Praktická stáž


Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. S takovými partnerskými institucemi musí být podepsána inter-institucionální dohoda o spolupráci a na jejím základě se studenti majíci zájem o praktickou stáž učastní výběrových řizení na domácích fakultách.
Kdo


Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově. Prioritou UK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.


Kde


Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky: Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko

Kdy

Výběrové řízení probíhá jednou ročně (jaro) a je vždy oznámeno v sekci Aktuality.

Nejdřívější nástup na praxi: červenec

Na jak dlouho

Pro rok 2023-2024 byla délka stáže Konsorciem EDUCA stanovena na maximálně 4 měsíce - tj. 120 dní. Minimálně 20 hodin týdně. • Výběrová řízení a nominace studentů

  • Realizace praktické stáže v rámci programu Erasmus+ vyžaduje určitý administrativní postup, pro jehož zjednodušení používá Univerzita Karlova webovou aplikaci. Prostřednictvím této aplikace má každý účastník programu Erasmus+ možnost sledovat jednotlivé administrativní kroky (stav své přihlášky). Webová aplikace programu Erasmus+ používá údaje Studentského Informačního Systému (SIS) a údaje inter-institucionální dohody, na níž je student nominován.

  • Výběrová řízení pro obsazení míst na praxe jsou v kompetenci jednotlivých fakult.

   OZV PedF UK informuje o podmínkách a způsobu v době vypsání výběrového řízení v sekci Aktuality.

   Studenti se nehlásí skrze aplikaci webapps!

   Výsledkem výběrového řízení je seznam úspěšných uchazečů v podobě pořadníku (preferenčního seznamu) studentů do jednotlivých zemí. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle stanovených podmínek výběrové komise.
Pracovní plán praxe - Learning Agreement for Traineeship


Pracovní plán praxe v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který má student na UK. Uznány mohou být pouze praxe, které mají ekvivalent v rámci studijního programu na UK.


Praktická stáž může mít podobu povinnou, povinně volitelnou nebo volitelnou. Specifika a náplň praktické stáže je třeba pečlivě vypsat do webové aplikace. Tím se vyplní zároveň i dokument training agreement, který je nedílnou součástí přihlášky na praktickou stáž. Tento formulář si student vytiskne pomocí online aplikace a nechá schválit garantem studijního progamu a podepsat proděkanem pro studijní záležitosti. Přihláška je automaticky generována ve formátu .pdf a může být po vyplnění vytištěna přímo z webové aplikace. I v případě praktických stáží je nezbytné ověřit si požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře týkající se zejména ubytování, pojištění nebo pracovní doby.O přijetí na praktickou stáž informuje studenta partnerská instituce zpravidla zasláním potvrzené přihlášky zpět. O akceptaci na stáž také rozhoduje "zvací dopis" přímo z pracoviště, kde bude student praktikovat. Tyto zmíněné dokumenty jsou většinou doručeny přímo na adresu studenta. Pokud budou dodány na fakultu nebo Evropskou kancelář příslušní koordinátoři budou studenta o této skutečnosti informovat.


On-line jazyková podpora OLS (On-line Linguistic Support)

V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v tzv. OLS (Online Linguistic Support), je účastník povinen provést online jazykové hodnocení před a po ukončení studijního pobytu (v případě hodnocení C2 se výstupní test nedělá). Odkaz na na vyplnění online jazykového testu student obdrží emailem. Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy. Pro nižší úroveň než B2 je systémem automaticky přidělen povinný online jazykový kurz od EU, jehož doporučená minimální účast je 2 hodiny týdně. Účastník s vyšší úrovní se do tzv. OLS online jazykového kurzu může přihlásit i z vlastní iniciativy. V tomto případě se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k co nejlepšímu využití této služby. Přístup do online systému získá účastník na požádání v Evropské kanceláři v podobě jazykové licence.


Převod stipendia na eurový účet

Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho eurový účet, který student uvede v online Erasmus přihlášce. Tento účet může být aktivován u jakékoli banky v ČR. Výše finanční podpory je stanovena ve finančních dokumentech - v Rozhodnutí děkana o přiznaném stipendiu a v Účastnické smlouvě. Vyplnění čísla účtu ( v případě jiné banky než KB a.s. také IBAN a SWIFT kódu) do online Erasmus přihlášky studenta je jednou z podmínek vystavení Účastnické smlouvy a převodu stipendia.Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia


Diferenciace finanční podpory do jednotlivých zemí: sazby podle států (stejné jako v loňském roce)


Po doručení přihlášky potvrzené partnerskou institucí a obdržení akceptačního dopisu ze zahraničního pracoviště může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu praktické stáže v zahraničí na základě "Rozhodnutí děkana". O možnosti vyzvednutí tohoto dokumentu bude student informován emailem.Účastnická smlouva o převodu účelového stipendia na účet studenta

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny Účastnickou smlouvou v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus+ dle Opatření rektora č. 34/2015 a Všeobecnými smluvními podmínkami programu Erasmus+. Účastnickou smlouvou student uzavírá s UK prostřednictvím Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. Účastnická smlouva musí být uzavřena před začátkem pobytu.Podmínkou přípravy Účastnické smlouvy k podpisu je řádně vyplněná online Erasmus přihláška studenta a potvrzené Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. O možnosti podpisu a převzetí Účastnické smlouvy bude student informován emailem na adresu studenta uvedenou v aplikaci.Prodloužení pobytu na praktické stážiProdloužení praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může být realizováno


a) bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv.zero-grant). Student se statutem programu Erasmus+ může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus+ nabízí. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.


b) s přiznanou finanční podporou. Pro uskutečnění prodloužení zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), ve webové aplikaci doplní plán stáže odpovídající navazujícímu období a zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, vystaví fakultní koordinátor dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK zašle studentovi k podpisu Dodatek k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.


Povinnosti po návratu


Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy musí student po návratu ze stáže předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK následující dokumenty a vyplnit závěrečnou zprávu:

 • Originál dokumentu potvrzující období pobytu na praktické stáži v zahraničí, vydaný a podepsaný přijímající institucí:


  Confirmation of Erasmus+ period - Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D smlouvy.


  V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku. • Popis náplně pracovní stáže nebo též hodnotící zpráva (Traineeship Certificate) vydaná a potvrzená od vedoucího pracoviště. V případě potřeby možno využít dokumet Traineeship Certificate .


  Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku. • Závěrečná zpráva, má dvě součásti. Vyplňuje se jednak do nové celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Dále student vyplní Dotazník na webu https://www.charlesabroad.cz/ .
Poslední změna: 27. listopad 2023 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: