UNCE

Univerzitní centra

Informace o vyhlášení druhého kola soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE)

Návrhy projektů lze průběžně předkládat prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. Uzávěrka pro podání návrhů projektů je stanovena na 14. srpna 2017, schválená centra zahájí činnost ke dni 1. 1. 2018.

Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 14. 7. 2017 na oddělení pro vědeckou činnost fakultní Formulář pro předkládání návrhů projektů UNCE


Odkaz webové stránky http://www.cuni.cz/UK-8377.html , kde byly zveřejněny odpovědi na často kladené otázky k aktuálnímu 2. kolu soutěže UNCE.
PedF UK UNCE: Centrum výzkumu základního vzdělávání                

Číslo projektu: UNCE 204001/2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova v Praze, UNCE (Univerzitní centra excelence)

Doba řešení: 2012 - 2017

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Rada projektu UNCE:  prof. PhDr. E. Walterová, CSc.,  PhDr. D. Greger, Ph.D. (ÚVRV), doc. PhDr. I. Pavelková, CSc., PhDr. I. Viktorová, Ph.D., PhDr. M. Rendl, CSc. (KPs), doc. RNDr. N. Vodrová, Ph.D., doc. RNDr. D. Jirotková, Ph.D.,  (KMDM), doc. PhDr. M. Šmejkalová, Ph.D., doc. PhDr. E. Hájková, CSc. (KČJ)

Řešitelé ÚVRV: prof. PhDr. E.Walterová, CSc., PhDr. D. Greger, Ph.D., RNDr. D. Dvořák, Ph.D., PhDr. Karel Starý, Ph.D., PhDr. M. Chvál, Ph.D., RNDr. J. Straková, Ph.D., PhDr. H. Voňková, Ph.D, PhDr. K. Černý, Ph.D., PaedDr. V. Ježková, Ph.D.

Zapojená pracoviště PedF UK: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK, katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra českého jazyka, katedra psychologie

Anotace:

Výzkum centra se zaměří na utváření základů vzdělanosti v období povinné školní docházky. Výsledky mezinárodních i domácích výzkumů v posledním desetiletí vykazují setrvalé zhoršování výsledků českých žáků jak absolutně, tak i relativně, a to především v matematické a čtenářské gramotnosti. V rámci projektu Centra budeme sekundární analýzou mezinárodních i domácích výzkumů hledat kulturní a sociální faktory, zejména charakteristiky vzdělávacího systému, škol, učitelů a žáků, které vysvětlují zhoršující se výsledky žáků. Ve vlastních sběrech a analýzách dat se zaměříme především na otázky učení a vyučování českému jazyku a matematice, podmínky a předpoklady porozumění učivu žáky, rozvoj kognitivní a autoregulačně-motivační složky při osvojování znalostí v těchto dvou klíčových vzdělávacích oblastech. Základním přínosem projektu Centra je transdisciplinární přístup k chápání procesů učení a vyučování v prostředí české základní školy, který integruje poznatky z pedagogiky, psychologie a oborových didaktik. Výzkumná šetření staví na kombinaci kvantitativních i kvalitativních přístupů, včetně metod v českém společenskovědním výzkumu opomíjených (experiment).


Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: