Zahraniční pracovní cesta

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTA - pokyny před odjezdem/po návratu:


1) ŽÁDOST O POVOLENÍ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY - odevzdat na OZV (ke stažení na intranetu ZO).


Před odevzdáním je nutné vyplnit:


 • osobní údaje na přední straně

 • financování cesty (do pozn. prosím uveďte, zda je/není požadována záloha - datum s ohledem na provoz pokladny) + rozsah prac. úvazku žadatele s podpisem

 • datum a podpis žadatele

 • část -"Vyplňuje žadatel"  - z jakého střediska/grantu bude cesta hrazena, podpis nositele grantu + podpis/potvrzení rozpočtáře, že je cesta kryta fin. prostředky daného střediska/grantu (v případě, že se jedná o cestu hrazenou z prostředků OZV nebo ukazatele D, potvrzení řeší OZV)

 • souhlas + podpis vedoucího katedry/pracoviště (v případě výjezdu vedoucích pracovníků je nutný podpis děkana PedF UK)

 • Žádost o povolení vlastního motorového vozidla

 • Pozn.: V případě výjezdu v rámci programu Erasmus+ a účelových stipendií není uváděno číslo nákladového střediska s potvrzením rozpočtáře.

Výjezd v rámci programu ERASMUS+:


 • žádost o povolení zahraniční pracovní cesty

 • Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching/Training - potvrzeno přijímající stranou a vysílající stranou (žadatel + podpis fakultního koordinátora za PedF UK, který zařídí OZV)                                  https://www.cuni.cz/UK-232.html

 • 2  originály - Účastnická smlouva - vypíše OZV a předá děkanovi PedF UK k podpisu - (posílá se na RUK spolu s Mobility Agreement v originále)

 • kopie Mobility Agreement + účastnické smlouvy - spolu s kopií žádosti na EO


2) ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU/ZRUŠENÍ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY - odevzdat na OZV (ke stažení na intranetu ZO).


Před odevzdáním je nutné vyplnit:


 • osobní údaje

 • účel pobytu, uskutečnění pobytu v rámci ...

 • původní termín + nový termín pobytu - v případě změny

 • v případě zrušení - prosíme uvádět pouze původní termín, ostatní proškrtnout

 • důvod změny termínu/zrušení pobytu - př. nemoc, jednání odloženo atd.

 • cestovní pojištění - ano - ne

 • záloha vyplacena - ano - ne (podklad pro EO k vyúčtování)

 • vyjádření vedoucího katedry/pracoviště - datum + podpis

3) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY - originál odevzdat na OZV (ke stažení na intranetu ZO).


Před odevzdáním je nutné vyplnit:


 • osobní údaje

 • místo pobytu, přijímající instituce, datum pobytu (musí souhlasit s termínem pobytu uvedeným v žádosti o zahr. pracovní cestu)

 • způsob úhrady - souhlasí s údaji uvedenými v žádosti o zahr. pracovní cestu

 • důvod a účel cesty

 • název konference, kongresu, workshopu, název projektu

 • kontaktní osoba v zahraničí

 • datum a podpis účastníka cesty + podpis vedoucího katedry/pracoviště

 • průběh zahraniční cesty, závěr, zhodnocení - podrobněji rozepsat (slouží jako podklad pro výběrová řízení v rámci RUK (strategická partnerství, přímá meziuniv. spolupráce apod.)


4) CESTOVNÍ PŘÍKAZ K ZAHRANIČNÍ CESTĚ + vyúčtování (zahr. cestovní příkaz + pokyny ke stažení na intranetu - formuláře EO).


 • Pozor!!! Před odevzdáním vyúčtování na EO je nutné odevzdat zprávu ze zahraniční cesty na OZV. OZV potvrdí podpisem, že byla zpráva odevzdána.

POZN.: Pokyny k zahraničním pracovním cestám též viz http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_zahrcesty_62017_new.pdf.
Poslední změna: 5. září 2022 11:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: