PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

Pedagogická psychologie se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Doktorské studium připravuje studenta na vědeckou výzkumnou práci v oblasti pedagogické psychologie. Obor doktorského studia Pedagogická psychologie není určen k tomu, aby nahradil pregraduální vzdělání v psychologii, pokud je požadováno profesními komorami pro výkon povolání nebo pro další specializované (zejména zdravotnické) vzdělávání. Studium přidává kompetenci výzkumníka v oblasti edukace (pomocí psychologie a při znalosti kontextu ostatních věd o výchově) k již dosažené profesní přípravě.

Cílem studia je připravit takové vědecké pracovníky, kteří budou s to: v případě další akademické dráhy vyučovat pedagogickou psychologii v širším kontextu psychologie a společenských věd, a to na základě vlastního empirického výzkumu či praxe; v případě pokračování v praktické psychologické práci v edukačním prostředí pak ji teoretizovat a uvádět do širšího odborného a až kulturního kontextu.

Přijímací zkouška:

Uchazeč spolu s přihláškou předkládá písemný projekt výzkumné práce do 10 stran textu, který musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy výzkumu, návrh výzkumných metod, přehled zahraniční i domácí odborné literatury k tématu. Přijímací zkouška ověřuje uchazečův zájem o obor a jeho předpoklady k vědecké práci. Probíhá formou diskuse, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu výzkumné práce a prokázat hlubší znalosti vědního oboru. Uchazeč dále prokazuje, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že zná významné autory, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky. Uchazeč o studium předkládá kromě návrhu projektu disertační práce také seznam prostudované odborné literatury. Doporučuje se garance školitele.

Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc., předseda oborové rady

milos.kucera@pedf.cuni.cz
Poslední změna: 29. listopad 2018 12:26 
Sdílet na: