PROGRAM Didaktika biologie


Nabídka studijních předmětů, kurzů a seminářů

Doktorský studijní program Didaktika biologie P0111D30A3696 / P0111D300035

Prohlížení studijního plánu v SIS

 • Metodologie pedagogického výzkumu

  kód předmětu OPDZ1P005A

  vyučující:

  doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

  anotace: Cílem předmětu je seznámit doktorandy s hlavními přístupy k pedagogickému výzkumu a vést je ke kritickému hodnocení převládajících, „paradigmatických“ metodologických přístupů, včetně předností a nedostatků dominujících metodologických řešení specifických výzkumných problémů v pedagogice. Studenti získané praktické poznatky aplikují na výzkumné projekty v rámci svého doktorského studia. Obsah předmětu je rozdělen do těchto čtyř základních okruhů:

  1. kvantitativní výzkum,

  2. kvalitativní výzkum,

  3. smíšený výzkum,

  4. didaktický akční výzkum.


 • Aktuální problémy didaktiky biologie

  kód předmětu OPDB1B021A

  vyučující:

  RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. PhDr. Jan Petr, Ph.D.

  anotace: Hlavní cíle předmětu:

  • orientace studenta v současné situaci řešení odborných problémů v oblasti didaktiky biologie (respektive přírodopisu) a v hlavních oblastech světového výzkumu v didaktice biologie;

  • zvládnutí formulace vědeckého problému a jeho kritické analýzy;

  • vytvoření komparačního pohledu na didaktiku biologie v ČR ve světle problematiky řešené v zahraničí.

  Rámcový obsah:

  • Problémy didaktiky biologie z pohledu účastníků semináře;

  • Didaktika a metodika výuky biologie, stav didaktiky biologie a výzkumu v didaktice biologie v ČR ve vztahu k situaci v zahraničí a nárokům na doktorské studium.

  • Přístupy k řešení problémů ve vzdělávání v biologii v německy a anglicky mluvících zemích a v ČR.

  • Výzkumná témata v didaktice biologie v ČR.

  • Trendy v přírodovědném a biologickém vzdělávání – přehled situace v ČR a ve světě (

  • Motivace a vztah žáků ke studiu přírodovědných předmětů, resp. přírodopisu a biologie

  • Problém přípravy učitelů biologie;

  • Formativní a sumativní hodnocení vzdělávání a problém hodnocení výsledků vzdělávání v biologii.

  V rámci každého tématu bude student zpracovávat analýzu zvolené dílčí problematiky a způsobů jejího řešení na základě publikovaných odborných sdělení. Tato analýza bude prezentována studenty během výuky a jednotlivá témata budou diskutována.


 • CIZÍ JAZYK - anglický jazyk

  kód předmětu OPDA1A031A

  vyučující:

  Mgr. Petr Lašťovička, PhDr. Klára Uličná, Ph.D.

  anotace: Kurz je zaměřen na výklad a prohlubování znalostí studentů po střední škole se zaměřením na všechny jazykovédovednosti: poslech a konverzace (vyjádření postoje, názoru, nesouhlasu, atd.), gramatické struktury a rozšiřováníaktivní slovní zásoby se zaměřením na školní prostředí. Studenti jsou uvedeni do problematiky praktického využitídidakticko-metodologických postupů, způsobů testování, apod.). Různé způsoby praktického využití audio a videomateriálů ve výuce. Tématické okruhy: 1. Introduction to various school systems: practical discussion, expressingpoint of view, vocabulary connected to education 2. Tenses explained in context: present x past, past x present perfect,past x past perfect 3. Socialising and Classroom interaction: polite language use, modal verbs conveying politeness,classroom instructions 4. Rules and Freedoms: obligations and permissions in the present and in the past 5. Dilemmas+ Problems and Solutions: imaginary situations in the past with IF, modals and perfect infinitives 6. Presentation andMaking speech: introduction to vocabulary and grammar needed to give a good presentation/speech.POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY z pedagogicko-psychologický bloku:

 • Metodologie vědecké práce

  kód předmětu OPDB1Q031B

  vyučující:

  doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D., PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

  anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vědecké činnosti v sociálních vědách. Studenti jsou informováni o principech výzkumů, roli kvantitativních, kvalitativních a smíšených metod a jejich přínosem v rámci vývoje vědeckého poznání. Předmět se také věnuje obecným principům vědecké logiky, aktuálním vědeckým postupům a způsobům generování poznatků v společenskovědní oblasti. Studenti mají za úkol osvojit si zásady správného plánování a realizování výzkumné činnosti, volit adekvátní postupy, realizovat rešerše a analýzy a využívat moderních publikačních nástrojů a jejich potenciálu. Obsah předmětu po jednotlivých blocích:

  1.Proces vědeckého poznání a jeho specifika

  2.Role teorie, generování výstupů a jejich kumulace v databázích

  3.Realizace rešerší

  4.Výzkumný problém a tvorba výzkumných plánů ve společenskovědních oborech

  5.Zpracování dat a interpretace výsledk

  6.Odborný text, jeho struktura a citační normy


 • Psychodidaktika a neurodidaktika v oborově didaktických souvislostech

  kód předmětu OPDB1U041B

  vyučující:

  prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

  anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s rozšiřujícími poznatky navazujícími na vzdělávací obsah zaměřený na obecnou didaktiku a pedagogickou psychologii. Učení je v předmětu představováno jako komplex neurofyziologických procesů probíhajících v různých částech mozku, který je chápán v duchu biologické fenomenologie jako autopoietický systém. Diskutovány jsou mechanismy paměti a učení a možnosti jejich pedagogického ovlivňování. Vědomosti o neurofyziologických procesech v mozku jsou dále aplikovány do pedagogické oblasti v souvislosti s individuálními charakteristikami učících se jedinců. Během kurzu budou studenti seznámeni s přístupem autoregulovaného učení a nezbytnou složkou metakognice. Výuka zaměřená na podporu autoregulovaného učení a metakognice vede učící se jedince k rozvoji jejich základních kompetencí spojených s učením, s řešením problémů a samostatným tvůrčím uvažováním. Diskutovány budou i možnosti diagnostiky a metodologie způsobů zjišťování úrovně metakognitivní rozvinutosti a praktické cesty, které vedou k rozvoji a využití metakognitivního potenciálu učících se jedinců. Tematické zaměření předmětu se zaměřuje do těchto oblastí:

  • Neurofyziologické základy paměti a učení – mechanismy paměti, typy paměti, fyziologické faktory ovlivňující proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením.

  • Funkční zobrazování mozku, principy funkčních zobrazovacích metod – fMRI, PET, SPECT, MEG, význam funkčního zobrazování mozku pro studium procesů paměti a učení.

  • Styly učení – kognitivní styly, styly učení žáků, klasifikace stylů učení, vyučovací styly učitele, možnost ovlivňování stylů učení, efektivní využívání stylů učení v rámci edukačního procesu., diagnostika stylů učení.

  • Individuální charakteristiky učícího se jedince – vnitřní poznatkové systémy, jejich utváření, geneze a ovlivňování, prekoncepty a práce s naivními teoriemi ve vyučovacím procesu. Možnosti diagnostiky prekonceptů. Strategie překonávání miskoncepcí.

  • Didaktická rekonstrukce – didaktická transformace učiva, přibližování vnitřních poznatkových systémů učícího se jedince k aktuálnímu stavu poznání. Metody efektivního učení a vyučování, prostředky didaktické rekonstrukce. Volba optimálních učebních a vyučovacích strategií.

  • Vztah autoregulovaného učení a metakognice, komponenty metakognice, ontogeneze – vývojová psychologie a metakognitivní rozvoj, diagnostika metakognitivního potenciálu učícího se jedince – přístupy při zjišťování úrovně metakognitivní rozvinutosti.

  • Možnosti a limity záměrné intervence s cílem rozvoje metakognitivního potenciálu učícího se jedince. Výběr vhodných metod a forem edukace, rozvoj autoregulačních strategií.

  • Možnosti praktického využití poznatků týkajících se mechanismů paměti a učení. Netradiční přístupy k výuce, kritická analýza moderních trendů řízení učebního procesu ve vzdělávání dospělých; problémy terciární didaktiky.


 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce přírodovědných

  kód předmětu OPDB1Q042B

  vyučující:

  doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

  anotace: Současné didaktické přístupy musí reflektovat individuální dispozice žáků. Kromě takových proměnných, jako jsou kognitivní a speciální schopnosti, osobnostní zvláštnosti či podnětnost rodinného prostředí se do obsahů vzdělávání, ale i forem výuky a hodnocení žáků promítají i dílčí deficity či handicapy žáků. Současný trend inkluzivního vzdělávání klade velké nároky na didaktické uchopení učiva ve vztahu k možnostem žáků, učitel musí být schopen individualizovat a diferencovat přístup k žákům a poskytovat jim potřebnou podporu pro rozvoj kognitivních, ale i dalších schopností a pro vyrovnání deficitů. Cílem předmětu je seznámit studenty s typologií žáků se speciálními potřebami, s důrazem na přechod od diagnóz k podpůrným opatřením. Dále jde o hledání specifických obsahů v přírodovědných předmětech, zvláště v přírodopisu, které jsou pro žáky se speciálními potřebami konkrétní typologie nejvíce problémové. Probrány budou tedy nejčastější problémy, vyskytující se u českých žáků a hledány možné formy podpory a nápravy. Důraz bude kladem na ta postižení či znevýhodnění, ve kterých dominují vývojové, sociální a psychosociální problémy žáků, pozornost nebude, kromě základní typologie, věnována žákům se smyslovými a tělesnými handicapy. Předmět předpokládá samostatnou výzkumnou práci studenta – „mini“ výzkumnou sondu do obsahů vzdělávání vzhledem ke konkrétnímu problému žáků ve výuce přírodovědných předmětů (přírodopis). Zvolí si jeden typologický problém žáků, kterému se bude věnovat v samostatné práci – s cílem identifikace dopadů konkrétního typu postižení na průběh a výstupy ve vzdělávání, přičemž nebude v závěrečné rovině chybět doporučení podpůrných opatření či podpůrných přístupů, včetně plánu pedagogické podpory. Metodologie výzkumné práce – kvalitativní či kvantitativní. Rozsah práce – 15 stran. Témata:

  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v současném trendu inkluzivního vzdělávání a jejich typologie, podpůrná opatření 1.-5. stupně (plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, úpravy obsahů a výstupů vzdělávání, pedagogické intervence, pomůcky aj.).

  • Žáci se specifickými poruchami učení a chování (problémy ve čtení, psaní, matematice), se specifickými poruchami řeči a jazykových schopností, specifické problémy a jejich kompenzace v přírodovědných předmětech, podpůrná opatření.

  • Žáci s psychiatrickými diagnózami, s poruchami autistického spektra, jejich problémy ve výuce přírodovědných předmětů, podpůrná opatření.

  • Podpůrný poradenský systém, aktuální výzvy, spolupráce učitele a poradenských pracovníků.

  • Profesní rozvoj učitele v oblasti inkluzivního vzdělávání, metodická podpora.


 • Aktuální otázky pedagogiky

  kód předmětu OPDB1P043B

  vyučující: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

  anotace: Předmět seznamuje doktorandy s aktuálními tématy a problémy současné pedagogiky. Nabízí studentům různé pohledy na problematiku výchovy, které se odvíjejí od jejích cílů, historického kontextu a sociálních souvislostí. Pozornost je věnována cílům výchovy, problematice paradigmat ve společenských vědách, oblasti poruch chování, pedagogizaci prostředí, alternativním školám a multikulturní výchově. Součástí předmětu je také zamyšlení nad problematikou manipulace ve výchově. V rámci předmětu jsou studentům představeny významné osobnosti pedagogiky a analyzována jak jejich teoretická pedagogická činnost, tak praktická vychovatelská práce. Klíčová témata: pedagogická teleologie, sebevýchova, paradigmata společenských věd, antropologické paradigma pedagogiky, specifické a nespecifické poruchy chování, systémy péče o obtížně vychovatelné, pedagogizace prostředí, terezínská pedagogika, alternativní školy, multikulturní výchova, manipulace ve výchově.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY z oborově didaktického bloku

 • Aktuální trendy a témata moderní biologie ve vztahu ke kurikulu přírodopisu a biologie

  kód předmětu OPDB1B051B

  vyučující: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., PhDr. Jan Petr, Ph.D., doc. PaedDr. Mgr. Radka Závodská, Ph.D.

  anotace: Cílem kurzu je získat orientaci a zachytit vývoj aktuálních vědeckých poznatků ve vybraných biologických disciplínách (případně geologických vědách) zejména ve vztahu k současnému kurikulu přírodopisu a středoškolské biologie. Absolvent kurzu by měl být schopen pracovat s aktuálními poznatky v tom oboru biologie, který odpovídá tématu jeho disertačního projektu. Na základě znalosti vybraných témat, kterými se konkrétní obor biologie v současnosti zabývá, dokáže absolvent kriticky analyzovat kurikulum a navrhnout případné změny či doplňky tak, aby jeho obsah odpovídal současným výzkumům a poznatkům v daném oboru nebo oborech biologie (popřípadě geologických věd). Aktuální trendy a poznatky (zejména) v oborech: Geologické vědy, Biologie buňky a molekulární biologie, Genetika, Biologie organismů a taxonomie, Evoluční biologie, Ekologie a ochrana přírody (ohrožení přirozených formací a druhové rozmanitosti, globální ekologické problémy), Interdisciplinární vztahy biologie a dalších vědních oborů (biofyzika, biochemie, …), etické otázky.


 • Aplikace teorie učebnic ve výuce biologie

  kód předmětu OPDB1Z052B

  vyučující: doc. PaedDr. Mgr. Radka Závodská, Ph.D.

  anotace: Studenti se seznámí se zásadami tvorby učebnic (výukového portfolia, pracovních sešitů) z biologie. Studenti se naučí, jak vybrat a stanovit vzdělávací obsah učiva biologie tak, aby byly splněny požadavky odborné (vědecká správnost, aktuálnost s přihlédnutím k úrovni vědeckého poznaní i požadavkům daných RVP) a didaktické (přiměřenost věku a předchozím znalostem cílové skupiny studentů). Budou schopni aplikovat induktivní postup při vyvozování nových faktů a deduktivní postupy pro opakování a prohloubení znalostí. Uvědomí si, jak důležitou roli pro vytváření správných představ a porozumění biologickým dějům hraje grafické vyjádření (ilustrace, tabulky grafy) a užití konkrétních příkladů z praxe. Naučí se tvořit úvahové otázky, problémově stavěné učivo, testové otázky. Klíčová témata: Charakteristika kvalitní učebnice biologie/přírodopisu. Funkce učebnice biologie/přírodopisu. Analýza učebnic. Hodnocení učebnic, metody hodnocení. Znaky učebnic. Využití učebnice ve výuce. Tvorba výukových textů (pracovní sešity).


 • Teorie a využití praktických metod a forem výuky

  kód předmětu OPDB1Z053B

  vyučující:

  doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc., doc. PaedDr. Mgr. Radka Závodská, Ph.D.

  anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty s teorií praktických metod a forem výuky a s jejich aplikací v edukačním procesu s důrazem na výuku přírodovědných oborů na ZŠ a SŠ. První část kurzu je věnována teoretickým základům využití vybraných tradičních a moderních forem a metod výuky zaměřených na praktické přímé studium přírodních jevů v souvislosti s badatelsky orientovaným přístupem, projektovou výukou, s využitím ICT a distančních forem vzdělávání. Důraz je kladen rovněž na metody zážitkové pedagogiky a činnostního vyučování a jejich využití pro rozvíjení znalostí a dovedností v přírodovědném vzdělávání. Na základě teoretických znalostí forem a metod výuky, analýzy vzdělávacího cíle a edukačních postupů tvoří studenti v druhé části kurzu komplexní výukové projekty zaměřené na vztahy živé a neživé přírody a praktický přístup k poznávání přírodních procesů a pochopení souvislostí. Důraz je kladen na budování dovedností a co nejefektivnějšího využívání vybraných výukových forem a metod, jejichž aplikace umožní maximální dopad používaných výukových postupů v biologickém, resp. přírodovědném vzdělávání na ZŠ a SŠ včetně rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Klíčová témata: teoretické základy praktické výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí; příklady praktické výuky (laboratorní práce, vycházka, exkurze); realizace praktických forem a metod výuky s prvky badatelského přístupu, ICT, činnostního vzdělávání; zhodnocení edukačních projektů ve vztahu k rozvíjení kompetencí, znalostí a praktických dovedností.


 • Využití didaktických metod a různých způsobů pojetí výuky biologie v praxi

  kód předmětu OPDB1B054B

  vyučující: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.

  anotace: Cílem kurzu je seznámit posluchače s různými přístupy k analýze výukových situací o ohledem na využití vybraných didaktických metod a způsobů pojetí výuky přírodopisu a biologie a kritické zhodnocení jejich výhod a nevýhod při použití v praxi. Kurz je založen především na hospitacích/videohospitacích ve výuce přírodopisu a biologie na vybraných školách (českých klasických i alternativních, mezinárodních v ČR, případně zahraničních) s rozdílným pojetím výuky (systematická, ekologická, integrovaná apod.) nebo používající rozdílné přístupy k výuce (využití metody kritického myšlení, BOV apod.), na kritickém porovnání a zhodnocení provedeného pozorovaní. Předmět je realizován formou individuálních konzultací a samostatné práce studentů na třech setkáních:

  1. setkání: metody, formy a způsoby pojetí výuky přírodopisu, způsoby rozboru výukových situací; úkol: volné reflexe zadaných výukových situací včetně návrhů alternativ

  2. setkání: diskuse nad zpracovanými reflexemi s ohledem na rozvoj profesního vidění studenta, úkol: reflexe zaměřené na vybrané oborově didaktické jevy

  3. setkání: diskuse nad zpracovanými reflexemi


 • Základy kvantitativního výzkumu a statistické zpracování dat

  kód předmětu OPDB1B062B

  vyučující: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D., RNDr. Mgr. Tomáš Ditrich, Ph.D.

  anotace: Cílem kurzu je orientovat studenty ve výběru adekvátních metod hodnocení kvantitativních dat získaných v pedagogickém výzkumu a naučit je tyto metody užívat zejména s pomocí software Excel a STATISTICA, ale i jiných adekvátních dostupných PC programů (např. R, Canoco, GraphPad apod.) Obsah kurzu je variabilní v závislosti na potřebě a specifice testování kvantitativních dat k projektům jednotlivých zapsaných studentů. Obsah v obecné rovině zahrnuje tématiku: Výzkumný a experimentální design; náhodný výběr; náhodné veličiny a jejich charakteristiky; pseudoreplikace; intervalové odhady; testy závislosti - parametrické i neparametrické testy, lineární regrese, korelace, mnohorozměrné metody.


 • Environmentální výchova ve výuce biologie

  kód předmětu

  vyučující: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

  anotace: Kurz seznamuje studenty s teorií a výzkumem v oblasti environmentální výchovy. Studenti se seznámí s vývojem oboru v zahraničí i v České republice a s jednotlivými proudy, které s ním souvisí. Získají přehled o zakotvení EV ve formální, neformální i informální výchově a vzdělávání a o různých typech organizací, které se EV u nás i ve světě zabývají. Studenti se seznámí se základní literaturou a odbornými časopisy a konferencemi oboru. Jádrem kurzu je vědecká diskuse vybraných teoretických otázek EV, např. porovnávání různých strategií pro dosahování jednotlivých cílových oblastí EV pro různé věkové skupiny. Výstupy po úspěšném ukončení kurzu, studenti budou schopni rozpoznat hlavní a vedlejší témata oboru a napsat vědecký článek v oboru. Klíčová témata: 1.Historie a směry environmentální výchovy 2.Cíle EV a strategie jejich naplňování 3.Publikační možnosti (Environmental education research, Journal of Environmental Education, Sustainibility, Journal of Cleaner Production, International Journal of Sustainibility in Higher Education, Applied Environmentla education Communication aj.) 4.Environmental literacy 5.Dílčí témata jako je Place-based education, Evaluation research in EE/ESD, Outdoor EE, Science education, Transformative learning in ESD 6.Education for environmental citizenship 7.Methodology of Environmental Education


 • Elektronická podpora vzdělávání v přírodních vědách.

  kód předmětu OPDB1I064B

  vyučující: doc. RNDr. Miroslava Černocová, CSc.

  anotace: Kurz se věnuje otázkám využití digitálních technologií jako opory vzdělávání v přírodních vědách. Představí některá teoretická východiska doplněná ukázkami. Pozornost bude věnována historii, současné situaci a vzdělávací strategii aplikování e-learningu v ČR. Kurz se zaměří na výsledky tuzemských a zahraničních výzkumů zabývajících se dopadem využití digitálních technologií na učení přírodním vědám. Součástí kurzu budou i ukázky webinářů, resp. online kurzy navržené a organizované účastníky kurzu na vybrané téma přírodních věd, v němž budou využity digitální technologie. Klíčová témata: Úloha digitálních technologií ve vzdělávání a klíčové trendy. Základní pojmy (informační výchova, digitální gramotnost, informatické myšlení, e-learning). Didaktické aspekty využití technologií v učení přírodním vědám (otevřené vzdělávací zdroje, vizualizace dat, animace, vzdálené laboratoře, rozšířená realita). Didaktické aspekty využití platforem pro organizaci nepřímé výuky (komunikace, spolupráce, distribuce učebního obsahu, zpětná vazba, nástroje pro řízení procesu učení, nástroje pro sběr dat o procesu učení; MOOC, sítě učících se). Rizika využívání digitálních technologií ve vzdělávání v přírodních vědách (podvádění, zdravotní rizika, aj.).Poslední změna: 1. březen 2022 13:30 
Sdílet na: