Oddělení pro zahraniční vztahy

Oddělení pro zahraniční vztahy je tvořeno proděkanem pro zahraniční vztahy a dalšími pracovníky oddělení. Oddělení pro zahraniční vztahy také spolupracuje s referenty pro zahraniční spolupráci, kteří byli ustanoveni na každé katedře a ústavu PedF UK. Tito referenti doplňují údaje o zahraničních aktivitách a mezinárodní spolupráci svých pracovišť na intranetu do fakultní databáze. Referent pro zahraniční spolupráci obvykle plní funkci i ERASMUS+ koordinátora pracoviště.


Proděkan pro zahraniční vztahy se soustřeďuje na rozvíjení vztahů se zahraničními univerzitami a dalšími vzdělávacími a vědeckovýzkumnými institucemi v zahraničí.


  • Projednává a prosazuje nabídky k meziuniverzitní spolupráci přicházející z rektorátu na fakultu, přijímá podněty členů fakulty k prohloubení existujících mezinárodních aktivit, k rozvoji nových forem vědecké mezinárodní kooperace či studentských výměn apod. a předkládá je v návrhu vedení fakulty.

  • Iniciuje jednání s rektorátem o možnostech rozšíření meziuniverzitních smluv.

  • Podporuje účast studentů na významných zahraničních akcích (UNICA, ...).

  • Přijímá významné zahraniční hosty.

  • Přijímá skupiny zahraničních studentů z univerzit.

  • Je fakultním koordinátorem programu Erasmus+.


Data o zapojení PedF UK do mezinárodní spolupráce včetně mobilit shromažďuje odd. pro zahraniční vztahy ve spolupráci s referenty pro zahraniční spolupráci pracovišť prostřednictvím interní databáze.


Poslední změna: 7. září 2022 14:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: