POINT


Podpora internacionalizace na UK


Finanční podpora z programu podpory internacionalizace je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.


Pro studenty umožňuje POINT financovat: • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce tří týdnů

 • mezinárodní soutěže a mistrovství

 • studentské konference

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity
Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory pro:


 • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí

 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).Předpisy najdete v Opatření rektora č. 10/2020.Termíny

Od roku 2020 je možné podávat žádosti o podporu dvakrát ročně od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo).


Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického systému IS Věda (sekce PAS - projekty a soutěže) ve stanoveném termínu.

V případě technických výpadků či jiných problémů se obracejte na e-mailovou adresu internacionalizace@cuni.cz.Expertní panel

Expertní panel posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci Expertního panelu Odbor zahraničních vztahů RUK.Důležité informace


 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • CEEPUS je financován z ukazatele D.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

 • Aktivní účastí se rozumí vystoupení s příspěvkem.


POINT doporučujeme podávat minimálně půl roku předem.

Výplata přiznaného grantu je rozdělena na poměrné části - během(měsíčně) a po mobilitě.


 • Student, vyslaný skrze POINT je povinen:

  • Po příjezdu do zahraniční odeslat na OZV PedF UK: Confirmation of Arrival, ofocenou letenku, fakturu za ubytování, případě doklady o čerpání dalších položek, nárokovaných v žádosti o POINT.

  • V případě zkrácení mobility neprodleně informovat o této skutečnosti.

 • Po návratu je student povinnen:

  • Doložit Confirmation of Stay, letenky, jízdenky a další doklady dokumentující čerpání položek nárokovaných v žádosti o POINT.

  • Vložit Závěrečnou zprávu do IS Věda.

 • Bez dodržení výše uvedených kroků nedojde k vyplacení přiděleného grantu.
Poslední změna: 5. září 2022 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: