PROGRAM Didaktika českého jazyka


Nabídka studijních předmětů, kurzů a seminářů

Doktorský studijní program Didaktika českého jazyka


Kódy předmětů pro zapsání do ISP

 • Didaktika českého jazyka

  kód předmětu: OPDC1C001A

  vyučující: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

  anotace: Základní předmět, jenž podstatným způsobem rekurzivně rozšiřuje znalosti didaktiky českého jazyka z pregraduálního studia a jehož cílem je poskytnout prohloubenou orientaci v odborné literatuře a důkladnou znalost současného stavu a vývojových tendencí oboru.

  • Teorie oboru: didaktika českého jazyka jako vědecká disciplína, její vědecký status, její jazyk, terminologie, metodologie a povaha výzkumu (komplementárně k předmětu Metodologický kurz), vývoj, vnitřní diferenciace, vztah k jiným vědním oblastem, otázky interdisciplinarity a transdisciplinarity, sociokulturní a typologická specifika didaktiky českého jazyka

  • Cíle vyučování českému jazyku: znalosti, dovednosti, kompetence

  • Intencionální učení v předmětu český jazyk jakožto specificky obsažný proces: utváření oborového myšlení, oborový bohemistický obsah, jeho didaktická transformace, otázky oborově-didaktického faktu v jazykové výchově, procesy jeho osvojová

  • Způsoby a prostředky rozvíjení jazykové gramotnosti a jazykové kompetence žáka: vyučovací metody, organizační formy; procesy tvorby, komunikování a řešení učebních úloh jako jazykových aktivit, jejichž smyslem je učit (se) poznávat bohemistický oborový obsah

  • Školská jazyková komunikace: všestranné aspekty komunikačních situací provázejících školní vzdělávání; teorie jazykové kultury a spisovnost ve vyučování češtině; akviziční korpusy

  • Teorie a hodnocení učebnic: problematika současných učebnic českého jazyka, lingvistická charakteristika učebního textu, didaktická akceptabilita a informativnost, hodnocení, komparace s učebnicemi jiných národních jazyků (např. učebnice L1 v zemích V4, v Německu a v USA)

  • Charakteristika vzdělávacího oboru: centrální a koncentrační postavení školního předmětu, jeho komplexnost a naukově/instrumentální charakter, vztah jazykové a literární složky předmětu, klíčová úloha v procesu ontogenetického vývoje a socializace jedince; teritoriální i obsahový konfrontační pohled na výuku mateřského jazyka, kognitivní a komunikační zřetel ve vyučování, základy historického vývoje

  • Domácí a zahraniční výzkumy edukace mateřského jazyka; psychodidaktické a ontodidaktické přístupy, kurikulární výzkumy, výzkumy orientované na učitele a učitelovo pojetí a vedení výuky

  • Pedagogická lingvistika: pojetí, vývoj, hlavní badatelská témata

  • Lingvistika a didaktika jazyka: rozšíření znalostí z pregraduálního studia o prohloubený didaktický pohled – teorie komunikace; psycholingvistika, sociolingvistika, kognitivní a korpusová lingvistika, etnolingvistika, antropolingvistika, biolingvistika, lingvistika diskurzu aj. (komplementárně k povinnému předmětu Disciplína odborného lingvistického základu, resp. k vybranému povinně volitelnému předmětu)

  • Základní otázky didaktiky českého jazyka se zaměřením na žáky s OMJ.


 • Disciplína odborného lingvistického základu

  kód předmětu: OPDC1C002A

  garant předmětu: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

  Anotace: Předmět se zaměřuje na odbornou jazykovědnou bohemistiku, případně na disciplíny pomezní, jako na fundament oborové didaktiky. Tvoří ho tematické bloky věnované aktuálnímu stavu lingvistického výzkumu v disciplínách, jež pracují na jazykovém materiále češtiny a jejichž poznatky se promítají do výuky českého jazyka. Doktorand absolvováním předmětu získá

  -prohloubenou znalost zvolené disciplíny;

  -obeznámenost s aktuálním stavem lingvistického výzkumu v dané oblasti;

  -schopnost kritické rešerše domácí i světové lingvistické literatury;

  -schopnost identifikovat lingvistické jevy a přístupy s potenciálem didaktického přesahu;

  -schopnost predikovat možné či žádoucí odezvy nejnovějších lingvistických výzkumů při modelování oborovědidaktických teorií nebo inovativních didaktických strategií (v oblasti řešeného disertačního tématu).

  Příklady tematických bloků:

  Aktuální problémy české fonetiky a fonologie – PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.

  Aktuální problémy české morfologie – doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

  Aktuální problémy české lexikologie – PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

  Aktuální problémy české syntaxe a teorie textu – doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

  Aktuální problémy české stylistiky – prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

  Historický vývoj českého jazyka a vývoj spisovné češtiny – doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

  Aktuální problémy teorie jazykové kultury – doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

  Aktuální problémy pragmatiky – doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

  Aktuální problémy sociolingvistiky – doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.

  Aktuální problémy psycholingvistiky – doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D

  Aktuální problémy sémantiky a filozofie jazyka – PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D., Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

  Aktuální problémy kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky – doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc.

  Aktuální problémy komputační lingvistiky - doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

  Aktuální problémy obecné lingvistiky – Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.


 • CIZÍ JAZYK - anglický jazyk

  kód předmětu: OPDA1A031A

  vyučující: Mgr. Petr Lašťovička PhDr. Klára Uličná, Ph.D

  anotace: Kurz je zaměřen na výklad a prohlubování znalostí studentů po střední škole se zaměřením na všechny jazykovédovednosti: poslech a konverzace (vyjádření postoje, názoru, nesouhlasu, atd.), gramatické struktury a rozšiřováníaktivní slovní zásoby se zaměřením na školní prostředí. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktického využitídidakticko-metodologických postupů, způsobů testování, apod.). Různé způsoby praktického využití audio a videomateriálů ve výuce. Tématické okruhy: 1. Introduction to various school systems: practical discussion, expressingpoint of view, vocabulary connected to education 2. Tenses explained in context: present x past, past x present perfect,past x past perfect 3. Socialising and Classroom interaction: polite language use, modal verbs conveying politeness,classroom instructions 4. Rules and Freedoms: obligations and permissions in the present and in the past 5. Dilemmas+ Problems and Solutions: imaginary situations in the past with IF, modals and perfect infinitives 6. Presentation andMaking speech: introduction to vocabulary and grammar needed to give a good presentation/speech.


POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY


 • Metodologický kurz

  kód předmětu: OPDC1C002B

  vyučujícící: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

  anotace: Cílem kurzu je poskytnout 1. teoreticko-metodologické zázemí pro designování vlastního výzkumu v oblasti didaktiky českého jazyka; 2. osvojení techniky a metod vědecké práce, etických zásad vědecké práce, pracovních návyků, dovednosti strukturace odborného textu, prezentace výsledků, jejich diskuse a obhájení. Těchto cílů bude dosaženo jednak na teoretické, jednak na aplikační úrovni. Student prokáže bezpečnou znalost základní studijní literatury a literatury zaměřené k povaze disertační práce a podrobí kritické revizi svůj vstupní návrh projektu. Zpracuje rozšířenou anotaci disertačního spisu, v níž budou formulovány adekvátní výzkumné cíle a problémy, metody jejich dosažení, a vysloveny výzkumné předpoklady. Student navrhne optimální výzkumnou techniku, stanoví reprezentativní výzkumný vzorek, způsob sběru a fixace dat, jejich analýzu, způsob jejich vyhodnocení. Navrhne vhodný postup výzkumné práce (předpilotní studie, pilotní studie, hlavní výzkum) a připraví rozšířenou anotaci k veřejné obhajobě. Teoretická úroveň: Ad 1. Metodologické otázky výzkumné práce v didaktice českého jazyka: - stanovení výzkumných cílů a formulace výzkumných problémů - problematika volby metod a stanovení výzkumného vzorku - typy výzkumů, kvalitativní, kvantitativní, smíšený výzkum - hypotéza a její formulace, typy hypotéz, deskriptivní a kauzální hypotézy - design kvalitativního výzkumu, stanovení otázek, metody, triangulace, kritéria pro evaluaci - kvalitativní výzkum v didaktice českého jazyka - kvalitativní metody v závislosti na typu výzkumu; experiment v lingvodidaktickém výzkumu - případové studie a longitudinální výzkumy - sběr dat, jejich klasifikace a analýza – hloubkové a skupinové rozhovory, pozorování, klasifikační, vztahová a kauzální analýza, atomární analýza, zakotvená teorie, narační analýza, obsahová analýza, konceptová analýza, metodika AAA, typy lingvistické analýzy (kurikulárních dokumentů, žákovských komunikátů, komunikačních situací aj.) - základní typy kvantitativního výzkumu, statistické metody vyhodnocení dat, interpretace - základy metodologie lingvistického výzkumu, empirický výzkum v lingvistice, kvalitativní a kvalitativní výzkum v lingvistice (textová analýza, gramatická analýza, terénní výzkum, sociolingvistické metody, psycholingvistické metody, konverzační analýza, analýza diskurzu) - korpusové metody, zásady tvorby korpusu, způsoby záznamu a přepisu, značkování Ad 2. Technika vědecké práce, charakteristika vědeckého sdělení a jeho typy, prezentace výsledků, zásady tvorby odborného textu, kritická práce s prameny a literaturou, zásady a etika vědeckého diskurzu.


 • Metody pedagogického výzkumu v didaktice českého jazyka

  kód předmětu:OPDC1C001B

  vyučující: PhDr. Karel Starý, Ph.D. PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

  anotace:

  Student si volí podle zaměření své disertační práce buď modul a) kvantitativní metody výzkumu nebo modul b) kvalitativní metody výzkumu.

  a) kvantitativní metody výzkumu

  Kvantitativní výzkum v oborových didaktikách má svá specifika. Zpravidla nelze na úrovni disertační práce dosahovat velkých a reprezentativních výběrů žáků pro zapojení do výzkumu. S tímto ohledem a se zřetelem ke specifickým výzkumným otázkám z didaktiky českého jazyka bude obsah předmětu do určité míry uzpůsobován výzkumným potřebám studentů. Cílem předmětu je seznámit studenty s nároky na kvantitativní výzkum ve společenských vědách, nabídnout jim škálu využitelných výzkumných metod a podle zaměření disertační práce nabídnout varianty dopracování jejich výzkumného plánu do přijatelné a realistické podoby. Témata:

  • Formulace výzkumného problému, výzkumných otázek a hypotéz.

  • Design výzkumu, experimentální a kvaziexperimentální výzkumné plány.

  • Populace a výběrové soubory.

  • Metody výzkumu: didaktické testy, dotazník, pozorování, rozhovory.

  • Postupy statistického zpracování dat: popisná statistika, prezentace pomocí tabulek a grafů.


  b) kvalitativní metody výzkumu.

  Studenti budou seznámeni se základními teoretickými a metodologickými východisky kvalitativního výzkumu. Kurz bude specificky zaměřen na strategii případové studie a v jejím rámci budou vysvětleny hlavní metody shromažďování dat – pozorování a rozhovory, včetně způsobů pořizování záznamů. V průběhu distanční části kurzu budou účastníci provádět vlastní sběr dat. Součástí kurzu bude zpracování dat a jejich analýza. Studenti budou seznámeni s postupy kódování textu v softwarovém prostředí pro kvalitativní analýzu (MAXQDA). Ad modul b) Témata:

  • Výzkumné otázky

  • Design případové studie, zakotvená teorie, etnografický výzkum

  • Specifika analýzy kvalitativních dat

  • Publikování výsledků kvalitativních studií • Korpus jako výzkumný nástroj didaktiky jazyka

  kód předmětu: OPDC1C003B

  vyučující: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

  anotace:: Předmět je koncipován jako pokročilejší vhled do korpusové lingvistiky s přihlédnutím k problematice didaktiky češtiny jako mateřského i jako druhého jazyka. Studenti se seznámí nejen se současnými jazykovými zdroji pro češtinu, ale také s nejvýznamnějšími korpusy jiných jazyků. Vedle korpusů obecných bude speciální pozornost věnována korpusům akvizičním. Studenti se budou také formou konzultací a četbou odborných textů seznamovat se základními koncepty korpusové lingvistiky (kolokace, sémantická preference, keyword analysis atp.). Písemná práce by měla být zaměřena na didaktický problém, který je řešitelný s využitím nástrojů a metod korpusového výzkumu.


 • Specifika blízce příbuzných jazyků ve vyučování češtiny jako druhého jazyka

  kód předmětu: OPDC1C004B

  vyučující: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

  anotace: Statistické údaje o migraci do České republiky ukazují, že mezi cizinci, kteří se usazují v ČR, početně velmi výrazně převažují Slované (v roce 2014 bylo v ČR nejvíce Ukrajinců, 105,1 tis., pak následují Slováci 90,9 tis., Vietnamci, 57,4 tis. a občané Ruské federace, 33,4 tis.). Spolu s dospělými přijíždějí také děti, které podle českého zákonodárství mají právo navštěvovat české školy, v důsledku čehož v některých regionech (Praha, Středočeský, Karlovarský a Jihomoravský kraj) je jejich školní docházka spíše pravidlem než výjimkou (srov. Kostelecká, Y. a kol.). Žáci s prvním jazykem slovanským tvoří podstatnou část dětí – cizinců v českých školách, přičemž v převažující většině se na ně vztahují podmínky pro přistěhovalce z třetích zemí a specializovaná výuka pro ně tedy není prozatím finančně nijak speciálně podporována. Dalším typickým rysem těchto dětí je, že přicházejí do ČR jako první přistěhovalecká generace, tedy zpravidla bez jakékoli znalosti češtiny a předpokládá se, že je učitel dovede k potřebné kompetenci, aby např. mohli skládat maturitu v češtině. Výuka češtiny jako druhého jazyka se tak stává se podstatnou součástí kompetence každého učitele češtiny v systému veřejného školství. Didaktika češtiny jako druhého (cizího jazyka) se již více než dvacet let v ČR rozvíjí velmi dynamicky, zatím však je vedena především snahou aplikovat metody a postupy, které se osvědčily zejména ve výuce angličtiny a které byly implementovány do ČR v podobě SERRJ. Tyto progresivní trendy však prakticky úplně pomíjejí hledisko strukturní distance L1 a L2, zejména specifickou situaci blízce příbuzných jazyků slovanských, která je z výše uvedených důvodů pro výuku češtiny jako druhého jazyka velmi podstatná. Tomu odpovídají i vytvářené didaktické příručky, které mají učitelé k dispozici. Přitom v ČR máme dlouho tradici tvorby didaktických příruček pro Slovany. Pro studenty doktorského studia Didaktika českého jazyka je tedy nezbytným předpokladem proniknout do metodiky zkoumání strukturní distance blízce příbuzných jazyků a vyvozování závěrů pro didaktiku češtiny jako druhého jazyka. Tato specifická situace vede k zásadním rozdílům v akvizici češtiny – v rychlosti osvojování materiálu a vytváření řečových kompetencí, v množství a struktuře vyučovaných jevů, ve způsobu vytváření mezijazyka (pokud budeme posuzovat tento proces touto metodikou), v rozdílném působení pozitivního a negativního transferu a nakonec i rychlosti dosahování mezní znalosti a jejích charakteristik. Součástí kompetence studentů doktorského studia Didaktika českého jazyka, kteří se zabývají didaktikou češtiny jako L2, musí být především schopnost porovnávacího studia češtiny a zvoleného slovanského jazyka (nebo jazyků) s cílem identifikovat shodné, funkčně a/nebo strukturně paralelní vyjadřovací prostředky a prostředky funkčně a/nebo strukturně odlišné. Z této informace musí být student schopen vycházet při plánování procesu akvizice češtiny a při posuzování progrese v kompetenci žáků a při práci s chybou.


 • Komunikační dovednosti a jejich rozvoj

  kód předmětu: OPDC1C005B

  vyučující: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

  anotace: Hlubší analýza komunikačních dovedností jako manifestací komunikační kompetence jedince ve vztahu ke kompetencím dalším, zvláště jazykové, resp. sociolingvistické a pragmatické; vývoj termínu komunikační kompetence, vztah pojmů komunikační činnosti – dovednosti – kompetence, teoretické vymezení. Evoluce komunikační kompetence jedince v závislosti na rozvoji jeho kognitivních procesů v průběhu školní edukace. Zvládání interakčních řečových modelů a kompenzačních strategií ve vztahu k osvojování konvenčních komunikačních schémat, způsoby dosahování komunikační úspěšnosti a možnosti jejich edukace. Výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumů, jejich analýza, diagnostika komunikační kompetence.


 • Psychodidaktické přístupy v didaktice českého jazyka Informační technologie ve výuce českého jazyka

  kód předmětu: OPDC1C006B

  vyučující: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

  anotace: Historie a vývoj oboru včetně československé tradice, jeho psychologický a psycholingvistický základ; konstruktivistické teorie učení, schémata a prekoncepty, aktuální výzkumy domácí i zahraniční, teorie mediovaného konstruktivismu ve výuce českého jazyka; procesy rozvíjení té části uvědomělého základu jazykové kompetence jedince, která dovoluje vytvářet abstraktní generické modely a identifikovat proces konceptualizace lingvistických pojmů/termínů; možnosti jazykového vyučování ve světle teorie strukturální kognitivní modifikace a metody instrumentálního obohacení; kognitivní lingvistika a didaktika češtiny.


 • Informační technologie ve výuce českého jazyka

  kód předmětu: OPDC1C008B

  vyučující: doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

  anotace: Cílem předmětu je soustředit kompetence nabyté v magisterském stupni – kompetenci oborovou, kompetenci didaktickou (lingvodidaktickou), kompetenci informatickou – a rozvinout je na kvalitativně vyšší úrovni. Studenti získají schopnost pohlížet na každý text zprostředkovaný informačními technologiemi měřítky zmíněných kompetencí a posoudit tak reálný přínos nelineárních elektronických textů pro výukový proces v českém jazyce. Budou umět jak zhodnotit text dodaný (např. z komerční sféry), tak vytvořit text (multimediální text) vlastní. Budou schopni posuzovat texty (výukové objekty) i z hlediska stylů učení, osvojí si dovednost určit využitelnost těchto textů (výukových objektů) pro znevýhodněné žáky. Pozornost bude věnována i způsobům účinným formám synchronní výuky v elektronickém prostředí. Okruhy výkladové části: - Vlastnosti výukového (lineárního i nelineárního) textu - Edukační (jazykové, didaktické, komunikační) vlastnosti elektronického textu (multimediálního hypertextu) - Tvorba elektronického výukového hypertextu.


 • Teorie médií a mediální diskurz

  kód předmětu: OPDC1C009B

  vyučující: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

  anotace: Předmět je zaměřen na získání znalostí z teorie mediální komunikace a mediální výchovy jako jednoho z průřezových témat školské praxe. Výuka se soustředí na jazyková specifika mediálního diskurzu v kontextu současné společnosti a mediálního trhu, na způsoby manipulace s informacemi a utváření reality prostřednictvím mediálního sdělení. Nástrojem získávání znalostí v daném předmětu je recepce mediálních textů a jejich interpretace, a to především na základě srovnání prezentace téže události v různých médiích. Obsahovou náplň předmětu představují tyto tematické okruhy: teorie mediální gramotnosti, teorie mediální výchovy v ČR a v zahraničí; vývoj médií a mediální teorie, metodologie výzkumu médií a mediální komunikace; didaktická transformace teorie médií ve školské praxi; stylové prostředky, komunikační a diskurzní strategie mediálního textu; konstrukce mediální reality prostřednictvím teorie rámců, teorie prototypu, sociální kategorizace a identity.


 • Dynamická stabilita jazykového systému češtiny

  kód předmětu: OPDC1C010B

  vyučující: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

  anotace: Předmět rozvíjí dovednosti získané v pregraduálním studiu a směřuje k posílení studentova kompetenčního základu v oblasti odborné lingvistiky. Jeho cílem je detailnější seznámení s dynamikou vývojových tendencí jazykového systému češtiny, a to do té míry, aby student pronikl hlouběji do jeho historie i současného stavu a aby na základě prohloubeného studia odborné literatury dokázal provést zasvěcenou jazykovou analýzu vybraného souboru komunikátů, postihnout relevantní inovační procesy v češtině, zformulovat jednoduché prognózy, a to na úrovni publikovatelné v odborném lingvistickém časopise. Student si vybere určitý problém na vybrané jazykové rovině či oblasti jazykových jevů, shromáždí reprezentativní množství jazykového materiálu, zvolí metodologii, provede analýzu a vysloví prognózy o dalším možném vývoji jazykového jevu. Studii nabídne recenzovanému lingvistickému periodiku.


 • Proměny a inovace vyjadřovacích dovedností z hlediska kognitivního a verbálního vývoje dítěte

  kód předmětu: OPDC1C011B

  vyučující: prof. PaedDr. L'udmila Liptáková, CSc.

  anotace: Kognitívny vývin dieťaťa. Štádiá kognitívneho vývinu. Základné kognitívne štruktúry. Jazyk a kognícia. Modulárny a holistický prístup ku skúmaniu vzťahu jazyka a kognície. Jazykový vývin dieťaťa. Teórie jazykového vývinu. Štádiá a tendencie jazykovej ontogenézy. Empirické výskumy vývinovej a edukačnej lingvistiky. Výskumy detských prekoncepcií jazykových a metajazykových javov. Súvislosť kognitívnych a jazykových štruktúr v jazykovom správaní sa dieťaťa. Jazykový obraz sveta dieťaťa. Komplexné chápanie komunikačnej kompetencie (interpersonálna, produkčná a recepčná textová kompetencia, čiastkové jazykové kompetencie). Komunikačná kompetencia ako súčasť kognitívnej kompetencie žiaka. Kognitívna taxonómia edukačných cieľov (znalostná dimenzia, dimenzia kognitívneho procesu). Vzťah implicitných a explicitných jazykových znalostí pri rozvíjaní jednotlivých oblastí komunikačnej kompetencie žiaka. Procesy recepcie textu a ich kognitívna determinovanost u detského recipienta. Procesy produkcie textu a ich kognitívna determinovanosť u detského produktora. Komplexné rozvíjanie gramotnosti žiaka. Vývinové a obsahové modely gramotnosti. Jazykovo-komunikačné učivo ako prostriedok rozvíjania kognitívnych a metakognitívnych procesov žiaka.


 • Didaktika českého jazyka ve vývojové perspektivě

  kód předmětu: OPDC1C012B

  vyčující: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

  anotace: Kurz seznámí studenty s historií didaktiky českého jazyka od jejího předdidaktického období, přes expanzivní rozvoj v 60. letech 20. století až do současnosti. Důraz bude kladen na vývoj lingvistiky jako konstitutivní báze oboru, včetně klíčových lingvistických paradigmat (pozitivistické, funkčně-strukturní, komunikačně-pragmatické, kognitivní…) a jejich odrazu v dobových kurikulech a učebnicích češtiny. Představeni budou významní představitelé české didaktiky a pedagogiky a jejich didaktické koncepce (přístup agramatický, gramatický, psychologický, pojmově-logický, komunikační, kognitivní aj.). Zohledněny budou společensko-historické aspekty determinující vývoj oboru. Identifikovány budou přesahy starších vývojových tendencí do současnosti.


 • Přirozené a didaktické situace ve vyučování češtině

  kód předmětu: OPDC1C013B

  vyučující: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

  anotace: Zahraniční teorie didaktických situací, transformace poznatků didaktiky přírodních věd pro potřeby didaktiky českého jazyka, vliv teorie didaktických situací na model pedagogické komunikace ve vyučování českému jazyku, a-didaktická situace a její etapy, přínos samostatného formulování edukačních strategií pro rozvoj komunikačních dovedností žáka a jeho jazykové gramotnosti. Podíl a konkurence přirozených a didaktických situací jako specifický problém výuky češtiny při propojování známé, v přirozené komunikaci nabyté jazykové zkušenosti žáka s uvědomělým osvojováním jazyka. Analýza didaktických situací a jejich příprava. Možnosti využití přirozených situací a jejich vztah k situacím didaktickým, přetváření přirozených situací v didaktické. Hospitační videostudie a anotace – analýza – alterace výukových situací (metodika AAA).


 • Didaktika mediální výchovy ve vyučovacím předmětu český jazyk

  kód předmětu: OPDC1C017B

  vyučující: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

  anotace: Mediální výchova (metody, cíle, obsah) a mediální produkty z jazykového hlediska – jazyk médií (všestranná jazyková analýza). Mediální produkt jako specifický druh jazykového komunikátu. Verbální a neverbální prostředky mediálních komunikátů v rámci didaktiky ČJL – rozeznání intencionálního užití. Persváze, manipulace a indoktrinace v mediálních komunikátech v ČJL z jazykového hlediska. Mediální žánry a jejich jazyková charakteristika. Mediální výchova jako průřezové téma, její specifika ve vztahu k výuce ČJL, možnosti interdisciplinárních vztahů. Mediální produkt jako výsledek jazykově-mediální kompetence žáka. Mediální produkt jako předmět žákovy jazykové analýzy z hlediska účinku na recipienta. Žák jako recipient a produktor v mediální výchově. Jazykové prostředky neetické žurnalistiky (fake news, hoax, jazykové analýzy dezinformačních webů, sociální sítě). Jazyková analýza a produkce neetické žurnalistiky, masmediální jazyková manipulace. Seminární práce (návrh didakticky odborně odůvodněné implementace vybraného mediálního obsahu do vyučovacího předmětu český jazyk, rozbor verbálních i neverbálních prostředků mediálního produktu).


 • Vývoj morfologické kompetence z psycholingvistické perspektivy

  kód předmětu: OPDC1C018B

  vyučující: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

  anotace: V současnosti je již dobře popsán sled osvojování jednotlivých gramatických kategorií češtiny a specifika osvojování gramatiky vysoce flektivního jazyka. Jedním z cílů moderní didaktiky mateřského jazyka je vycházet ze žákovských prekonceptů a navazovat ve výuce na aktuální implicitní znalosti žáků. Ty se vyvíjejí po celou dobu školní docházky a k menším modifikacím dochází i později v životě. Velké rozdíly mezi žáky se týkají nejen lexikální, ale i gramatické kompetence, což ovlivňuje u některých žáků negativně celý proces vzdělávání včetně motivace ke studiu. Cílem předmětu je seznámit studenty se standardním vývojem morfologie u dítěte, ale i možnými odchylkami a jejich příčinami. Hlavní pozornost ovšem bude věnována standardní vývojové trajektorii. Student se seznámí s osvojováním flexe ohebných slovních druhů a s osvojováním základních deklinačních a konjugačních paradigmat v batolecím a předškolním věku a s prekoncepty žáků mladšího školního věku. Předmět předpokládá samostatnou výzkumnou práci studenta. Student se zaměří na jeden konkrétní jazykový aspekt a bude sledovat jeho psycholingvistický vývoj ve standardní vývojové trajektorii a zároveň jeho pojetí v učebnicích a kurikulárních materiálech po celou dobu školní docházky, tj. od mateřské školy až po maturitní ročník. V práci bude student reflektovat, zda jsou kurikulární a učební materiály v souladu s dosavadními poznatky psycholingvistických bádání a se žákovskými prekoncepty. Metodologie výzkumné práce – kvalitativní či kvantitativní. Rozsah práce – 10 až 15 stran. Témata:

  •Osvojování gramatických kategorií substantiv, adjektiv a pronomin.

  •Osvojování gramatických kategorií verb.

  •Žákovské prekoncepty týkající se gramatických kategorií ohebných slovních druhů.

  •Školní zralost z hlediska psycholingvistiky.

  •Omezený a rozvinutý jazykový kód z psycholingvistické perspektivy


 • Vývoj syntaktické kompetence z psycholingvistické perspektivy

  kód předmětu: OPDC1C019B

  vyučující: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

  anotace: Syntaktická kompetence se začíná rozvíjet v raném věku, ale zároveň její vývoj trvá po celý život. Schopnost vytvářet smysluplné věty a rozumět i složitějším syntaktickým konstrukcím patří k základním požadavkům, které na žáky škola klade. Nedostatečně rozvinutá syntaktická kompetence ovlivní negativně funkční gramotnost, čtenářskou gramotnost, schopnost práce s informacemi. Týká se produktivních i receptivních komunikačních dovedností. U některých žáků ovlivňuje negativně celý proces vzdělávání včetně motivace ke studiu a četbě. Cílem předmětu je seznámit studenty se standardním vývojem syntaxe u dítěte, ale i možnými odchylkami a jejich příčinami. Hlavní pozornost ovšem bude věnována standardní vývojové trajektorii. Student se seznámí s osvojováním parataktických a hypotaktických syntaktických vztahů a vývojem jejich sémantiky. Seznámí se se zjištěními, která se týkají současného stavu míry osvojenosti syntaxe u současných žáků. Detekuje problematické oblasti vývoje a bude reflektovat možnosti didaktické intervence. Předmět předpokládá samostatnou výzkumnou práci studenta. Student se zaměří na jeden konkrétní jazykový aspekt z oblasti syntaxe a bude sledovat jeho psycholingvistický vývoj ve standardní vývojové trajektorii a zároveň jeho pojetí v učebnicích a kurikulárních materiálech po celou dobu školní docházky, tj. od mateřské školy až po maturitní ročník. V práci bude student reflektovat, zda jsou kurikulární a učební materiály v souladu s dosavadními poznatky psycholingvistických bádání a s žákovskými prekoncepty. Metodologie výzkumné práce – kvalitativní či kvantitativní. Rozsah práce – 10 až 15 stran. Témata:

  •Osvojování syntaktických struktur parataktických.

  •Osvojování syntaktických struktur hypotaktických.

  •Žákovské prekoncepty týkající se syntaktických struktur.

  •Vývoj syntaxe v pozdějším věku.

  •Omezený a rozvinutý jazykový kód z psycholingvistické perspektivy


 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce českého jazyka

  kód předmětu: OPDC1C020B

  vyučující: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

  anotace: Současné didaktické přístupy musí reflektovat individuální dispozice žáků. Kromě takových proměnných, jako jsou kognitivní a speciální schopnosti, osobnostní zvláštnosti či podnětnost rodinného prostředí se do obsahů vzdělávání, ale i forem výuky a hodnocení žáků promítají i dílčí deficity či handicapy žáků. Současný trend inkluzivního vzdělávání klade velké nároky na didaktické uchopení učiva ve vztahu k možnostem žáků, učitel musí být schopen individualizovat a diferencovat přístup k žákům a poskytovat jim potřebnou podporu pro rozvoj kognitivních, ale i dalších schopností a pro vyrovnání deficitů. Cílem předmětu je seznámit studenty s typologií žáků se speciálními potřebami, s důrazem na přechod od diagnóz k podpůrným opatřením. Dále jde o hledání specifických obsahů ve výuce českého jazyka, které jsou pro žáky se speciálními potřebami konkrétní typologie nejvíce problémové. Probrány budou tedy nejčastější problémy, vyskytující se u českých žáků a hledány možné formy podpory a nápravy. Důraz bude kladem na ta postižení či znevýhodnění, ve kterých dominují vývojové, sociální a psychosociální problémy žáků, pozornost nebude, kromě základní typologie, věnována žákům se smyslovými a tělesnými handicapy. Předmět předpokládá samostatnou výzkumnou práci studenta – „mini“ výzkumnou sondu do obsahů vzdělávání vzhledem ke konkrétnímu problému žáků ve výuce českého jazyka. Zvolí si jeden typologický problém žáků, kterému se bude věnovat v samostatné práci – s cílem identifikace dopadů konkrétního typu postižení na průběh a výstupy ve vzdělávání, přičemž nebude v závěrečné rovině chybět doporučení podpůrných opatření či podpůrných přístupů, včetně plánu pedagogické podpory. Metodologie výzkumné práce – kvalitativní či kvantitativní. Rozsah práce – 15 stran. Témata:

  •Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v současném trendu inkluzivního vzdělávání a jejich typologie, podpůrná opatření 1.-5. stupně (plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, úpravy obsahů a výstupů vzdělávání, pedagogické intervence, pomůcky aj.).

  •Žáci se specifickými poruchami učení a chování (problémy ve čtení, psaní, matematice), se specifickými poruchami řeči a jazykových schopností, specifické problémy a jejich kompenzace v přírodovědných předmětech, podpůrná opatření.

  •Žáci s psychiatrickými diagnózami, s poruchami autistického spektra, jejich problémy ve výuce přírodovědných předmětů, podpůrná opatření.

  •Podpůrný poradenský systém, aktuální výzvy, spolupráce učitele a poradenských pracovníků.

  •Profesní rozvoj učitele v oblasti inkluzivního vzdělávání, metodická podpora.


 • Teorie lingvistických afázií a vývojová dysfázie u dítěte a žáka

  kód předmětu: OPDC1C021B

  vyučující: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

  anotace: Cesta k diagnóze vývojové dysfázie je často obtížná, lékaři jsou však schopni již kolem 2. roku života dítěte zaznamenat signály, že vývoj řeči neprobíhá zcela standardním způsobem a doporučují logopedické vyšetření, přičemž je často diagnostikována vývojová dysfázie, tedy porucha řeči způsobená omezenou činností mozku, zejména těch částí, které řídí řečové schopnosti. Proces vzniku vývojové dysfázie nebyl dosud zcela spolehlivě popsán, často se příčiny hledají již v období těhotenství. Závažnost dysfázie tkví v tom, že ve velmi důležitém období vývoje dítěte ovlivňuje také vývoj myšlení a oslabuje i jiné oblasti (motorické schopnosti, prostorovou orientaci, paměť aj.). Předmět se orientuje na rozpoznání určitých deficitů produkce a recepce jazyka a příp. možnosti, jak k osobě s takovým deficitem přistupovat ve výuce českého jazyka, a také na oblasti, které žákům s vývojovou dysfázií a dalšími deficity schopností mohou činit ve výuce obtíže. Pokouší se rovněž odpovědět na otázku, jak se s těmito obtížemi vypořádat. Přes základní typologii lingvistických afázií, k jejímuž výzkumu významně přispěla i lingvistika české provenience (Jakobson, H. Lehečková) a další kognitivně-motorické poruchy se dostáváme k hlavnímu tématu, vývojové dysfázii u dítěte. Cílem je osvojit si příslušnou terminologii a základní schémata symptomů, na jejichž základě může být dítě snadněji integrováno do standardní výuky. Předmět předpokládá samostatnou práci studentů ve formě seminární práce, rozsah je 15 normostran. Úkolem je vypracovat min. jednu kazuistiku i s návrhem nejvhodnějšího procesu inkluze žáka. Témata Typologie lingvistických afázií (Brocova, Wernickeho, globální, konduktivní, transkortikální motorická a senzorická ad.), historie afaziologie ve světě a v ČR Další poruchy kognitivních a motorických funkcí: apraxie, dyslálie, alexie, agrafie, akalkulie, agnosie ad. Vývojová dysfázie – etiologie, symptomatologie, diagnostika a možnosti terapie Integrace žáků s vývojovou dysfázií do vyučovacího předmětu český jazyk Specifika strategie v rehabilitaci a terapii vývojové dysfázie u dítěte v bilingvální rodině: důsledky pro integraci žáka do vyučovacího předmětu český jazyk


 • Moderní teorie hodnocení v didaktice českého jazyka

  kód předmětu: OPDC1C022B

  vyučující: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

  anotace: Současný proměňující se kontext vzdělávání klade nové otázky nejen v pojetí učení, ale také hodnocení. Změna pojetí výuky směrem k respektování individuálních potřeb žáků vede k přemýšlení o zkvalitnění hodnocení. Cílem předmětu je zorientovat studenty doktorského studijního programu v aktuálních zahraničních i domácích trendech hodnocení žáků, ve srovnávacím kontextu poukáže na hlavní cesty rozvoje školního hodnocení, zejména v oblasti formativního hodnocení, a na možnosti jejich využití při zvyšování kvality vlastní výuky českého jazyka. Teoretický rámec bude doplněn o konkrétní náměty, jak teoretické poznatky převést do každodenní praxe. Propojení teorie s praxí pomocí příkladů získaných rámci výzkumů na zahraničních i českých školách si klade za cíl inspirovat studenty doktorského studijního programu k využívání promyšleného systému hodnocení v jejich pedagogické činnosti, podnítit jejich zájem o učitelskou profesi a přispět ke zkvalitnění výuky českého jazyka. Předmět předpokládá samostatnou práci studenta doktorského studijního programu – student si vybere jednu z oblastí hodnocení v českém jazyce, kterou bude chtít rozvíjet, navrhne její implementaci ve výuce a bude sledovat dopady na učení žáků a práci učitele (využit může být akční výzkum či kvalitativní případová studie). Rozsah práce – 15 stran. Témata:

  •Školní hodnocení a pojetí výuky; Typy školního hodnocení; Aktéři školního hodnocení

  •Formativní hodnocení – vymezení pojmu; metody, techniky, nástroje a postupy formativního hodnocení v předmětu český jazyk

  •Kritéria hodnocení ve vztahu k písemným a mluvním projevům žáků

  •Kritéria hodnocení komunikační kompetence žáka

  •Komunikace ve formativním hodnocení; poskytování zpětné vazby; zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků

  •Žáci jako vlastníci svého učení: rozvoj sebehodnocení a vrstevnického hodnoceníPoslední změna: 13. říjen 2021 10:13 
Sdílet na: