ERASMUS+

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


s nástupem nového programu Erasmus jsme nuceni Vás informovat o změnách, ke kterým dochází v oblasti zaměstnaneckých mobilit Erasmus (Staff teaching mobility/STA a Staff training mobility/STT). S tím souvisí i povinnost fakult konat důslednější výběrová řízení na výjezdy v rámci programu Erasmus.

Podrobné informace a dokumenty ke stažení ZDE:


Výběrová řízení budou probíhat vždy čtyřikrát v roce, tj. na každé čtvrtletí.
 • KRITÉRIA HODNOCENÍ V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

  • 1) Povinné údaje pro zařazení do výběrového řízení:

   • • jméno, příjmení, tituly

    • kontaktní e-mail

    • fakulta, pracoviště

    • cílová země, instituce

    • mobilitní záměr - popis aktivit, využití v praxi a přínos pro pracoviště

    • termín výjezdu (alespoň orientačně)

    • předpoklad délky (ve dnech)

    • akceptace ze strany zahraniční instituce - stačí formou emailu

  • 2) Kritéria hodnocení v rámci výběrového řízení:

   • • celkový záměr mobility, tj. uchazeč má mít jasnou představu,

    • odborná a jazyková způsobilost uchazeče,

    • délka pobytu (více kratších > málo dlouhých),

    • frekvence výjezdů (prvovýjezdy > opakované výjezdy),

    • využitelnost v praxi. • Věnujte prosím pozornost následujícím informacím týkajících se čerpání financí z programu Erasmus:

  • FINANČNÍ PODPORA:

   Finanční podpora programu Erasmus+ se skládá z dvousložkového grantu.

   1. pobytový grant - příspěvek na krytí zákonných diet, ubytování, místní MHD či dalších nutných vedlejších výdajů (poplatky za kurzy, vstupy do veřejných institucí, případně také např. hrazený PCR test apod.)

   Maximální výše pobytového grantu je určena násobkem počtu dní oprávněných aktivit dle Staff Mobility Agreementu a paušální částky viz sazebník ( sekce II. Dokumenty ke stažení) pro danou cílovou zemi. Za den oprávněných aktivit (tj. den, kdy probíhá výuka či školení) lze při doložení takové skutečnosti považovat i dny pracovního volna.

   Den oprávněných aktivit může být dnem cestovním, pokud to vyplývá ze situace, tj. zejména u krátkých cest na blízké destinace..

   2. cestovní grant - příspěvek na krytí letenky, jízdenky 2. třídy či náhrad za schválené použití automobilu, případně návazné dopravy z/na letiště či nádraží v cestovních dnech.

   Maximální výše příspěvku je dána dle kilometrové vzdálenosti vypočtené nástrojem Distance Calculator, přičemž výchozím bodem je adresa pracoviště (Praha, Hradec Králové či Plzeň), a konzultované s aktuálními sazbami pro cestovné.

  • PŘIJÍMAJÍCÍ INSTITUCE:

   U výukového pobytu partnerská zahraniční VŠ, jenž je držitelem ECHE a s níž má UK platnou interinstitucionální smlouvu.

   V případě školení partnerská zahraniční VŠ s ECHE nebo jiný podnik, organizace či instituce.

   Interinstitucionální smlouva v případě školení zaměstnanců není povinná.

  • JAK DLOUHO:

   Minimální doba pobytu činí 2 po sobě jdoucí kalendářní dny, maximální doba pobytu činí 60 kalendářních dní mimo dny cesty.

   U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden (či kratší mobilitu), u delších mobilit počet týdnů násoben osmi.

   U školení není minimální počet hodin stanoven.

  • OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY:

   Výukový pobyt: soustavná pedagogická činnost, tj. zejména zahraniční přednášky, vedení seminářů, spolupráce na studijních joint/double degree programech, konzultace apod.

   Školení zaměstnanců: široká škála aktivit zahrnující odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.

   Výjimka: účast na konferenci je v obou případech považována za nezpůsobilou aktivitu v rámci programu Erasmus+.Poslední změna: 21. červenec 2022 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: