PROGRAM Anglický jazyk a literatura s didaktikou

předmět: Anglistický oborový základ

kód v SIS OPDA1A101A

garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

anotace:Tento předmět ztělesňuje základy anglických filologických disciplín nepostradatelné pro ovládnutí oboru jako takového i jeho následnou didaktickou aplikaci. Z tohoto důvodu je zařazen hned na samotný počátek doktorského studia. Předmět v sobě integruje jak základy anglické lingvistiky, tak základy literárně-kulturního přehledu. Lingvistická část kurzu se věnuje zejména současnému anglickému jazykovému systému, který se probírá v jednotlivých klíčových rovinách, a sice foneticko-fonologické, morfologicko-lexikální a syntatické, přičemž se s

ohledem na kontext vzdělávání dle potřeby uplatňuje též konfrontační hledisko. Nadto kurz nabízí komplexní pohled na postavení současného anglického jazyka. Literární část kurzu nabízí ucelený a syntetizující pohled na angloamerickou literaturu, a to v rovině formální, obsahové i literárně teoretické. Formální stránka je zastoupena základy literární vědy a její aplikace na vybraná anglicky psaná díla. Obsahová stránka se zaměřuje na určující vlivy a vývojové tendence anglické a americké literatury od jejich počátků až do současnosti. Teoretická část se zaměřuje na nejvýznamnější tendence v současné literární teorii a kritice. Předmět je koncipován jako dvousemestrální. Formy výuky se střídají podle různých faktorů, včetně disciplíny, tématu či počtu doktorandů a mohou zahrnovat přednášku, seminář, prezentace či workshop. Výuka probíhá v dvouhodinových blocích. Hlavní tematické okruhy – lingvistika:

 • Postavení současného anglického jazyka (aspekty typologické, charakterologické, genealogické a nástin jeho diachronní perspektivy)

 • Výrazné foneticko-fonologické a grafické rysy současné angličtiny (fonémický systém anglického jazyka; suprasegmentální rysy; grafická podoba současné angličtin.

 • Výrazné morfologické a lexikální rysy současné angličtiny (typy morfémů a vztahy mezi nimi; morfologické kategorie jmen, sloves a příslovcí; slovní druhy; slovotvorné postupy a vrstvy slovní zásoby; význam a významové vztahy mezi slovy

 • Výrazné syntaktické rysy současné angličtiny (větné typy a jejich komunikační funkce; valence a intence; větné členy jednoduché věty; souvětí podřadné a souřadné; polovětné vazby; negace; vedlejší věty; slovosled a aktuální členění větné)

Hlavní tematické okruhy – literatura:

 • Základy aplikované literární vědy: literární jazyk, styl a stylistika, figury a tropy, literární žánry

 • Určující aspekty vývoje anglické a britské literatury

 • Určující aspekty vývoje americké literatury

 • Současné literární teorie: post-strukturalismus, feministická kritika, genderová kritika, psychoanalytická kritika, nový historicismus, postkoloniální kritika, ecocriticismus

Studijní literatura

Povinná a doporučená literatura - lingvistika:

BIBER, D., JOHANSSON, S., LEECH, G., CONRAD, S., FINEGAN, E. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 1999. ISBN 058223725-4.

BIBER, D., CONRAD, S., LEECH, G. Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman, 2006. 5th ed., ISBN 0-582-23726-2.

CARTER, R., McCARTHY, M. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-67439-5.

CRUSE, D. A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3rd edition. Oxford: OUP, 2011. ISBN 978-0199559466

CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. 2nd ed. 2003. ISBN 13: 978-0521530330.

ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. 4. vydání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-.

ČERMÁK, F. Souborné dílo Vladimíra Skaličky, díl II (1951-1963). Praha: Karolinum. 2004. ISBN 80-246-0734-4.

DUŠKOVÁ, L. Studies in the English Language, Part II., 1999. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-613-9.

DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. 978-80-200-2211-0.

GREENBAUM, S., QUIRK, R. A Student’s Grammar of the English language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

HUDDLESTON, R., PULLUM, G. K. A Student’s Introduction to English Grammar. 1. vyd. Cambridge: CUP, 2005. ISBN 978-0-521-61288-3.

HUDDLESTON, R., PULLUM, G. K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002. ISBN: 9780521431460.

MATHESIUS, V. Obsahový rozbor současné angličtiny. Praha: Karolinum. 2016 ISBN:978-80-246-2267-5.

PEPRNÍK, J. English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého. 2001. ISBN 80-244-0265-3.

QUIRK, R., GREENBAUM, S, LEECH, G, SVARTVIK, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. 1985. London: Longman. ISBN-13: 978-0582517349.

ROACH, P.: English Phonetics and Phonology. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-71740-3.

ŠTEKAUER, P. (ed) Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovakontakt. 2000. ISBN 80-88876-04-4.

VACHEK, J. Selected Writings in English and General Linguistics. Praha: Academia. 1976.

VACHEK, J. Chapters from Modern English Lexicology and Stylistics. Praha: SPN. 1991. ISBN 80-7066-337-5.

VACHEK, J. English Past and Present. An Introductory Course. Praha: SPN. 1991 ISBN 80-7066-325-1.

Povinná a doporučená literatura - literatura:

BERCOVITCH, S. (ed.). The Cambridge History of American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN: 9780521585712.

BRADBURY, M. The Modern American Novel: New Revised Edition. Oxford: Oxford University Press, 1992. ISBN-13: 978-0140170443.

BRADFORD, R. The Novel Now: Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell, 2007. ISBN 978-1405113854.

CORCORAN, N. (ed.) The Cambridge Companion to Twentieth Century English Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521691321.

CHANDLER, J. The Cambridge History of English Romantic Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0521790079.

CORCORAN, N. (ed.) The Cambridge Companion to Twentieth Century English Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521691321.

CUDDON, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 4th edition. London: Penguin, 1999. ISBN 0-14-051363-9.

EAGLETON, T. The English Novel. Oxford: Blackwell, 2005. ISBN 1-4051-1707-9.

MORAN, M. Victorian Literature and Culture. London: Continuum, 2011 (2006). ISBN 000-0826488846.

EAGLETON, T. Literary Theory: An Introduction. 3rd edition. University of Minnesota Press, 2008. ISBN 978-0816654475.

ELLIOTT, E. et al, (eds.) Columbia Literary History of the United States. Columbia University Press, 1988. ISBN: 9780231058124.

FORSYTH, V.L. Lectures in English Literature. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2008. ISBN: 978-807290-356-6.

HEAD, D. (ed.) The Cambridge Guide to Literature in English. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 10-0-521-83179-2.

HENDIN, J. (ed.). A Concise Companion to Postwar American Culture and Literature. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2004. ISBN: 978-1-4051-2180-4.

HILSKÝ, M. Modernisté. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-40-8.

HUTCHEON, L. A Poetics of Postmodernism. London: Routledge, 1988. ISBN 978-0415007061. INNES, C. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0521016759.

JAMES, L. The Victorian Novel. Oxford: Blackwell, 2006. ISBN 978-0631226284.

LANE, D. Contemporary British Drama. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. ISBN: 978-0748638222.

McCLATCHY, J.D. The Vintage Book of Contemporary American Poetry. London: Vintage, 2003. ISBN: 78-1400030934.

MINTER, D. A Cultural History of the American Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN: 9780521467490.

PERFECT, M. Contemporary Fictions of Multiculturalism: Diversity and the Millennial London Novel. London: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 978-1137307118.

PROCHÁZKA, M., Quinn, J., Ulmanová, H., Roraback, E. Lectures on American Literature. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 9788024619965.

PROCHÁZKA, M. Literary Theory: An Historical Introduction. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1479-3.

RIVKIN, J., RYAN, M. Literary Theory: An Anthology. 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. ISBN 978-1405106962.

RULAND, R., Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism. New York: Viking Penguin, 1991. ISBN-13: 978-0140144352.

RYAN, M. Literary Theory: A Practical Introduction. 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. ISBN 978-1405107204.

SADDIK, A. Contemporary American Drama. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. ISBN: 978-0748624942.

TEW, P. The Contemporary British Novel. London: Continuum, 2007 (2004). ISBN 978-0826493200.

WAUGH, P., RICE, P. Modern Literary Theory: A Reader. 4th edition. London: Bloomsbury Academic, 2001. ISBN 978-0340761915.

WHEATLEY, D. Contemporary British Poetry. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN: 978-0230362536.

WILSON, L. Modernism. London: Continuum, 2007. ISBN 978-0826485618.


předmět: Angloamerická dětská literatura v kontextu vzdělávání

kód v SIS OPDA1A501B

garant. PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem angloamerické dětské literatury, přičemž pozornost je věnována zvláště autorům druhé poloviny dvacátého a počátku 21. století. Náplní semináře bude práce s vybranými anglickými texty (četba, interpretace, diskuse), zaměřená na porozumění textu, jakož i na rozvíjení a zdokonalování samostatného jazykového projevu. Vedle literární analýzy budou zohledněny možnosti praktického využití daných textů při výuce angličtiny (čtení, poslech, mluvení, psaní). Přednášky představí konkrétní žánry a autory v širším literárním a kulturním kontextu. Kurs je dále věnován komparativnímu a intertextuálnímu čtení, zaměřenému na postižení vztahu mezi vývojem dětské literatury a konkrétními tendencemi literárního vývoje obecně (zejména pokud jde o význam mýtu, eposu, ústní lidové slovesnosti, dobrodružného románu a romance). V neposlední řadě je součástí kursu diskuse o psychologii dítěte, o významu dětské literatury pro rozvoj čtenářské gramotnosti, o významu představivosti a o etických aspektech dětské literatury se speciálním důrazem na vliv současné angloamerické beletrie. Hlavní tematické bloky

 • literárně historický kontext a problematika didaktické literatury; dětská literatura ve výuce anglického jazyka

 • interpretace tradiční pohádky; Andersen a Oscar Wilde; moderní pohádka (Terry Jones)

 • počátky moderní fantastické literatury (Carroll a Kingsley); J. R. R. Tolkien a C. S.Lewis; J. K. Rowling a další autoři současné fantasy, science fiction

 • dobrodružná próza; rodinný román a deník; bajky a příběhy o zvířatech; obrázkové knihy; poezie pro děti; školní drama

Povinná a doporučená literatura:

BAKHTIN, M.M., Dialogic Imagination, ed. , transl. Michael Holquist, Austin: University of Texas, 2004. ISBN 0-292-71534-X.

BARONE, Diane, Children´s Literature in the Classroom: Engaging Lifelong Readers, New York: The Guilford Press, 2011. ISBN 13: 978-1606239384.

BETTELHEIM, Bruno, Za tajemstvím pohádek, Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1172-3.

CAMPBELL, Joseph, The Hero with a Thousand Faces, California: New World Library, 2008. ISBN 10: 1577315936.

CAMPBELL, Joseph Tisíc tváří hrdiny, př. Hana Loupová, Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-354-4.

CARPENTER, Humphrey; PRICHARD, Mari, The Oxford Companion to Children´s Literature, Oxford, New York: O.U.P.,1987. ISBN 0-19-211-582-0.

ČERNOUŠEK, Michal, Děti a svět pohádek, Praha: Albatros, 19902. ISBN 80-00-00060-1.

FERBER, Michael, A Dictionary of Literary Symbols, Cambridge: C.U.P., 2010. ISBN 978-0-521-69054-6.

FRANZ, Marie-Louise, von, Psychologický výklad pohádek, př. Kristina a Jan Černí, Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-260-2.

FRAZER, J.G. Zlatá ratolest, př. E. Herold, Praha: Mladá Fronta, 1994. ISBN 2007. 80-204-0488-0.

GAVIN, A.E. ROUTLEDGE, Ch, eds., Mystery in Children´s Literature, London: Palgrave Publishers Ltd, 2001. ISBN 10: 0333918819.

GOLDTHWAITE, John, The Natural History of Make-Believe, Oxford, New York: O.U.P.,1996. ISBN 0-19-503806-1.

GENNEP, Van Arnold, Přechodové rituály: systematické studium rituálů, př. Beguivinová, Helena, Praha: NLN, 1997. ISBN 0-19-503806-1.

HELD, Jacqueline, V říši obrazotvornosti: děti a fantastická literatura, překlad Otomar Radina, Praha: Albatros, 1985.

HODROVÁ, Daniela, Román zasvěcení, Praha: H&H, 1993. ISBN 80-85787-34-2.

HOURIHAN, Margery, Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children´s Literature, London: Routledge, 1997. ISBN 10: 0415144191.

HUNT, Peter, Alternative Worlds in Fantasy Fiction, London: Continuum, 2001. ISBN 0-8264-4937-9.

HUNT, Peter, ed., Children´s Literature: An Illustrated History, Oxford, New York: O.U.P., 1995. ISBN 10: 0192123203.

HUNT, Peter, ed., Literature for Children: Contemporary Criticism, London, New York: Routledge, 1992. ISBN 0-415-06825-6.

JACKSON, Rosemary, Fantasy. The Literature of Subversion, London: Routledge, 1981. ISBN 0-415-02562-1.

JACOBS, Joseph, ed., English Fairy-Tales, London: Frederick Muller, 1942. ISBN 0584632631.

JACOBS, Joseph, ed., Celtic Fairy-Tales, Oxford: O.U.P., 1992. ISBN 9781907360183.

LEHMAN, Barbara, Children´s Literature and Learning: Literary Study Across the Curriculum, New York and London: Teachers College Press, 2007. ISBN 13: 978-0807748237.

LURIE, Alison, Boys and Girls Forever: Children´s Classics from Cinderella to Harry Potter, London: Vintage, MANLOVE, C.N., From Alice to Harry Potter: Children's Fantasy in England, Christchurch, N.Z.: Cybereditions, 2003. ISBN 1877275557.

MELETINSKIJ, J.M., Poetika mýtu, Bratislava: Pravda, 1989. ISBN 8020708049.

OLIVOVÁ, L., Zvířecí mýty a mýtická zvířata, Praha: Argo, 2011. ISBN 978-80-200-1815-1.

PROPP, Vladimir J., Morfologie pohádky a jiné studie, překlad Marcela Pittermannová, Hana Šmahelová, Miroslav Červenka, Praha: Nakladatelství H&H, 2008. ISBN 987-80-7319-085-9.

SCHLOBIN, R.C., ed., The Aesthetics of Fantasy Literature and Art, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1982. ISBN 13: 9783096463622.

SCHMIDT, V.L., 45 Master Characters. Mythic Models for Creating Original Characters, Ohio: Writer´s Digest Books, 2012. ISBN 10: 1599635348.

SERACOGLU, Semra, The Use of Children´s Literature in English Language Teaching Classes, LAP Lambert Academic Publishing, 2016. ISBN 13: 978-3659858703.

TOLKIEN, J.R.R., On Fairy –Stories. Tree and Leaf, London: George Allen&Unwin Ltd, 1975. ISBN 10:0048200166.

TOLKIEN, J.R.R., O pohádkách. Pohádky, př. J. Čermák, Praha: Winston Smith, 1992, 113-188. ISBN 80-85643-05-7.

TOWNSEND, J.R., Written for Children, London: Scarecrow Press, 1996. ISBN 10: 0810831171.-08-3117-1

TRITES, R.S., Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature, Iowa City: I.U.P., 2000. ISBN 0-87745-857-X.

TUCKER, Nicholas, Darkness Visible. Inside the World of Philip PulIman. London: Faber and Faber, 2003. ISBN 1-84046-482-8.

WESTON, Jessie, L., From Ritual to Romance, Mineola, New York: Dover Publications, 1997. ISBN 0-486-29680-6.

ZIPES, Jack, Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales, The Lexington: Kentucky University Press, 2002. ISBN 10: 0813190304.

ZIPES, Jack, The Oxford Companion to Fairy Tales, Oxford: O.U.P., 2015. ISBN 10: 0199689822.


předmět: Angloamerické literární žánry se sdělným vzdělávacím potenciálem

kód v SIS OPDA1A502B

garant: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

anotace: Tento předmět se zaměřuje na svébytné žánrové odnože angloamerické literatury, které mají explicitní přesahy do oblasti vzdělávání či osobnostního růstu. Prvotním kritériem výběru je nosná dějová trajektorie, která v mantinelech fiktivního příběhu zprostředkovává možnost prožívat osobnostní rozvoj protagonisty či jedné z hlavních postav, přičemž čtenáře v některých případech nepokrytě vyzývá, aby tento vývoj vnímal jako příklad hodný následování či naopak odstrašující případ (tzv. cautionary tale). Touto optikou se řídí výběr literatury k řízené četbě a praktické analýze. Rozpis seminářů se pohybuje po dvou základních liniích či typologiích, a sice motivační biografie a bildungsromanu. V úvodu se tedy frekventanti kurzu seznámí se způsobem, jakým angloamerický protestantský étos vnímal osobnostní růst jakožto průvodní jev materiálního úspěchu, včetně extrémního didakticismu typu příběhů Horatio Algera. Navazující semináře je pak seznámí s různými způsoby, jimiž literární realismus, modernismus a prostředí, tzv. campus novels, které jsou v převážné většině rovněž vystavěny na kontrastu mezi těmito dvěma růstovými trajektoriemi, byť na tematicky zúženém půdorysu akademického světa. Primární literatura je pojata od velmi základního kánonu až po méně známá díla, která vhodně ilustrují zvolenou typologii. Hlavní tematické bloky:

 • Motivační (auto)biografie a bildungsroman - hlavní symbiotické typologie Benjamin Franklin, Frederick Douglass, Oscar Micheaux, Horatio Alger, Charles Dickens, Somerset Maugham, Zora Neale Hurston, Olive Shreiner, Betty Smith, Tim Winton, Sherman Alexie

 • Osobnostní zrání jakožto protipól společenského úspěchu William Dean Howells, Francis Scott Fitzgerald, Arthur Miller, John Maxwell Coetzee, Harper Lee, Sandra Cisneros, Jay McInerney

 • Bildungsroman a motivační biografie: karikatura a dekonstrukce Henry James, Kazuo Ishiguro, Benjamin Kunkel, Stephen Chbosky, Joseph Dunthorne, Jeannette Winterson 4) Próza z vysokoškolského prostředí jakožto variace na bildungsroman David Lodge, Kingsley Amis, Malcolm Bradbury, Michael Chabon, Rebecca Goldstein, Charles Richard Johnson, James Hynes, Chad Harbach, Marilyn French, Chris Wallace

Povinná a doporučená literatura:

ADORNO, Theodor. Aesthetic Theory (Theory and History of Literature). Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1998. ISBN-13: 978-0816618002.

AUERBACH, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. New Jersey: Princeton University Press, 2013. ISBN: 978-0691160221.

BOOTH, Wayne. The Company We Keep: An Ethics of Fiction. Berkeley: University of California Press, 1989. ISBN-13: 978-0520062108.

BOOTH, Wayne. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1983. ISBN-13: 978-0226065588.

CASTLE, Gregory. Reading the Modernist Bildungsroman. University Press of Florida, 2015. ISBN-13: 978-0813061351.

DECKER, J. Louis. Made In America: Self-Styled Success from Horatio Alger to Oprah Winfrey. Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1997. ISBN-13: 978-0816630219.

EVE, Martin Paul. Literature Against Criticism: University English and Contemporary Fiction in Conflict. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2016. ISBN: 9781783742738.

HAMILTON, Nigel. Biography: A Brief History. Cambridge: Harvard University Press, 2007. ISBN-13: 978-0674024663.

HENDLER, Glenn. Public Sentiments: Structures of Feeling in Nineteenth-Century American Literature. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001. ISBN-13: 978-0807826065.

JAMESON, Frederick. The Antinomies of Realism. Verso Books, 2015. ISBN-13: 978-1781688175.

JAMESON, Frederick. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca:Cornell University Press, 1982. SBN-13: 978-0801492228.

LUKÁCS, György. The Theory of the Novel. Cambridge: MIT Press, 1974. ISBN-13: 978-0262620277.

MATHIESON, Charlotte. Mobility in the Victorian Novel: Placing the Nation. London: Palgrave Macmillan, 2015. ISBN-13: 978-1137545466.

PARKER, James. Children's Literature and Capitalism: Fictions of Social Mobility in Britain, 1850-1914. London: Palgrave Macmillan. 2012. ISBN: 978-0230364127.

PAVEL, Thomas. Fictional Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1989. ISBN-13: 978-0674299665.

SHOWALTER, Elaine. Faculty Towers: The Academic Novel and Its Discontents. OUP, 2005. ISBN 0-19-928332-X.

SUMMERFIELD, Giovanna a Lisa Downward. New Perspectives on the European Bildungsroman. London: Bloomsbury Academic, 2012. ISBN-13: 978-1441108531.

WOMACK, Kenneth. Academic Satire: The Campus Novel in Context in A Companion to the British and Irish Novel 1945-2000. London: Blackwell Publishing, 2005. ISBN 1-4-051-1374-8.


předmět: Cizí jazyk - francouzský jazyk

kód v SIS OPDF1F031A

garant: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.

anotace: Zkouška z francouzského jazyka v rámci doktorského studia je ústní a ověřuje jazykové kompetence doktoranda, a to jak v rovině komunikační, tak v rovině akademické. Obsahem zkoušky je prezentace projektu disertační práce, výklad vybraných odborných pojmů z oblasti tématu disertační práce, prezentace vybraného odborného textu prostudovanému ke zkoušce a jeho následná diskuse s examinátorem. Doktorand prokazuje nejen odpovídající jazykovou, tj. stylistickou, gramatickou a lexikální úroveň jazykového projevu, ale také schopnost věcné, jasné a srozumitelné prezentace odborného textu, formulace vlastních stanovisek a názorů, a v neposlední řadě schopnost adekvátně reagovat na dotazy a podněty examinátora. Předmět probíhá bez výuky, doktorandi se k atestacím připravují individuálně. V případě zájmu se doktorandi mohou zapsat do řádných kurzů francouzského jazyka pro neoborové studenty v rámci pregraduálního prezenčního studia zajišťovaných katedrou francouzského jazyka a literatury PedF UK. Mohou také využít individuální konzultace u garanta zkoušky na této katedře. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, předpokládá ale také zároveň odpovídající úroveň akademických jazykových kompetencí. U zkoušky nelze používat slovník. Kandidát musí přijít před zkouškou alespoň na jednu konzultaci ke garantovi zkoušky či examinátorovi. Zkoušky se může účastnit i doktorandův školitel. Zkoušku lze složit následujícími způsoby:

 • Doktorand přečteodborné francouzsky psané texty, které dosud nebyly přeloženy do češtiny, dle vlastního výběru v rozsahu 250-300 stran a připraví požadované písemné podklady. Vybrané texty a písemné podklady předloží examinátorovi minimálně jeden týden před termínem zkoušky. Samotná zkouška má podobu pohovoru ve francouzském jazyce, během něhož kandidát představí projekt své disertační práce a vysvětlí odborné pojmy ze svého seznamu, které mu vybere examinátor. Následuje pohovor nad prostudovanou odbornou literaturou, který také zahrnuje překlad vybraného úryvku textu (20-25 řádek) do českého jazyka a reprodukci jiného úryvku textu (15-20 řádek) vlastními slovy ve francouzském jazyce. Písemné podkladové materiály v jazyce zkoušky musí obsahovat: - anotaci projektu disertační práce - seznam 8-10 odborných termínů z oblasti tématu disertační práce a jejich výklad - resumé prostudované odborné literatury včetně úplných bibliografických údajů

 • Doktorand předloží certifikát (nebo jeho kopii) ne starší 5 let dokládající jazykovou úroveň alespoň B2 (dle CEFR). Zkouška se pak sestává z pohovoru ve francouzském jazyce, během něhož kandidát představí projekt své disertační práce a vysvětlí odborné pojmy ze svého seznamu, které mu vybere examinátor. Písemné podkladové materiály v jazyce zkoušky musí obsahovat: - anotaci projektu disertačnípráce - seznam 8-10 odborných termínů z oblasti tématu disertační práce a jejich výklad

Doporučená literatura pro přípravu ke zkoušce:

BARTHE, M., Chovelon, B. Lectures d´Auteurs. 45 textes littéraires annotés avec exercices. Niveau moyen. Grenoble: PUG, 2005. ISBN: 2-7061-1259-X.

BLOOMFIELD, A., DAILL, E. DELF B2. Paris: CLE International, 2006 a další vydání. ISBN: 978-2-09-035231-3.

Grammaire Progressive du français avec 600 exercices. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2003 a další vydání. ISBN:2-09-033848-2.

HENDRICH, J. a kol.: Francouzská mluvnice. Fraus. Plzeň 2001. ISBN: 80-7238-064-8.

Lecture en français facile (různá nakladatelství) na úrovni B1-B2.

LISTÍKOVÁ, R., KLINKA, T. Francouzština Otázky a odpovědi nejen k maturitě. Dubicko: Infoa, 2014. ISBN: 80-7240-609-8.

Méthode de français: Alter Ego+ 2, 3, 4, 5 a Cahier de perfectionnement. Paris: Hachette FLE, 2010, 2015. ISBN: 978-2-01-155797-1.

Méthode de français: Cosmopolite 2, 3. a Cahier d´Activités. Paris: Hachette FLE, 2018. ISBN: 978-2-01-513547-2.

MÜLLEROVÁ, E.: Gramatika francouzského jazyka ve cvičeních - úroveň B1-B2. Ústřední knihovna UK Praha 2016 e-kniha na webu KFJL nebo https://publi.cz/books/401/index.html?secured=false#cover

PRAVDOVÁ, M. RAK, Francouzština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2007. ISBN: 80-7335-083-1.


předmět: Cizí jazyk - německý jazyk

kód v SIS OPDG1G031A

garant: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.

anotace: Zkouška z německého jazyka v rámci doktorského studia je ústní a ověřuje jazykové kompetence doktoranda, a to jak v rovině komunikační, tak v rovině akademické. Obsahem zkoušky je prezentace projektu disertační práce, výklad vybraných odborných pojmů z oblasti tématu disertační práce, prezentace vybraného odborného textu prostudovanému ke zkoušce a jeho následná diskuse s examinátorem. Doktorand prokazuje nejen odpovídající jazykovou, tj. stylistickou, gramatickou a lexikální úroveň jazykového projevu, ale také schopnost věcné, jasné a srozumitelné prezentace odborného textu, formulace vlastních stanovisek a názorů, a v neposlední řadě schopnost adekvátně reagovat na dotazy a podněty examinátora. Předmět probíhá bez výuky, doktorandi se k atestacím připravují individuálně. V případě zájmu se doktorandi mohou zapsat do řádných kurzů německého jazyka pro neoborové studenty v rámci pregraduálního prezenčního studia zajišťovaných katedrou germanistiky PedF UK. Mohou také využít individuální konzultace u garanta zkoušky na této katedře. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje znalost německého jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, předpokládá ale také zároveň odpovídající úroveň akademických jazykových kompetencí. U zkoušky nelze používat slovník. Kandidát musí přijít před zkouškou alespoň na jednu konzultaci ke garantovi zkoušky či examinátorovi. Zkoušky se může účastnit i doktorandův školitel. Zkoušku lze složit následujícími způsoby:

 • Doktorand přečte odborné německy psané texty, které dosud nebyly přeloženy do češtiny, dle vlastního výběru v rozsahu 250-300 stran a připraví požadované písemné podklady. Vybrané texty a písemné podklady předloží examinátorovi minimálně jeden týden před termínem zkoušky. Samotná zkouška má podobu pohovoru v německém jazyce, během něhož kandidát představí projekt své disertační práce a vysvětlí odborné pojmy ze svého seznamu, které mu vybere examinátor. Následuje pohovor nad prostudovanou odbornou literaturou, který také zahrnuje překlad vybraného úryvku textu (20-25 řádek) do českého jazyka a reprodukci jiného úryvku textu (15-20 řádek) vlastními slovy v německém jazyce. Písemné podkladové materiály v jazyce zkoušky musí obsahovat: - anotaci projektu disertační práce - seznam 8-10 odborných termínů z oblasti tématu disertační práce a jejich výklad - resumé prostudované odborné literatury včetně úplných bibliografických údajů.

 • Doktorand předloží certifikát (nebo jeho kopii) ne starší 5 let dokládající jazykovou úroveň alespoň B2 (dle CEFR). Zkouška se pak sestává z pohovoru v německém jazyce, během něhož kandidát představí projekt své disertační práce a vysvětlí odborné pojmy ze svého seznamu, které mu vybere examinátor. Písemné podkladové materiály v jazyce zkoušky musí obsahovat: - anotaci projektu disertační práce - seznam 8-10 odborných termínů z oblasti tématu disertační práce a jejich výklad.

Doporučená literatura pro přípravu ke zkoušce:

BUSCHA, Anne und Szilvia SZITA. B - Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1-B2). Leipzig: Schubert Verlag, 2011. ISBN: 978-3-941323-10-0.

DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch I. Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Praha: Polyglot, 2003. ISBN 8086195171.

DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch II. Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Praha: Polyglot, 2003. ISBN 8086195139.

ELZNIC, Vladimír et al. Němčina pro filology. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. ISBN 26-01-11-2.

HÖPPNEROVÁ, Věra. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. Praha: EKOPRESS, 2013. ISBN 80-86119-66-1.

MOTTA, Giorgio. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Klett, 2008. ISBN: 978-80-7397-142-7.


předmět: Didaktika anglického jazyka

kód v SIS OPDA1A102A

garant: prof. Zuzana Straková, Ph.D.

anotace: Tento dvousemestrální předmět se zaměří se jak na aktuální témata didaktiky cizích jazyků, se kterými se obvykle student již setkal během svého magisterského studia, tak na specifické otázky a rozdílné přístupy ke konkrétním tématům na základní a střední škole. Kromě prohloubení základních témat týkajících se např. výuky jazykových prostředků a řečových dovedností, přístupů a metod výuky cizích jazyků a strategií učení se bude detailně věnovat těm tématům, pro která v magisterském studijním programu obvykle není dostatek prostoru, např. motivace při výuce cizích jazyků, aktivizace žáků na různých stupních vzdělávaní. Kromě toho se v rámci předmětu studenti budou zabývat i tématy specifičtějšími, např. problematikou globálního vzdělávaní a jeho propojením s cizím jazykem, integrovanou výukou cizímu jazyku a obsahu, plurilingvizmem a rozvojem interkulturní kompetence, postavením angličtiny jako mezinárodního jazyka či rozvíjením autonomního učení v cizím jazyce. Hlavní tematické bloky

 • Teorie osvojování a učení se cizím jazykům. Přístupy a metody výuky cizích jazyků. Styly a strategie učení, rozvíjení autonomního učení.

 • Faktory ovlivňující učení se cizím jazykům, např. specifika motivace učení se cizím jazykům – motivace (vnitřní, vnější), motivační strategie, osobnostní charakteristika žáka ve vztahu k osvojování si cizím jazykům, vliv věku na učení a osvojování cizích jazyků, psychologické aspekty výuky cizích jazyků.

 • Diskurz a interakce ve výuce anglického jazyka. Specifika diskurzu školní třídy, diskurz výuky cizího jazyka. Interakce ve výuce cizího jazyka, kladení otázek, poskytování zpětné vazby, podpora přirozeného procesu osvojování cílového jazyka. Aktivizace žáků.

 • Angličtina jako mezinárodní jazyk. Důsledky pro vzdělávaní. Plurilingvismus a plurilingvní repertoár. Interkulturní kompetence.

 • Globální vzdělávaní a globální strategie. Aplikace globálních témat do výuky AJ. Průřezová témata ve výuce AJ.

 • Integrovaná výuka cizímu jazyku a obsahu (CLIL). Využití tohoto přístupu na různých stupních vzdělávaní. Mezipředmětové vztahy.

 • Reflexe, zpětná vazba, formativní hodnocení. Jazykové portfolio pro rozvoj sebehodnocení. Sebereflexe a profesní rozvoj.

 • Hodnocení učebnic AJ včetně vztahu ke klíčovým kompetencím. Autentické materiály ve výuce. Využití moderních technologií ve vzdělávaní.

Povinná a doporučená literatura:

BENSON, Phil. Teaching and Researching Autonomy. Harlow: Pearson Longman, 2011, ISBN 9781408205013

BETÁKOVÁ, Lucie. Discourse and interaction in English language teaching. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, 315 s. ISBN 978-807-2904-778.

BETÁKOVÁ, Lucie, HOMOLOVÁ, Eva a Milena ŠTULRAJTEROVÁ. Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2017.120 s. ISBN 978-80-7552-486-7

BURNS, Anne a Jack. C. Richards. Learning English as a Second Language. Cambridge: CUP, 2018. ISBN 978-1-108-40841-7.

CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse: the language of teaching and learning. 2nd ed. Portsmouth, NH: Heinemann, c2001, vi, 208 p. ISBN 03-250-0378-5.

CARTER, Ronald a David NUNAN. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge University Press, 2001, 978-0521805162.

JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009a, 119 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 15. ISBN 978-807-3151-867.

LIGHTBOWN, Patsy. and SPADA, Nina. How Languages are Learned. Oxford University Press, 2013, ISBN 978-0194541268.

LIN, Mei, Mackay, Cheryl. Thinking through Modern Foreign Languages. Cambridge: Chris Kington Publishing Press, 2004, ISBN 9781899857951.

MCKAY, Sandra. Teaching English as an International Language: An Introduction to the Role of English as an International Language and Its Implications for Language Teaching. OUP, 2002, ISBN 0-19-437364-9.

OXFORD, Rebecca. Teaching and Researching Language Learning Strategies, Harlow: Pearson Education Ltd, 2011. ISBN 978 0582381292.

SCHARLE, Ágota a Anita SZABÓ. Learner Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press, 200. ISBN 978 0 521 77534 2.

SLAVÍK, Jan. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno, Masarykova univerzita, 2017, 455 stran, ISBN 978-80-210-8568-8.

WALSH, Steve. Exploring classroom discourse: language in action. New York: Routledge, 2011, ix, 239 p. ISBN 02-038-2782-1.

WOODWARD, Tessa. Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, ISBN 0521633540.

WOODWARD, Tessa. Thinking in the EFL Classes. Helbling Languages, 2011, ISBN978-3-85272-333-4.


předmět: Didaktika anglicky psané literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

kód v SIS OPDA1A503B

garant: PhDr. Eva Skopečková, Ph.D.

anotace: Cílem předmětu je představit problematiku využívání literárních textů ve výuce cizích jazyků – konkrétně tedy anglicky psané literatury ve výuce AJ - jakožto komplexní propojení několika rovin úzce souvisejících s touto oblastí. V rámci semináře tak bude pozornost věnována vztahu literatury a vzdělávání, ale také otázce interpretace a recepce literárního textu ve vztahu k didaktice anglicky psané literatury, zejména pak možnostem didaktického uplatnění recepčních teorií, a to vše v kontextu výuky cizích jazyků determinované danými kurikulárními dokumenty. Hlavní tematické okruhy:

 • Didaktika literatury a literárněvědné obory v souvislosti s didaktikou anglicky psané literatury: vybrané aspekty literární výchovy, problematika interpretace a recepce textu, objasnění principů zvoleného literárněvědného směru (recepční teorie a zejména recepční estetika Wolfganga Isera).

 • Didaktika cizích jazyků a otázka využívání literárních textů.

 • Literární text ve výuce cizího jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: literární text a konkrétní možnosti optimálního zapojení anglicky psané literatury do výuky anglického jazyka s ohledem na cílové zaměření, očekávané výstupy a učivo v dané vzdělávací oblasti a oboru v rámci kurikulárních dokumentů, včetně vybraných ŠVP. Jakožto završení práce v semináři studenti zpracují anglicky psaný literární text za pomoci recepční teorie pro výuky anglického jazyka na daném stupni školy.

Povinná literatura - vybrané kapitoly z:

CARTER, Ronald a LONG, Michael N. Teaching Literature. Harlow: Longman, 1991. ISBN 0582-74628-0.

COOK, Guy. Discourse and Literature. London: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-437185-9.

EAGLETON, Terry. Literary Theory – An Introduction. Oxford: Basil Blackwell, 1983. ISBN 0-631-13258-9.

GRABE, William a STOLLER, Fredricka. L. Teaching and Researching Reading. Harlow: Pearson Education, 2002. ISBN 978-0-582-36995-5.

HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 9788024626260.

KRAMSCH, Claire. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: OUP, 1993. ISBN 0-19-437187-5. ISBN 978-80-7315-175-1.

NEZKUSIL, Vladimír. Nástin didaktiky literární výchovy (čtyřletá gymnázia a třídy víceletých gymnázií). Z praxe pro praxi. Praha: Pedf UK, 2004. ISBN 80-7290-160-5.

SHOWALTER, Elaine. Teaching Literature. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. ISBN 0-631-22624-9.

STERN, Hans H. Fundamental Concepts of Language Teaching: Historical and Interdisciplinary Perspectives on Applied Linguistic Research, Oxford: OUP, 1983. ISBN 9780194370653.

ZIMA, Peter. V. Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-329-2.

Doporučená literatura:

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.

CARROLI, Piera. Literature in Second Language Education. Enhancing the Role of Texts in Learning. London: Continuum, 2008. ISBN 978-0-8264-9916-5.

GRELLET, Francoise. Developing Reading Skills. A Practical Guide to Reading Comprehension Exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. ISBN 0-521-28364-7.

GREENALL, Simon a SWAN, Michael. Effective Reading. Reading Skills for Advanced Students. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. ISBN 0-521-31760-6.

INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989. ISBN 80-207-0104-4.

ISER, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980. ISBN 0-8018-2371-4.

ISER, Wolfgang. The Implied Reader.Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Becket. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978. ISBN 0-8018-2150-9.

CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků. Praha:Academia, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

Metodický portal RVP. Portal vzdělávání. [online]. Dostupné z: http://www.rvp.cz/.

MAŇÁK, Josef; JANÍK, Tomáš a ŠVEC, Vlastimil. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1982.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966.

NUTTALL, Christine. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Oxford: Heinemann, 1982. ISBN 0-435-28973-X.

PEPRNÍK, Michal. Směry literární interpretace XX. století (texty, komentáře). Olomouc: FF UP, 2000. ISBN 80-244-0141-X.

PROCHÁZKA, Martin. Literary Theory. An Historical Introduction. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3006-9.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2017. [cit. 3.4.2018]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani.

SEIDELHOFER, Barbara. Controversies in Applied Linguistics. Oxford: OUP, 2003. ISBN 978-0194374446.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladateltsví, 1999. ISBN 80-85866-33-1.

WIDDOWSON, Henry G. Defining Issues in English Language Teaching. Oxford: OUP, 2003. ISBN 9780194374453.


předmět: Fonetika a fonologie anglického jazyka v kontextu vzdělávání

kód v SIS OPDA1J504B

garant: Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

anotace: Kurz sleduje tři hlavní linie a předpokládá dobrou znalost fungování zvukového plánu anglického jazyka v segmentální i suprasegmentální rovině. Zaprvé se jedná o představení způsobu zkoumání cizineckého přízvuku (foreign accent) a porozumění jeho vztahu ke srozumitelnosti ústního projevu (intelligibility a comprehensibility). Na metodologické hledisko navazuje druhá linie se zaměřením na popis klíčových faktorů, které vliv na proces osvojování si zvukové stránky cizího jazyka. Jeden z těchto faktorů, explicitní výuka výslovnosti, je podrobně zkoumána ve třetí linii společně s vyhodnocením její účinnosti. Cílem kurzu je poskytnout hlubší vhled do všech tří oblastí a zároveň rozvíjet schopnost aplikovat výzkumná zjištění do výukové praxe v českém vzdělávacím prostředí. K tomu mimo jiné slouží seminární úkol, ve kterém studenti navrhnou, jak by výstupy ze třech studií fonetického charakteru mohly být transformovány a implementovány do výuky anglického jazyka. Hlavní tematické okruhy:

 • proměna pojetí výuky výslovnosti na pozadí historického vývoje výuky cizích jazyků se zaměřením na její současnou roli ve výuce angličtiny jakožto globálního dorozumívacího prostoru

 • důležité faktory v procesu osvojování si zvukového plánu cizího jazyka (věk, role mateřského jazyka); vnímání cizineckého přízvuku

 • mýty spojené s výuou výslovnosti

 • integrace výslovnostního tréninku do výuky anglického jazyka; účinnost výuky výslovnosti

Povinná a doporučená literatura:

CELCE-MURCIA, Marianne. BRINTON, Donna M.; GOODWIN, Janet M. Teaching Pronunciation. A Coursebook and Reference Guide, 2010. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0521729765. (vybrané části)

DARCY, Isabelle. Powerful and Effective Pronunciation Instruction: How Can We Achieve It? The CATESOL Journal, 2018, 30.1: 13-45.

DERWING, Tracey M.; MUNRO, Murray J. Second Language Accent and Pronunciation Teaching: A Research-Based Approach. TESOL Quarterly, 2005, 39.3: 379-396. ISSN 1545-7249.

DERWING, Tracey M.; MUNRO, Murray J. Pronunciation Fundamentals. Evidence-based Perspectives for L2 Teaching and Research, 2015. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027213273.

GRANT, Linda (ed.): Pronunciation Myths. Applying Second Language Research to Classroom Teaching, 2014. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 9780472035168.

JENKINS, Jennifer; COGO, Alessia; DEWEY, Martin. State-of-the-Art Article: Review of Developments in Research into English as a Lingua Franca. Language Teaching, 2011, 44: 281-315. ISSN 0261-4448.

JONES, Tamara (ed.). Pronunciation in the Classroom, 2016. Virginia: Tesol Press. ISBN 978-1-942799-26-9.

MAJOR, Roy C.; Current Trends in Interlanguage Phonology. In YAVAS, Mehmet S. (ed.) First and Second Language Phonology, 1994: 181-203. San Diego (CA): Singular Publishing. ISBN 1-56593-167-X.

PATKOWSKI, Mark S. The Critical Age Hypothesis and Interlanguage Phonology. In YAVAS, Mehmet S. (ed.) First and Second Language Phonology, 1994: 205-221. San Diego (CA): Singular Publishing. ISBN 978156593167.

PARDO, Dario B. Can Pronunciation be Taught? A Review of Research and Implications for Teaching. In Revita Alicantia de Estudios Inglesses, 2004. Alicante University, n. 17.

REED, Marnie; LEVIS, John M. (eds.). The Handbook of English Pronunciation, 2015. UK: Wiley Blackwell. ISBN 978-1-118-31447-0. (vybrané kapitoly)

TROUVAIN, Jurgen; GUT, Ulrike. Non-Native Prosody. Phonetic Description and Teaching Practice, 2008. Berlin: Mouton de Gruyter. ISBN 9783110198751. (vybrané části)

WALKER, Robin. Teaching the Pronunciation of English as a Lingua Franca, 2010. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780194422000.


předmět: FSP v angličtině v porovnání s češtinou

kód v SIS OPDA1A505B

garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

anotace: Předmět nabízí systematický přehled teorie funkční větné perspektivy (FSP), a to z hlediska tzv. brněnské školy, tedy v pojetí Jana Firbase a jeho následovníků. Seznamuje studenty jak s jejími teoretickými východisky (Mathesius, Vachek, Firbas, Svoboda, Dušková aj.), tak i s jejím praktickým využitím. Kurz se konkrétně zabývá aplikací principů FSP v aktivní produkci studentů v angličtině (rozšiřuje tak jejich jazykové kompetence) a v neposlední řadě i jejich didaktickým potenciálem v rámci výuky angličtiny. Důležitou složkou předmětu je důraz na kontrastivní českoanglické pojetí, včetně nežádoucího syntaktického transferu z rodného jazyka do angličtiny. Cílem kurzu bude dále seznámit studenty s pravidly anglického slovního pořádku, s jeho opomíjenými možnostmi a různými způsoby zdůraznění konkrétní fráze. Hlavní tematické okruhy:

 • Jan Firbas a funkční větná perspektiva

 • Komplexní analýza textu z hlediska FSP

 • Slovní pořádek: principy a odchylky (anglicko-česká konfrontace)

 • FSP v praxi a její didaktické aplikace

Očekávané výstupy: doktorand se orientuje v oblasti pojmů a principů prezentovaných teorií FSP, umí analyzovat autentický anglický text metodologií FS, chápe anglicko-české rozdíly na poli funkční syntaxe a aktuálního členění větného, dovede využít poznatky z FSP v praxi a ve výuce AJ.

Povinná a doporučená literatura:

ADAM, Martin. A handbook of functional sentence perspective: FSP in theory and practice (with key). Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 9788021046054.

ADAM, Martin. Presentation sentences: Syntax, semantics and FSP. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 9788021064409.

CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Martin ADAM, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Martin DRÁPELA a Lenka STEHLÍKOVÁ. Creating a System of Annotation for FSP. Linguistica Pragensia, Praha: Filozofická fakultaUniverzity Karlovy v Praze, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 9-18. ISSN 0862-8432.

CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Martin ADAM. The Presentation Scale in the Theory of Functional Sentence Perspective. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, edited by Jan Čermák, Aleš Klégr, Markéta Malá and Pavlína Šaldová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005: 59-69. ISBN 80-7308-108-3.

DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2003. ISBN 8020010734.

DUŠKOVÁ, Libuše. From syntax to Text: the Janus face of Functional Sentence Perspective. Praha: Karolinum, 2015.ISBN 9788024628790.

FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0521031826.

FIRBAS, Jan. On the thematic and the rhematic layers of a text. Warwik, Tanskanen and Hiltunen (eds.) Organization in discourse: Proceedings from the Turku conference, Anglicana Turkuensia 14: 59-72. ISSN 1236-4754.

MATHESIUS, Vilém. A functional analysis of present day English on a general linguistic basis. Prague: Academia, 1975. ISBN 9027930775.

PÍPALOVÁ, Renata. Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units. Praha: UK PedF, 2008. ISBN 978-80-7290-346-7.

SVOBODA, Aleš. Kapitoly z funkční syntaxe. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.

TÁRNYIKOVÁ, Jarmila. From text to texture: an introduction to processing strategies. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 8024404389.

VACHEK, Josef. A functional syntax of modern English. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 8021008636.


předmět: Inovace v didaktice anglického jazyka

kód v SIS OPDA1A506B

garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

anotace: Tento předmět se zabývá problematikou inovace a změny v oborové didaktice anglického jazyka. Kromě teorie a zákonitostí těchto procesů se zaměřuje i na nejaktuálnější problematiku oboru, která vychází z témat objevujících se momentálně v odborných publikacích a na konferencích v mezinárodním kontextu i v České republice. Absolvent předmětu získá povědomí o vývoji, dynamice a komplexnosti oboru a schopnost tyto poznatky diskutovat a provazovat s procesy ve vyučování a učení anglického jazyka. Hlavní tematické bloky:

 • Teoretická východiska inovace a změny ve vzdělávání

 • Příklady inovace a změny ve výuce anglického jazyka

 • Změna paradigmatu – Global Englishes for language teaching

 • Vybraná aktuální témata: multiliteracies/critical literacy skills in ELT, translanguaging, technology in ELT

Povinná a doporučená literatura:

FULLAN, Michael. The New Meaning of Educational Change. 5th ed.. New York: Teachers College Press, 2015. 312 s. ISBN 9780807756805.

ROSE, Heath a GALLOWAY, Nicola. Global Englishes for Language Teaching. Cambridge, UK: CUP, 2019. 255 s. ISBN 9781316614952.

GOVINDARAJAN, Vijay., & TRIMBLE, Chris. (2010). The Other Side of Innovation. Boston, MA: Harvard University Press, 2010. 240 s. ISBN 9781422162309.

HYLAND, Ken a WONG, Lillian L. C., ed. Innovations and Change in English Language Education. London, UK: Routledge, 2013. 284 s. ISBN 9780415826877.

MURRAY, Denise. E., ed. Planning Change, Changing Plans: Innovations in Second Language Teaching. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2008. 264 s. ISBN 9780472032785.

TRIBBLE, Christopher. Managing change in English Language Teaching: Lessons from Experience. London, UK: The British Council, 282 s. ISBN 9780863556845.

Vybrané aktuální texty z odborných tištěných a online publikací (např. Innovation in Language Learning and Teaching apod.).


předmět: Interkulturní otázky výuky anglického jazyka

kód v SIS OPDA1A507B

garant: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.

anotace : Cílem předmětu je seznámit posluchače jednak s konceptem interkulturní komunikační kompetence (IKK) vevzdělávacím kontextu, konkrétně v kontextu výuky anglického jazyka, jednak s přístupy k jeho didaktizaci avlastnímu výzkumnému uchopení. Hlavní tematické bloky:

 • Interkulturní výchova a vzdělávání (IVV), prekoncepty, reflexe vlastní zkušenosti, analýza potřeb

 • Role IVV/IKK v kontextu výuky anglického jazyka

 • Kurikulární a programové dokumenty

 • Konceptualizace IKK

 • Složky/dimenze IKK

 • Rozvoj IKK

 • Hodnocení rozvoje IKK

 • Relevantní výzkumná šetření

Povinná literatura - vybrané kapitoly z:

BYRAM, M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters, 1997. ISBN 1-85359-377-X.

BYRAM, M.; NICHOLS, A.; STEVENS, D. (Eds.). Developing intercultural competence in practice. Great Britain: Multilingual Matters Ltd, 2001. ISBN 9781853595363.

DEARDORFF, D.K. (Ed.). The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Los Angeles: SAGE, 2009. ISBN-13: 978-1412960458.

KOSTKOVÁ, K. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6035-7.

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie – praxe – výzkum. Praha: ISV Praha, 2001. ISBN 80-85866-72-2.

PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024730691.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Doporučená literatura:

JENKINS, J. English as a lingua franca: attitude and identity. China: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-442237 6.

RAMSCH, C. Context and Culture in Language Teaching. Oxford University Press, 1993. ISBN 0-19-437187-5.

LUSTIG, M. W., KOESTER, J. Intercultural Competence, Interpersonal Communication across Cultures. 5th edition. Pearson Education, Inc., 2006. ISBN 0-205-45352-X.


předmět: Korpusová lingvistika ve výuce anglického jazyka

kód v SIS OPDA1A508B

garant: PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

anotace: Předmět seznamuje studenty s využitím korpusů a metod korpusové lingvistiky ve třech základních oblastech: tvorba učebních materiálů založených na autentických jazykových datech, práce s jazykovými korpusy ve výuce, výzkum žákovského jazyka využívající žákovské korpusy a korpusově založené metody. V průběhu semináře se studenti se

seznámí s volně dostupnými korpusy současné angličtiny (např. BNC, BASE, BAWE), naučí se v nich vyhledávat zvolené jazykové jevy a interpretovat výsledky. Vyzkouší si také způsoby tvorby vlastního korpusu a práce s ním. Budou probrány praktické příklady metod využití korpusů (dostupných i nově vytvořených) při přípravě cvičení a přímo ve výuce anglického jazyka. Kurz klade důraz na samostatnou práci studentů, v semináři i při přípravě vlastního projektu. Hlavní tematické bloky:

 • Korpusová lingvistika jako metoda: dostupné korpusy, nástroje, interpretace dat, lingvistické implikace

 • Korpusy jako nástroj pro učitele, využití korpusů k tvorbě učebních materiálů (frekvenční seznamy, kolokace)

 • Tvorba vlastních korpusů a práce s nimi, žákovské korpusy, metoda klíčových slov. Zkoumání žákovského jazyka

 • Přímé využití korpusů ve výuce: výběr a/nebo tvorba korpusu, cvičení založená na práci s korpusy (kolokace, koligace, propojení slovní zásoby a gramatického rámce)

Studijní literatura

AIJMER, Karin, ed. Corpora and Language Teaching, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009. 232 s. ISBN: 978-90-272-2307-4.

GRANGER, Sylviane, GILQUIN, Gaëtanelle a MEUNIER, Fanny, eds. The Cambridge Handbook of Learner Corpus esearch. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 748 s. ISBN 978-1-107-04119-6.

HUNSTON, Susan. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 241 s. ISBN: 0-521-80583-X.

McENERY, Tony and HARDIE, Andrew. Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 294 s. ISBN: 978-1-139-16081-0.

O’KEEFE, Anne, McCARTHY, Michael a CARTER, Ronald. From Corpus to Classroom: Language Use and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 315 s. ISBN: 978-0-521-61686-7.

REPPEN, Randi. Using Corpora in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 104 s. ISBN 978-0-521-14608-1.


předmět: Metodologie lingvodidaktického výzkumu

kód v SIS OPDA1A510B

garant: prof. doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Předmět navazuje na všeobecnou metodologii výzkumu a má aplikační charakter. Student je obeznámen se specifiky výzkumu v lingvodidaktice (jako jedné z disciplín aplikované lingvistiky), má vědomosti o designu výzkumu a výzkumných metodách používaných v lingvodidaktice. Student dokáže samostatně řešit jednoduchý výzkumný problém, navrhnout odpovídající metodický postup výzkumu, shromažďovat a kriticky zpracovat relevantní data a vypracovat zprávu o výzkumu. Hlavní tematické bloky:

 • Historie a aktuální otázky současného výzkumu v lingvodidaktice. Současné trendy ve světě a ve střední Evropě. Mezinárodní a národní vědecké asociace a spolky v oblasti lingvodidaktiky. Vědecké a odborné časopisy v oboru, vědecké databáze a internetové zdroje

 • Metodologická specifika v lingvodidaktickém výzkumu. Validita, reliabilita a objektivita lingvodidaktického výzkumu

 • Převážně kvantitativní metody lingvodidaktického výzkumu

 • Převážně kvalitativní metody lingvodidaktického výzkumu

Seznam povinné a doporučené literatury:

Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics (Oxford Applied Linguistics). Oxford: OUP. ISBN 978-0194422581.

Ellis, R. (2012). Language Teaching Research and Language Pedagogy. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-444-33610-8.

Hall, G. (2011). Exploring English Language Teaching: Language in Action. London, New York: Routledge. ISBN 978-0415584159.

Heigham, J., Croker, R. (Eds.) (2009): Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction. Palgrave Mamillan. ISBN 978-0-230-21952-6.

Janíková, V. et al. (2011). Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5718-0..

Janíková, V. et al. (2012). Výzkum výuky cizích jazyků II. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6108-8

Paltridge, B. & Phakiti, A. Research Methods in Applied Linguistics: A Practical Resource. Bloomsbury Academic. ISBN 9781472524560.

Pokrivčáková, S. (Ed.). 2012. Research in Foreign Language Education. Brno: MSD. ISBN 978-80-7392-193-4.

Walliman, N. (2010). Research Methods: The Basics. Oxon: Routledge. ISBN 0-203-83607-3

Databáze vědeckých zdrojů


předmět: Metodologie pedagogického výzkumu

kód v SIS OPDA1P201A

garant: PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.

anotace: Kurz připravuje studenty na provádění kvalitativního, kvantitativního a smíšeného výzkumu v pedagogice včetně využití softwarů pro zpracování dat. V kurzu jsou představeny základní charakteristiky kvalitativního, kvantitativního a smíšeného výzkumu, dále jsou vymezeny hlavní kroky ve výzkumu a představeny metody v něm využívané. Studenti jsou seznámeni se softwary pro analýzu kvalitativních a kvantitativních dat. Dále jsou uváděny konkrétní příklady využití různých přístupů ve výzkumu publikovaných v odborných časopisech a monografiích, např. využití didaktických testů ve výzkumu, zjišťování efektivity výukových metod, provádění experimentů v pedagogickém výzkumu a realizace případové studie. Jsou diskutována etická pravidla výzkumu. Studenti se připravují na využívání metodologických přístupů pro výzkum pedagogických jevů ve své odborné práci. Hlavní tematické bloky:

 • vymezení hlavních kroků ve výzkumu – formulace výzkumného problému a výzkumné hypotézy, práce s literaturou, sestavování výzkumného vzorku, sběr dat, analýza a interpretace dat, psaní výzkumné zprávy

 • základní charakteristiky kvalitativního výzkumu – designy kvalitativního výzkumu (např. etnografický výzkum, případová studie, zakotvená teorie), metody sběru dat využívané v kvalitativním výzkumu (např. pozorování, rozhovor, analýza dokumentů), softwary pro analýzu kvalitativních dat

 • základní charakteristiky kvantitativního výzkumu – dotazníková šetření, metody sběru dat využívané v kvantitativním výzkumu (např. dotazník, standardizované pozorování, didaktické testy), softwary pro analýzu kvantitativních dat

 • statistická analýza dat – základní pojmy deskriptivní a inferenční statistiky (např. míry polohy a variability, korelační koeficient, regresní analýza, faktorová analýza)

 • smíšený výzkum – schémata kombinování kvalitativního a kvantitativního výzkumu, triangulace, jednofázové plány smíšených modelů

 • příklady využití různých přístupů ve výzkumu v odborných časopisech a monografiích (např. provádění experimentálních výzkumů a výpočet efektivity výukových metod)

 • etická pravidla výzkumu

 • analýza metodologických přístupů v odborných pracích studentů kurzu

Povinná a doporučená literatura:

GAY, L.R., MILLS, G.E., AIRASIAN, P. Educational Research. Competencies for Analysis and Application. Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education, 2008. ISBN: 978-0132613170.

HOPKINS, K. D. Educational and Psychological Measurement and Evaluation. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 1998. ISBN: 978-0205160877.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-5326-3.

MARZANO, R. J., PICKERING, D. J.; POLLOCK, J. E. Classroom instruction that works. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2001. ISBN: 978-1416613626.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN: 978-80-7367-313-0.

VOLÍN, J. Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha, 2008. ISBN: 978-80-87027-54-7.


předmět: Moderní lingvistické přístupy k diskursu

kód v SIS OPDA1A511B

garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.

anotace: Tento předmět přináší doktorandům vhled do spektra různých moderních přístupů k diskursu (např. psaného i mluveného, veřejného i privátního, aj), což je oblast nepostradatelná též v didaktické praxi. Stojí na průsečíku různých parolových disciplín, včetně textové lingvistiky, stylistiky, pragmatiky, analýzy diskursu, konverzační analýzy, atp. Vybavuje doktorandy podstatnými vědomostmi i klíčovými dovednostmi k uchopení specifik různých komunikačních situací a jim odpovídajících jazykových projevů. V neposlední řadě předmět nepřímo kultivuje praktické stylizační dovednosti, které se mohou promítnout například do formulační úrovně dizertační práce. Hlavní tematické bloky:

 • Komunikační událost a typy kontextů, standardy textovosti, koheze a koherence, tematické posloupnosti a organizace diskursu

 • Různé stylistické tradice a přístupy ke stylu, typologie textů, žánrů, stylových variet, registrů, aj.

 • Pragmatické principy, teorie řečových aktů, presupozice a implikatury

 • Mluvenost a psanost, různé školy a přístupy ke konverzaci

Povinná a doporučená literatura:

BEAUGRANDE, Robert A. de; DRESSLER, Wolfgang: Introduction to Text Linguistics, London: Longman, 1981, ISBN 978-0582554856.

BIRNER, Betty J. Introduction to Pragmatics. Chicester: Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-4051-7583-8.

BROWN, Penelope; LEVINSON, Stephen C. Politeness. Some Universals of Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. ISBN 978-0521313551.

BROWN, Gilian; YULE, George. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. ISBN 0 521 28475 9.

CRYSTAL, David; DAVY, Derek. Investigating English Style. London: Routledge, 2013 (1969). ISBN978-0-582-55-011-7.

ČERMÁK, František. Korpus a korpusová lingvistika. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-37105.

DANEŠ, František. The Paragraph. A Central Unit of the Thematic and Compositional Buildup of Texts, In: Organization of Discourse, Proceedings from the Turku Conference, ed. WARVIK, Brita, TANSKANNEN, Sanna K. HILTUNEN, Risto. Turku, 1995, p.29-40, Turku: University of Turku. ISBN 951-29-0572-8.

DANEŠ, František; GREPL, Miroslav; HLAVSA, Zdeněk (eds). Mluvnice češtiny III. Praha: Academia, 1987.

DUŠKOVÁ, Libuše. From Syntax to Text. The Janus Face of Functional Sentence Perspective. Praha: Karolinum. 2015. ISBN 978-80-246-2879-0.

ESSER, Jűrgen. Introduction to English Text-Linguistics. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2009. ISBN 978-3-631-56003-7.

FAIRCLOUGH, Norman. Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London and New York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-25893-6.

FIRBAS, Jan. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0 521 3708 5.

FIRBAS, Jan. On the Thematic and on the Rhematic Layers of Texts. In: Organization of Discourse, Proceedings from the Turku Conference, ed. WARVIK, Brita, TANSKANNEN, Sanna K. HILTUNEN, Risto. Turku, 1995, p.29-40, Turku: University of Turku. ISBN 951-29-0572-8.

GEE, James P. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. 3rd ed. Routledge. 2011. ISBN 0-415-58570-8.

GEE, James P. How to do Discourse Analysis: a Toolkit. London: Routledge, 2010. ISBN 0-415-57208.

GHADESSY, Mohsen. Thematic Developments in English Texts. London and New York: Pinter. 1995. ISBN 855673339.

GRUNDY, Peter. Doing Pragmatics. 3rd ed. Abingdon, Oxon and New York: Routledge, 2013. ISBN 13: 978-0-340-97160-4.

HALLIDAY, Michael A.K.; HASAN, Ruquaiya. Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press. 1985. ISBN:0-19-437154-9.

HALLIDAY, Michael A.K.; HASAN, Ruqaiya. Cohesion in English. Harlow: Longman, 1976. ISBN 0-582-55041-6.

HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Olomouc: UP, 2006. ISBN 978-80-246-2233-0.

HOEY, Michael. Textual Interaction: an Introduction to Written Discourse Analysis. London and New York: Routledge, 2001. ISBN O-415-231169-8.

HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a…., Praha: Trizonia 1997. ISBN 80-85573-67-9.

HUTCHBY, Ian; WOOFIT, Robin. Conversation Analysis. 2nd ed. Polity Press, 2008. 978-07456-3866-9.

JAWORSKI, Adam a COUPLAND, Nikolas. The Discourse Reader. 2nd ed. London and New York: Routledge.

JOHNSTONE, Barbara. Discourse Analysis. Malden, Mass.; Oxford: Blackwell. 2nd ed. 2008. ISBN 978-1-4051-4427-8.

LEECH, Geoffrey. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. ISBN 0-582-55110-2.

LEVINSON, Stephen. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. ISBN 978-0521294140.

MACHOVÁ, Svatava; ŠVEHLOVÁ, Milena. Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha: Univerzita Karlova, PEDF. 2001. ISBN 80-7290-061-7.

MEY, Jacob L. Pragmatics: An Introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell. 2007. ISBN 0.631-21132-2.

NORGAARD, Nina; BUSSE, Beatrix; MONTORO, Rocío. (eds.) Key Terms in Stylistics, London and New York: Continuum 2010. ISBN 978-0-8264-1948-4.

PALTRIDGE, Brian. Discourse Analysis: An Introduction. 2nd ed. London: Blomsbury Academic, 2012. ISBN 978-1441167620.

PÍPALOVÁ, Renata. Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units. Praha. PEDF UK. ISBN SCHIFFRIN, Deborah. Approaches to Discourse. Blackwell Publishing. 1994. ISBN 0-631-16623-8.

TÁRNYIKOVÁ, Jarmila. From Text to Texture: An Introduction to Processing Strategies. Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc, 2009. ISBN 9788024424293.

TSUI, Amy. English Conversation. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0194371433.

URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Brno, 2008. ISBN 9788087029299.

URBANOVÁ, Ludmila. On Expressing Meaning in English Conversation. Semantic Indeterminacy. Brno: Masarykova univerzita. 2003. ISBN 80-210-3252-9.

VACHEK, Josef. Chapters from Modern English Lexicology and Stylistics, Praha: SNP, 1991.

VERDONK, Peter. Stylistics. Oxford: Oxford University Press. 2003. ISBN 0-19-437240-5.

WIDDOWSON, Henry G. Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press. 2007. ISBN 978 O 19 4389211.

WOOD, Linda A.; KROGER, Rolf. O. Doing Discourse Analysis (Methods for Studying Action in Talk and Text). London and New Delhi: Sage Publications, 2000, ISBN 0-8039-7351-9.

WOOFITT, Robin. Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London: Sage. 2005. ISBN 0-7619-7426-1.

YULE, George. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 2002. 978-0194372077.


předmět: Seminář k disertační práci I

kód v SIS OPDA1A202A

garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

anotace: Cílem seminářů k disertační práci je zajistit doktorandovi prostor a odbornou podporu pro strukturovanou průběžnou činnost na disertačním projektu. Semináře probíhají formou pravidelných konzultací se školitelem od 2. do 6. semestru studia. Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí postup projektu disertační práce. Seminář poskytuje doktorandům možnost vykazovat a odborně konzultovat dílčí pokrok na své disertaci, poskytuje prostor pro jejich soustavnou průpravu po stránce odborné i metodologické, nabízí prostor pro prezentaci jejich odborných aktivit, poskytuje kritickou reflexi a zpětnou vazbu jejich odborných aktivit a jimi zpracovaných písemných podkladů. Seminář také dává doktorandům příležitost vzájemně si prezentovat či oponovat části výzkumu a diskutovat své další odborné aktivity související se zpracováním disertace.

Požadavky na výstup: odborná rešerše sekundární literatury k tématu disertační práce

Seznam studijní literatury je sestavován individuálně na základě konzultace se školitelem.


předmět: Seminář k disertační práci II

kód v SIS OPDA1A301A

garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

anotace: Cílem seminářů k disertační práci je zajistit doktorandovi prostor a odbornou podporu pro strukturovanou průběžnou činnost na disertačním projektu. Semináře probíhají formou pravidelných konzultací se školitelem od 2. do 6. semestru studia. Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí postup projektu disertační práce. Seminář poskytuje doktorandům možnost vykazovat a odborně konzultovat dílčí pokrok na své disertaci, poskytuje prostor pro jejich soustavnou průpravu po stránce odborné i metodologické, nabízí prostor pro prezentaci jejich odborných aktivit, poskytuje kritickou reflexi a zpětnou vazbu jejich odborných aktivit a jimi zpracovaných písemných podkladů. Seminář také dává doktorandům příležitost vzájemně si prezentovat či oponovat části výzkumu a diskutovat své další odborné aktivity související se zpracováním disertace.

Požadavky na výstup: nástin metodologie výzkumu, charakteristika a (tentativní) analýza výzkumného vzorku

Studijní literatura:

Výběr dle tématu a charakteru disertační práce. Seznam studijní literatury je sestavován individuálně na základě konzultace se školitelem.


předmět: Seminář k disertační práci III

kód v SIS OPDA1A401A

garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

anotace: Cílem seminářů k disertační práci je zajistit doktorandovi prostor a odbornou podporu pro strukturovanou průběžnou

činnost na disertačním projektu. Semináře probíhají formou pravidelných konzultací se školitelem od 2. do 6. semestru studia. Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí postup projektu disertační práce. Seminář poskytuje doktorandům možnost vykazovat a odborně konzultovat dílčí pokrok na své disertaci, poskytuje prostor pro jejich soustavnou průpravu po stránce odborné i metodologické, nabízí prostor pro prezentaci jejich odborných aktivit, poskytuje kritickou reflexi a zpětnou vazbu jejich odborných aktivit a jimi zpracovaných písemných podkladů. Seminář také dává doktorandům příležitost vzájemně si prezentovat či oponovat části výzkumu a diskutovat své další odborné aktivity související se zpracováním disertace.

Požadavky na výstup: rozvinutá anotace a/nebo komentovaná osnova práce a jejich prezentace před ostatními doktorandy.

Studijní literatura

Výběr dle tématu a charakteru disertační práce. Seznam studijní literatury je sestavován individuálně na základě konzultace se školitelem.


předmět: Seminář k disertační práci IV

kód v SIS OPDA1A501A

garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

anotace: Cílem seminářů k disertační práci je zajistit doktorandovi prostor a odbornou podporu pro strukturovanou průběžnou

činnost na disertačním projektu. Semináře probíhají formou pravidelných konzultací se školitelem od 2. do 6. semestru studia. Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí postup projektu disertační práce. Seminář poskytuje doktorandům možnost vykazovat a odborně konzultovat dílčí pokrok na své disertaci, poskytuje prostor pro jejich soustavnou průpravu po stránce odborné i metodologické, nabízí prostor pro prezentaci jejich odborných aktivit, poskytuje kritickou reflexi a zpětnou vazbu jejich odborných aktivit a jimi zpracovaných písemných podkladů. Seminář také dává doktorandům příležitost vzájemně si prezentovat či oponovat části výzkumu a diskutovat své další odborné aktivity související se zpracováním disertace.

Požadavky na výstup: jedna kapitola disertační práce (teoretická nebo metodologická) v minimálním rozsahu 30 normostran

Studijní literatura

Výběr dle tématu a charakteru disertační práce. Seznam studijní literatury je sestavován individuálně na základě konzultace se školitelem.


předmět Seminář k disertační práci V

kód v SIS OPDA1A601A

garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

anotace: Cílem seminářů k disertační práci je zajistit doktorandovi prostor a odbornou podporu pro strukturovanou průběžnou

činnost na disertačním projektu. Semináře probíhají formou pravidelných konzultací se školitelem od 2. do 6. semestru studia. Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí postup projektu disertační práce. Seminář poskytuje doktorandům možnost vykazovat a odborně konzultovat dílčí pokrok na své disertaci, poskytuje prostor pro jejich soustavnou průpravu po stránce odborné i metodologické, nabízí prostor pro prezentaci jejich odborných aktivit, poskytuje kritickou reflexi a zpětnou vazbu jejich odborných aktivit a jimi zpracovaných písemných podkladů. Seminář také dává doktorandům příležitost vzájemně si prezentovat či oponovat části výzkumu a diskutovat své další odborné aktivity související se zpracováním disertace.

Požadavky na výstup: další ucelená část disertační práce (v minimálním rozsahu 30 normostran), „tentativní“ obhajoba dosud zpracované části disertační práce

Studijní literatura:

Výběr dle tématu a charakteru disertační práce. Seznam studijní literatury je sestavován individuálně na základě konzultace se školitelem.


předmět: Současné světové literatury v AJ v kontextu rozvíjení interkulturní komunikační kompetence

kód v SIS OPDA1A509B

garant: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.

anotace: Tento předmět usiluje o prohloubení vhledu do současné světové literatury psané v angličtině, a to zejména z hlediska potenciálu této literatury přispívat k rozvoji interkulturní kompetence. Seminář si klade za cíl demonstrovat možnost a způsoby práce s texty, zejména za aplikace metody tzv. kritického čtení, která rozvíjí jak kognitivní tak i afektivní dimenzi porozumění a tím přispívá k zvyšování kulturního povědomí a tedy i interkulturní komunikační kompetence. V praktické rovině budou studenti seznámeni se specifiky jednotlivých literatur. Teoretická rovina pracuje s poznatky z postmoderní, poststrukturalistické a postkoloniální teorie, které významně přispěly k rozšíření kánonu současné literatury. Těžiště práce tvoří analýza a interpretace vybraných primárních děl z geografického spektra současných

anglofonních literatur. Kritické čtení textů za aplikace teoretických poznatků umožňuje studentům zkoumat jejich kulturní komplexitu, zvyšovat kulturní povědomí a schopnost vnímání literatury jakožto nedílné součásti procesu rozvoje interkulturní kompetence.

Základní tematické bloky:

 • Současné britské literatury: skotská, irská, velšská a anglická literatura

 • Současné severoamerické literatury: literatura afroamerické, židovské, hispánské a asijské komunity v USA; literární tvorba autorů s indiánskými kořeny; kanadská literatura

 • Postkoloniální literatury v AJ: indická, nigerijská, karibská

 • Postkoloniální literatury v AJ: australská, novozélandská a jihoafrická literatura

Po konzultaci s vyučujícím si student vybere 4 díla následujících autorů: Současné britské literatury: Zadie Smith, Monica Ali, Hanif Kureishi, Salman Rushdie, James Kelman, Ali Smith, Irvine Welsh, A.L. Kennedy, John Banville, Anne Enright, Colm Tóibín, Emma Donoghue Současné severoamerické literatury: Leslie Marmon Silko, Sherman Alexie, Sandra Cisneros, Maxine Hong Kingston, Colson Whitehead, Charles Johnson, John Edgar Wideman, David Foster Wallace, David Guterson, Philip Roth, Rebecca Goldstein, Margaret Atwood, Yann Martel, Alice Munro, Michael Ondaatje Postkoloniální literatury v AJ: australská, novozélandská, kanadská, karibská, indická, nigerijská a jihoafrická literatura: Ben Okri, Chimamanda Ngozi Adichie, Buchi Emecheta, Nadine Gordimer, J.M. Coetzee, Ch. B. Divakaruni, Hari Kunzru, Arundathi Roy, Anita Desai, Caryl Phillips, Jamaica Kincaid, Andrea Levy, Richard Flanagan, Peter Carey, Markus Zusak, David Malouf, Margaret Atwood, Yann Martel, Alice Munro, Michael Ondaatje, Eleanor Catton, Witi Ihimaera, Keri Hulme

Povinná a doporučená literatura:

ANTÉNE, Petr. Skotská próza v letech 1980-2009. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2692-1.

ASHCROFT, Bill. ed. The empire writes back: theory and practice on Post- colonial literature. London: Routledge, 2002. ISBN-13: 978-0415280204.

BHABHA. Homi K. The location of culture. London: Routledge, 1994, 1997. ISBN-13: 978-0415336390.

BREWSTER, Scott a HUBER, Werner. Ireland: arrivals and departures. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2015. ISBN: 978-3-86821-598-4.

BYRAM, Michaël. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 1997. ISBN 1-85359-387-8.

CAI, Mingshui. Multicultural literature for children and young adults. Santa Barbara: Praeger, 2002. ISBN 978-0313312441.

CORBETT, John. Intercultural language activities. Cambridge: CUP, 2010. ISBN: 978-0521741880.

ENGLISH, James, F. Ed. A concise companion to contemporary british fiction. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. ISBN 978-1405120005.

FLAJŠAR, Jiří a FLAJŠAROVÁ Pavlína a FONFÁROVÁ, Vladimíra. Chapters in contemporary Canadian 26.03.2020 str.1 / 2 str. 31 / 32

literature. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3406-3.

GARDINER, Michael a MACDONALD, Graeme a O'GALLAGHER, Niall. Scottish literature and postcolonial literature: comparative texts and critical perspectives. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. ISBN: 978-0748637744.

GUDYKUNST, William .B. (ed). Cross-cultural and intercultural communication. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-7619-2900-2.

HOWELLS, Coral Ann a Eva-Marie KRÖLLER. The Cambridge history of Canadian literature. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-86876-1.

HUGGAN, Graham. Australian literature: postcolonialism, racism, transnationalism. Oxford: Oxford University Press, 2007. 978-0199274628.

IMHOF, Rüdiger. The modern Irish novel: Irish novelists after 1945. Dublin: Wolfhound Press, 2002. ISBN: 978-0863278600.

INNES, Lynette Catherine. The Cambridge introduction to postcolonial literatures in English. Cambridge: CUP 2010. 978-0521541015.

KHAIR, Tabish. Babu fictions: alienation in contemporary Indian English novels. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN-13: 978-0195652963.

KOSTKOVÁ, Klára. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita. 2012. 978-80-210-6035-7.

KUŠNÍR, Jaroslav. Australian literature in contexts. Prešov: Prešovská univerzita, 2003. ISBN 80-88945-75-5.

LÁZÁR, Ildikó et al. Developing and assessing intercultural communicative competence. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. ISBN: 978-92-871-6224-3.

MCLEOD, John. Beginning postcolonialism. Manchester: Manchester University Press, 2000. ISBN-13: 978-0719078583.

O’BRIEN, George. The Irish novel: 1960-2010. Cork: Cork University Press, 2012. ISBN 978-185918-495-0.

OLSTER, Stacey. The Cambridge introduction to contemporary American fiction. Cambridge: CUP, 2017. 9781107278813.

PROCHÁZKA, Martin. Slovník spisovatelů: anglická literatura, africké literatury v angličtině, australská literatura, indická literatura v angličtině, irská literatura, kanadská literatura v angličtině, karibská literatura v angličtině, novozélandská literatura, skotská literatura, waleská literatura. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-131-0.

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova. Teorie − praxe − výzkum. Praha: ISV Praha, 2001. ISBN 80-85866-72-2.

SAID, Edward. Orientalism: Western conceptions of the Orient. London: Penguin, 1978. 1995. ISBN-13: 978-0394740676

SAID, Edward. Culture and imperialism. London: Vintage, 1994. ISBN-13: 978-0679750543.

TEW, Philip. The contemporary British novel. Second Edition. London: Continuum, 2007. ISBN 9780826493200.

TOMALIN, Barry.(ed.). Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press, 1993. ISBN 0-19-437194-8.

YOUNG, Robert J.C. Postcolonialism. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN-13: 978-039474067.Poslední změna: 7. únor 2023 09:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: