Základní informace

ERASMUS+

Program ERASMUS vznikl s cílem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělávání evropský rozměr.


Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR.


Na Univerzitě Karlově je program Erasmus koordinován Evropskou kanceláří. Informace o studiu v zahraničí poskytuje též Informační poradenské centrum UK.


Na každé fakultě UK působí fakultní koordinátor. Na každé katedře PedF UK byl stanoven katedrální koordinátor.


Zapojení do jednotlivých aktivit v rámci programu Erasmus+ je realizováno prostřednictvím tzv. bilaterálních smluv mezi partnerskými univerzitami. Na UK PedF, stejně jako i na ostatních fakultách UK, jsou tyto smlouvy navrhovány a uzavírány přímo mezi jednotlivými katedrami. Podepisuje je fakultní koordinátor, který je předá RUK k zaevidování.


Podrobné informace pro zájemce


Zájemci o ERASMUS+ mobilitu se registrují pomocí online webové aplikace pro vyjíždějící studenty a doktorandy na adrese. Registrace probíhá zpravidla na jaře pro mobilitu během následujícího akademického roku. Pro konkrétní termíny sledujte aktuality na webu, facebooku či nástěnkách.


Studenti, kteří pak budou následně vybráni ve výběrovém řízení na ERASMUS+ mobilitu, se při pobytu v zahraničí řídí pokyny vydanými studijním oddělením ("Desatero") a pokyny zahraničního oddělení.


Obecné informace o ERASMUS aktivitách najdete i na Facebooku.


UK v Praze na ERASMUS mobilitu vyslala na zahraniční univerzity už přes 10000 studentů.


Pro zahraniční studenty je UK zajímavou univerzitou, kde mohou studovat v rámci ERASMUS+ programu.


Zajímavosti z 2014:


„Mezinárodní redakce” online časopisu UKiForum sestavená z velké části našich Erasmus studentů obdržela 1. místo v národním kole soutěže European Charlemagne Youth Prize pro projekty mladých Evropanů do 30 let:


Aktuální články studentů UK naleznete zde


Důležité: byla vydána Opatření Rektora Kvalifikační podmínky pro mobility studentů (studijní pobyty a praktické stáže) a mobilitu absolventů UK od roku 2015/2016 (s účinností od 15.6.2015).


Od 2014/15 se realizuje ERASMUS program v nové podobě jako ERASMUS+ program.


Informace o programu ERASMUS+ v akademickém roce 2018/9:

a) STUDIJNÍ MOBILITY

Zájemci o studijní pobyt v rámci ERASMUS+ na rok 2018/19 podávají přihlášky na studijní pobyty a stáže pomocí systému na https://is.cuni.cz/webapps. On-line aplikace bude otevřena v období od 19.2.2018 a do 11.3.2018. Termíny výběrových řízení pro ERASMUS+ mobility zveřejní katedry na svých webech, nástěnkach nebo na www stránkách ERASMUS.

Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky. Student si vybírá univerzity z nabídky bilaterálních smluv, které má uzavřena jeho oborová katedra na PedF UK. Informace o ERASMUS+ jsou zveřejněny na: http://www.cuni.cz/UK-6709.html.

UPOZORNĚNÍ: Výběrové řízení pro studijní mobility se koná vždy jen 1x ročně, na celý akademický rok, tj. zimní i letní semestr. Kontaktujte své katedrální koordinátory.

b) STÁŽE

Pro podávání žádostí o stáž v rámci ERASMUS+ jsou zpravidla vyhlašovány dva termíny (jarní - řádný, podzimní - dodatečný), záleží však na finančních prostředcích, které fakulta z programu obdrží. Výběrová řízení organizuje odd. pro zahraniční vztahy. Výběrové řízení na akademický rok 2018/2019 proběhne cca v březnu 2018.


Formuláře pro vyjíždějící studenty:


  • Před výjezdem do zahraničí může student požádat o individuální studijní plán (ISP) v souladu s Pravidly pro organizaci studia na PedF UK. Žádost o ISP se podává na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách studijního oddělení. Student se tak ještě před výjezdem do zahraničí dohodne s vyučujícími PedF UK na podmínkách studia vybraných předmětů formou individuální výuky. Povinnou přílohou každé žádosti o ISP je návrh průběhu podmínek plnění ISP. K návrhu se vyjadřuje vyučující každého předmětu obsaženého v ISP. Vyjádření obsahuje zejména konkrétní požadavky na plnění předmětu, formy práce, redukci přímé výuky, způsob a termín kontroly studia předmětu.

  • Po návratu ze zahraničí - Formulář pro vyjíždějící studenty: Vyšší počet kreditů (rozdíl při uznání předmětů) může být studentovi uznán na základě žádosti studenta o přiznání kreditů za volitelné předměty - Žádost o uznání předmětu jako volitelného pro ERASMUS+


Studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí:

  • (1) před odjezdem nahlásí svůj odjezd na oddělení pro zahraniční vztahy

  • (2) po příjezdu ze zahraničí nahlásí svůj příjezd na oddělení pro zahraniční vztahy a předají k archivaci kopii protolu o předmětech absolvovaných během studia v zahraničí (tzv. transcript).

  • (3) po příjezdu vyplní evaluační dotazník.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: