GAUK, GAČR, TAČR


Všichni, kdo v rámci řešení projektů na PedF budou vykonávat jakoukoliv zahraniční cestu a chtějí čerpat cestovní náklady ze středisek projektů musí mít podepsanou Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty a vyplněný Cestovní příkaz.

V případě, že řešitel projektu není zaměstnanec PedF, pak musí mít uzavřenou Smlouvu o úhradě cestovních nákladů, na základě které je možné vyplácet cestovní náklady.

musí tedy být odevzdány na Oddělení pro zahraniční vztahy ještě před uskutečněním cesty!

V případě dotazů, obracejte se prosím na zaměstnance OZV PedF UK. Podrobnosti naleznete v oddílu metodické podpory.


Dokumenty:

Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty

Cestovní příkaz

Smlouva o úhradě cestovních nákladů
 • a) Cestovní příkaz:

  • Podpis vedoucí katedry pod bodem č. 6 (Razítko, datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty) • b) Žádost o zahr. pracovní cestu/Vyplňuje žadatel (v případě grantu ve spolupráci s ekonomickým oddělením):

  • Váš podpis (Zálohu na pracovní cestu/Podpis žadatele)

  • Váš podpis u čísla nákl. střediska

  • Podpis rozpočtáře Ekonomického oddělení jako správce rozpočtu.

  • Vyplňuje vedoucí katedry/pracoviště:

   


c) Smlouva o úhradě výdajů na cestu pro osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK

 • Nutné odevzdat 2 originály. Jeden zůstává na PedF, druhý náleží studentovi.

 • Vyplňte prosím oprávněné pobytové náklady a doplňte Váš podpis (se žádostí o povolení zahr. pracovní cesty a cestovním příkazem předáte na OZV).

 • Za PedF UK podepisuje pan děkan.

 • Úřední deska PedF UK - OPAD č. 1/2019


d) Upozornění (viz OPAD č. 1/2019, též v příloze - Cestovní výdaje osob, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK a studentů):

 • Před cestou je student nucen se pojistit individuálně. 

 • Student nemá nárok na výplatu zálohy.

 • Student nemá zákonný nárok na stravné, ani pojištění ze strany PedF UK.


Po návratu z cesty:

   

 • a) Pobytové náklady je nutné vyúčtovat do 10 dní po návratu z cesty.

  • Všechny daňové doklady (ubytování, jízdné etc. - v souladu se smlouvou o úhradě nákladů).

  • Pokud budete platit kartou/převodem - nutné doložit výpis z bankovního účtu, z kterého platba byla provedena (nebo ke kterému náleží platební karta).    

 • b) Cestovní příkaz:

  • Přední strana - položka "Vyúčtování pracovní cesty" - bod č. 7 - Odevzdáte zprávu ze zahraniční pracovní cesty (Příloha č. 4 k OPAD č. 20/2019) na OZV (oddělení pro zahraniční vztahy), OZV podepíše. Pod bodem č. 7 bude opět nutný podpis vedoucí katedry.

  • Zadní strana - nutno vyplnit odjezd/příjezd, překročení hranic (u letadla stačí čas odletu a příletu) a položky, které budete nárokovat (nocležné, jízdné, MHD apod.). Dále se podepište a případně uveďte číslo bankovního účtu na který Vám budou zaslány peníze. Pokud požadujete výplatu na pokladnu, pak je otevřena v Po a St (10-12 a 13-15).

  • V případě, že by došlo ke zrušení cesty, nebo posunutí termínu, je nutné vyplnit formulář (Příloha č. 5 k OPAD č. 20/2019 - Žádost zrušení zahr. cesty/změnu termínu).

  • V případě nejasností vyúčtování cesty můžete kontaktovat ekonomické oddělení (paní Marcela Řezanková - marcela.rezankova@pedf.cuni.cz, tel.: 221 900 127, kancelář č. 417 ve 4. patře hlavní budovy PedF UK).

 


 • Všechny potřebné dokumenty jako je cestovní příkaz, žádost o cestu a zprávu ze zahraniční cesty najdete na úřední desce PedF UK pod Opatření děkana - OPAD č. 20/2019.

 • Pokud chce student uznat svou cestu v ISP je povinnen o téte skutečnosti rovněž informovat po svém návratu emailem.


Poslední změna: 6. říjen 2022 10:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: