UNCE

Univerzitní centra

Dle Opatření rektora č. 48/2021

Přehled vynaložených finančních prostředků UNCE za rok 2021

1. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně evidence změn ve složení seniorů

a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu za rok 2021, vkládá

příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP

informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů

všech participujících fakult (ředitelů VŠ ústavů). Vložení přehledu do systému bude

umožněno od 1. února 2022.

2. Termín pro vložení přehledů se stanovuje na 28. února 2022.

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, Primus, SVV a GAUK

OR 42/2022 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.Informace o vyhlášení druhého kola soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE)

Návrhy projektů lze průběžně předkládat prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. Uzávěrka pro podání návrhů projektů je stanovena na 14. srpna 2017, schválená centra zahájí činnost ke dni 1. 1. 2018.

Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 14. 7. 2017 na oddělení pro vědeckou činnost fakultní Formulář pro předkládání návrhů projektů UNCE


Odkaz webové stránky http://www.cuni.cz/UK-8377.html , kde byly zveřejněny odpovědi na často kladené otázky k aktuálnímu 2. kolu soutěže UNCE.


PedF UK UNCE: Centrum výzkumu základního vzdělávání                

Číslo projektu: UNCE 204001/2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova v Praze, UNCE (Univerzitní centra excelence)

Doba řešení: 2012 - 2017

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Rada projektu UNCE:  prof. PhDr. E. Walterová, CSc.,  PhDr. D. Greger, Ph.D. (ÚVRV), doc. PhDr. I. Pavelková, CSc., PhDr. I. Viktorová, Ph.D., PhDr. M. Rendl, CSc. (KPs), doc. RNDr. N. Vodrová, Ph.D., doc. RNDr. D. Jirotková, Ph.D.,  (KMDM), doc. PhDr. M. Šmejkalová, Ph.D., doc. PhDr. E. Hájková, CSc. (KČJ)

Řešitelé ÚVRV: prof. PhDr. E.Walterová, CSc., PhDr. D. Greger, Ph.D., RNDr. D. Dvořák, Ph.D., PhDr. Karel Starý, Ph.D., PhDr. M. Chvál, Ph.D., RNDr. J. Straková, Ph.D., PhDr. H. Voňková, Ph.D, PhDr. K. Černý, Ph.D., PaedDr. V. Ježková, Ph.D.

Zapojená pracoviště PedF UK: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK, katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra českého jazyka, katedra psychologie

Anotace:

Výzkum centra se zaměří na utváření základů vzdělanosti v období povinné školní docházky. Výsledky mezinárodních i domácích výzkumů v posledním desetiletí vykazují setrvalé zhoršování výsledků českých žáků jak absolutně, tak i relativně, a to především v matematické a čtenářské gramotnosti. V rámci projektu Centra budeme sekundární analýzou mezinárodních i domácích výzkumů hledat kulturní a sociální faktory, zejména charakteristiky vzdělávacího systému, škol, učitelů a žáků, které vysvětlují zhoršující se výsledky žáků. Ve vlastních sběrech a analýzách dat se zaměříme především na otázky učení a vyučování českému jazyku a matematice, podmínky a předpoklady porozumění učivu žáky, rozvoj kognitivní a autoregulačně-motivační složky při osvojování znalostí v těchto dvou klíčových vzdělávacích oblastech. Základním přínosem projektu Centra je transdisciplinární přístup k chápání procesů učení a vyučování v prostředí české základní školy, který integruje poznatky z pedagogiky, psychologie a oborových didaktik. Výzkumná šetření staví na kombinaci kvantitativních i kvalitativních přístupů, včetně metod v českém společenskovědním výzkumu opomíjených (experiment).


Poslední změna: 16. leden 2023 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: