POINT


Podpora internacionalizace na UK


Finanční podpora z programu podpory internacionalizace je určena pro krátkodobé výjezdy do zahraničí, a to maximálně na dobu tří týdnů.


Opatření rektorky ohledně programu POINT


 • Na základě rozhodnutí vedení UK ze dne 29. května 2023 bude příjem žádostí o finanční příspěvky do jarního kola 2023 zkrácen. Dosavadní termín příjmu žádostí od 1. června do 30. června 2023 tedy není platný.

  Žadatelé budou moci své žádosti podávat prostřednictvím elektronického systému IS Věda UK v termínu od 15. června do 30. června 2023. Vzhledem ke zkrácenému období, během kterého bude možné odevzdávat žádosti v sytému IS Věda UK, žadatelům doporučujeme, aby si všechny povinné přílohy k žádosti zajistili již před spuštěním příjmu žádostí. Ke spuštění kategorií programu POINT pro tvorbu žádostí dojde 15. června v 6:00 hodin ráno.

  Z důvodu opakovaného posunu termínu realizace jarního kola programu bude žadatelům umožněno požádat o finanční příspěvek na mobility konané od 1. května 2023. Znamená to, že budou zcela výjimečně moci žádat i na mobility, které budou ukončeny ještě před zahájením příjmu žádostí dne 15. června 2023.

  Aktuální informace, prosím, hledejte na univerzitních webových stránkách: https://cuni.cz/UK-9030.html.


Pro studenty umožňuje POINT financovat:


 • zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (maximálně tři týdny):

  • i. podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • ii. krátkodobé neplacené odborné studentské stáže,

  • iii. mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • iv. studentské konference (pouze s aktivní účastí) či

  • v. reprezentace UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.
Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory pro:


 • b) organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami nebo dalšími součástmi UK1.
Termíny

Od roku 2020 je možné podávat žádosti o podporu dvakrát ročně od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo).


Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického systému IS Věda (sekce PAS - projekty a soutěže) ve stanoveném termínu.

V případě technických výpadků či jiných problémů se obracejte na e-mailovou adresu internacionalizace@cuni.cz.Expertní panel

Expertní panel posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí. Po administrativní stránce zajišťuje přijímání žádostí o podporu a práci Expertního panelu Odbor zahraničních vztahů RUK.Důležité informace


 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • CEEPUS je financován z ukazatele D.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

 • Aktivní účastí se rozumí vystoupení s příspěvkem.


POINT doporučujeme podávat minimálně půl roku předem.

Výplata přiznaného grantu je rozdělena na poměrné části - během(měsíčně) a po mobilitě.


 • Student, vyslaný skrze POINT je povinen:

  • Po příjezdu do zahraniční odeslat na OZV PedF UK: Confirmation of Arrival, ofocenou letenku, fakturu za ubytování, případě doklady o čerpání dalších položek, nárokovaných v žádosti o POINT.

  • V případě zkrácení mobility neprodleně informovat o této skutečnosti.

 • Po návratu je student povinen:

  • Doložit Confirmation of Stay, letenky, jízdenky a další doklady dokumentující čerpání položek nárokovaných v žádosti o POINT.

  • Vložit Závěrečnou zprávu do IS Věda.

 • Bez dodržení výše uvedených kroků nedojde k vyplacení přiděleného grantu.
Poslední změna: 15. červen 2023 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: