výstavbu na různých úrovních.

 • Formální úprava odborného textu (pravidla APA a jejich alternativy). Úprava tabulek, grafického materiálu.

 • Posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky). Vzájemné připomínkování verze textu, proces editování textu, korektury.

studijní literatura:

BAILEY, S. Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege, 2011.

ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., & MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Voznice: Leda, 1999.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

JOHNSON, W. B., MULLEN, C. A. Write to the Top! How to become a prolific academic. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Pravidla českého pravopisu (různá vydání). Nepodceňovat – důležitý pomocník každého autora.

The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Ed.

SZUCHMAN, L. T. Writing with style: APA style made easy. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2011.

Pedagogická orientace 4/13. Monotematické číslo časopisu.


předmět: Vybraná témata z psychometrie

kód v SIS OPDQ1P119B viz http://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST570.html

přednášející: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

pracoviště: ÚVRV PedF UK, Myslíkova 7 Praha 1 - kontakt: patricia.martinkova@pedf.cuni.cz

Doktorandi se přihlásí přednášejícímu na email: patricia.martinkova@pedf.cuni.cz

forma a rozsah výuky: Cílem semináře je představit vybraná témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Metody budou demonstrovány na reálných datech např. z maturity, přijímacích a jiných testů. Využijeme volně šiřitelné statistické prostředí R, představen bude také další software (IRTPRO, flexMIRT aj.). Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy různých oborů se znalostí základů statistiky.

obsah:

Seminář pokryje vybraná témata psychometrie, jako např. tradiční analýzu položek, ověřování reliability a validity testu, využití modelů logistické a nelineární regrese, smíšené modely tzv. teorie odpovědi na položku, metody detekce odlišného fungování položek pro skupiny, principy počítačového adaptivního testování aj. Metody budou demonstrovány na reálných datech např. z maturity, přijímacích a jiných testů. Využijeme volně šiřitelné statistické prostředí R, představen bude také další software (IRTPRO, flexMIRT aj.).

literatura:

Rao, C. R. & Sinharay S. (2006). Handbook of Statistics. Volume 26: Psychometrics. Amsterdam, NL : Elsevier.

van der Linden, W. J. (2016). Handbook of item response theory: Models, statistical tools, and applications (Vols.1-3). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.


předmět: Obecná pedagogika

kód v SIS OPDQ1P109B

přednášející: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., kontakt tel.: 221 900 188, e-mail: stanislav.bendl@pedf.cuni.cz

Přihlášení do kurzu: Podle počtu přihlášených doktorandů bude zvolena organizační forma kurzu, učebna a termíny setkání. Přihlášky na zimní semestr přijímá vyučující e-mailem do konce listopadu.

anotace: Primárním cílem předmětu je uvést studenty do soudobé pedagogické teorie, seznámit je se základní terminologií a strukturou pedagogiky. Studenti by měli vnímat obecnou pedagogiku jako nezastupitelnou vědeckou disciplínu, jejíž poznatky tvoří základ pro další studium a praxi v oblasti výchovy a vzdělávání. Sekundárním cílem je rozkrývat složitosti výchovy v kontextu dnešní společnosti a poukázat na potřebu transdisciplinárního a systémového pohledu na fenomén výchovy. Terciárním cílem je hledat spolu se studenty možnosti, jak se mohou vychovatelé a vychovávaní úspěšně vyrovnávat s nároky, které na ně v oblasti výchovy klade současná škola a společnost.

obsah:

Předmět seznamuje studenty s povahou pedagogické vědy a vede je k osvojení současné pedagogické terminologie. Seznamuje studenty s problematikou výchovy ve filozofickém, historickém, biologickém, antropologickém, sociologickém, psychologickém a pedagogickém kontextu. Analyzuje pojem výchova a uvádí jej do vztahu s obsahově blízkými pojmy. Pozornost je věnována nejen základním pedagogickým kategoriím, pedagogické terminologii a jejím proměnám, ale také společenské determinaci výchovy, faktorům rozvoje lidského jedince, teorii učitelské profese, problematice mravního vývoje a mravní výchovy, otázkám autority vychovatele a vychovávaného, vztahu výchovy a sebevýchovy, výchově jako specifickému případu manipulace. Důraz je kladen na hodnotovou orientaci pedagogiky a její význam pro humanizaci výchovy. Integrujícím prvkem, který se snaží propojit výše uvedená témata, je pojem autority. Na autoritu je nahlíženo jako na antropologickou konstantu, která hraje klíčovou úlohu ve vývoji člověka, v jeho výchově a vzdělávání a jejíž podoba a pojetí „definuje“ modely výchovy a výchovné styly.

studijní literatura

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika: pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava: Amosium servis, 1992.

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

HAVLÍK, J.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.

HELUS, Z. Úvod do sociální psychologie (Aktualizovaná témata pro studující učitelství). Praha: UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2001.

KELLER, J.; TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: SLON, 008.

MÍČEK, L. Sebevýchova. Praha: SPN, 1988.

PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK v Praze, 1996.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Třetí přepracované a aktualizované vydání. Praha: Portál, 2005.

SOKOL, J. Filosofická antropologie. Praha: Portál, 2002.

VACEK, P. Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha: Portál, 2008.

VALIŠOVÁ, A.; BRATSKÁ, M.; SLIWERSKI, B. a kol. Relativizace autority a její dopady na současnou mládež. Praha: ISV, 2005.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2011.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. 2., přepracované vydání. Praha: UK PedF, 2007. WRÓBEL, A. Výchova a manipulace. Praha: Grada, 2008.


předmět: Teorie výchovy

kód v SIS OPDQ1P110B

garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 107, e-mail: prokopjura@volny.cz

anotace: Cílem předmětu je otevřít se pluralismu v oblasti edukace. Teorie výchovy by měla doktorandovi oboru pedagogika posloužit jako mapa, která mu může ukázat cestu ve spletitosti pedagogických teorií, směrů a proudů.

Anotace: Teorie výchovy je jednou ze základních pedagogických disciplín, která se zabývá systematizací a uspořádáním věd o výchově, jejich cíli, metodami, formami, prostředky a podmínkami. Předmětem teorie výchovy jsou především různé teorie, směry a výchovné ideologie, poskytující řadu teoretických modelů a způsobů myšlení o výchovném procesu.

Studijní literatura:

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

BREZINKA, W. Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek, 2001.

GUTEK, G., L. Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Needham Heights: Pearson Education, 1997.

KWIECIŃSKI, Z., ŚLIWERSKI, B. Pedagogika. Warszawa: PWN, 2004.

PROKOP, J. Pedagogika a ideologie. In: Prokop, J., Rybičková, M. (Ed.) Proměny pedagogiky. Praha: PedF UK, 2005, 155-161.

PROKOP, J. Škola a společnost v kritických teoriích 20. století. Praha: Karolinum, 2005.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

SINGULE, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: SPN, 1966.

ZELINA, M. Teórie výchovy. Hĺadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004.


předmět: Primární pedagogika

kód v SIS OPDQ1P121B

garant: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D., helena.hejlova@pedf.cuni.cz

Přednášející: prof. PaedDr. Radka Wildová,CSc., doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D., doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., PhDr. Jana Kargerová, Ph.D., PhDr. Helena Hejlová, CSc.

Cílem předmětu je orientovat doktorandy v klíčových tématech primární pedagogiky z hlediska teoretických východisek, výzkumného zpracování a aplikací v praxi.

obsah přednášek:

 • Čtenářská gramotnost a její rozvoj v primární škole v historicko- srovnávací perspektivě. Proměny v pojetí gramotnosti a strategiích jejího rozvoje v kontextu kurikulární reformy, zjištění z mezinárodních srovnávacích výzkumů – PISA, PIRLS aj.

 • Předmět primární pedagogiky, na dítě orientované pojetí primární pedagogiky.

 • Primární škola/vzdělávání v historicko-srovnávací perspektivě – z hlediska postavení ve vzdělávacím systému, celkového pojetí, cílů, obsahu a procesů učení v primárním vzdělávání s cílem identifkovat klíčové evropské trendy a srovnat je s trendy domácího vývoje.

 • Teoretická východiska tzv. nové koncepce z r. 1976 (teorie rozvíjejícího vyučování a akcelerace psychického vývoje dětí), problémy v její realizaci a dopady na pojetí primárního vzdělávání.

 • Transformace primárního vzdělávání po roce 1989 v širším kontextu transformace českého školství.

 • Československé reformní hnutí 20. a 30. let jako inspirační zdroj pro současné proměny.

 • Alternativní didaktické koncepce a vybrané inovativní vzdělávací projekty v kontextu transformace primárního vzdělávání po roce 1989.

 • Etika učitelské profese, její zdroje, obsah, význam pro praxi. Práva dítěte.

Hlavní témata mohou být modifikována a rozšířena dle odborného zaměření doktorandů. Mohou být také na základě zájmu doktorandů doplněna o další důležitá témata, zejm. individualizace v primárním vzdělávání, práce s nadaným žáky, multikulturní vzdělávání, konstruktivistické přístupy a tvorba učebnic (na příkladu prvouky)

studijní literatura:

SPILKOVÁ,V. a kolektiv. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005.

SPILKOVÁ,V. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha: PedF UK, 1997. SPILKOVÁ, V,, HEJLOVÁ, H. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

WILDOVÁ, R. et al. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

HEJLOVÁ, H. Práva dítěte ve vzdělávání - výzva pro učitele. Praha:UK v Praze-PedF, 2010.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009.

BOLAND,T., LETSCHERT,J. Primary Prospects (Developments in Primary Education in some European Countries, A Quest to Facts, Trends and Prospects). Enschede: National Institute for Curriculum Development SLO 1995.

GALTON, M. Handbook of Primary Education in Europe. Strasbourg: CDCC, 1989.

GFEN (kol.) Všichni na jedničku! Alternativní didaktické postupy. Praha: Karolinum, 1991.

LUKAVSKÁ, E.: Pozor děti! Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003.

SCHEERENS,J.,BRUMMELHUIS,A. Indicators on the Functionning of Primary Schools in twelve European Countries. Paris: OECD, 1996.

ŠTECH, S. Škola stále nová. Praha: Karolinum, 1992.

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA,B.(Ed.) Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001.


předmět: Preprimární pedagogika

kód v SIS OPDQ1P122B

přednášející: doc. PaedDr. Soňa Koťátková Ph.D. kontakt tel.: 221 900 121, e-mail: sona.kotatkova@pedf.cuni.cz

Přihlášení do kurzu: podle počtu přihlášených doktorandů bude zvolena organizační forma kurzu, učebna a termíny setkání. Přihlášky na zimní semestr přijímá vyučující e-mailem do konce listopadu.

anotace: Cílem kurzu je poskytnout orientaci v historickém vývoji a současném pojetí vzdělávání dětí předškolního věku. Zaměřit se na definování základních pedagogických pojmů orientovaných na předškolní vzdělávání (cíle předškolní pedagogiky, didaktika předškolního vzdělávání, metody vzdělávání a jejich specifika, pedagogická diagnostika, kompetence předškolního pedagoga, apod.) Rozkrýt procesy transformace a kurikulárního zakotvení mateřských škol po roce 1990 do osobnostního modelu předškolního vzdělávání s východiskem v humanistických teoriích vzdělávání. V druhé rovině cílů bude kurz směřovat do vnitřního systému jednotlivých oblastí vzdělávacího působení a do specifik učení předškolního dítěte s odpovědností učitele usnadňovat a v inkluzivním rozměru rozvíjet dispozice každého dítěte podle jeho možností a tempa.

obsah:

 • Historická linie vývoje dítěte předškolního věku před a po vzniku institucionální výchovy v mateřské škole. Přínos reformní pedagogiky v první polovině 20. století a po roce 1990

 • Proces transformace mateřských škol s počátky v 90. letech 20. stol. Osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání jako protipól učebně disciplinární výchovně vzdělávací práce v socialistických programech výchovné práce.

 • Učitel v osobnostně orientovaném modelu, specifika humanistických přístupů. Respektování psychosociálních potřeb a nezbytnost hry jako základu pro kognitivní a sociální rozvoj a zdroj vnitřního popudu k učení a seberealizaci

 • Pluralita výchovně vzdělávací nabídky a vzdělávacích nebo pečujících institucí – realita společenského kontextu, pozitiva a rizika.

 • Vnitřní vzdělávací systém. Uspořádání vzdělávacího přínosu v oblasti kognitivní, emocionální, osobnostní a sociální, pohybové a zdravotní, estetické a tvořivé. Změny v RVP PV – silné a rizikové stránky

 • Návaznost základní školy na předškolní vzdělávání, pozice pedagogicko-psychologického poradenství pro potřeby mateřské školy jako opora učitele, potřeba diferencované pedagogické práce v MŠ a ve třídách 1. stupně ZŠ, jako opora dobrého staru do vzdělávací kariéru dítěte/žáka

studijní literatura:

BEDNÁŘOVÁ, J., DANDOVÁ, E., KRATOCHVÍLOVÁ, J. a kol. Školní zralost a její diagnostika. Praha: Nakl. J. Raabe, 2017.

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

ČAPKOVÁ, D. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku do konce 18. století. Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1980.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004.

HOSKOVCOVÁ, S. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada Publishing, 2006.

KOŤÁTKOVÁ, S. Jak se mateřských škol dotýkaly transformační a kutikulární změny? Pedagogická orientace, 24, 4, 2014, 583-597.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2. rozšířené a přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. KOŤÁTKOVÁ, S. Širší kontext výchovy dítěte v ČR. Pedagogická orientace, 2008, 18, 3, 38-52.

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2016.

PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada Publishing, 2011. SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. a kol. Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál, 2017.

ŠULOVÁ, L., ZAOUCHE-GAUDRON, CH. Předškolní dítě a jeho svět. Praha: Karolinum, 2003.

TESAŘOVÁ, R. Problémy mateřskoškolské pedagogiky. Brno: Knihovna Společnosti pedagogického musea v Brně, 1948.

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. 2. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2011.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Co by měl učitel znát o své profesi. 2. přepracované vydání. Praha: UK PedF, 2007.


předmět: Tradice českého vzdělávání

kód v SIS OPDQ1P123B

přednášející: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., kontakt: 221900187, e-mail jana.uhlirova@pedf.cuni.cz

anotace: Získat porozumění vývojovým tendencím a proměnným školství a výchovy na základě identifikace stěžejních událostí a historických okolností vedoucích k dějinným zvratům v tradicích české školy a výchovy.

obsah:

 • Kořeny a předpoklady tradice české školy ( J. A. Komenský, česká komeniologie)

 • Důrazy osvícenství, význam racionalismu pro rozvoj výchovného kontextu

 • Význam J.F. Herbarta pro výchovu 19. století a rozvoj paradigma herbartistické školy

 • Principy a projevy reformního hnutí

 • Meziválečné československé reformní hnutí (legislativa, boj o reformu školy, vztah meziválečné situace na půdě školství a současná školská transformace)

 • Zvrat kontinuity české výchovné tradice (1939-1945, 1948-1989)

studijní literatura:

ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko vychovatelský odkaz Jana Komenského. Praha: Academia, 1989.

CHLUP, O., KUBÁLEK, J., UHER, J. Pedagogická encyklopedie I.-III. Brno : Novina, 1938-1940.

PATOČKA, J. Filosofické základy Komenského pedagogiky. In Komeniologické studie I. Praha : Oikúmené, 1997, 164-231.

UHER, B. Nové školy v předválečném Československu. Praha: UK, 1971.

UHLÍŘOVÁ, J. Problémy československé školské reformy v meziválečném období I., II. Praha : UK PedF, 2004. VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech (Příhodovská reforma). Praha: UK PedF, 1996.

VÁŇOVÁ, R. Úsilí československého učitelstva o školskou reformu. Pokusné školy 20. let. Pedagogika,1992, 42, 2, 251-258.

VRÁNA, S. Základy nové školy. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1946.


předmět: Zdravotní gramotnost v interdisciplinárním diskurzu

kód v SIS OPDQ1P124B

přednášející: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., kontakt: 221900219, e-mail:

vyučující: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D

anotace: Cílem předmětu je motivovat studenty k aktivnímu a poučenému zájmu o problematiku zdraví člověka v intencích evropské zdravotní strategie. Studenti by měli pochopit význam široce pojaté zdravotní gramotnosti pro úspěšnou profesní činnost pedagogického pracovníka i pro teoretickou práci ve vědách o výchově.

obsah:

Předmět je zaměřen na problematiku sekundární gramotnosti ve vztahu ke zdraví člověka. Má zprostředkovat studentům systém znalostí a dovedností, který jim umožní kriticky posuzovat zdravotní informace se zvláštním zřetelem k problematice výchovy a vzdělávání. Podrobně jsou probírány otázky teorie zdraví a nemoci, analyzovány jsou různé pohledy na zdraví a nemoc v kulturních a historických kontextech. Akcentován je při tom vliv výchovy na utváření zdravotně relevantního chování lidí. Předmět vychází z myšlenek evropské zdravotní strategie, která pracuje s konceptem zdravotní gramotnosti jako s podmínkou převzetí odpovědnosti za vlastní zdraví.

 • Teoretické vymezení konceptu zdravotní gramotnosti.

 • Zdraví člověka jako fenomén a předmět interdisciplinárního studia.

 • Základní poznatky teorie zdraví a nemoci – integrálně antropologický přístup.

 • Zdravotní stav evropské populace jako východisko výchovy ke zdraví.

 • Zdraví a nemoc v kontextech výchovy, výchova ke zdraví jako pedagogický problém.

 • Evropská zdravotní strategie a vybrané programové dokumenty podpory veřejného zdraví.

 • Možnosti měření a hodnocení úrovně zdravotní gramotnosti lidí.

 • Vybrané metodologické přístupy ke studiu zdravotní gramotnosti v prostředí školy.

studijní literatura:

HOLČÍK, J. Zdraví 21: Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR.

KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005.

MACHOVÁ, J.; KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2015.

MARMOT, M.; WILKINSON, R.G. (eds.) Social Determinants of Health. Oxford : Oxford University Press, 2006. NIELSEN-BOHLMAN, L. (ed.) Health Literacy : A Prescription to End Confusion. Washington: National Academies Press, 2004.

OSBORNE, H. Health Literacy from A to Z. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2005.

SCHWARTZBERG, J.G. et al. Understanding Health Literacy. New York: American Medical Association, 2005. WHALEN, S.; SPLENDORIO, D.; CHIARIELLO, S. Tools for Teaching Health. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.

WHO Health Promotion Glossary. Geneva : World Health Organisation, 1998.

ZARCADOOLAS, CH.; PLEASANT, A.F.; GREER, D.S. Advancing Health Literacy. San Francisco: Jossey-Bass, 2006. ZVÍROTSKÝ, M. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.


předmět: Obecná didaktika

kód v SIS OPDQ1P111B

garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. – katedra primární pedagogiky, kontakt: tel.: 221 900 182, e-mail: jana.stara@pedf.cuni.cz


anotace: Bloky výuky

 • Didaktická transformace učiva v činnosti učitele a aktivita žáků v procesu vyučování.

 • Podmíněnost specifické povahy obsahu znalostí a způsobů jejich nabývání, sdílení a uplatňování.

 • Didaktický způsob myšlení, teoretizace a výzkum. Výzkum výuky a posuzování její kvality. Vztah oborových a obecné didaktiky. Přístup normativně didaktický a transdidaktický.

požadavky:

Analýza vybraných didaktických jevů procesu výuky a systémových vztahů mezi nimi. Analýza záznamu z pozorování výuky ve škole s kritickou reflexí vybraných didaktických aspektů.

Kritické zhodnocení dvou zahraničních teoretických či empirických didaktických studií s návazností na disertační práci studenta.  Obhajoba alespoň částečně realizovaného projektu didaktického výzkumu.

Studijní literatura:

BROCKMERYEROVÁ-FENCLOVÁ, J..; ČAPEK, V.., KOTÁSEK, J. Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 2000, 1, 23-37.

DOSTÁL, A. M. K základním problémům obsahu vzdělávání. Praha: SPN, 1975.

JANÍK, T. et al. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno. Masarykova univerzita 2013.

MAREŠ, J. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 2015, 65(2), 113–142.

MAZÁČOVÁ, N. Zkušenosti s utvářením didaktických znalostí obsahu u studentů učitelství. In JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009.

NAJVAR, P. Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů. Pedagogika, 2017, 67, 3, 219-246.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.

SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P. & KNECHT, P. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3.

SLAVÍK, J., STARÁ, J., ULIČNÁ, K., NAJVAR, P. et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

STARÝ, K., &CHVÁL, M. Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In Marcela Janíková & Kateřina Vlčková (Eds.), Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (s. 63–81). Brno: Paido, 2009.


předmět: Školní management

kód v SIS OPDQ1P125B

vyučující: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

e-mail: jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz


Předmět: Teorie učitelské profese

Kód v SIS: OD0115007

Garant: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.

Přednášející: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D., doc. PhDr. Petr Urbánek, CSc., PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D., e-mail: anna.tomkova@damu.cz, anna.tomkova@pedf.cuni.cz

Termín konání: další běh kurzu se bude konat v letním semestru v akad. roce 2022/2023

Kurz bude zakončen zkouškou založenou na prezentaci seminární práce a její obhajobě.

Místo konání: Učebna a termíny budou upřesněny po uzavření přihlášek

Přihlášky přijímá do 5. 12. 2022: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D., e-mail: anna.tomkova@damu.cz.

Přihláška ke stažení zde.


Anotace: Cílem předmětu je orientovat doktorandy v aktuální problematice učitelské profese u nás a v zahraničí, v rovině teoretických východisek, výzkumného zpracovávání a aplikací v praxi.

Obsah předmětu je dělen na několik subtémat:

• Koncepty profesionalizace a de-profesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání v kontextu přístupů české vzdělávací politiky k těmto fenoménům. S oporou o výzkumné nálezy budou reflektovány také klíčové trendy a přístupy v mezinárodní perspektivě. (Vladimíra Spilková)

• Učitelská profese a její proměny a současné problémy. Měnící se společenské nároky na vykonávání profese. Koncepty kvalita učitele, profesní standard, karierní systém. Požadavky na kvalifikaci učitele a na pojetí jejich pregraduální přípravy. Na základě textů a výzkumných zpráv budou diskutovány současné klíčové problémy učitelské profese v ČR, možnosti a meze jejich řešení. (Vladimíra Spilková)

• Tematika učitelských sborů je dlouhodobě mimo odborný a výzkumný zájem u nás i v zahraničí, nedoceňován je i praktický dosah kvality sborů pro fungování školy. Ukazuje se přitom, že kvalita a stabilita učitelského sboru implikuje značný potenciál práce školy a je určujícím faktorem pro její kulturu. Lze předpokládat, že proměny současné školy v personální oblasti související např. s konceptem inkluze nebo se snižováním kvalifikačních požadavků na učitele, mají potenciální dopad na učitelský sbor, jeho klima i kulturu školy. S oporou o aktuální výzkumné nálezy se subtéma zabývá sociálním klimatem učitelských sborů ZŠ, jeho výzkumem, typologií z pohledu vedení lidí a fungování sborů, personální konstelací v učitelských sborech, konflikty ve sborech, mobbingem a pohybem (fluktuací) učitelů mimo sbor. Tematika učitelských sborů a jeho klimatu znovuotevírá řadu otázek, kterými se vrací k problematice učitelské profese. (Petr Urbánek)

• Profesní rozvoj učitelů a formy jeho podpory

Subtéma se zaměřuje na proměny charakteristik a s nimi spojených potřeb podpory učitelů v různých fázích jejich profesního života. Pozornost je směřována zejména k učitelům začínajícím. Diskutovány jsou jednotlivé formy podpory – kurzy DVPP, mentoring, koučování, supervize, mediace, kolegiální podpora v rámci párové a týmové výuky aj., kriticky zvažovány výhody a rizika jednotlivých forem, potažmo podmínky jejich efektivity. Prakticky jsou představeny základní principy vedení podpůrného mentorského rozhovoru a principy facilitace týmové supervize. Analyzovány jsou kazuistiky jednotlivých učitelů zdůrazňující nároky na individualizaci při hledání vhodné podpory. (Tereza Krčmářová)

• Reflektivní pojetí učitelské přípravy a práce s pedagogickým portfoliem. Reflektivní pojetí učitelské přípravy představujeme jako přístup, který má potenciál řešit problém nedostatečné integrace pedagogické teorie a praxe. Profesní portfolio prezentujeme jako jeden z účinných nástrojů reflektivního přístupu v učitelském vzdělávání, vedle dalších účinných cest, jako je uplatňování principu pedagogického izomorfismu, profesní učení v učících se komunitách a spolupráce s klinickými školami.

Subtématem v tomto odborném setkání bude rovněž diskuse k proměně nároků na učitele v podmínkách inkluzivního vzdělávání, k významu spolupráce učitelů s odborníky z dalších pomáhajících profesí a k využití intervenčního typu výzkumu a tvorby příkladů inspirativní praxe k popisu reality i ke změnám pedagogické praxe. (Anna Tomková)


Literatura

Horská, V. (2009). Koučování ve školní praxi. Praha: Grada Publishing a.s.

OECD (2019). TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: TALIS, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en.

OECD (2020). TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals. Paris: TALIS, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/19cf08df-en.

Smetáčková, I., Štech, S., Viktorová, I., Martanová, V., Páchová, A., & Francová, V. (2020). Učitelské vyhoření: proč vzniká a jak se proti němu bránit. Praha: Portál.

Spilková,V. (2019). Přístupy k výuce pedagogiky v kontextu měnících se paradigmat v učitelském vzdělávání. Pedagogika, 69(3), 269–292.

Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., & Kargerová, J. et al. (2015). Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o.

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Tomková, A., & Spilková, V. (2019). Profesionalizace vzdělávání učitelů pro primární školu – možnosti a meze. Orbis scholae, 13(1), 9–29.

Tomková, A., Spilková, V., Píšová, M., Mazáčová, N., Krčmářová, T., Kostková, K., & Kargerová, J. (2012). Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/08_Ramec_profesnich_kvalit_ucitele.pdf

Urbánek, P. (2018). Učitelský sbor české základní školy. Orbis scholae, 12(3), 11–30.

Urbánek, P., Novotová, J., Rozkovcová, A., Picková, H., Jursová J., & Picek, J. (2020). Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů. Praha: Wolters Kluwer.

Poslední změna: 5. říjen 2023 09:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: