Základní informace

ERASMUS+

Program ERASMUS vznikl s cílem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělávání evropský rozměr.


Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR.


Na Univerzitě Karlově je program Erasmus koordinován Evropskou kanceláří. Informace o studiu v zahraničí poskytuje též Informační poradenské centrum UK.


Na každé fakultě UK působí fakultní koordinátor. Na každé katedře PedF UK byl stanoven katedrální koordinátor.


Zapojení do jednotlivých aktivit v rámci programu Erasmus+ je realizováno prostřednictvím tzv. bilaterálních smluv mezi partnerskými univerzitami. Na UK PedF, stejně jako i na ostatních fakultách UK, jsou tyto smlouvy navrhovány a uzavírány přímo mezi jednotlivými katedrami. Podepisuje je fakultní koordinátor, který je předá RUK k zaevidování.


Podrobné informace pro zájemce


Zájemci o ERASMUS+ mobilitu se registrují pomocí online webové aplikace pro vyjíždějící studenty a doktorandy na adrese. Registrace probíhá zpravidla na jaře pro mobilitu během následujícího akademického roku. Pro konkrétní termíny sledujte aktuality na webu, facebooku či nástěnkách.


Studenti, kteří pak budou následně vybráni ve výběrovém řízení na ERASMUS+ mobilitu, se při pobytu v zahraničí řídí pokyny vydanými studijním oddělením ("Desatero") a pokyny zahraničního oddělení.


Obecné informace o ERASMUS aktivitách najdete i na Facebooku.Důležité: byla vydána Opatření Rektora č. 27/2017 Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy
Informace o programu ERASMUS+

a) STUDIJNÍ MOBILITY

Zájemci o studijní pobyt v rámci ERASMUS+ na další akademický rok podávají přihlášky na studijní pobyty a stáže pomocí systému na https://is.cuni.cz/webapps. Termín otevření aplikace je vždy oznámen v sekci aktuality . Termíny výběrových řízení pro ERASMUS+ mobility zveřejní katedry na svých webech, nástěnkách nebo na www stránkách ERASMUS.

Každý student si může založit maximálně 3 přihlášky. Student si vybírá univerzity z nabídky bilaterálních smluv, které má uzavřena jeho oborová katedra na PedF UK. Informace o ERASMUS+ jsou zveřejněny na: http://www.cuni.cz/UK-6709.html.


UPOZORNĚNÍ: Výběrové řízení pro studijní mobility se koná vždy jen 1x ročně, na celý akademický rok, tj. zimní i letní semestr. Kontaktujte své katederní koordinátory.


b) STÁŽE

Pro podávání žádostí o stáž v rámci ERASMUS+ jsou zpravidla vyhlašovány dva termíny (jarní - řádný, podzimní - dodatečný), záleží však na finančních prostředcích, které fakulta z programu obdrží. Výběrová řízení organizuje odd. pro zahraniční vztahy. Výběrové řízení jsou vždy ohlášena v sekci aktuality


Formuláře a informace pro vyjíždějící studenty:


  • Před výjezdem do zahraničí může student požádat o individuální studijní plán (ISP) v souladu s Pravidly pro organizaci studia na PedF UK. Žádost o ISP se podává na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách studijního oddělení. Student se tak ještě před výjezdem do zahraničí dohodne s vyučujícími PedF UK na podmínkách studia vybraných předmětů formou individuální výuky. Povinnou přílohou každé žádosti o ISP je návrh průběhu podmínek plnění ISP. K návrhu se vyjadřuje vyučující každého předmětu obsaženého v ISP. Vyjádření obsahuje zejména konkrétní požadavky na plnění předmětu, formy práce, redukci přímé výuky, způsob a termín kontroly studia předmětu.

  • Po návratu ze zahraničí musí student požádat o uznání předmětů studovaných v zahraničí Formuláře a pokyny. Vyšší počet kreditů (rozdíl při uznání předmětů) bude studentovi uznán na základě žádosti za volitelné předměty.


Studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí:

  • (1) kompletně vyplní přihlášku https://is.cuni.cz/webapps a odevzdají studijní plán (včetně podpisů vyučujících) na OZV PedF UK

  • (2) doloží akceptaci z partnerské univerzity včetně termínu pobytu na OZV PedF UK

  • (3) založí si eurový účet a potřebné údaje vloží do webapps

  • (4) počkají na vyzvání Evropskou kanceláří RUK k podpisu účastnické smlouvy

  • (5) po příjezdu do zahraničí zaktualizují seznam předmětů https://is.cuni.cz/webapps a budou kontaktovat OZV PedF UK do 3 týdnů od začátku semestru

  • (6) po příjezdu ze zahraničí nahlásí svůj příjezd na oddělení pro zahraniční vztahy a předají k archivaci kopii protokolu o předmětech absolvovaných během studia v zahraničí (tzv. transcript) a potvrzení o délce pobytu

  • (4) požádají o uznání předmětů Formuláře a pokyny

  • (5) po příjezdu vyplní evaluační dotazník a online jazykový test (v případě jazykové podpory)


Poslední změna: 15. březen 2022 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: