Absolventská stáž


Ve spolupráci s konsorciem Educa (http://educaops.eu/cs/staze-erasmus-pro-studenty/) nabízíme stáže pro naše studenty – budoucí absolventy. Účastníci budou vybíráni mezi studenty, kteří budou teprve absolvovat; před státnicemi je třeba, aby řádně vybraní studenti odevzdali také náležitě vyplněný registrační formulář (Přihlášku). Výběrové řízení probíhá primárně na fakultách; pokud počet studentů vybraných na fakultní úrovni převýší počet nabízených míst, dojde k druhému kolu výběrového řízení na úrovni rektorátu. Studenti si mohou místo praktické stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta. Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval.

KdoAbsolvenstké praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student – nadcházející absolvent. Výběrová řízení pro obsazení míst jsou v kompetenci jednotlivých fakult, resp. jejich součástí (katedry, instituty, ústavy), která tyto výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů. Výsledkem výběrového řízení je seznam uchazečů s kontaktními údaji, který je odeslán na RUK do Erasmus kanceláře.KdePraktickou stáž absolventů mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky, země svého trvalého pobytu a Velké Británie.KdyVýběrové řízení je vyhlášeno jednou ročně (jaro) v sekci Aktuality.Na jak dlouho
Praxe mohou trvat maximálně 4 měsíce.


Podmínky stážestáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta


počet odpracovaných hodin týdně – 40 hodin


stáž je možné realizovat do 12 měsíců od absolutoria včetně délky stáže, ale účastník nesmí mít status studenta. V případě, že se student po absolutoriu zapíše do dalšího studia, může využít nabídku praktických stáží Erasmus+ organizovaných UK.


Po výběrovém řízení úspěšný žadatel vyplní Přihlášku programu praktických stáží pro absolventy a Learning Agreement for Traineeships. Student se neregistruje do systému UK. Kvalifikační podmínky pro absolventy informace zde.Tyto podklady následně dodá do fakultní Erasmus kanceláře, kde bude potvrzena Přihláška. Potvrzenou Přihlášku student odešle k potvrzení na RUK společně s CV a motivačním dopisem a následně doručí konsorciu Educa (dle pokynů uvedených na Přihlášce).Pozor – zaslání vyplněné a potvrzené Přihlášky konsorciu Educa musí být před termínem absolutoria, rozuměno před termínem SZZ! Learning Agreement for Traineeships lze dodat konsorciu Educa později.Learning Agreement for Traineeships sestaví žadatel na základě jednání se zahraničním mentorem, školitelem na fakultě a garantem svého studijního programu, který stvrzuje přihlášku svým podpisem ("Responsible person in the Home University").Konsorcium Educa následně potvrdí studentovi nominaci a informuje o dalším postupu (povinnost pojištění, jazykové testy OLS, Účastnická smlouva, atd).
Poslední změna: 3. leden 2024 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: