Pokyny pro předkladatele

Prezentace k možnostem předkládání projektů v programu Erasmus+ ke stažení.


Pokyny pro předkladatele mezinárodních projektů:


Před podáním žádosti musí předkladatel mezinárodního projektu získat Doporučení/souhlas k podání žádosti o mezinárodní projekt děkankou PedF UK/rektorem UK.


Žadatel o toto doporučení/souhlas předloží:


  1. Základní dokumentaci k projektu (která bude součástí žádosti zaslané grantové agentuře)

  2. Rozpočet projektu

  3. Vyplněnou tabulku (viz Příloha formuláře Doporučení/souhlas k podání žádosti o mezinárodní projekt děkankou PedF UK/rektorem UK).

Postup:

(1) Žadatel je povinen nejdříve se seznámit s platnými interními předpisy stanovujícími pravidla pro administraci a financování tohoto typu projektů.


(2) Poté se k projektové žádosti vyjádří vedoucí katedry.


(3) V případě vědecko-výzkumného projektu odevzdá žadatel dokumentaci na oddělení pro vědeckou činnost k vyjádření proděkana pro vědu a výzkum. V ostatních případech kolonku proškrtněte.


(4) V případě, že výstupem projektu je participace ve studiu, vytvoření studijního programu, udělení graduace atd., zajistí žadatel vyjádření studijního proděkana. V ostatních případech kolonku proškrtněte.


(5) Ke všem žádostem o mezinárodní projekty se vyjadřuje tajemník fakulty.


(6) Poté je dokumentace předána na oddělení pro zahraniční vztahy (projektovému referentovi), který po kontrole administrativních náležitostí předá tuto dokumentaci proděkanovi pro zahraniční vztahy. Ten rovněž poskytuje vyjádření ke všem mezinárodním projektům. Proděkan pro zahraniční vztahy předkládá návrh žádosti o projekt kolegiu děkana.


(7) V případě potřeby podpisu děkana PedF UK/rektora UK, postoupí proděkan pro zahraniční vztahy žádost včetně dokumentu k podpisu děkanovi PedF UK.


(8)  Na závěr se projektová dokumentace vrací k založení na oddělení pro zahraniční vztahy. Případnou komunikaci s Rektorátem UK zajistí oddělení pro zahraniční vztahy.


Kompletní dokumentace projektu bude archivována na oddělení pro zahraniční vztahy a na vyžádání vedení fakulty kdykoliv k dispozici.


K prostudování předložených materiálů si vedení fakulty vyhrazuje 5 pracovních dnů. Žadatel musí počítat s tím, že během této doby může být vedením fakulty přizván k projednání žádosti.


V případě, že dokumentaci musí podepsat rektor UK, je nutno počítat s tím, že si rektorát UK k prostudování žádosti vyhrazuje až 10 pracovních dnů.


V případě nejasností se obracejte na vedoucí Oddělení pro zahraniční vztahy, paní Zuzanu Trnkovou ( ).


Poslední změna: 29. listopad 2016 13:33 
Sdílet na: