Studijní mobilita

JAK NA ERASMUS?


 • 1. VÝBĚR DESTINACE

  • Student může vyjet pouze na univerzity, se kterými má jeho katedra uzavřenou smlouvu.

  • Před přihlášením doporučujeme prostudovat možnosti a to včetně nabízených předmětů.

  • V případě dotazů se vždy může student obrátit na koordinátory na katedře, kteří poradí s výběrem.

  • Upozorňujeme, že výjezd na Erasmus, není důvodem k prominutí poplatků za prodloužení studia.

 • 2. PŘIHLÁŠKA

  • Přihlášení probíhá jednou ročně, vždy na další akademický rok. Z pravidla to bývá konec února/začátek března.

  • Přihlášky se zadávají v systému Webapps.

  • Každý student si může vybrat až tři univerzity, na které se přihlásí.

 • 3. POHOVOR

  • Na katedře si studenty pozvou na pohovor. Komise bude zkoušet jazykové dovednosti a ptát se na motivaci k výjezdu.

  • Student také oznámí svou preferovanou univerzitu, na které by rád studoval.

 • 4. STUDIJNÍ PLÁN

  • Student je povinen nalézt si v zahraničí alespoň 1 ekvivalentní povinný nebo povinně volitelný předmět/semestr na dané katedře, k českému studijnímu plánu.

  • Ostatní předměty v semestru plní individuálně po domluvě s vyučujícími.

  • Student si standardně zapíše v SIS všechny předměty, které bude plnit v době výjezdu.

  • Student osloví vyučujícího ekvivalentního předmětu a požádá o schválení. Vyučující svůj souhlas udělí podpisem v dokumentu Learning Agreement.

   • Podpisy na tomto dokumentu musí být originální. Scany nejsou akceptovány.

  • V zahraničí student musí získat alespoň 20 ECTS kreditů za semestr, pokud studuje na bakaláře.

   Pokud studuje na magistra, stačí 15 ECTS kreditů za semestr.

 • 5. KOMPLETACE DOKUMENTACE

  • Po vyplnění a podepsání Learning agreementu zašle student celý dokument na zahraniční univerzitu

   • Vyžádá si:

    • Podpis v části Commitment of Three Parties

    • Zvací / akceptační dopis

  • Většina univerzit vyžaduje registraci do jejich systému a vyplnění jejich dokumentace. Student je povinnen si tyto informace zjistit a řídit se jimi.

  • Student zašle podepsaný Learning Agreement a Zvací dopis na Oddělení pro zahraniční vztahy PedF UK

 • 6. PŘED ODJEZDEM

  • Oddělení pro zahraniční vztahy vystaví dokument Potvrzení o přidělení financí a vyzve studenta k jeho vyzvednutí.

  • Student je vyzván k podpisu Účastnické smlouvy v Evropské kanceláři Odboru zahraničních vztahů RUK (Ovocný Trh)

  • Student je povinnen si sám zajistit Cestovní pojištění.


BĚHEM MOBILITY

 • ZMĚNA STUDIJNÍHO PLÁNU

  • Student má možnost změnit svůj studijní plán v systému WebApps přidáním či mazáním.

  • Změny mohou být prováděny jak v zahraničním tak českém studijním plánu.

   • V případě smazání ekvivaletního předmětu student neprodleně kontaktuje vyučujícího.

   • V případě přidání ekvivaletního předmětu student dodá emailový souhlas vyučujícího.

  • Změnový formulář Changes (Tabulka C a D) musí být poslán emailem na Oddělení pro zahraniční vztahy do 14 dnů od zahájení studia na zahraniční univerzitě.

  • Student je povinen zaevidovat všechny změny oproti původnímu studijnímu plánu nejpozději do měsíce od začátku mobility.

  • Pokud student nezaeviduje veškeré změny, předměty, které neodstudoval mu budou počítány jako nesplněné a vzniká tak povinnost vrátit poměrnou část grantu.

  • Pokud student nezaeviduje veškeré změny, předměty, které nejsou zaevidovány v changes v aplikaci Webapps, mu nebudou uznány a kredity získané v zahraničí tak propadají.

 • ZKRÁCENÍ MOBILITY

  • Studijní mobilita se počítá odedne zapsání studenta do matriky studentů po den vydání trascriptu či složení poslední zkoušky.

  • Pokud se student vrátí dříve, než bylo plánováno, bude mu Evropskou kanceláří vypočtena poměrná částka, kterou bude muset vrátit.

  • Pokud se student vrátí bez splnění podmínek (počet kreditů/splnění ekvivaletního předmětů) bude mu vypočtena částka, kterou bude muset vrátit.

  • Pokud se student sám rozhodne mobilitu ukončit, vrací celý grant bez ohledu na finance, které do mobility investoval.

 • PRODLOUŽENÍ MOBILITY

  • Mobilitu lze prodloužit v rámci jednoho akademického roku.

   • Student je povinen zažádat o prodloužení nejpozději 14 dní před začátkem letního semestru.

   • K prodloužení je nutný podpis Dodatku k účastnické smlouvě. Tento dodatek lze podepsat i v zastoupení.


UKONČENÍ MOBILITY

 • Student je povinnen odevzdat Transcript of Records a Confirmation of Erasmus Period na Oddělení pro Zahraniční vztahy a do Evropské kanceláře RUK do 10 dnů od vydání těchto dokumentů.

  • Dokumenty musejí být originální nebo zaslány přímo zahraniční instituců na emailovou adresu jana.peclova@pedf.cuni.cz

 • Student následně na Oddělení pro zahraniční vztahy odevzdá Žádost o uznání povinných a povinně volitených předmětů na základě studia v zahraničí a Žádost o uznání volitelných předmětů na základě studia v zahraničí

  • Žádost o uznání povinných a povinně volitelných předmětů musí obsahovat originální podpisy vyučujících. Scany nebudou akceptovány.

  • Žádosti musí obsahovat všechny předměty, které student v zahraničí splnil.

  • Žádosti musí být odevzdány s povinnými přílohami: Transcript of records (kopie) a tabulka Changes (C a D).

  • Student je povinnen tyto dokumenty odevzdat nejpozději 31.8.Poslední změna: 6. září 2022 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: